ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 165
                                               

Spuriøs sammenheng

En spuriøs sammenheng eller spuriøs korrelasjon er korrelasjon mellom variabler som seg i mellom ikke korrelerer, men likevel korrelerer fordi det enten finnes en bakenforliggende variabel som påvirker begge variablene eller selv er korrelert med ...

                                               

Subjektivitet

Subjektivitet viser til en persons perspektiv eller mening, spesielt følelser, tro og ønsker. Det brukes nå og da for å vise til uverifiserte personlige meninger, i motsetning til kunnskap og viten basert på fakta. Innen filosofien brukes ofte ut ...

                                               

Sublunar sfære

Den sublunare sfæren er et konsept avledet fra gresk astronomi. Det er regionen av kosmos fra jorden til månen, bestående av de fire elementene: jord, vann, luft og ild. Fra månen, og opp til grensen av universet, er alt gjort av eter. Planetene ...

                                               

Svart svane-teorien

Svart svane-teorien, også kalt cygne noir, innebærer å gjøre noe som er blitt ansett for å være umulig, å motbevise noe som har blitt ansett som en sannhet. Utformet som vitenskapsteori er den blitt beskrevet og utdypet av Nassim Nicholas Taleb i ...

                                               

Systemutvikling

Systemutvikling er metodisk og målrettet arbeid med å lage nye datasystemer eller informasjonssystemer. Systemutvikling er også navn på det fagfeltet som studerer praktisk systemutvikling. Selv om systemutvikling i prinsippet kan brukes om utvikl ...

                                               

Teoretiske modeller

Teoretiske modeller gir et sterkt forenklet bilde av virkeligheten. Forenklingen dreier seg om å fokusere på de trekk som anses å være vesenlig for det som skal forklares, samtidig utelukke alt som er uvesentlig. Dette gjøres for å tydeliggjøre p ...

                                               

Teori

Teori er i vitenskapen en testet antagelse om virkeligheten, en forklaring på et fenomen eller en sammenheng i naturen. Etter å ha testet om en hypotese gir et mer sant enn falskt bilde av virkeligheten omtales den ofte som en teori. Vitenskap de ...

                                               

Teoriladethet

I vitenskapsteorien omtales en observasjon som teoriladet hvis den er påvirket av observatørens teoretiske antagelser. Flere filosofer har argumentert for at enhver observasjon er teoriladet, men har trukket veldig ulike konklusjoner fra denne in ...

                                               

Transmutasjon

Transmutasjon betyr å forandre et objekt til et annet. Begrepet transmutasjon ligger hånd i hånd med alkymi, og refererer da til akten alkymisten gjør når vedkommende gjør vann til vin, jern til gull osv.

                                               

Utviklingsteori

Begrepet utviklingsteori kan også brukes om: Darwins teori om artenes opprinnelse Flere psykologiske systemer som dreier seg om barns forståelse i forhold til alderstrinn Utviklingsteori er en sammensetting av ulike teorier om hvordan man oppnår ...

                                               

Velprøvdhet

Graden av velprøvdhet betegner i Karl Poppers vitenskapsteori et teoretisk mål på den positive empiriske støtten en hypotese har fått. Velprøvdhet kan defineres som strengheten av testene en hypotese har blitt utsatt for, uten at den har blitt ti ...

                                               

Verifikasjon (vitenskap)

Dokumentasjonen av en påstands sannhet betegnes som verifikasjon. I vitenskapsteorien betegnes en vitenskapelig hypotese som verifisert hvis den har blitt bekreftet av empiriske observasjoner. Verifikasjon spiller en større rolle i de idiografisk ...

                                               

Vitenskapelige miljø

Det vitenskapelige miljø består av alle vitenskapsmenn, dets relasjoner og interaksjoner. Det er normalt oppdelt i undergrupper som hver for seg arbeider innen et spesielt fagfelt. Man forventer at objektivitet oppnås ved hjelp av den vitenskapel ...

                                               

Positivismestriden

Positivismestriden var en vitenskapsteoretisk debatt som raste blant vestlige intellektuelle i 1960-årene. Debatten omhandlet samfunnsvitenskapenes metode samt verdivurderingers plass i samfunnsvitenskapene.

                                               

Liste over FN-dager

De forente nasjoners internasjonale dager er markeringsdager der De forente nasjoner eller organisasjoner i FN-systemet ønsker å rette spesiell oppmerksomhet mot forskjellige temaer og problemområder i verden. Per november 2020 fantes det 172 FN- ...

                                               

Liste over Elizabeth Bowes-Lyons titler og utmerkelser

Elizabeth Bowes-Lyon mottok mangfoldige dekorasjoner og utmerkelser i løpet av livet sitt, både mens hun var dronning til Georg VI av Storbritannia og når hun, etter hans død, fikk tittelen dronningmoren. Disse blir opplista nedenfor; to datoer v ...

