ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 159
                                               

Kontrollgruppe

En kontrollgruppe er en gruppe deltakere i et vitenskapelig forsøk som fungerer som kontroll av hovedgruppen – det vil si at gruppen brukes som referanse til sammenligning med hovedgruppen som mottar en behandling, eller en annen faktor som man ø ...

                                               

Kunnskapssenter

Et kunnskapssenter er generelt en frittstående forskningsinstitusjon og brukes overlappende med betegnelsen institutt, uten entydige skiller. Begrepet kom i bruk i Norge rundt årtusenskiftet og er primært brukt om de to nasjonale kunnskapssentren ...

                                               

Lesesenteret

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, vanligvis omtalt som Lesesenteret, er et landsdekkende ressurssenter innen leseopplæring, leseutvikling og lesevansker. Senteret er organisert under Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ...

                                               

Liste over vitenskapelige tidsskrifter i samfunnsøkonomi

Vitenskapelige tidsskrifter i samfunnsøkonomi er tidsskrifter inne faget samfunnsøkonomi som har en vitenskapelig redaksjon, har rutiner for fagfellevurdering og har en bred forfatterkrets.

                                               

Manchesterskolen

Manchesterskolen er navnet på fagmiljøet som ble bygd opp rundt Institutt for sosialantropologi ved University of Manchester. Grunnleggeren var Max Gluckman som i 1947 startet virksomheten. Skolens fokus på "case studies" og detaljert analyse av ...

                                               

Mannsforskning

Mannsforskning, i akademiske sammenhenger ofte kalt menn og maskuliniteter, er forskning på menn, maskulinitet og menns livsvilkår. Mannsforskning kan være empirisk og teoretisk, og kan ta opp menns psykologiske, sosiale og kulturelle livsvilkår, ...

                                               

Metaanalyse

Metaanalyse er innen statistikk å sammenstille eller sammenligne resultater fra flere tidligere empiriske undersøkelser. Metaanalyser summerer tidligere forskning om et fenomen. Formålet er å kombinere enkeltstudier for få en bedre og sikrere hel ...

                                               

MKULTRA

MKULTRA var et forskningsprogram i regi av CIA i USA. Formålet med programmet var å utvikle nye metoder for bevissthets- og adferdskontroll hos mennesker. Prosjektet ble formelt startet i april 1953 og var en etterfølger til forskningsprogrammene ...

                                               

Mystery shopping

Mystery shopping er et verktøy som brukes eksternt av i markedsundersøkelser av selskaper, organisasjoner eller internt av selskapene selv å måle kvaliteten på tjenesten, eller at selskaper samsvarer med forskrifter, eller for å samle spesifikk i ...

                                               

Noceboeffekt

Noceboeffekt er når en negativ forventning av et fenomen fører til at det får en mer negativ effekt enn det ellers ville ha gjort. Noceboeffekten fører til oppfatningen av at fenomenet vil ha et negativt resultat bidrar aktivt til å påvirke resul ...

                                               

Nordforsk

NordForsk er en organisasjon under Nordisk ministerråd som finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning og forskningsinfrastruktur. NordForsk ble etablert i 2005 av Nordisk ministerråd for å styrke nordisk forskning. De nas ...

                                               

Nordic Open Access Scholarly Publishing

Nordic Open Access Scholarly Publishing er en plattform for vitenskapelig publisering av bøker og tidsskrifter, gratis og fritt tilgjengelig for alle lesere, såkalt Open Access. NOASP er en del av Cappelen Damm Akademisk og ble opprettet i 2015. ...

                                               

Nordisk forening for arkitekturforskning

Nordisk forening for arkitekturforskning, er et forum for utvikling av arkitekturforskning i Norden. Foreningen arrangerer årlig møter og forskersymposier, og utgir tidsskriftet Nordisk arkitekturforskning. Foreningen ble stiftet i 1987, som en s ...

                                               

Oslo Cancer Cluster

Oslo Cancer Cluster er en non-profit forsknings- og næringsklynge innen kreft. Klyngen har som mål å akselerere utviklingen av ny kreftbehandling og diagnostikk – til det beste for kreftpasientene. Oslo Cancer Cluster ble etablert i 2006, og er e ...

                                               

PARC

PARC, tidligere kalt Xerox PARC, er et forskningssenter som ble grunnlagt av Xerox i Palo Alto, California i 1970, opprinnelig som et forsøk på å dominere fremtidens teknologi innenfor kontorutstyr. Xerox PARC ble etterhvert et av verdens viktigs ...

                                               

Placeboeffekt

Placebo er også et band. Placeboeffekt er den målbare, observerbare eller følte bedring i helse eller atferd uten at noen virkelig medisinsk behandling har blitt utført i vitenskapelige forsøk. Det er også et begrep som noe misvisende brukes om p ...

