ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 163
                                               

Minor Planet Center

The Minor Planet Center er et senter ansvarlig for navngivingen av mindre himmellegemer i solsystemet, slik som småplaneter, kometer og måne (sammen med Central Bureau for Astronomical Telegrams. Minor Planet Center arbeider ved Smithsonian Astro ...

                                               

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag er en av de fire nasjonale forskningsetiske komiteene. Komiteen har som sitt ansvarsområde den forskningsetiske virksomhet innen det medisinske fagområde, herunder kompetanseutvikling ...

                                               

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora er en av de fire nasjonale forskningsetiske komiteene i Norge. Komiteen har som sitt ansvarsområde den forskningsetiske virksomhet innen samfunnsvitenskap og humaniora. NESH ...

                                               

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse er en norsk statlig etat med ansvar for geologisk kartlegging og forskning. Etaten er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og har hovedkontor i Trondheim med avdelingskontor i Tromsø. NGUs Nasjonale borekjerne ...

                                               

Norsk Forening for Kunstig Intelligens

Norsk Forening for Kunstig Intelligens er en forening som arbeider innenfor området kunstig intelligens. Begrepet kunstig intelligens AI - Artificial Intelligence skal i denne sammenheng tolkes i bred forstand – som en paraply over de mange ulike ...

                                               

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for skog og landskap var et nasjonalt forskningsinstitutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet forsket og framskaffet informasjon om skog, jord, utmark og landskap. Instituttet formidlet kunnskap til myndigheter, næringsliv ...

                                               

Den Polytekniske Forenings Faggruppe for Chemikere

Norsk Kjemisk Selskap er en interesseorganisasjon stiftet 1920. Den har sin opprinnelse fra Den Polytekniske Forenings Faggruppe for Chemikere, stiftet 1893. Foreningens formål er å arbeide for kjemiens fremme i vitenskap, teknikk og undervisning ...

                                               

Norsk Parapsykologisk Selskap

Norsk Parapsykologisk Selskap, forkortet NPS, er en norsk forening som formidler informasjon og kunnskap om parapsykologi og samler mennesker som er interessert i dette temaet.

                                               

Norsk Regnesentral

Norsk Regnesentral er en norsk, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv, offentlig sektor og private organisasjoner både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er IKT og statistisk modellering. ...

                                               

Norsk statistisk forening

Norsk statistisk forening er en organisasjon for forskere og utøvere av matematisk statistikk. Foreningen er en fortsettelse av den statistikerklubb som ble stiftet 7. januar 1919 og senere konstituert i 1936. Organisasjonen har lokalavdelinger i ...

                                               

Norsk Treteknisk Institutt

Norsk Treteknisk Institutt er et norsk privat forskningsinstitutt for treindustrien, stiftet i 1949. Instituttet holder til i Forskningsveien 3B i Oslo.

                                               

Platonselskabet

Platonselskabet. Nordisk Selskab for antikkens idétradition er et akademisk selskap som skal "virke for formidling og aktualisering av en euorpeisk og nordisk kulturarv". Selskapet ble stiftet i 1971. Medlemmene er forskere innenfor antikkens og ...

                                               

RAND Corporation

RAND Corporation er en amerikansk ideell tankesmie som ble stiftet i 1948 for å gi vitenskapelige råd til USAs forsvar. Siden har organisasjonen utvidet sin målgruppe til å omfatte andre staters myndigheter, internasjonale organisasjoner og komme ...

                                               

Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland

The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland er et vitenskapelig akademi i Storbritannia med internasjonal medlemmer. Det ble stiftet i London i 1843 De fulle medlemmene velges inn av akademiets råd. Instituttet utgir flere vi ...

                                               

Selskapet til Vitenskapenes Fremme

Selskapet til Vitenskapenes Fremme ble stiftet 12. desember 1927 og er et tverrfaglig akademisk forum i Bergen. Selskapets preses er professor Finn Gunnar Nielsen. Selskapet holder tre til fire åpne foredrag hvert semester, og avholder årlige eks ...

                                               

Société zoologique de France

La Société zoologique de France, det vil si Frankrikes zoologiske vitenskapssamfunn, ble opprettet i 1876 i Paris. Det utgir en Bulletin om vitenskapelige oppdagelser innen zoologien.

                                               

Sveriges geologiske undersøkelse

Sveriges geologiske undersøkelse SGU er en svensk statlig etat med ansvar for geologisk kartlegging og forskning. Etaten er underlagt det svenske næringsdepartementet og har hovedkontor i Uppsala med avdelingskontor i Lund, Göteborg, Stockholm og ...

                                               

Den tekniske Forening

Den tekniske Forening var ei forening i Christiania med formål "at befordre den intellektuelle og praktiske Udvikling af Hovedstadens haandværksdrivende Indvaanere". Foreninga blei stifta 25. mai 1847 på initiativ fra professor Julius Thaulow og ...

