ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?
                                               

Gjeldsordningsregisteret

Gjeldsordningsregisteret er ett av de offentlige registrene i Brønnøysundregistrene i Brønnøysund. Det inneholder opplysninger om hvem som har fått innvilget gjeldsforhandlinger og gjeldsordninger, og har kopi av alle inngåtte gjeldsordningsavtal ...

                                               

Massefordring

En massefordring er i norsk konkursrett en fordring som etter dekningsloven § 9-2 skal dekkes "foran all annen gjeld", altså dividendefordringer, av et konkursbo eller insolvent dødsbo under offentlig skifte. Kan ikke boet dekke sine massefordrin ...

                                               

Kausjonist

En kausjonist er en person som har stilt kausjon for tredjemanns gjeld. Det kan være en eller flere kausjonister for samme krav. Hoveddebitor og kausjonisten vil være solidarisk ansvarlige i forhold til kreditor. Långiver vil vanligvis være en ba ...

                                               

Norsk Lysingsblad

Norsk lysingsblad er en norsk offentlig publikasjon som utgis av den norske stat ved Digitaliseringsdirektoratet i medhold av lov av 11. oktober 1946 om Norsk Lysingsblad. Den kom ut første gang i 1883 under navnet Norsk Kundgjørelsestidende. Pub ...

                                               

Sears

Sears er en amerikansk kjøpesenterkjede som ble grunnlagt av Richard Warren Sears og Alvah Curtis Roebuck i 1886. Sears ble sammenslått med Kmart i 2005, og var per 2018 del av Sears Holdings Corporation. Sears, opprinnelig et urfirma, begynte å ...

                                               

Magne Jordanger

Magne Jordanger er en norsk investor. Jordanger eide i sin tid sammen med Odd Rune Austgulen og Petter Raaholt investeringsselskapet Investa. Dette selskapet var en av de største gjeldsforhandlingene i historien på begynnelsen av 1990-tallet. For ...

                                               

Aust-Agder kraftverk

Aust-Agder kraftverk var et kraftselskap som ble etablert av Aust-Agder fylkesting som et interkommunalt selskap av kommunene i Aust-Agder i 1919 med oppgave å skaffe elektrisk kraft. Selskapet er i dag en del av Agder Energi.

                                               

Utlegg

Utlegg eller utleggspant er sikkerhet for et pengekrav som stiftes ved myndighetenes hjelp. Det skilles mellom skifteutlegg, som stiftes av tingretten i forbindelse med et skifteoppgjør, og namsutlegg, som er utlegg stiftet av namsmyndigheten i f ...

                                               

Oslo byfogdembete

Oslo byfogdembete var en førsteinstansdomstol i Oslo som blei slått sammen med Oslo tingrett 26. april 2021. Domstolen hadde lokaler i Oslo tinghus. Oslo byfogdembete hadde i hovedsak følgende saksområder: Midlertidig forføyning og arrest, konkur ...

                                               

Askeladden (båtmerke)

Askeladden er et norsk båtmerke, tidligere produsert i Askivik i Os utenfor Bergen, første gang etablert i 1911. 12. november 2008 vedtok styret i Henrik J. Askviks Sønner AS at det ikke var mulig å løse problemene ved gjeldsordning. 13. november ...

                                               

Tvangssalg

Tvangssalg er salg av et panteobjekt etter krav fra en eller flere kreditorer som har pant i panteobjektet. Pant kan etableres ved frivillig pantsettelse, ved utleggspant eller med hjemmel i lov. Det kan normalt stiftes pant også i en ideell ande ...

                                               

Norsk panterett

Norsk panterett er de panterettslige regler i norsk rett. Regler for pantsetting finnes i "lov om pant" av 8. februar 1980. Andre lover av betydning er tvangsfullbyrdelsesloven fra 1992, som regulerer inndrivelse av pantekrav ved salg av panteobj ...

