ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 131
                                               

Pjotr Kropotkin

Fyrst Pjotr Aleksejevitsj Kropotkin var en russisk filosof og geograf, mest kjent for sin politisk-filosofiske retning kalt "anarkokommunisme", en anarkistisk retning som står for gjensidig hjelp på grasrotnivå, organisert nedenfra. Han er regnet ...

                                               

Fjodor Litke

Fjodor Petrovitsj Litke var en russisk greve, admiral, geograf og forfatter. Flere steder er oppkalt etter Litke.

                                               

Alois Musil

Alois Musil var en tsjekkoslovakisk katolsk prest, hoffkapellan, orientalist, geograf og oppdagelsesreisende. Under første verdenskrig var han tidvis en motspiller mot T. E. Lawrence.

                                               

Vladimir Obrutsjev

Foruten sitt faglige forfatterskap bedrev Obrutsjev også med populærlitteratur. Han ble i sitt hjemland godt kjent for to populære science fiction-romaner, Plutonia Плутония, 1915 og Sannikovs Land Земля Санникова, 1924. Begge historiene var bygd ...

                                               

Plinius den eldre

Gaius eller Caius Plinius Secundus, bedre kjent som Plinius den eldre, var en romersk forfatter, naturforsker, fysiker og i tillegg også militær kommandant og admiral av en viss betydning, og en personlig venn av keiser Vespasian. Han tilbrakte d ...

                                               

Pomponius Mela

Pomponius Mela, som var virksom som forfatter på 40-tallet, var den tidligste romerske geograf og kartograf. Han var født på ukjent dato i Tingentera i sørlige Spania. Hans korte verk De situ orbis libri III fyller mindre enn hundre sider i vanli ...

                                               

Pjotr Semjonov-Tian-Sjanskij

Pjotr Petrovitsj Semjonov-Tian-Sjanskij, opprinnelig Pjotr Petrovitsj Semjonov: 2. januar 1827 i Rjazanka i guvernementet Rjazan i Russland, død 11. mars 1912 i St. Petersburg) var en russisk geograf og statistiker.

                                               

Vasilij Tatisjtsjev

Vasilij Nikititsj Tatisjtsjev var en russisk historiker og statsmann. Tatisjtsjev var den første som definerte verdensdelen Europas utstrekning til området fra Atlanterhavet i vest til Uralfjellene i øst.

                                               

Pál Teleki

Pál Teleki von Szék var en ungarsk greve, vitenskapsmann og politiker. Han var statsminister 1920–1921 og 1939–1941. Teleki var fra 1919 professor i geografi i Budapest. I 1920 var han Ungarns utenriksminister. Til tross for sin negative holdning ...

                                               

Pjotr Tsjikhatsjov

Pjotr Aleksandrovitsj Tsjikhatsjov var en russisk geolog, biolog og forskningsreisende. Tsjikhatsjev, som først var diplomat, utforsket Altajområdet 1842-43 og viet seg så til inngående studier av Lilleasia. Mellom 1877 og 1878 reiste han også i ...

                                               

Geography Markup Language

Geography Markup Language er en internasjonal standard for geodata. GML er et markeringsspråk som kan brukes for å modellere geodata, og angir hvordan geodata kan lagres og utveksles. GML er utviklet og publisert av Open Geospatial Consortium OGC ...

                                               

Geokoding

Geokoding er prosessen med å omdanne geografiske data som f.eks. gateadresser og postnummer til geografiske koordinater. Disse koordinatene kan deretter benyttes i geografiske informasjonssystemer eller benyttes i digitale fotografier gjennom geo ...

                                               

GIS

GIS er også forkortelse for Generalinspektøren for Sjøforsvaret. Et geografisk informasjonssystem er et digitalt database-system for behandling av plassbestemt informasjon i et anvendelig format. Databehandlingen kan omfatte registrering, modelle ...

                                               

INSPIRE

INSPIRE er et EU-direktiv som omfatter etableringen av en infrastruktur for geografisk informasjon i Europa. Oppdatert, geografisk informasjon er en viktig forutsetning for blant annet forvaltning og tjenesteyting. Ved å etablere en egen infrastr ...

                                               

Open Geospatial Consortium

Open Geospatial Consortium, eller OGC, er en internasjonal frivillig organisasjon for standardisering av kartdata. I OGC, mere enn 280 kommersielle-, statlige-, "nonprofit" - og forskningsorganisasjoner over hele verden samarbeider for å utvikle ...

                                               

OpenStreetMap

OpenStreetMap er et dugnadsprosjekt for å lage frie, redigerbare kart over hele verden. Kartene er basert på innsamlede data fra GPSer og andre tilgjengelige frie ressurser. Brukerne kan legge inn veier og kartpunkter ved å bruke forskjellige red ...

                                               

QGIS

QGIS er en fritt, kryssplattform-applikasjon for GIS. Programmet kan vise kart, redigere og analysere geografiske data og eksportere i de fleste vanlige kartfilformat. Programmet har verktøy for både vektor- og rasterkart. QGIS er integrert med a ...