                                               

Liste over Freia-produkter

Dette er en liste over alle produkter som er produsert, eller som har blitt produsert tidligere av Freia. Produktene står oppført i rekkefølge etter lanseringsåret.

                                               

Liste over Maaruds produkter

Dette er en liste over alle produkter som er produsert, eller som har blitt produsert tidligere av Maarud. Produktene står oppført i rekkefølge etter lanseringsåret.

                                               

Liste over Nidar-produkter

Dette er en liste over alle produkter som er produsert, eller som har blitt produsert tidligere av Nidar. Produktene står oppført i rekkefølge etter lanseringsåret.

                                               

Liste over parafilier

Liste over parafilier er en alfabetisk oversikt over betegnelser for forskjellige parafilier. Å føle en seksuell tiltrekning mot eller opphisselse av objekter eller handlinger som er uvanlige for de fleste, og som vedkommende person kan oppnå sek ...

                                               

Liste over rettsområder

Personvern Personrett Ekteskap Adopsjon Ugift samliv Familierett Registrert partnerskap Barnerett Formuerett Tingsrett Arverett Dynamisk tingsrett Tinglysing Odelsrett Sameie Gjenkjøpsrett Besittelse Begrensede rettigheter til ting Tilbakeholdsre ...

                                               

Liste over transpersonbegreper

Androgyn, "halvt og halvt", av andros = mann og gyne = kvinne, person med et kjønnsnøytralt utseende eller et utseende med både feminine og maskuline trekk kombinert. Akava’ine, er et tredje kjønn som er genuint for rarotongansk kultur.

                                               

Endringsledelse

Endringsledelse dreier seg om metoder, modeller og prosesser som tar sikte på å gi ny retning til individers eller organisasjoners bruk av ressurser, prosesser og arbeidsinnsats. Endringsledelse kan ha berøringspunkter med mange disipliner, så so ...

                                               

Evaluering

Evaluering er av Finansdepartementet definert som "En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, en virksomhet, et virkemiddel eller en sektor. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak ...

                                               

Forvaltning

Forvaltning betyr styring eller administrasjon. Ordet brukes gjerne om den virksomheten som utøves av offentlige myndigheter, bortsett fra lovgivning og rettspleie, eller den virksomheten innen en bedrift som går ut på å bevare eller forbedre pro ...

                                               

Gevinstrealisering

Gevinstrealisering er å organisere og lede for å sikre at resultatet av et prosjekt er minst like nyttig for brukerne som forespeilet da prosjektet ble planlagt. Å lykkes med at prosjektene er nyttige omtales i ledelsesterminologi som "å hente ut ...

                                               

Oslo bystyres sekretariat

Bystyrets sekretariat er Oslo bystyres administrasjon og direkte underlagt bystyret og ordføreren. Bystyrets sekretariat har sitt tilhold på Oslo rådhus, består av 61 medarbeidere og ledes av direktør Lars Arne Ryssdal.

                                               

Prosjektledelse

Prosjektledelse er en disiplin som dreier seg om å initiere, planlegge, gjennomføre, kontrollere og avslutte et arbeid utført av et team av prosjektdeltakere for å oppnå bestemte mål og suksesskriterier. Et prosjekt er avgrenset i tid, og vil van ...

                                               

Sekretariat

Sekretariat er embetet eller forvaltningsområdet til en sekretær. Betegnelsen brukes også om en avdeling i et større foretak, en kongress, et møte og så videre der det skriftlige arbeidet i forbindelse med organisasjon og administrasjon blir utfø ...

                                               

6-timers arbeidsdag

6-timers arbeidsdag er en normalarbeidsdag på seks timer. Kravet om en slik arbeidsdag var viktig i deler av arbeiderbevegelsen allerede i 1920-åra. Det ble tatt opp igjen i 1970-åra, særlig i forbindelse med den "nye" kvinnebevegelsen.

                                               

8-timers arbeidsdag

8-timers arbeidsdag er historisk sett den mest kjente normalarbeidsdagen. Ettersom normalarbeidsdagen er generelt gjeldende innenfor et gitt land eller en bransje, hindrer den at arbeiderne spilles ut mot hverandre eller tilbyr å arbeide lenger f ...

                                               

Afterwork

Afterwork kalles det i Sverige når arbeidskolleger går direkte fra arbeidsplassen til et sted for å omgås. Selv om uttrykket er på engelsk, forekommer det ikke i engelskspråklige land; det er altså en pseudo-anglisisme. Den vanligste aktiviteten ...

                                               

Akkordlønn

Akkordlønn er en merkantil betegnelse for betaling for arbeidsytelse som det er en avtalt akkord for. Med andre ord en avlønningsform som gjør lønnen avhengig av produksjonsresultatet. Det finnes forskjellige former for prestasjonslønn, for eksem ...

                                               

Ansettelse

Ansettelse er en lovregulert form for avtalemessig forhold mellom to parter om utførelse av arbeid. Den ene parten selger sin egen arbeidskraft mot betaling, og den andre parten kjøper denne arbeidskraften. Ansettelsen gir arbeidskjøperen disposi ...

