ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 158
                                               

Vitenskapelig kalkulator

En vitenskapelig kalkulator er en type kalkulator – som vanligvis, men ikke alltid, er håndholdt – som brukes i beregninger i forbindelse med vitenskapelige problemer. De har erstattet regnestavene i nesten alle anvendelsesområder, og er alminnel ...

                                               

Empirisk forskning

Empirisk forskning er forskning basert på erfaring om, og iakttakelser, av fenomener og hendelsesforløp – gjerne i form av eksperimenter. Tankegangen om empirisme som basis for sikker viten hadde sitt høydepunkt fra ca. midten av 1800-tallet og f ...

                                               

80/20-regelen

80/20-regelen er det vanlige fenomen at 80 % av konsekvensene innenfor et område skyldes 20 % av årsakene. Regelen kalles også paretoprinsippet etter italieneren Vilfredo Pareto, som i 1906 bemerket at 20 % av Italias befolkning eide 80 % av verd ...

                                               

Empirisme

Empirisme er en filosofisk erkjennelsesteori som betoner erfaringens rolle i etableringen av kunnskap. Det kan også kalles erfaringsfilosofi. Klassisk empirisme står i motsetning til rasjonalisme som betoner tenkningens rolle i erkjennelsen. Empi ...

                                               

Feltarbeid

Et feltarbeid er et arbeid som går ut på innsamling av datamateriale ute i et bestemt forskningsfelt. Feltarbeid er sentralt innenfor flere fagdisipliner, som for eksempel sosialantropologi, biologi og geografi.

                                               

Tommelfingerregel

En tommelfingerregel er en enkel, omtrentlig regel som er lett å huske. Tommelfingerregler brukes blant annet når en skal anslå eller beregne noe raskt, for eksempel en noenlunde nøyaktig tallstørrelse i en teknisk eller praktisk sammenheng, elle ...

                                               

Serial

Serial er en amerikansk podkast i true crime-sjangeren fra 2014 der journalisten Sarah Koenig presenterer en kriminalhistorie fra virkeligheten over flere episoder. Podkasten, som er en spinoff av radioprogrammet This American Life, tar for seg e ...

                                               

Utbildningsradion

Utbildningsradion, egentlig UR, er et svensk kringkastingsselskap som eies av den samme stiftelsen som eier Sveriges Television og Sveriges Radio. I 2006 sendte UR 656 timer TV i SVTs to hovedkanaler, 1 083 timer TV i Kunskapskanalen og 584 timer ...

                                               

Forskning

Forskning er en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskapen. En person som driver med forskning kalles en forsker. Alle kan drive med forskning, men som oftest tenker man på vitenskapelig ansatte på universitet ...

                                               

Akademisk frihet

Akademisk frihet er et juridisk og etisk grunnprinsipp i akademisk virksomhet som forskning og høyere utdanning. Det innebærer at forskere og studenter har rett til å undersøke ethvert område og fritt gi uttrykk for sine faglige synspunkter, og a ...

                                               

Amazon Tall Tower Observatory

Amazon Tall Tower Observatory eller ATTO er et vitenskapelig forskningstårn i regnskogen i Amazonas i Brasil. Tårnet er 325m høyt, noe som gjør det til Sør-Amerikas høyeste bygg. Hensikten med tårnet er å undersøke klimaet i regnskogen ved å gjør ...

                                               

Avhandling

En avhandling er et vitenskapelig verk, det vil si en form for monografi, skrevet med tanke på tildeling av en høyere akademisk grad, typisk en doktorgrad, men også visse andre grader som ligger tilnærmet på samme nivå, bl.a. lisensiatgrad og mag ...

                                               

Barne- og ungdomsforskning

Barne- og ungdomsforskning, også kalt tverrfaglig barne- og ungdomsforskning, eller mer spesifikt barneforskning og ungdomsforskning som separate disipliner, er et bredt og tverrfaglig forskningsområde som fokuserer på forhold som spesifikt gjeld ...

                                               

Case study

Case study eller casestudie er en metode som brukes ved kvalitative undersøkelser innfor forskning. I stedet for å lage en stor undersøkelse og spørre mange etter en rigid protokoll for å undersøke noen få variabler, bruker saksstudie-metoder en ...

                                               

Commission for the Geological Map of the World

CGMW er den eldste internasjonale organisasjonen innen geovitenskap etter International Geological Congress. Organisasjonen ble etablert i 1881 i Bologna. Det er en non-profit vitenskapelig og pedagogisk virksomhet. Formålet er å arbeide for, koo ...

                                               

CWTS Leiden Ranking

CWTS Leiden Ranking er en årlig rangering av verdens mest sentrale universiteter, basert på bibliometriske indikatorer. Rangeringen utføres og publiseres av Sentrum for vitenskap og teknologiske studier ved Universitetet i Leiden. Den første utga ...

                                               

Det kongelige nordiske oldskriftselskab

Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab ble stiftet 28. januar 1825 av blant andre Carl Christian Rafn og Rasmus Rask. Selskapets formål var blant annet å gi ut norrøn litteratur og fremme nordisk historie og arkeologi. Selskapet ble først kongel ...