                                               

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet er en svensk statlig myndighet som har i oppdrag fra regjeringen å støtte og fremme svensk grunnforskning innen alle vitenskapelige områder. Vetenskapsrådet fordeler den statlige støtten til grunnforskning, er regjeringens rådgive ...

                                               

Wienerkretsen

Wienerkretsen var en gruppe av vitenskapsmenn og filosofer i Wien, som utformet den logiske positivismen. Kretsen ble ledet av Moritz Schlick og var aktiv på 1920- og 1930-tallet, selv om den ikke trådte frem offentlig før 1929. Sentrale medlemme ...

                                               

Accademia degli Invaghiti

Accademia degli Invaghiti var et mantovansk vitenskapselskap som ble grunnlagt i 1562 og oppløst i 1752. Selskapet huskes i dag hovedsakelig fordi det tok initiativet til og finansierte det som regnes som musikkhistoriens første egentlige operave ...

                                               

Accademia Nazionale dei Lincei

Accademia Nazionale dei Lincei, er et italiensk naturvitenskaplig akademi som holder hus i Palazzo Corsini ved Via della Lungara i Trastevere i Roma. En viktig hensikt ved opprettelsen var å bekjempe aristotelisk vitenskapsforståelse. Dets motto ...

                                               

Det franske vitenskapsakademiet

Det franske vitenskapsakademi er et fransk vitenskapelig akademi etablert 1666 av kong Ludvig XIV etter forslag fra Jean-Baptiste Colbert. Det hadde opprinnelig sete i Louvre i Paris. Akademiet har til formål å støtte og beskytte fransk vitenskap ...

                                               

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab er et dansk forskningsakademi. I Danmark oftest omtalt som Videnskabernes Selskab. Organisasjonen ble stiftet 13. november 1742 for å fremme vitenskap og teknologi. 11. januar 1743 blev selskapet sikret ...

                                               

Det pavelige akademi for livet

Det pavelige akademi for livet er et akademi tilknyttet Pavestolen som beskjeftiger seg med studiet av informasjon om og bevisstgjøring omkring sentrale problemstillinger innenfor biomedisin og vedrørende lovgivning som knytter an til fremme og f ...

                                               

Det pavelige vitenskapsakademi

Det pavelige vitenskapsakademi er Vatikanets vitenskapsakademi. Det ble grunnlagt i 1936 av pave Pius XI. Beskytter av det pavelige vitenskapsakademi er den regjerende pave. Dets målsetting er å fremme utviklingen av vitenskapene matematikk, fysi ...

                                               

Det prøyssiske vitenskapsakademiet

Det prøyssiske vitenskapsakademiet ble stiftet av kurfyrst Fredrik III av Brandenburg i 1700 og besto til 1945. Opprinnelig var navnet Kurfürstlich-Brandenburgische Societät der Wissenschaften, men i 1701 ble det endret til Königlich-Preußische A ...

                                               

Det russiske vitenskapsakademi

Det russiske vitenskapsakademi, Rossijskaja akademija nauk består av Russlands nasjonalakademi, og et nettverk av vitenskapelige institutter fra hele Russland, som er opptatt av forskning, så vel som støtteinsitusjoner som vitenskapelige bibliote ...

                                               

Det saksiske vitenskapsakademiet

Det saksiske vitenskapsakademiet er et vitenskapsakademi som holder til i Leipzig. Det har i dag 145 medlemmer, først og fremst fra de tyske delstatene Sachsen, Sachsen-Anhalt og Thüringen. Det saksiske vitenskapsakademiet ble stiftet av en grupp ...

                                               

Göran Gustafssons Stiftelse

Göran Gustafssons Stiftelse består av to stiftelser med ulik innretning, begge basert på donasjoner fra forretningsmannen Göran Gustafsson. Göran Gustafssons Stiftelse för Främjande av Vetenskaplig Forskning vid Uppsala universitet och Tekniska H ...

                                               

Institut de France

Institut de France er et lærd selskap i Frankrike, som fungerer som paraplyorganisation for fem akademier hvorav Det franske akademi turde være det mest berømte. Det ble grunnlagt 25. oktober 1795. Instituttet organiserer omkring 1000 stiftelser, ...

                                               

Leopoldina

Leopoldina, formelt Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften, er Tysklands nasjonale vitenskapsakademi og det eldste vitenskapsakademiet i verden. Det ble grunnlagt i 1652. Akademiet har hatt flere no ...

                                               

National Academy of Sciences

National Academy of Sciences er et amerikansk vitenskapsakademi. Medlemmer arbeider pro bono som "rådgivere for nasjon på vitenskap, ingeniørkunst og medisin." NAS ble grunnlagt av president Abraham Lincoln i 1863 under den amerikanske borgerkrig ...

                                               

Royal Society of Arts

Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce er en britisk tverrfaglig institusjon som er basert i London. Kjente medlemmer av Royal Society inkluderer Benjamin Franklin, Karl Marx, Adam Smith, William Hogarth, John Dief ...