                                               

Agostino Vallini

Agostino Vallini er katolsk kardinal og erkebiskop, og prefekt for Det høyeste Tribunal for Den apostoliske Signatur. Vallini ble presteviet 19. juli 1964. Den 23. mars 1989 ble han utnevnt til titulærbiskop av Tortiboli og hjelpebiskop i Napoli. ...

                                               

Den katolske kirke i USA

Anslaget på antall medlemmer varierer mellom 64.6 millioner og 77.7 millioner registrerte medlemmer, er den det største kirkesamfunnet i USA, og omfatter rundt 1/4 av befolkningen. USA har den fjerde største katolske befolkningen i verden, etter ...

                                               

Zenon Grocholewski

Zenon Grocholewski var en av Den katolske kirkes kardinaler, og prefekt for Vatikanets kongregasjon for det katolske utdannelsesvesen.

                                               

Thomas Harlan

Thomas Christoph Harlan var en tysk forfatter og filmskaper. Han var sønn av den nazistenes propagandafilmskaper Veit Harlan. Thomas Harlan viet livet til å gjøre bot for farens bidrag til naziregimet

                                               

Francesco Di Carlo

Francesco Di Carlo var et medlem av mafiaen som ble kronvitne i 1996. Han er blitt beskyldt for å ha vært bankmannen Roberto Calvis morder.

                                               

Susanne Albrecht

Susanne Albrecht er en tysk tidligere terrorist. Hun var medlem av den venstreekstreme tyske terrororganisasjonen RAF. Hun var datter av en velrenommert advokat. Etter å ha avlagt Abitur på en kostskole i 1971 studerte hun pedagogikk, sosiologi o ...

                                               

Hans-Joachim Dellwo

Hans-Joachim Dellwo er et tidligere medlem/medhjelper for terrororganisasjonen Rote Armee Fraktion. Han er bror av terroristen Karl-Heinz Dellwo, som ble dømt til livsvarig fengsel. Etter å ha blitt arrestert distanserte Dellwo seg fra RAF, og be ...

                                               

Oscar Magnusson

Oscar Magnusson var en norsk motstandsmann under andre verdenskrig, helt frem til han ble arrestert av Gestapo i 1941 og satt fengslet. Han ble stygt behandlet og torturert av Gestapo under grusomme forhør som fant sted i deres hovedkvarter i Ber ...

                                               

Burke og Hare-mordene

Burke og Hare-mordene var en serie på 16 mord begått over en periode på omtrent ti måneder i 1828 i Edinburgh i Skottland. Drapene ble utført av William Burke og William Hare, som solgte likene til legen Robert Knox for disseksjon i dennes forele ...

                                               

Niels Andreas Thrap

Niels Andreas Thrap var en norsk jurist, stortingsrepresentant og statsråd. Thrap var byfogd og notarius publicus i Christiania. I 1833–35 satt han på Stortinget som fjerde representant for hovedstaden. Thrap var konstituert finansminister drøyt ...

                                               

Balthazar Sechmann Fleischer (1703–1767)

Balthazar Sechmann Fleischer var en danskfødt embedsmann som virket i Norge. Han var opprinnelig offiser, men gikk over til embedsstanden da han i 1734 kom til Norge og overtok som viseborgermester, rådmann og notarius publicus i Kristiania. Han ...

                                               

Emmy Abel

Emilie "Emmy" Louise Abel var en norsk forfatter, journalist, oversetter og forretningskvinne. Emmy Abel var datter af kunstforlegger Hans Holtermann Abel 1830-1903 av slekten Abel og fotograf Louise Doris Sophie Pauline Kleffel 1841-1907. Hun bl ...

                                               

Henrik Lundh

Henrik Julius Lundh var en norsk jurist. Han tok juridisk embetseksamen i 1916. Mens han studerte, var han journalist. Han ble dr. juris. i 1929 på avhandlingen Navneplikt og navnerett. Lundh arbeidet i Justisdepartementet fra 1919, etter at han ...

