ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 108
                                               

Liv

Liv er fenomenet som skiller bakterier, dyr og andre organismer fra døde organismer og fra anorganiske gjenstander som krystaller. Det eksisterer ingen enkeltfaktor som definerer alt liv. De fleste definisjoner er en samling av flere kriterier. D ...

                                               

Livsløgn

Begrepet ble popularisert i Ibsens skuespill Vildanden med det kjente sitatet "Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme". Ibsen er trolig årsaken til at begrepet livsløgn er i allmenn bruk i de nordis ...

                                               

Livsverden

Livsverden er et filosofisk og sosiologisk begrep som betegner den konkrete levde verden som hver av oss lever i. Begrepet ble klarest utviklet i fenomenologien, og er et viktig begrep innenfor denne typen filosofi.

                                               

Logos

Logos kan bety ord, begrep, tale, forhold, resonnement, tanke, fornuft og universell verdensorden. Begrepet har sin bakgrunn i gresk filosofi og har senere vært benyttet innenfor ulike tradisjoner og fag, blant annet i filosofi, psykologi, teolog ...

                                               

Lykke

For kvinnenavnet, se Lykke navn Lykke er en dyp glede eller følelsen av dette. Lykkebegrepet er brukt innen filosofi, religion og psykologi, men definisjonene, innholdet og forståelsen av fenomenet varierer. Ordet lykke kan også bety flaks, medga ...

                                               

Maksime

Maksime "den største, viktigste", forkortet fra fraser som maxima propositio, Boethius) er i daglig språkbruk en sammentrengt setning som gir uttrykk for en allmenn sannhet, formulert som en aforisme. I antikken var en maksime det samme som et ak ...

                                               

Marxisme

Marxisme er en betegnelse for en rekke politiske og filosofiske teorier utarbeidet av de tyske filosofene Karl Marx og Friedrich Engels, og senere tolkninger og videreføringer av disse teoriene. Grunnsteinen i marxismen slik den er formulert i De ...

                                               

Materialisme

Materialisme er en monistisk filosofisk retning som hevder at materien, som menneskene kan erfare gjennom sine sanser og utforske gjennom vitenskapelige undersøkelser, er det eneste som eksisterer.

                                               

Middelalderens filosofi

Middelalderens filosofi er begrenset til filosofien i Europa i den tiden som kalles for middelalderen, en periode som løselig strekker seg fra det vestlige Romerrikets sammenbrudd på 500-tallet e.Kr. og kristendommens gjennombrudd fram til reness ...

                                               

Mening

Mening er: sammenhenger, symboler, språk, hendelser eller tanker av betydning; signifikans; noe givende, tilstrekkelig og oppfyllende en studie av meningsfulle hendelser for selv i psykologien og for andre i antropologien en studie av semantikk, ...

                                               

Misogyni

Misogyni er hat eller sterke fordommer mot kvinner. Ordet kommer fra det greske ordet μῖσος og γυνή. I feministisk teori anses misogyni for å være en politisk ideologi, på samme måte som rasisme eller antisemitisme, som rettferdiggjør og oppretth ...

                                               

Misologi

Misologi og logia) er en frykt for eller mistro til fornuft eller logikk. Den kan ytre seg som et hat mot diskusjon, debatt eller endog tale. Misologi blir av og til definert som anti-intellektualisme. I Platons "Faidon" sammenligner Sokrates mis ...

                                               

Moderne filosofi

Moderne filosofi er et begrep som er utbredt utenfor Norge, og som refererer til filosofi praktisert i Vest-Europa og Nord-Amerika mellom det 1600-tallet. og tidlig 1900-tallet. Det er ikke en bestemt lære eller retning, men det er visse felles f ...

                                               

Multivers

Multivers eller metaunivers er et hypotetisk utvalg av uendelig eller endelig mulige universer som sammen ugjør alt som eksisterer, samt de lover, rom, tid, masse og energien som beskriver disse. De forskjellige universene innen multiverset kalle ...

                                               

Naturlig deduksjon

Naturlig deduksjon kan i logikk og bevisteori referere til både Gerhard Gentzens og Jan Łukasiewiczs opprinnelige logiske kalkyler, eller til den generelle presentasjonen av logiske systemer som de innførte. Før introduksjonen av naturlig deduksj ...

                                               

Nevroestetikk

Nevroestetikk er et relativt nytt felt innenfor empirisk estetikk som er interessert i å studere prosesser i hjernen i respons til estetiske stimuli, for eksempel visuell kunst og musikk. Nevroestetikk kan defineres som det vitenskapelige studiet ...

                                               

Nihilisme

Nihilisme er et filosofisk standpunkt som fremmer negasjonen av ett eller flere antatte meningsfulle aspekter av livet. Mest vanlig blir nihilisme presentert som en form for eksistensiell nihilisme som argumenterer at livet er uten objektiv menin ...

