ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 15
                                               

Motstandsbevegelse

Motstandsbevegelse er et samlebegrep for organisert, aktivt eller passivt opprør mot innen- eller utenlandske maktapprater, for eksempel under okkupasjon. Passiv motstand omfatter blant annet bruk av symboler, streiker, sabotasje og demonstrasjon ...

                                               

Multikulturalisme

Multikulturalisme er et sosiologisk, sosialantropologisk og kulturteoretisk uttrykk med skiftende innhold og verdiladning. Ordet er hyppigst benyttet til å beskrive situasjonen som foreligger når et samfunn består av borgere/innbyggere av ulike e ...

                                               

Nasjonal selvråderett

Nasjonal selvråderett er et begrep som betegner ulike nasjoners rett til å bestemme over sine egne anliggender. Begrepet oppsto i kjølvannet av den første verdenskrig og ble benyttet som strategi av såvidt ulike statsmenn som Woodrow Wilson og Vl ...

                                               

Nepotisme

Nepotisme betegner favorisering av slektninger, ektefelle eller venner, og det å sette kjennskap foran kompetanse i forbindelse med utnevnelser. Begrepet kom i forbindelse med middelalderens paver, som ofte utnevnte sine nevøer til viktige verv i ...

                                               

Nordisk ministerråd

Nordisk ministerråd er et nordisk, politisk samarbeidsråd som ble etablert i 1971. I motsetning til Nordisk råd, som er for parlamentarikere medlemmer av nasjonalforsamlingene, er Nordisk ministerråd et forum for representanter for de nordiske re ...

                                               

Nordisk samarbeidsminister

Nordisk samarbeidsminister er en ministerpost i alle de nordiske landenes regjeringer. Dette er tilleggsrolle som gis til en minister ved siden av hennes ordinære portefølje. Ministeren har ansvar for å koordinere landets aktiviteter mot Nordisk ...

                                               

Nøytralitetsvern

Nøytralitetsvern er militærvesenets oppsetting av forsvarsmidlene for både å kunne forsvare landet mot fiendtlige angrep, vise klart at en er nøytral og ikke er villig til selv gå til angrep. Det er politikerne som, gjennom regjeringsvedtak sanks ...

                                               

Offentlig administrasjon

Offentlig administrasjon er "overføringen av politikk til den virkeligheten borgerne ser hver dag" Offentlig administrasjon er et akademisk fag i skjæringspunktet mellom statsvitenskap og jus og også med berøringspunkter til andre samfunnsvitensk ...

                                               

Olympismen

Olympismen er et begrep som beskriver en ideologi, eller livsfilosofi som bygger på Pierre de Coubertins grunntanker bak oppstarten av de moderne olympiske leker.

                                               

Opportunisme

Opportunisme, opportunistisk oppførsel eller hensiktsmessighetspolitikk er en bevisst strategi, handling eller atferd der man utnytter omgivelsene til egen fordel, og tar lite hensyn til ideelle grunnprinsipper. Begrepet brukes om ulike typer pri ...

                                               

Opposisjon i politikk

Opposisjon i politikk er et eller flere politiske partier eller en annen form for organisert gruppe, som er motstander av en regjering, et parti eller en gruppe, som har den politiske styrende kontrollen over et område. Et område kan være en stat ...

                                               

Opposisjonspolitiker

En opposisjonspolitiker er vanligvis en politiker som ikke tilhører regjeringspartiene, altså som ikke er i posisjon. Opposisjonspolitiker er de politikere som er i mindretall og derved ikke styrer; enten det er Storting, Fylkesting eller Kommune ...

                                               

Ostrakisme

Ostrakisme er en tradisjon athenerne brukte når de skulle kvitte seg med en borger som ble ansett på som en fare for byens sikkerhet. Ostrakisme ble brukt i en kortere periode i det greske demokrati. I en folkeforsamling hvor minst 6000 stemmeber ...

                                               

Palestinaskjerf

Palestinaskjerf er et tradisjonelt arabisk hodetørkle formet som et firkantet skjerf av bomull. Hodeplagget brukes hovedsakelig av arabiske menn, men også av andre for å beskytte hodet mot direkte sollys eller munnen og øynene mot støv og sand. S ...

                                               

Parole

Parole betyr vanligvis slagord, særlig i politiske demonstrasjoner, men kan også brukes om befalinger, oppfordringer til felles holdninger i visse situasjoner og annet.

                                               

Partiprogram

Et partiprogram er et skrift utgitt av et politisk parti. I partiprogrammet redegjør partiet for sin politikk for en kommende periode, som regel en valgperiode på fire år, eksempelvis for perioden 2013–2017. Partiprogram har tradisjon for å være ...

                                               

Partisekretær

Partisekretær er betegnelsen på en politiker som er ansatt i en ledende stilling i et politisk partis egen organisasjon. I mange tilfeller vil partisekretæren være partiorganisasjonens øverste leder, og vil da ofte ha tittelen generalsekretær. Op ...