                                               

Sysselmannen på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard er Norges regjerings øverste representant på øygruppen Svalbard, med samme myndighet som en statsforvalter. Sysselmannen er også politimester og notarius publicus og har dessuten andre offentlige funksjoner. Sysselmannen ...

                                               

Sophies minde (Bergen)

Rundt 1740 ble gården Kråkenes ryddet og denne fungerte som husmannsplass under Fjøsanger gård fram til 1809. Notarius publicus i Bergen, Johan Krefting, kjøpte Kråkenes i 1810. Her fikk han oppført et lyststed med et hovedhus i empirestil, i to ...

                                               

Thomas Clitau

Han var sønn av en bonde og ble student fra Odense gymnas i 1714. Omkring 1727 foretok han en reise til utlandet, var i Jena og Halle, og ga deretter undervisning i rettsvitenskap og levende språk i København. Han ble også utnevnt til regimentsau ...

                                               

.com

.com er et generisk toppnivådomene på internett. På engelsk uttales.com konsekvent som et ord, dot-com, og er blitt en del av vanlig språkbruk.

                                               

Lensmann

Lensmann er et begrep som har flere adskilte betydninger i norsk språkbruk. Stillingen har sine historiske røtter i det tidligere bondelensmann -ombudet, som tidligere var et offentlig ombud og øvrighetsperson i bygdene. Begrepet lensmann brukes ...

                                               

Henrik Lysholm

Han var sønn av kjøpmann og stortingsmann Johan Mølmann Lysholm og hustru Cecilie Catharina Fabricius. Familien tilhørte Trondhjems handelspatrisiat, det såkalte Søgadepatrisiatet, som overveiende var av sønderjysk herkomst. Lysholm-slekten hadde ...

                                               

Samuel Bætzmann

Samuel Severin Ernstssen Bætzmann var en norsk embedsmann og politiker. Han var ordfører og stortingsmann for Trondhjem i 1840- og 1850-årene.

                                               

Leïla Menchari

Menchari ble født i Tunis i 1927. Hennes far Abderrahmane Menchar var advokat, og var blant annet enn pådriver for få den franske staten til å tilkjenne krigspensjon til tunisiske veteraner som hadde kjempet side om side med franskmennene i først ...

                                               

Hans Hagerup Falbe

Hans Hagerup Falbe var en dansk-norsk statsrådsmann, stiftamtmann og komponist. Falbe var sønn av Johan Christian Falbe og hans morfar var Hans Hagerup de Gyldenpalm. Dessuten var han svoger av Christian Colbjørnsen. I 1791 tok han juridisk embed ...

                                               

Peter Westerstrøm

Peter Westerstrøm ble født i Ljungby i Sverige rundt 1778 eller året etter. Hans far Jonas var klokker samme sted, men døde allerede da Peter var 8 år gammel. Moren Stina levde helt til 1804 og Peter ble oppfostret hos hennes bror. Han begynte si ...

                                               

Andreas Arntzen

Arntzen virka så en periode som prokurator i Christiania. Ved farens død i 1811 arva Arntzen noen store skogeiendommer, og han valgte derfor å slutte som prokurator og ha trelasthandel som hovedbeskjeftigelse, dette gav han i begynnelsen store in ...

                                               

70

Byggingen av Colosseum starter Roma Romerne foretar en straffeekspedisjon til Garamanterne nomadefolk i Sahara og tvinger dem til å ha et offisielt forhold til Romerriket. Prins Domitian senere Keiser gifter seg med Domitia Longina Sextus Julius ...

                                               

Rolv Laache

Rolv Laache var en norsk historiker, arkivar og statsstipendiat, kjent for sin omfattende doktoravhandling om Henrik Wergeland. Han hadde artium fra Oslo katedralskole 1905, studerte i England, og var ansatt som amanuensis ved Universitetsbibliot ...