                                               

Noetikk

Noetikk er en gren av metafysisk filosofi som omfatter studiet av sinn og intuisjon, og hvordan disse kan virke inn på materien. Grunntanken innen noetikk er at det menneskelige sinn er i stand til å påvirke den fysiske verden, noe som de senere ...

                                               

Nominalisme

Nominalisme er en ontologisk doktrine som hevder at det bare er enkeltobjekter som er reelle, og at allmennbegrepene er å betrakte som menneskeskapte tankekonstrukter, det vil si ikke er annet enn tilfeldige fellesnavn brukt om helt ulike objekte ...

                                               

Objektivisme

Objektivismen er et filosofisk system i den aristoteliske tradisjon, skapt av den russisk-amerikanske filosofen og forfatteren Ayn Rand, som baserer seg på fornuft, egoisme/individualisme, frihet, og virkelighetens objektivitet. Objektivismen hev ...

                                               

Omvei

Omvei er vanligvis den ikke retteste vei til et forhåndsbestemt mål. Når man fra gammelt av gjorde en omvei, var det fordi man hadde et ærende langs denne. I dag gjør man seg omveier fordi den vanlige veien er sperret eller fordi man ikke har det ...

                                               

Ontologi

Ontologi er studiet av hva som eksisterer, og former for eksistens. Det er et av de sentrale studieområdene i filosofien.

                                               

ORCH-OR

Orch-OR er en teori om bevissthet utarbeidet av Roger Penrose og Stuart Hameroff. Penrose er teoretisk fysiker og Hameroff er anestesiolog. Innledningsvis utviklet de ideene sine separat, Penrose fra et matematisk og kvantefysisk standpunkt, Hame ...

                                               

Pancasila

Pancasila er betegnelsen for Indonesias statsbærende filosofi eller ideologi. Ordet pancasila er sammensatt av to ord fra sanskrit: panca som betyr "fem" og sila som betyr "prinsipp". Det dreier seg om fem prinsipper som anses som uatskillelige o ...

                                               

Pathos

Pathos er et gresk begrep for å appellere til publikums følelser ved hjelp av patos. Begrepet oversettes vanligvis med "lidelse", "lidenskap" eller "følelser". På norsk har betegnelsen patos også betydningen høystemthet og svulstighet. I retorikk ...

                                               

Personalisme

Personalismen er et filosofisk begrep og en skoleretning som er avledet av en refleksjon av "personen" i filosofisk forstand. Man forstår den særlig som en filosofisk skoleretning tilhørende 1900-tallet, og som er utsprunget av et kristent humani ...

                                               

Personisme

Personisme betgner en utilitær moralfilosofi innen livssynshumanismen. Tankegangen er utarbeidet av den australske moralfilosofen Peter Singer, men begrepet er skapt av hans kritikere i deres analyser av Singers etikk.

                                               

Platons hulelignelse

Platons hulelignelse er kanskje den mest kjente blant hans mange metaforer og lignelser. Denne lignelsen finnes i bok VII av Platons Staten. Hulelignelsen illustrer Platons idélære ved å vise at det som menneskene oppfatter som virkeligheten, bar ...

                                               

Positivisme

Positivismen var en av de mest betydningsfulle filosofiske retningene på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Hovedtrekket ved positivistiske filosofier er vektleggingen av "kjensgjerninger" og avvisningen av "metafysiske spekula ...

                                               

Pragmatisme

Pragmatismen er en retning innen filosofien som var dominerende i USA i første del av 1900-tallet. Pragmatismen baserer seg på prinsippet om at brukbarheten og praktiserbarheten av ideer, politikk og forslag er kriteriene de skal måles med. Pragm ...

                                               

Primus motor

Primus motor er et antikt filosofisk uttrykk som er forbundet med Aristoteles. Det beskriver en bevegelses første opphav, i gamle tider ofte ensbetydende med Gud. Nå om dagen brukes uttrykket til å beskrive den primære drivkraft bak et bestemt pr ...

                                               

Profesjonsvitenskap

Profesjonsvitenskap er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige vitenskapelige studier eller fagområder av profesjoner eller yrke. Det svarer til profesjonsstudier, en norsk variant av den engelske termen "professional studies". Termen profes ...

                                               

Pyrrhonisk skeptisisme

Pyrrhonisk skeptisisme eller pyrrhonisme var en filosofisk skole eller retning av skeptisisme som ble grunnlagt av greske Ainesidemos i Alexandria på 100-tallet f.Kr. og nedtegnet av Sextus Empiricus på slutten av 100-tallet f.Kr. eller meget tid ...

                                               

På kanten

På Kanten er en norsk filosofifestival i Kragerø. Festivalen arrangeres en gang i året, i slutten av mai eller tidlig juni. Festivalen konsentrerer seg rundt feiring av menneskets tanker, åndsliv, historie og tillærte visdom. Arrangementet har ha ...