                                               

Serbias vitenskaps- og kunstakademi

Serbias vitenskaps- og kunstakademi er et statlig, ledende forskningsakademi i Beograd i Serbia. Det ligger i sentrumskommunen Stari Grad. Det er også en avdeling i Novi Sad, et senter i Kragujevac og et i Niš, sistnevnte i samarbeid med Universi ...

                                               

Østerrikes vitenskapsakademi

Østerrikes vitenskapsakademi er en juridisk enhet som ligger under en spesiell beskyttelse av republikken Østerrike. Ifølge akademiets statutter er dets hensikt å fremme vitenskap og humanitære fag i enhver henseende og ethvert område, spesielt i ...

                                               

Den svensk-russiske meridianbue-ekspedisjonen

Den svensk-russiske meridianbue-ekspedisjonen var en flerårig vitenskapelig forskningsekspedisjon til Svalbard i årene 1899 til 1902. Ekspedisjonen gjennomførte meridianbuemålinger for å studere jordas krumning og form ved Nordpolen og utførte sa ...

                                               

Førsokratikerne

Førsokratikerne var de greske filosofer som tidsmessig kommer før Sokrates, og de regnes som opphavsmenn til den vestlige filosofi. De første virket tidlig på 500-tallet f.Kr. Selve begrepet førsokratikerne, som stammer fra Cicero, sier noe om et ...

                                               

Geognosi

Geognosi er en foreldet betegnelse som tidlig på 1800-tallet ble brukt om den delen av geologien som har til formål å undersøke og beskrive jordskorpens struktur og oppbygging. Man skilte mellom preparativ og systematisk geognosi. Den preparative ...

                                               

Geologiens historie

Oldtidens grekere utviklet enkelte grunnleggende geologiske teorier om jordens opprinnelse. I det 4. århundre f. Kr. observerte Aristoteles langsomheten til geologisk endring. Men det var hans etterfølger ved Lyceum, filosofen Theofrastos som gjo ...

                                               

Kjemiens historie

Kjemiens historie kan sies å begynne med Robert Boyles fraskilling av kjemien fra alkymien i verket The Sceptical Chymist. Både kjemien og alkymien handler om materiens natur og dets transformasjoner, men i motsetning til alkymistene tillemper kj ...

                                               

Naturfilosofi

Naturfilosofi eller naturens filosofi er et begrep brukt om de objektive studier av naturen og det fysiske univers. Naturfilosofi var beslektet med naturteologi og var den dominerende formen for studier av naturen inntil den moderne vitenskapen v ...

                                               

Naturhistorie

Naturhistorie er en fellesbetegnelse for de fagene som studerer naturen, slik som geologi, botanikk og zoologi. Betegnelsen blir dels brukt for å beskrive interessefeltene til tidligere tiders naturforskere, men også for å beskrive formålet med d ...

                                               

Neptunisme

Neptunismen er en foreldet skoleretning fra geologiens tidlige faghistorie. Teorien ble utviklet på 1790-tallet av Abraham Gottlob Werner, en lærer ved bergverksskolen i Freiberg. Neptunistene hevdet at jordskorpen dannes ved avleiringer og utkry ...

                                               

Norsk energihistorie

Norsk energihistorie dreier seg om energibruk fra førmoderne tid til landet ble produsent av petroleumsprodukter. Utover på 1900-tallet ble landets omfattende vannkraftressurser utnyttet for kraftproduksjon for metall- og kjemisk industri. På 197 ...

                                               

Nytt magasin for naturvidenskapene

Nytt magasin for naturvidenskapene var et av de eldste norske vitenskapelige tidsskrifter. Det ble etablert i 1823 av tre professorer ved Det Kongelige Frederiks Universitet, nemlig økonomiprofessor Gregers Fougner Lundh, astronomiprofessor Chris ...

                                               

Signaturlære

Signaturlære er troen på at likt helbreder likt. En mente at en kunne se på en plante hvilken sykdom den hjalp mot: Hjerteformede blad hjalp mot hjertesykdommer, blad med lungeformet nervatur mot lungesykdommer og så videre. Mange planter har nav ...

                                               

Transmutasjon av arter

Transmutasjon av arter var en terminologi brukt som beskrivelser av forandringer av en art til en annen på 17- og tidlig 1800-tall. Det var en alminnelig term brukt om det 19. århundres evolusjonstanker før Charles Darwin publiserte "Om artenes o ...

                                               

Vegaekspedisjonen

Vegaekspedisjonen under ledelse av Adolf Erik Nordenskiöld var den første ekspedisjonen som fant og seilte gjennom hele Nordøstpassasjen. Allerede på midten av 1700-tallet var det antatt at det fantes en sjøvei mellom Europa og Asia gjennom Nordi ...

                                               

Vitenskaps- og teknologistudier

Vitenskap- og teknologisstudier er et tverrfaglig felt som studerer hvordan sosiale, kulturelle og politiske verdier påvirker vitenskapelig forskning og teknisk innovasjon, og hvordan disse i sin tur påvirker samfunnet, politikk og kultur. STS fo ...