                                               

Knud Christian Bjørnskow

Knud Christian Bjørnskow var jurist, prokurator og forvalter ved Hafslund bruk i Skjeberg. Bjørnskow var 1810-1825 deleier i Ise Glassverk i Skjeberg. I 1815–16 var han 2. representant fra Smaalenenes amt til det 1. ordentlige Storting.

                                               

Jørgen Peter Jordhøy

Han var sønn av sognepresten i Lesja, Peder Alstrup Jordhøy død 1820, og Sophie Amalie Nielsdatter Brandt. Etter å ha vært handelsbetjent tok han kjøpmannseksamen i 1822, og i 1826 norsk juridisk eksamen. Deretter var han fullmektig hos prokurato ...

                                               

Jacob Erik Lange

Jacob Erik Lange var en offiser og eidsvollsmann. Lange ble født i Bergen, som sønn av en prokurator. Han ble offiser i 1789, premierløytnant i 1798. I 1808 ble han kaptein i 2. trondhjemske infanteriregiment, ti år senere kompanisjef for trondhj ...

                                               

Alpes Maritimae

Alpes Maritimae var en romersk provins, og sammen med Alpes Poenninæ og Alpes Cottiæ var den en av tre provinser som lå innklemt mellom dagens Frankrike og Italia. Se artikkel om området De maritime Alpene.

                                               

Knud Carl Krogh

Knud Carl Krogh) var en norsk embedsmann og stortingsrepresentant. Han var prokurator i Akershus amt, sorenskriver i Nordre Sunnmøre fra 1818 og i Bamble i 1835. Krogh var bror av Johan Caspar Krogh. Krogh var 1. representant fra Akershus amt til ...

                                               

David Sommerfelt Weidemann

David Sommerfelt Weidemann var jurist, kjøpmann, skipsreder og stortingsrepresentant i én periode. Han tok juridisk embedseksamen i 1794, var deretter et halvt år på sorenskriverkontoret hos Sommerfeldt på Toten og fire år i rentekammeret. Prokur ...

                                               

Mons Lie d.y.

Mons Lie d.y. var en norsk prokurator og sorenskriver. Han tok juridisk embedseksamen ved Universitetet i Christiania i 1826 med beste karakter "Vel med Udmærkelse". Fra 1826 til 1832 var han sorenskriver-fullmektig på Eker i Buskerud under Carl ...

                                               

Lorentz Ewensen

Ewensens foreldre er ukjente. Han ble gift i 1756 med Birgitte Christine Einersdatter Abel født Riise, enke etter skipperen Peter Rasmussen Abel. Som ung arbeidet han på kontoret hos prokuratorene Jørgen Læmell og Jens Schanche i Trondheim, og fø ...

                                               

Rasmus Hansen (politiker)

Rasmus Hansen var en norsk jurist og politiker som var stortingsmann for Nordre Trondhjems amt 1839–1844 og 1848–1850. Han var sønn av gårdbruker Anders Olsen og Mette Kristoffersdatter på Snorroeggen i Oppdal, men ble oppdratt av sogneprest Corn ...

                                               

Bondelensmann

Bondelensmannen var i hele perioden fra 1500-tallet og frem til midt på 1800-tallet det laveste trinnet i lokalforvaltningen i Norge. Fra først av var han fogdens private tjener og representant i de enkelte bygdene. En av bygdas "beste bønder" bl ...

                                               

Sportel

Sportel var et gebyr som ble ilagt som vederlag for den uleilighet og utgift som ble påført en offentlig etat når den ble satt i virksomhet i enkeltpersons særlige interesse. Eksempelvis ble det innkrevet sportler når en person anla en sivil sak ...

                                               

Ringeren i Notre Dame (1939)

Ringeren i Notre Dame er en amerikansk dramafilm fra 1939, regissert av William Dieterle. Charles Laughton spiller hovedrollen som Quasimodo, mens Maureen OHara spiller Esmeralda. Filmen ble produsert av Pandro S. Berman, og manuset er basert på ...