ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 107
                                               

Dypøkologi

Dypøkologien, grunnlagt av den norske filosofen Arne Næss, er et mer radikalt syn på økologien enn det mer allmenne vanlige "grunne" synet på økologien, som setter mennesket i sentrum. Tilhengerne av dypøkologien mener at alt liv har en verdi i s ...

                                               

Egoisme

Egoisme er en grunnleggende egenskap, og en etisk doktrine som hevder at det er riktig å handle på en slik måte at det tjener den som handler. Egoismens motpol er altruisme, som hevder at det er riktig å handle på en slik måte at det tjener andre ...

                                               

Eleatene

Eleatene var en skole av førsokratiske filosofer fra den greske koloni Elea eller Elaia i Campania i sørlige Italia. Gruppen ble etablert i tidlig på 400-tallet f.Kr. av Parmenides. Andre medlemmer av skolen var blant annet Zenon fra Elea og Meli ...

                                               

Elektromagnetiske teorier om bevissthet

Elektromagnetiske teorier om bevissthet søker å forklare menneskets bevissthet som elektromagnetiske fenomen. Teorien postulerer at nevronene påvirker hjernens elektromagnetiske felt når de fyrer av signaler og med det skaper bevissthet. En av te ...

                                               

Entitet

Entitet er i filosofien et begrep for noe som har en eksistens. En entitet kan være et menneske, en stat, en gjenstand, en tanke eller et annet subjekt som eksisterer. En antakelse kan også være en entitet. En entitet kan være sammensatt av subje ...

                                               

Estetikk

Estetikk er "læren om det vakre og skjønne i kunsten". Betegnelsen estetikk ble for første gang brukt av den tyske filosofen Alexander Gottlieb Baumgarten 1714–1762 i boken Aesthetica 1750–1758. Dette la grunnlaget for estetisk filosofi som en se ...

                                               

Etos

Etos er et menneskes moralske karakter og livsholdning. Det kan òg være særpreget og idealene til en kultur, et samfunn, en ideologi og liknende. Ordet kommer fra gresk ethos og brukes ofte i filosofien i betydningen sedvane eller moralsk holdnin ...

                                               

Eudaimonia

Eudaimonia, tidvis gjengitt som eudaemonia eller eudemonia, er et gresk ord fra antikken som vanligvis oversettes som "lykke", "lykksalighet", eller "velvære", eller "sann lykke" ; imidlertid har "menneskelig blomstring" blitt foreslått som en me ...

                                               

Eupraksofi

Eupraksofi, på engelsk kalt eupraxsophy og eupraxophy, er et ikke-religiøst livssyn eller en verdensanskuelse basert på det å leve et mest mulig etisk riktig liv og å stole på rasjonelle metoder som logikk, observasjon og vitenskap fremfor tro, m ...

                                               

Examen philosophicum

Examen philosophicum, også kalt "filosofikum", "forberedende" eller "anneneksamen", er en universitetseksamen i filosofi i Norge og tidligere også i Danmark. Eksamenen ble innført ved Danmark-Norges eneste universitet Københavns Universitet i 167 ...

                                               

Fatalisme

Fatalisme er en filosofisk tanke eller holdning som forutsetter at alle handlinger er bestemt på forhånd for all tid og at mennesker er maktesløse i å endre hva som skal skje. Det motsatte av fatalisme er anomi. Fatalisme er en måte å se på verde ...

                                               

Feminisme

Feminisme er et bredt samlebegrep for ulike sosiale og politiske bevegelser og ideologier som arbeider for sosial, økonomisk og politisk likeverd for kvinner. Ofte deles feminismen i tre brede tradisjoner kjent som liberal feminisme, sosialistisk ...

                                               

Feministisk filosofi

Feministisk filosofi er en samlebetegnelse på filosofi som antar et feministisk perspektiv. Den feministiske filosofien er ikke noen enhetlig skole, men kjennetegnes kun av å ha et feministisk perspektiv felles. Det finnes feministiske filosofer ...

                                               

Filosofi med barn og ungdom

Filosofi med barn og ungdom – på norsk ofte forkortet FmB – refererer til en form for filosofisk samtale eller en dialog som mange norske barnehager, skoler, museer og andre institusjoner som retter seg mot barn og unge har gjort forsøk med siden ...

                                               

Filosofi på 1500-tallet

1500-tallets filosofi i Vesten omhandler filosofien i den siste delen av epoken renessansen og mot begynnelsen av tidlig moderne tid. Filosofi tidlig på 1500-tallet er en epoke som også er kalt for høyrenessansen som etterfulgte renessansen som e ...

                                               

Filosofi på 1600-tallet

1600-tallets filosofi er den epoke innen filosofiens historie som kommer mellom renessansen og opplysningstiden. Den utmerkes først og fremst av at naturfilosofien og vitenskapsteorien ikke lenger var dominert av kirkens teologer og geistlige, me ...