                                               

Pluralisme (filosofi)

Pluralisme er sameksistens av forskjellige grunnsyn. Ordet stammer fra latin og oppfatningen om at virkeligheten består av flere selvstendige grunnpremisser som alle er like mye verdt. Likestilling mellom religioner, legning, verdensbilder og så ...

                                               

Pluralisme (vitenskap)

Klassisk pluralisme. Fremste representanter: David Truman og Robert A. Dahl. Bygger delvis videre på Schumpeters teorifundament: Politikk er styrt av egeninteresse. ’Klassisk’ demokratiteori er for idealistisk og for lite basert på de faktiske fo ...

                                               

Politisk familie

En politisk familie er en familie med flere medlemmer som er involvert i politikk, og da i første rekke politikk knyttet til valg. Medlemmene kan ha forbindelser ved blodsbånd eller inngifte; ofte går disse over flere generasjoner, eller at mange ...

                                               

Politisk filosofi

Politisk filosofi eller politisk teori er en filosofisk og statsvitenskapelig disiplin som beskjeftiger seg med filosofiske studier av politiske problemstillinger. Fagets kjerne er å argumentere normativt og filosofisk konsekvent for hvorfor samf ...

                                               

Politisk ledelse

er den ledelse i en offentlig forvaltningsenhet en kommune, et fylke, eller et departement) som har sitt mandat fra et demokratisk valgt organ som kommunestyre, fylkesting eller Storting. Norske eksempler på politisk ledelse er i departementene m ...

                                               

Politisk makt

Definisjonen av politisk makt vil avhenge av hvilken definisjon man legger til grunn for politikk. Med en vid definisjon, der politikk forstås som alle sosiale forhold som innebærer makt, styre og autoritet, vil begrepet politisk makt falle samme ...

                                               

Politisk poesi

Politisk poesi ligger i grenseområdet mellom kamplyrikk og estetikk. Inspirasjonen til kunstformen er delvis hentet fra autoritære regimer, men ligger likevel innen grensene for det akseptable. Under følger et eksempel på et stykke politisk poesi ...

                                               

Politisk rehabilitering

Rehabilitering menes i politisk betydning at det blir tilbakeført rettigheter eller status til en person i form av statsborgerlige rettigheter som har vært fratatt dem. Denne rehabiliteringen skiller seg fra annen oppreisning ved at den er beting ...

                                               

Politisk religion

Politisk religion er et begrep som blir brukt om en ny måte å forstå totalitarisme på. Begrepet oppstod i moderne totalitarismeforskning og kommer av at man hevder å se religiøse og kvasireligiøse innslag i de totalitære regimene i det 20. århund ...

                                               

Politisk sosiologi

Politisk sosiologi er en retning innen sosiologi og statsvitenskap som beskjeftiger seg med forhold som individenes politiske atferd, de sosiale strukturenes politiske betydning, samt de politiske institusjonenes rolle og funksjon. Den politiske ...

                                               

Politisk system

Et politisk system er et samfunnssystem hvor ulike politiske grunnsyn blir satt i senter for styremåten Et politisk system består av politiske institusjoner. Systemet inndeles i undergrupper. I Danmark er det politiske systemet inndelt i stat, re ...

                                               

Politisk TV-reklame

Politisk TV-reklame er TV-reklame rettet mot massemarkedet for å fremme politiske synspunkter, saker, partier eller kandidater blant velgere, fortrinnsvis for få gjennomslag i enkeltsaker eller vinne politiske valg. Politisk TV-reklame er tilnærm ...

                                               

Politisk union

En politisk union er en form for stat som består av mindre stater. I motsetning til en personalunion deler de individuelle statene en felles regjering og unionen anerkjennes internasjonalt som en enkelt politisk enhet. Eksempler inkluderer USA, D ...

                                               

Politistat

Politistat er en stat der politiet og eller militærvesenet kan gripe inn mot statens innbyggere med overvåking, anholdelser, ransakinger og avhør uten bestemt lovhjemmel, og hvor myndighetene kan fengsle personer i ubegrenset tid uten rettergang ...

                                               

Propaganda

For den tyske synthgruppen, se Propaganda band. Propaganda er påvirkningsarbeid for å utbre ideologiske idéer, ofte gjennom massemedier eller institusjoner. Ordet ble kjent blant annet gjennom Congregatio de propaganda fide, en katolsk sammenslut ...

                                               

Ramme

En ramme er en konkret eller abstrakt avgrensning. Rammene skal begrense, understreke, avmerke, beskytte eller støtte et område, en situasjon eller en konstruksjon. I konkret forstand er rammer særlig innfatninger for bilder. I middelalderen ble ...