                                               

Plantevern

Plantevern kan defineres som tiltak som hindrer en skadegjører i å redusere kvaliteten eller kvantiteten på avlingene. Skadegjørerne har tradisjonelt vært delt inn i tre hovedgrupper: sykdommer, skadedyr og ugras, etter likheter i bekjempelsesstr ...

                                               

Politivitenskap

Begrepet politivitenskap oppstod først i den tyske formen Polizeiwissenschaft tidlig på 1700-tallet. Det ble definert som studiet av samfunnets indre orden og omfattet et bredt spekter av temaer innen offentlig rett, administrasjon, økonomi, folk ...

                                               

Preimplantasjonsdiagnostikk

Preimplantasjonsdiagnostikk også kjent som PGD, er prosedyrer innenfor medisin og genetikk som utføres på embryo før de settes i en livmor. Noen ganger utføres dette også på kjønnsceller før befruktning. En av fordelene med PGD, er at man kan unn ...

                                               

Primærdata

Primærdata er koordinater og andre data som karakteriserer en bestemt klasse objekt, f.eks. data om alle veier i et område. Primærdata er i utgangspunktet de "beste" data som er tilgjengelige for kartformål. Primærdata vil danne grunnlag for fors ...

                                               

Prosessanalyse

Prosessanalyse eller generativ analyse er i sosialantropologien en tilnærmingsmåte som legger vekt på individer, handling og endring i studier og analyser av samfunn. Slik sett står den i kontrast til strukturfunsjonalisme og funksjonalisme. Denn ...

                                               

Publikasjonsbias

Publikasjonsbias eller publikasjonsskjevhet, er en tendens blant forskere, forskningsinstitusjoner og redaktører til kun å presentere publikasjoner som viser forventet effekt. Dermed har forskning som viser positivt resultat, mens publikasjoner s ...

                                               

Reliabilitet

Reliabilitet er en fornorskning av det engelske ordet reliability som betyr pålitelighet. Reliabilitet er forbundet med målesikkerhet. Hvis den samme måling gjentas mange ganger, er målet reliabelt om vi får det samme svaret hver gang forutsatt a ...

                                               

Peter Ridd

Etter doktorgraden ble han tildelt professorat i geofysikk ved James Cook University. Gjennom 30 år har han ledet systematiske undersøkelser av korallrev. Ridd ble derfor satt til å fronte et bestillingsverk om tidligere og fremtidige atmosfærisk ...

                                               

Røvertidsskrift

Røvertidsskrift, også kalt rovtidsskrift, er en betegnelse på et tidsskrift som forsøker å fremstå som vitenskapelig, men som i virkeligheten har svært dårlige rutiner for å kontrollere hvilken forskning som publiseres. Begrepet røverforlag eller ...

                                               

SkatteFUNN

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for forsknings- og utviklingsinnsats i næringslivet. Formålet er å motivere bedrifter som skaffer seg ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller ...

                                               

Skrivesenteret

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, Skrivesenteret, ble opprettet 21. august 2009 for å styrke skrivekompetansen hos barn, unge og voksne. Senteret er administrativt underlagt Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet og ...

                                               

Studie

Må ikke forveksles med studium En studie er en vitenskapelig undersøkelse eller mindre avhandling. Ordet kan også brukes om et forarbeid eller utkast til et kunstverk. Ordet må ikke bli forvekslet med et studium, det å studere, altså å granske no ...

                                               

Systematisk oversikt

En systematisk oversikt, eller systematisk kunnskapsoversikt, er en litteraturstudie som prøver å identifisere, vurdere, velge og organisere all forskning av høy kvalitet relevant for et bestemt spørsmål. Systematiske oversikter over randomiserte ...

                                               

Tverrsnittstudie

En tverrsnittstudie er den enkleste formen for kvantitative studier, og består i at man observerer et antall observasjonsenheter på ett og kun ett tidspunkt. Formålet kan være å fastslå utbredelsen av et fenomen eller undersøke mistenkte årsaksfa ...

                                               

UK Research and Innovation

UK Research and Innovation er et britisk statlig organ vedtatt opprettet i 2016 som en sammenslåing av Storbritannias syv forskningsråd, Innovate UK og forskningsfinansieringen fra Higher Education Funding Council for England. UKRI får et budsjet ...

                                               

Validitet

I vitenskapelig forskning er validitet eller gyldighet en betegnelse på hvor godt man klarer å måle det man har til hensikt å måle eller undersøke. Det er tolkningen av dataene som valideres, ikke selve målemetodene eller testene. En konklusjon e ...

                                               

VIPS

VIPS - Varsling Innen PlanteSkadegjørerer er et samarbeid mellom Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivning. Tjenesten gir oversiktskart over registrerte angrep av skadegjørere.

                                               

VIS

VIS, tidligere Bergen Teknologioverføring AS, er et selskap som eies av Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Havforskningsinstituttet, Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole og Siva for å identifisere, evaluere, utvikle og realisere for ...