                                               

Filosofi på 1700-tallet

1700-tallets filosofi er den epoke innen filosofiens historie som først og fremst var preget av tankene fra opplysningstiden som i seg selv var en kulturell bevegelse av intellektuelle i Europa som søkte å mobilisere fornuftens kraft for å reform ...

                                               

Filosofi på 1800-tallet

1800-tallets filosofi er den epoke innen filosofiens historie da ideene og filosofien fra opplysningstiden begynte å ebbe ut. De milepælene fra filosofer som Immanuel Kant og Jean-Jacques Rousseau hadde påvirket en ny generasjon med tenkere. På s ...

                                               

Filosofiens trøst

Filosofiens trøst er et filosofisk verk av Boethius som ble skrevet i år 524 e.Kr. Det er blitt beskrevet som det enkeltstående viktigste og mest innflytelsesrike verket i Europa i løpet av den middelalderen og den tidlige kristne renessanse, og ...

                                               

Filosofisk praksis

Filosofisk praksis er et samtaletilbud for enkeltindivider eller grupper. Målet er å "filosofere" gjennom samtale. Det er deltakerne som bestemmer tema gjennom sin "bestilling". Alle tema er i utgangspunktet aktuelle, for alle tema kan være gjens ...

                                               

Filosofisk supplement

Filosofisk supplement er et norsk, uavhengig studenttidsskrift for filosofi opprettet i 2005 og er assosiert med IFIKK ved Universitet i Oslo. Tidsskriftet drives av bachelor- og masterstudenter i filosofi ved UiO, har et opplag på 500 eksemplare ...

                                               

Filosofiske kaféer

Filosofisk kafé startet i Paris rundt 1987. Initiativtageren var den avdøde franske filosofen Marc Sateau. Han var en stund selve innbegrepet på en "Filosofisk-Café-filosof". Han begynte ganske enkelt gå ut på de parisiske caféene og invitere til ...

                                               

Forarbeidsfasene (retorikk)

Forarbeidsfasene i retorikken er kjent fra antikken. I Ciceros verk De inventione beskrives de retoriske forarbeidsfasene. Disse fem disiplinene omtaler elementene i det samspillet som skaper en retorisk velformet tale, slik at den oppfyller de r ...

                                               

Frankfurtskolen

Frankfurterskolen vokste frem rundt Institut für Sozialforschung i Frankfurt am Main. Instituttet ble grunnlagt i 1924 av marxisten Felix Weil, men det er etter etableringen av tidsskriftet Zeitschrift für Sozialforschung i 1932, under ledelse av ...

                                               

Fri vilje

Fri vilje eller viljesfrihet er et filosofisk begrep som beskriver bevisste individers evne til å styre tanker, valg og handlinger uavhengig av naturlige eller overnaturlige faktorer. Evnen til fri vilje har lenge vært en viktig problemstilling i ...

                                               

Friganisme

Friganisme er en livsstil basert på begrenset deltakelse i den konvensjonelle økonomi og minimalt forbruk av ressurser, og rettet mot kjøp-og-kast-samfunnet. Friganere omfavner samfunnet, generøsitet, sosial utfordring, frihet, samarbeid og delin ...

                                               

Fronesis

Fronesis er ifølge den greske filosofen Aristoteles en intellektuell dyd og kompetanse som omfatter praktisk kunnskap eller praktisk klokskap, fornuft og skjønn som tilegnes gjennom erfaring over tid. Aristoteles skilte mellom intellektuelle og m ...

                                               

Fysiokratene

Fysiokratene var en gruppe franske naturretts-filosofer som spilte en betydningsfull rolle i opplysningstiden på 1700-tallet. Som alternativ til den rådende merkantilistiske politikken, argumenterte fysiokratene for fri konkurranse og laissez-fai ...

                                               

Grunnprinsipp

Innen filosofien er grunnprinsipp et grunnleggende påstand eller en antagelse som ikke kan avledes fra noen annen påstand eller antagelse. Innen fysikk er en størrelse eller verdi basert på grunnprinsipper dersom den kan beregnes ut i fra et sett ...

                                               

Hayy ibn Yaqdhan

Ḥayy ibn Yaqẓān, den første arabiske roman, skrevet av Ibn Tufail, en tidlig islamsk og maurisk filosof og lege tidlig på 1100-tallet i Al-Andalus. Romanen ble navngitt etter en tidligere arabisk allegorisk fortelling og filosofisk romanse med sa ...

                                               

Hegelianisme

Hegelianisme er den filosofi fremlagt av den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel og mer konkret det hoveddrag som kan oppsummeres med ordene "alene det rasjonelle er reelt", som uttrukker at all realitet kan prinsipielt uttrykkes ved hjel ...

                                               

Heuristikk

Heuristikk er læren om hvordan man best oppnår og lagrer kunnskap, og er en gren av filosofien. Heuristikken beskjeftiger seg med metodene og "oppfinnelseskunsten" som kan eller bør brukes for å oppnå ny erkjennelse og vitenskapelige resultater, ...