                                               

Web Map Service

Web Map Service er en av den frivillige organisasjonen Open Geospatial Consortium s standarder for å produsere skalerbare kart som kan vises på en PC-skjerm. Kartene vil være geografisk refererte i et eller flere internasjonalt akseptert koordina ...

                                               

World Wind

World Wind er en virtuell globus utviklet av NASA for bruk på datamaskiner som kjører Microsoft Windows eller GNU/Linux. Det viser NASA og USGS bilder på en 3D-modell av Jorden, og Mars. Brukeren kan rotere rundt planeten og zoome inn og ut. Sted ...

                                               

Bo- og arbeidsmarkedsregion

Bo- og arbeidsmarkedsregioner er en inndeling av Norge i 159 funksjonelle regioner. Bo- og arbeidsmarkedsregioner benyttes i ulike økonomiske analyser der det er behov for funksjonelle regioner på et nivå mellom kommuner og fylker. Bo- og arbeids ...

                                               

Bydel

Bydeler er distrikter innen byer med administrative oppgaver. Alle bykommuner i Norge er delt inn i mindre bydeler, men i offentlig norsk statistikk er det bare Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen som deles inn i administrative deler. K ...

                                               

Bygd

Ei bygd, også kalt bygda, landsbygda og i mindre grad bygdesamfunn og bondebygd, er gjerne et spredtbebygget område med en viss geografisk utstrekning, der ofte bondegårdsbebyggelse har vært selve grunnlaget for samfunnet. Ordet bygd er henledet ...

                                               

FNs statistikkdivisjons inndeling av verden i geografiske regioner

FNs statistikkdivisjons inndeling av verden i geografiske regioner er en kategorisering av verdens land og områder i henhold til verdensdeler og underregioner. FNs statistikkdivisjon har utarbeidet inndelingen av praktiske hensyn for statistikkpr ...

                                               

Landsby

En landsby er i utgangspunktet en klynge gårder hvor gårdshusene ligger tett samlet om en brønn, plass, vei e.l. og hvor man har visse felles eiendommer og bruksting og utvikler en grad av samarbeidesfellesskap ved for eksempel våronn og innhøsti ...

                                               

Londons kollektivsone 1

Londons kollektivsone 1 er den sentrale sonen i den geografiske inndelingen av Londons kollektivsystem. Stor-London er delt inn i seks slike soner, der son 2-6 ligger som ringer rundt den sentrale sone 1. Sonesystemet omfatter både undergrunnsban ...

                                               

Politikrets

En politikrets er en geografisk enhet som politiets myndighet utøves igjennom. Denne inndelingen benyttes blant annet i Danmarks politi, på Færøyene og på Grønland.

                                               

Region

En region brukes oftest om et distrikt, et større avgrenset område, som er større enn lokalsamfunnet og mindre enn nasjonen. En slik region vil som regel være flere kommuner, men kan også være en landsdel. Mange land bruker begrepet region på en ...

                                               

Rettskrets

En rettskrets er i Norge og Danmark benevnelsen på et geografisk område hvor en domstol besitter en jurisdiksjon. Navneformen i Sverige er domkrets ; i Tyskland og Østerrike brukes benevnelsene Gerichtsbezirk og Sprengel. I Norge utgjør de lokale ...

                                               

Subkontinent

Et subkontinent er en stor del av et kontinent. Det er derimot ikke enighet om hva som fastslår dets grenser. Likevel, man sier generelt at et subkontinent er atskilt fra resten av kontinentet ved f.eks. en fjellkjede eller tektoniske plater.

                                               

Verdensdel

En verdensdel er et stort geografisk område. Verdensdel er et samfunnsgeografisk begrep, til forskjell fra det naturgeografiske begrepet kontinent. Verdensdelene baseres i utgangspunktet på kontinentene med øyene rundt, og havene som skiller dem, ...

                                               

Økonomisk region

Økonomisk region er en geografisk inndeling av Norge på et nivå mellom fylke og kommune. Inndelingen er foretatt av Statistisk sentralbyrå, og deler Norge inn i 90 økonomiske regioner. Inndelingen har tatt utgangspunkt i SSBs tidligere inndeling ...

                                               

Naturgeografi

Naturgeografi er den naturvitenskaplige delen av geografien, i motsats til kulturgeografi, som er den samfunnsvitenskaplige. Naturgeografien behandler jordens landformer og de prosesser som påvirker denne. Innen naturgeografien studeres fysisk ge ...

                                               

Den magnetiske nordpol

Jordens magnetiske nordpol er det punktet på den nordlige halvkule der retningen av den magnetiske akse skjærer jordoverflaten. Dette i motsetning til den geografiske nordpol som defineres som det punkt der jordens omdreiningsakse skjærer jordove ...