                                               

Realpolitikk

Realpolitikk er politikk som i motsetning til moralpolitikk søker nå sine overordnede mål gjennom kompromisser basert på praktiske betraktninger og overveielser av makt i motsetning til idealer, moral og prinsipper. Hvis man som politiker har en ...

                                               

Regime

Regime betyr styre, styresett eller styreform, men brukes ofte i negative sammenhenger, som for eksempel strengt eller hardt regime. Ordet kommer av "regiment" som er den grunnleggende enheten i en armé, derfor brukes det ofte i negative sammenhe ...

                                               

Regjeringskonferanse

Regjeringskonferanse er et formelt møte som holdes av en norsk regjering før en sak skal fremmes for Kongen i statsråd, vanligvis et par ganger i uken. Beslutninger som i henhold til konstitusjonen skal treffes av Kongen, treffes av Kongen i stat ...

                                               

Religiøs toleranse

En styresmakt utøver religiøs toleranse når den lovlig tillater eller ikke blander seg i religiøse aktiviteter assosiert med religiøse livssyn, enten det finnes en statsreligion eller ikke. En gruppe eller et individ viser religiøs toleranse når ...

                                               

Rød-grønn

Rød-grønn er en betegnelse som brukes i ulike sammenhenger i politikken. Innenfor politikken er grønn en symbolfarge for partier med en sterk miljøprofil og for partier som definerer seg selv til sentrum i politikken mens rød er en symbolfarge fo ...

                                               

Samlingsregjering

En samlingsregjering er en bred koalisjonsregjering bestående av alle partiene i nasjonalforsamlingen. Samlingsregjeringer opprettes gjerne i forbindelse med krig eller en nasjonal krise, eller når mer naturlige politiske konstellasjoner ikke opp ...

                                               

Selvstyrt område

Et selvstyrt område er en region som har en viss uavhengig status, og som ofte har en annen etnisk sammensetning enn resten av landet. Eksempler på autonome regioner er den finske regionen Åland der flertallet av befolkningen har svensk som morsm ...

                                               

Sentralisering

Sentralisering vil si at et samfunn blir konsentrert rundt et begrenset og sentralt område. Vi kan kalle flytting av arbeidsplasser og tjenester fra et sted til en større by, for sentralisering. Bedrifter og statlige organer sentraliserer gjerne ...

                                               

Sentrum (politikk)

Sentrum betegner i politisk forstand de partier, organisasjoner og personer som verken plasserer seg til høyre eller venstre i politikken, men ofte havner midt i mellom dem som et kompromiss mellom begge fløyer. Et tilsvarende begrep er "blokkuav ...

                                               

Settestatsråd

En settestatsråd er en statsråd i en regjering som midlertidig overtar ansvarsområdet til en annen statsråd. Settestatsråd oppnevnes gjerne når den ordinære statsråd er: inhabil i en spesiell sak. Settestatsråden vil da kun ta over den angjeldend ...

                                               

Skyggeforfatter

Skyggeforfatter er en skribent som anonymt skriver tekster som andre framfører eller utgir under sitt eget navn. Ofte er det snakk om profesjonelle skribenter eller forfattere som skriver taler og bøker for celebriteter, politikere og kongelige. ...

                                               

Smoke-filled room

Smoke-filled Room er et begrep i amerikansk politikk. Et tidlig eksempel på et røykfylt rom er Boston Caucus. En rapport fra en av de som var tilstede på dette møtet i 1763 uttalte: "oldermenn, sakkyndige og representanter blir ofte valgt inn før ...

                                               

Sosialstat

Sosialstat er et normativt begrep. Det er særlig brukt i tysk politikk, og beskriver de rettigheter og institusjoner som er rettet mot fattigdom og sosial ulikhet, og som fremmer sosial rettferd og sosial sikkerhet. Sosialstaten er begrepet for T ...

                                               

Statsløs nasjon

En statsløs nasjon er en nasjon uten fordelen av bestemte statsstrukturer. Det er oftest urfolk og nasjonale minoriteter. Begrepet refererer til folk som deler kulturelle faktorer som språk, religion, historie, skikker og bruk av territorium og l ...

                                               

Stormakt

Stormakt er en betegnelse på et land som har mulighet til å øve innflytelse over andre land i sterk grad. Tradisjonelle stormakter har sterk økonomisk, militær og politisk makt. Begrepet stormakt oppstod under Wienerkongressen i 1815. De opprinne ...

                                               

Studentting

Et studentting er en politisk forsamling i studentdemokratiet ved et universitet. Studenttinget er gjerne det høyeste organet i studentdemokratiet, med fakultetsvise studentråd under seg.

                                               

Styreform

Styreform er måten en styresmakt, for eksempel en stat eller kommune, styres på. En styreform omfatter en samling skrevne og uskrevne regler for organiseringen av myndighetene som treffer bindende beslutninger i et samfunn Østerrud, mfl. 1997.