                                               

Hypervirkelighet

Begrepet hypervirkelighet betegner innenfor semiotisk og postmodernistisk filosofi bevissthetens manglende evne til å skilne virkelighet og fantasi. Fenomenet oppstår først og fremst i teknologisk avanserte postmoderne samfunn. Begrepet hypervirk ...

                                               

Idé

Denne artikkelen handler om ordet idé som tanke og begrep. For forkortelsen, se IDE. Idé, eller ide, betyr vanligvis en tanke, forestilling eller oppfatning, men brukes forskjellig i ulike sammenhenger. I filosofien og andre fag betegner idé et b ...

                                               

Idealisme

Idealisme er den filosofiske oppfatning at virkeligheten er grunnleggende mental, mentalt konstruert, eller på annet vis immateriell. I motsetning til materialismen og dualismen betrakter idealismen verden som noe som består av ånd og/eller utgår ...

                                               

Individ

Et individ er en enkelt person eller en enkelt organisme, det vil si en unik og mer eller mindre autonom enhet. I det biologiske hierarkiet er individet ett av de mest betydningsfulle nivåene, som ligger mellom cellen og populasjonen. Det er ikke ...

                                               

Ingenting

For musikkgruppen, se Ingenting band Ingenting er begrepet som beskriver fravær av noe, og er det motsatte av både alt og noe. Ingenting er ikke det samme som vakuum eller tomhet. I et perfekt vakuum finnes ingen masse, men det kan finnes felt so ...

                                               

Internalisme og eksternalisme

Internalisme og eksternalisme er to motstridende teorier innenfor filosofi. Den britiske filosofen Bernard Williams snakket om interne og eksterne grunner for handlinger, og mente at det kun fantes interne grunner. Innenfor moralfilosofi brukes b ...

                                               

Intersubjektivitet

Intersubjektivitet betegner det forhold at noe er tilgjengelig for flere enn ett subjekt. I mange sammenhenger har ordet en betydning som er spesifikk for faget det brukes i.

                                               

Jeg og Du

Jeg og Du er hovedverket til den jødiske religionsfilosofen Martin Buber. Verkets hovedtanke er at mennesket har to grunnleggende forskjellige måter å relatere til omverdenen på: Et "Jeg-Det" -forhold, og et "Jeg-Du" -forhold. Disse to relasjonst ...

                                               

Kapitallogikk

Kapitallogikk er en selvstendig økonomisk tankeretning som tar utgangspunkt i den sene Karl Marx sin økonomiske filosofi og derifra søker å utlede allmenne prinsipper for hvordan økonomiske systemer fungerer. Kapitallogikken er radikalt forskjell ...

                                               

Khaos

Khaos, eller Chaos, er i gresk mytologi den opprinnelige eksistenstilstand fra hvor de første gudene oppsto. Med andre ord, den mørke tilstanden av tomrom eller intethet.

                                               

Kompatibilisme

Kompatibilisme er innen filosofien en holdning som innebærer at den fri vilje og determinisme er forenelige ideer, og at man kan holde på begge deler uten at det er logisk inkonsistens. Kompatibilister tror at frihet kan være både tilstede eller ...

                                               

Kompleksitet

Kompleksitet er et begrep innenfor vitenskap og filosofi. Man sier et system er komplekst dersom helheten har andre egenskaper enn det man skulle tro ved å se på enkeltaktørene. Aktørene må ha følgende fire egenskaper for å kunne danne komplekse ...

                                               

Konnotasjon

Et ords konnotasjon er den delen av betydningen som går ut over det rent denotative innholdet. Et klassisk eksempel er ordene hund og bikkje. De har samme denotasjon, men ulik konnotasjon. I semiotisk sammenheng oppstår en konnotasjon når det den ...

                                               

Konstrukt

Konstrukt er et begrep fra vitenskapsfilosofi som betegner et mentalt objekt eller forestilling, dvs. at dets eksistens er avhengig av individuelle, mentale forestillinger og bilder, i motsetning til virkelige objekter som eksisterer uavhengig av ...

                                               

Kontinental filosofi

Kontinental filosofi refererer til de forskjellige filosofiske strømingene og bevegelsene på det europeiske fastlandet, altså uten England. Siden starten av 1900-tallet har den filosofiske verden vært delt mellom den kontinentale og den angelsaks ...

                                               

Kontingent

Kontingent i betydningen det som angår, men brukes vanligvis om bidrag, medlemsavgift i lag og foreninger, avisavgifttilskudd til et felles foretak, medlemspenger og lignende. Innbetalinger kan skje i intervaller fra månedlig til årlig. Kontingen ...

                                               

Kosmopolitt

Kosmopolitt, også omtalt som verdensborger, er en person som betrakter hele verden som sitt fedreland eller hjemsted. Begrepet kosmopolitt eller verdensborger har en rekke ulike meninger, og brukes ofte som betegnelse på en person som tar avstand ...

                                               

Kunstfilosofi

Kunstfilosofi er den grenen av estetikken som definerer ulike begrep innen kunst og som undersøker de problemstillingene som oppstår i forbindelse med kunst og kunstopplevelse.