                                               

Den magnetiske sydpol

Den magnetiske sydpolen er det punktet på jordoverflaten hvor de geomagnetiske feltlinjene er vertikale på jordens overflate. Den magnetiske sydpolen endrer posisjon hele tiden på grunn av variasjoner i jordens magnetfelt, og i 2010 var den bereg ...

                                               

Denudasjon

Denudasjon er en samlebetegnelse på de prosessene som tærer bort og bryter ned jordoverflaten slik at høydene i terrenget reduseres og landskapene endres. Denudasjon omfatter både forvitring, erosjon og transport ved hjelp av rennende vann, isbre ...

                                               

Fastland

Fastland er betegnelsen på alt land som ikke er øyer, holmer eller skjær, men er del av et større landmassiv. I Norge gjelder dette den delen av landet som tilhører Den skandinaviske halvøy. Begrepet fastland kan også brukes i overført betydning ...

                                               

Gammel innsjø

En gammel innsjø kan defineres som en innsjø som har inneholdt vann i mer enn én million år. Innsjøer er som regel kortvarige fenomener i geologisk forstand fordi de raskt blir fylt igjen med sedimenter, eller fordi utløpselva graver seg ned til ...

                                               

Hydrologi

Hydrologi er studiet av vannkretsløpet og vannressursene i hydrosfæren. Studiet av vann i berggrunn og jord kalles hydrogeologi. Faget er en disiplin av geovitenskapene. Hydrologi defineres som en geofysisk vitenskapen om vannet på jorden, vannet ...

                                               

Landhevingsmerke

Landhevingsmerke er fast varig merking for å følge landheving over lang tid. Slik merking ble avsatt i fast fjell, bl.a. i Norge og Sverige etter at landhevingen etter istiden var oppdaget som et geologisk og geografisk fenomen. Det ble hugget 29 ...

                                               

Landhevning

Landhevning er en heving av jordskorpen i forhold til havnivået. I områder som var dekket av innlandsis i istiden, blant annet Norden og Canada, får man postglasial landhevning. I andre områder, der jordskorpeplatene møtes, får man tektonisk land ...

                                               

Resipient

Resipient er et faguttrykk/en felles betegnelse på bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen vannkilde. Sårbare resipienter er vannforekomster som får store konsekvenser dersom de utsettes for miljøskader gjennom bidrag fra andre vannkilder. Dette ...

                                               

Strandlinje

Strandlinje er skjæringslinjer mellom land og en vannflate i havet eller i innsjøer. På grunn av bølgeslagenes erosjon, i kaldt klima også frostsprengning og iserosjon, kan det dannes innhakk i landoverflaten som markerer strandlinjer. Hvis havet ...

                                               

Vidde

Vidde -n el. vidda angir et åpent fjellområde, som generelt ligger høyere enn tregrensen og har begrenset vekst av trær. Kjente vidder i Norge er Hardanger-, Røros- og Finnmarksvidda. Flere av disse har reinstammer, ville eller tamme.

                                               

Navigasjon

Verbet å navigere er avledet fra latin av ordene navi som betyr skip og gere som betyr å lede. Å navigere betyr altså å lede eller føre et skip/fartøy; tross ordets egentlige betydning, brukes det i dag som et synonym på å "finne frem". Den tidli ...

                                               

Akter

Akter betegner den bakre delen på et skip, aktenfor tvers, det vil si alt som er bak midtskips. Ordet kommer fra nederlandsk på samme måte som en rekke andre skipsuttrykk som ble tatt opp i norsk språk mens Nederland var en dominerende handels- o ...

                                               

Alden

Alden er ei øy i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane. Den ligger utafor Vilnesfjorden, mellom Atløyna/Tvibyrge og Værlandet. Fjellet Norskehesten, også kalt Den norske hest, gjør øya lett gjenkjennelig fra lang avstand.

                                               

Astrolabium

Astrolabium er et astronomisk instrument som før ble brukt for å bestemme himmellegemers plassering og dermed beregne tid på døgnet, eller - dersom tiden er kjent - bestemme breddegraden. De eldste astrolabier er fra antikken, men de er blitt ben ...

                                               

Astronomisk navigasjon

Astronomisk navigasjon eller stjernenavigasjon, er en teknikk der en benytter solen, månen, planetene eller de 57 stjernene som er oppgitt i en astronomisk almanakk til å bestemme sin posisjon på havet, i ørkenen, på Grønlandsisen eller andre ste ...

                                               

ATA (navigasjon)

Actual Time of Arrival, på norsk ofte oversatt med "faktisk tid for ankomst", er et mål på tidspunkt ved ankomst når man navigerer fra A til B. ATA forteller klokkeslettet man ankommer målet. Jfr. ETA, Estimated time of arrival.

                                               

Automatisk identifikasjonssystem

Automatisk identifikasjonssystem eller Automatic Identification System, forkortet AIS, er et antikollisjonshjelpemiddel for skipsfarten, men som samtidig gir offentlige myndigheter oversikt over skipstrafikken i forskjellige farvann. Fartøyer som ...