                                               

Division of Ecological and Earth Sciences

Division of Ecological and Earth Sciences er avdeling for geovitenskap innen FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. FN-organisasjonen ble etablert den 16. november 1945. UNESCO skal være et laboratorium for ideer som ...

                                               

EISCAT

EISCAT er en vitenskapelig organisasjon som driver tre radaranlegg fordelt på fire stasjoner, tre i nordlige Skandinavia og én på Svalbard. Anleggene ligger på Ramfjordmoen i Tromsø, i Kiruna, i Sodankylä, og oppå Gruve 7-fjellet utenfor Longyear ...

                                               

European Spallation Source

European Spallation Source er et planlagt forskningssenter som vil romme et gigantisk mikroskop som virker ved neutronspredning. Mikroskopet vil være i stand til å se og ta bilder av de enkelte atomer i mange materialer. Selve mikroskopet bygges ...

                                               

Fagfellevurdering

Fagfellevurdering er en metode for å kvalitetssikre publikasjoner eller rapporter. Metoden brukes mest i vitenskapelig publisering. I økende grad benyttes fagfellevurdering også for søknader om forskningsmidler, rapporter og lignende. De som gjen ...

                                               

Feilmargin

Feilmarginer uttrykker påliteligheten av et tall. Ingen målinger eller estimater av reelle størrelser eller modellparametere er helt feilfrie eller nøyaktige. For å kunne danne seg et bilde av hvor nøyaktig en måling eller et estimat har vært, an ...

                                               

Ferrybox

Ferrybox er et prosjekt som bruker ferjer til å samle inn data om vannkvalitet. Prosjektet er bygget opp av NIVA og omfatter skip fra Fjordline, Hurtigruten, Smyril Line, DFDS-Lys Line, Norbjørn og Color Line. I tillegg samarbeider NIVA med Havfo ...

                                               

Festskrift

Et festskrift er en bok som utgis som en lykkeønskning til en respektert akademiker i dennes levetid. En lignende bok som utgis posthumt kalles minneskrift. De tyske betegnelsene brukes også på engelsk og andre språk. Det utgis som regel ved en r ...

                                               

Forskningsetikk

Forskningsetikk er tillempningen av fundamentale etiske prinsipper på vitenskapelig aktivitet. Området omfatter blant annet planlegging og gjennomføring av eksperimenter på mennesker og dyr, lovregulering av genetisk forskning og bioteknologi sam ...

                                               

Forskningsformidling

Forskningsformidling er å kommunisere innsikter, arbeidsmåter og holdninger fra spesialisert vitenskap til personer utenfor faget. Forskningsformidling inkluderer bidrag til samfunnsdebatt med argumentasjon hentet fra forskningen. Det kan både dr ...

                                               

Forskningsjournalistikk

Forskningsjournalistikk er en gren innen journalistikken som omhandler dekning av forskningsnyheter og formidling av vitenskapelig kunnskap overfor allmennheten. Forskningsjournalistikk skiller seg fra forskningsformidling ved at førstnevnte er j ...

                                               

Forskningsparken Zakynthos

Forskningsparken Zakynthos er et norsk-gresk samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, foruten gresk myndigheter og næringsliv på den greske øya Zakynthos i Det joniske hav. F ...

                                               

Forskningsreise

En forskningsreise er en reise i forskningsøyemed, ofte for å studere natur og samfunn på et uutforsket sted. Til forskjell fra en oppdagelsesreise foretas forskningsresiser til allerede kjente områder.

                                               

Fortolkende fenomenologisk analyse

Fortolkende fenomenologisk analyse er en tilnærming til psykologisk kvalitativ forskning med et ideografisk fokus. Et ideografisk fokus i Fortolkende fenomenologisk analyse betyr at man tar sikte på å oppnå innsikt i hvordan en gitt person, i en ...

                                               

Fraunhofer-Gesellschaft

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung er en tysk organisasjon med sete i München, og den største organisasjonen for anvendt forskning og vitenskap i Europa. Den har navn etter optikeren og fysikeren Joseph von Fraunhofer ...

                                               

Det Frie Forskningsråd

Det Frie Forskningsråd er et dansk forvaltningsorgan som fordeler midler til forskning og gir forskningsfaglig rådgivning til regjeringen og Folketinget. DFF hører under Styrelsen for Forskning og Innovation som igjen hører under Ministeriet for ...

                                               

Funksjonell magnetresonanstomografi

Funksjonell magnetresonanstomografi er en funksjonell hjerneavbildningsteknikk som kan fremstille endringer i aktivitet i områder i hjernen til mennesker eller dyr. Denne metoden kan gi god informasjon om sammenhengen mellom kognitiv aktivitet og ...

                                               

Grey goo

Grey goo, også skrevet gray goo, er et hypotetisk dommedagscenario der selvkopierende roboter, muliggjort gjennom molekylær nanoteknologi, kommer ut av kontroll og kopierer seg selv ved å konsumere all materie på jorden. Opprinnelig var ideen at ...