                                               

Ansiennitet

Ansiennitet angir, i Norge, hvor lenge en person har vært ansatt i en bedrift. Begrepet brukes også av boligbyggelag når forkjøpsrett avklares. Mange lønnssystemer er konstruert slik at man går trinnvis opp i lønn med stigende ansiennitet ansienn ...

                                               

Arbeidsdepartementet (USA)

Arbeidsdepartementet er et departement i den amerikanske føderale regjeringen som har ansvar for arbeidsmiljøregelverk, lønns- og arbeidstidsbestemmelser, arbeidsledighetsforsikring, sysselsetting og arbeidslivsstatistikk. Arbeidsdepartementet ha ...

                                               

Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidsforskningsinstituttet, tidligere Arbeidspsykologisk institutt, er et norsk statlig forskningsinstitutt som driver forskning på arbeidsmiljø, organisasjon og ledelse med utgangspunkt i organisasjonspsykologi og andre samfunnsvitenskaper. De ...

                                               

Arbeidsgiver

En arbeidsgiver er en som yter vederlag i form av lønn til en person som er engasjert for å utføre arbeid. Dette gjelder også et enkeltstående oppdrag eller et spesielt avgrenset arbeid, når det foreligger et ansettelsesforhold, dvs et arbeidsfor ...

                                               

Arbeidsintensivitet

Arbeidsintensivitet er den relative mengden av arbeidskraft i forhold til kapital som blir benyttet i en prosess. Det motsatte er kapitalintensitivitet. En arbeidsintensiv produksjon betegner en produksjonsform som krever mye arbeidskraft per pro ...

                                               

Arbeidskonflikt

Arbeidskonflikt er en spesifikk type av konflikt som kan oppstå på arbeidsplasser. Konflikten kan oppstå som følge av uenighet mellom partene om lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø, arbeidets organisering, eller andre betingelser som har bakgrunn i ek ...

                                               

Arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet er markedet for arbeidskraft i en lokal nasjonal eller regional økonomi. Begrepet innebærer at arbeidet er betalt, slik at for eksempel ulønnede familiemedlemmer eller husarbeid ikke regnes som en del av arbeidsmarkedet. Det å stå ...

                                               

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltak er offentlige tiltak som skal styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid. De skal understøtte hovedmålet i arbeidsmarkedspolitikken, som er å legge til rette for et velfungerende arbeidsmarked ...

                                               

Arbeidsrelaterte sykdommer

Arbeidsrelaterte sykdommer defineres som sykdommer eller plager som skyldes og / eller forverres av arbeidsmiljøet. Denne kategorien inkluderer både yrkessykdommer og andre sykdommer og plager som ikke er nevnt i forskrift om yrkessykdommer § 13- ...

                                               

Arbeidssang

Arbeidssang er en sangaktivitet knyttet til et bestemt form for arbeid, sunget mens en bestemt oppgave ble utført for å koordinere tid eller rytme. I folkloristisk forskning drar man et klart skille mellom arbeidssangen og arbeidersanger. I arbei ...

                                               

Arbeidstaker

Arbeidstaker er en person som utfører et arbeid for en arbeidsgiver. Begrepet brukes både om fast ansatte og de som har midlertidige arbeidsavtaler som vikariater, erlærlinger eller har engasjementer. Et annet uttrykk som blir brukt, er at de stå ...

                                               

Arbeidstid

Arbeidstid blir i arbeidsmiljølovens § 10-1 definert som: "den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver". Til vanlig regnes eksempelvis lunsjpause ikke med og man skal da kunne forlate arbeidsplassen. Overenskomster kan inneholde eg ...

                                               

Arbeidstidsdirektivet

Arbeidstidsdirektivet er en kortform for EF-direktiv 2003/88/EF. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen, og gjelder således for Norge. Arbeidstidsdirektivet tar sikte på å verne arbeidstakere, i hovedsak gjennom bestemmelser om arbeidstid. Medlems ...

                                               

Arbeidstillatelse

Oppholdstillatelse for å arbeide er en tillatelse som kreves av utenlandske statsborgere for å arbeide eller drive ervervsvirksomhet i Norge, uavhengig om personen skal motta godtgjørelse eller ikke. I hovedsak gir Norge to typer oppholdstillatel ...

                                               

Arbeidsuke

En arbeidsuke er hvor mye man arbeider i løpet av én uke. Vanlige arbeidsdager er fra mandag til fredag. I Norge er én arbeidsuke maksimalt 40 timer etter loven, men nede i 37.5 timer eller mindre gjennom tariffavtale eller lokale avtaler mellom ...

                                               

Arbeidsulykke

En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet, og uønsket, ytre hendelse under arbeidet. Arbeidsulykker kan føre til personskader, materiellskader og miljøskader.