                                               

Vitenskapssosiologi

Vitenskapssosiologi er en gren av sosiologien som undersøker vitenskap som sosial institusjon og forskere som sosial gruppe. Vitenskapssosiologien omfatter blant annet de følgende forskningsfeltene: de sosiale betingelsene for vitenskapelig aktiv ...

                                               

Webometrics

Webometrics Ranking of World Universities er en internasjonal rangering av nettsidene til universiteter som gjennomføres av CSIC, den største offentlige forskningsorganisasjonen i Spania. Rangeringen ble første gang gjennomført i 2004.

                                               

Økosystemtjenester

Økosystemtjenester er et samlebegrep for alle de grunnleggende goder og tjenester vi kan høste fra naturen. Begrepet er ifølge den norske miljøorganisasjon Sabima utviklet for å forstå sammenheng mellom tilstand i økosystemer og menneskelig velfe ...

                                               

Åpen tilgang

Åpen tilgang, også omtalt med det engelske begrepet open access, er digitalt materiale som er fritt tilgjengelig på Internett. Begrepet brukes særlig, men ikke utelukkende, om vitenskapelig publisering. Med åpen tilgang forstås tradisjonelt først ...

                                               

Åpent problem

Et åpent problem, eller åpent spørsmål, er i vitenskap og matematikk et kjent problem som kan bli formulert nøyaktig, og som antas å ha en objektiv og verifiserbar løsning, men som ennå ikke er kjent. Innenfor vitenskapshistorie har noen av disse ...

                                               

Blindtest

Blindtest beskriver en metode for å gjennomføre et eksperiment og eliminere subjektive innflytelser hos deltakerne. Den kan gjennomføres som dobbelt- og enkeltblindtest. Felles for disse er at forsøkspersonen som skal rapportere virkninger og for ...

                                               

Hypotese

En hypotese er en usikker teori om sammenhenger som lar seg teste empirisk. For at en hypotese skal kunne regnes som en vitenskapelig hypotese, må den være etterprøvbar. Når en hypotese blir testet vitenskapelig, kan man si at den er blitt foredl ...

                                               

Hypotetisk-deduktiv metode

Hypotetisk-deduktiv metode eller en hypotetisk-deduktiv modell er en vitenskapelig metode. Den regnes i dag av mange som den grunnleggende metode i moderne naturvitenskap. Metoden bygger på et vitenskapsideal om at sannhet bestemmes ved logisk de ...

                                               

Invers-kvadratisk lov

I vitenskap er en invers-kvadratisk lov enhver naturlov som sier at en spesifisert fysisk størrelse er omvendt proporsjonal med kvadratet av avstanden fra kilden til den fysiske størrelsen. Den grunnleggende årsaken til dette kan forstås som geom ...

                                               

Klyngeutvalg

Klyngeutvalg er en utvalgsmetode basert på utvalg klynger av elementer heller enn utvalg av enkeltelementer. Klyngene er naturlig forekommende grupper. Innenfor skolevesenet kan en skole eller en klasse utgjøre en klynge. Klyngeutvalg er ofte en ...

                                               

Kritisk eksperiment

Et kritisk eksperiment betegner i vitenskapsteorien et eksperiment som kan avgjøre statusen til motstridende hypoteser eller teorier. Det er snakk om et kritisk eksperiment når eksperimentet er designa på en slik måte at hvert av de tenkelige utf ...

                                               

Kvantitativ metode

Kvantitative metoder er forskningsmetoder som befatter seg med tall og det som er målbart og skiller seg således fra kvalitative metoder. Telling, måling og kalkulasjoner er vanlige former for kvantitative metoder og resulterer ofte i statistikke ...

                                               

Observasjon

Observasjon er enten en aktivitet hvorved et levende vesen mottar kunnskap om omverdenen gjennom sansene, eller en registrering av data ved hjelp av vitenskapelige instrumenter. Uttrykket kan også henvise til ethvert av de enkelte data-elementer ...

                                               

Operasjonalisering

Operasjonalisering er å gjøre noe målbart ved observasjon eller eksperimentering. Operasjonalisering er viktig, siden noe man trodde var et enkelt konsept, kan vise seg å gi ulike svar ved ulike målemetoder. Et banalt eksempel på operasjonaliseri ...

                                               

Protovitenskap

En protovitenskap er et studieområde som synes å stemme overens med startfasen i den vitenskapelige metoden, altså med informasjonsinnsamling og hypoteseformulering, men er beheftet med spekulasjoner, som foreløpig ikke er eksperimentelt falsifis ...

                                               

Statistikk

For statistikk over Wikipedia, se Hjelp:Statistikk og Wikipedia:Statistikk. Statistikk er tallfestede innsamlede opplysninger, samt faget som omhandler innsamling, bearbeiding, analyse og presentasjon av tallfestede opplysninger. Statistisk metod ...