                                               

Grounded theory

Grounded theory er en kvalitativ forskningsmetode som ble utviklet innen medisinsk sosiologi gjennom publikasjonen av The Discovery of Grounded Theory av Barney Glaser og Anselm Strauss i 1967. Metoden kan forstås som en form for empirisme som le ...

                                               

Grunnforskning

Grunnforskning er grunnleggende forskning som har som formål å føre til ny innsikt, uten at den nødvendigvis gir umiddelbar gevinst i økonomi eller kunnskap. Grunnforskning som begrep anvendes som motsetning til anvendt forskning. Sistnevnte er f ...

                                               

Human Genome Organisation

Human Genome Organisation er en internasjonal organisasjon som ble dannet 1990 for å koordinere The Human Genome Project. HGP hadde som mål at kartlegge hele menneskets genom, det vil si rekkefølgen av alle basene i DNA, som er "oppskriften" på h ...

                                               

Høyteknologisenteret

Høyteknologisenteret er en bygning i Thormøhlens gate på Marineholmen i Bergen, eid av GC Rieber som en del av Marineholmen Forskningspark AS, og Universitetet i Bergen Eiendom AS tidligere Høyteknologisenteret i Bergen AS. Bygningen er konstruer ...

                                               

Impact factor

Impact factor, egentlig Journal Impact Factor, er et mål på gjennomsnittlige siteringer av artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter, fortrinnsvis innen matematisk-naturvitenskapelige fag og medisin, men også innen endel samfunnsvitenskape ...

                                               

IMRAD

IMRAD er et akronym for I ntroduction, M ethods, R esults a nd D iscussion. Strukturen i vitenskapelige artikler følger gjerne denne rekkefølgen: Introduction – hvorfor ble undersøkelsen gjort? Hva var forskningsspørsmålet, problemstillingen, hyp ...

                                               

Institut Curie

Institut Curie er en stiftelse som er anerkjent som et offentlig verktøy siden 1921. Ambisjonen, siden den ble opprettet av Marie Curie, har vært sentrert rundt tre oppdrag: forskning, omsorg, bevaring og overføring av kunnskap. Alle aktivitetene ...

                                               

Institut du cerveau et de la moelle épinière

Institut du cerveau et de la moelle épinière er en fransk privat stiftelse som egner seg til forskning i på hjerne og nevrologiske eller psykiatriske sykdommer, blant annet Alzheimers, Parkinson, dystoni, epilepsi, multippel sklerose, hjerneslag, ...

                                               

Institut für Sozialforschung

Institut für Sozialforschung ved Johann Wolfgang Goethe-Universität i Frankfurt am Main ble grunnlagt i 1930 som første lærested for vitenskapelig marxisme, som følge av en gave fra den argentinske økonomen, forretningsmannen og mesenen Felix Wei ...

                                               

Institute for Scientific Information

Institute for Scientific Information er et amerikansk selskap mest kjent for bibliometriske analyser av vitenskapelige tidsskrift. Selskapet ble grunnlagt i 1960. Etter at det ble kjøpt opp av Thomson-konsernet i 1992, ble det omtalt som Thomson ...

                                               

Institutt

I Norge kan institutter enten tilhøre en større enhet, som et universitet eller en høyskole, eller utgjøre en uavhengig privat eller statlig enhet. Ved universiteter er institutter gjerne den minste enheten som dekker et "grunntema", og flere ins ...

                                               

International Union of Geological Sciences

International Union of Geological Sciences er en av de største ikke-statlige forskningsorganisasjonene i verden. Organisasjonen ble etablert i 1961. IUGS er medlem av International Council of Scientific Unions. IUGS støtter arbeidet med geovitens ...

                                               

Inventio (forskningsprosjekt)

Inventio er et norsk forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo. Det blir ledet av professor Gunnar Liestøl ved Institutt for medier og kommunikasjon. Inventio står for utviklingen av nye, digitle uttrykksformer som baserer seg på posisjonering ...

                                               

IPCCs fjerde hovedrapport

IPCCs fjerde hovedrapport ble publisert i 2007 av FNs klimapanel. Det er den fjerde rapporten der panelet søker å sammenfatte det som foreligger av vitenskapelig, teknologisk og samfunnsøkonomisk informasjon om klimaendringer, hvilke virkninger d ...

                                               

Jord og vannovervåking i landbruket

Jord og vannovervåking i landbruket er et nasjonalt overvåkingsprogram for jordbruksdominerte nedbørsfelt. Nedbørfeltene som overvåkes representerer ulike jordbruksområder i Norge, med særlig fokus på belastede driftsformer og regioner. JOVA-prog ...

                                               

Klimaeffektforskning

Klimaeffektforskning er forskning på de ikke-klimatiske konsekvensene av klimaendringer generelt og av den globale oppvarmingen i særdeleshet. Slike konsekvenser kan bl.a. være av fysisk, biologisk, medisinsk, økonomisk eller sosiologisk art. Kli ...