                                               

Qualia

Qualia er flertall for en quale, og ble introdusert av den amerikanske filosofen C.I. Lewis i 1929. En quale er simpelt forklart essensen av en opplevelse, slik den fremstår i bevisstheten. Musikk kan rent fysisk beskrives som bølger, men oppleve ...

                                               

Reduksjonisme

Reduksjonisme, i filosofi, er ideen om å forklare egenskapene til ting eller organismer utfra egenskapene til byggestenene. Det finnes to hovedtyper reduksjonisme innen filosofi, metodologisk reduksjonisme og ontologisk reduksjonisme. Motsetninge ...

                                               

Refleksjon (filosofi)

Refleksjon er innen filosofien tankens retning på noe, ettertanke, betraktelse. Abstraksjon kan sees på som en form for refleksjon. Det er også en metode som brukes innen determinismen. Innen psykologi har begrepet i hovedsak blitt brukt på to må ...

                                               

Relativisme

Relativisme er motstand mot tanken om at vitenskapene kan og bør tilstrebe objektivitet. Relativistene mener at det ikke finnes standarder for objektivitet, sannhet eller rasjonalitet som er felles på tvers av forskjellige kulturer og historiske ...

                                               

Retoriske hovedfunksjoner

Med de retoriske hovedfunksjonene, også kjent som talerens tre oppgaver eller plikter, beskriver Cicero idealtaleren. Idealtaleren skal; Belære docere Bevege movere Behage delectare Disse begrepene kan også kombineres med Aristoteles bevismidler. ...

                                               

Rettighet

En rettighet er en frihet eller privilegium. Begrepet anvendes både innen filosofien og rettsvitenskapen. Man bruker skille mellom naturlige og konvensjonelle rettigheter. De naturlige betraktes da som gitt av sunn fornuft eller av en eller annen ...

                                               

Salongen

Salongen er et norsk nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. Det ble etablert høsten 2009 og presenterer artikler og kommentarer om bøker, forskning og aktuelle debatter på fagfeltet. Salongen fungerer også som en møteplass for fagfolk, studen ...

                                               

Sannhet og metode

Sannhet og metode, først utgitt i 1960, er Hans-Georg Gadamers hovedverk. Boken er sterkt influert av Wilhelm Dilthey og romersk hermeneutikk. Den avviser målet om objektivitet som uoppnåelig, og foreslår at mening oppnås gjennom intersubjektiv k ...

                                               

Scientisme

Scientisme er et begrep som uttrykker en sterk tro på naturvitenskap innenfor filosofien. Uttrykket ble først brukt av den franske biologen Félix le Dantec, som et positivt ladet uttrykk om oppfatningen om at alle meningsfulle spørsmål lar seg be ...

                                               

Semiotikk

Semiotikk er studiet av sosialt betingede tegnsystemer og den mening de kan gi, studiet av hvordan vi sier noe og hvordan vi skaper mening. Ordet semiotikk kommer fra gresk σημεῖον, semeion, som betyr "tegn". Semiotikk knyttes historisk ofte til ...

                                               

Sinn

Sinn refererer til aspekter av intellekt og bevissthet manifestert som kombinasjoner av tanke, sansing, hukommelse, emosjon, vilje og fantasi; sinn er strømmen av bevisstheten. Det omfatter alle av hjernens bevisste prosesser. Betegnelsen omfatte ...

                                               

Skeptisisme

Skeptisisme betyr skepsis som metode eller retning innenfor vitenskap og filosofi. Ordet kommer fra det greske σκεπτικόσ avledet av verbet σκέπτομαι som betyr "skue, se seg om, overveie, betenke, undersøke osv.". Skeptisisme kan konkret bety skep ...

                                               

Skjebne

Skjebne eller lagnad refererer til en forutbestemt rekke av hendelser. Det kan være å forstå som en forutbestemt framtid, enten det er generelt eller for et enkeltindivid. Skjebne er en sammenheng eller et konsept som baserer seg på en tro eller ...

                                               

Skjønnhet

Skjønnhet eller vakkerhet er en beskrivelse av eller egenskap ved en person, et sted, en gjenstand, et kunstverk, en idé og annet som gir en sanseopplevelse av behag, mening eller tilfredsstillelse. Skjønnhet er studert som en del av estetikk, fi ...

                                               

Slagmark (tidsskrift)

Slagmark, tidsskrift for Idéhistorie er et dansk tidsskrift som kommer ut med to numre per år. Tidsskriftet oppsto rundt fagmiljøet for idéhistorie ved Aarhus Universitet, og har blitt utgitt siden 1983. Fagområdet som tidsskriftet dekker omfatte ...

                                               

Solipsisme

Solipsisme er en sinnsfilosofisk teori som hevder at jeget er det eneste som eksisterer, og følgelig at verden og andre mennesker kun eksisterer som en del av jegets bevissthet. Man kan skille mellom ulike typer solipsisme: I erkjennelsesteorien ...