ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 166
                                               

Arbejdsdirektoratet

Arbejdsdirektoratet var et direktorat under Beskæftigelsesministeriet i Danmark. Arbejdsdirektoratet hadde det overordnede ansvar for administrasjonen av de trygdeytelser som arbejdsløshedskasser og kommuner utbetalte i forbindelse med arbeidsled ...

                                               

Arbejdsformidlingen

Arbejdsformidlingen var en dansk etat med hovedoppgave å formidle arbeide til a-kassemedlemmer, mens kontanthjælpsmottagere ble betjent av kommunene. I forbindelse med kommunalreformen ble AF nedlagt 1. januar 2007 og det ble opprettet 91 felles ...

                                               

Arbejdsløshedskasse

En arbejdsløshedskasse, gjerne forkortet a-kasse, er en organisasjon i Danmark som tilbyr forsikring mot arbeidsledighet samt administrerer offentlige lover og regler på området. De fleste a-kasser er tilknyttet én eller flere tilsvarende fagfore ...

                                               

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen er en etat under Beskæftigelsesministeriet som har det overordnede ansvar for utførelsen av og oppfølgningen på den sysselsettingspolitiske innsatsen i Danmarks regioner og kommuner. Målet for Arbejdsmarkedsstyrelsen er å ...

                                               

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven er en samling av regler som beskriver krav og anvisninger til forsvarlig utførelse av forskjellige typer arbeide i Danmark. De viktigste områder omhandler blant annet arbeidets utførelse, for eksempel at arbeidet skal planlegges ...

                                               

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske myndigheten på arbeidsmiljøområdet. Arbejdstilsynet er en etat under Beskæftigelsesministeriet og har hovedkontor i Landskronagade på Ydre Østerbro i København. Tilsynet med virksomhetene skjer via tre regionale tils ...

                                               

Assessment-senter

Assessment-senter er en prosess som benyttes for utvelgelse av personell for en stilling i en organisasjon. Det benyttes flere ulike teknikker og flere observatører for å vurdere kandidatene. Basert på vurdering av kandidatenes kvalifikasjoner og ...

                                               

Avskjed

Avskjed i juridisk forstand er det at en arbeidsgiver bringer et arbeidsforhold til opphør med umiddelbar virkning. Dette er i motsetning til oppsigelse da arbeidsforholdet opphører etter en lovbestemt eller nærmere avtalt frist. Avskjed benevnes ...

                                               

Avskjed i nåde

Avskjed i nåde er et uttrykk som benyttes når embetsmenn slutter i tjenesten normalt etter søknad eller oppnådd aldersgrense. Embetsmenn som har fått avskjed i nåde beholder embetstittel og rang. Det siste gjelder ikke statsråder eller statssekre ...

                                               

Avspasering

Avspasering er kompensasjon for overtidsarbeid gitt i fritid istedenfor penger. Det er vanlig at en avspaserer time for time i den tid som normalt hadde vært arbeidstid. Man har imidlertid krav på eventuelt overtidstillegg selv om man avspaserer ...

                                               

Bakgrunnssjekk

Bakgrunnssjekk er å sjekke informasjon, normalt brukt om å sjekke historikk på jobbsøkere i en rekrutteringsprosess. Det kan også benyttes om sjekk av fakta/historikk rundt organisasjoner og selskaper. Bakgrunnssjekk i rekrutteringssammenheng er ...

                                               

Beskæftigelsesministeriet

Ministeriets oppgaver er å utforme den overordnede politikk og styring for å skape rammene for et moderne fleksibelt arbeidsmarked. Det har utviklet seg til følgende hovedområder og lover: arbeidsmiljølovgivningen, lovgivning om arbeidsløshetsfor ...

                                               

Blåsnipparbeider

En blåsnipparbeider er en arbeider som utfører manuelt eller teknisk arbeid, som i en fabrikk eller i tekniske vedlikeholdsfag, i motsetning til en hvitsnipparbeider som utfører ikke-kroppslig arbeid vanligvis bak et skrivebord.

                                               

Bærekraftig arbeidsliv

Et bærekraftig arbeidsliv omhandler arbeidslivets evne til å opprettholdes. Om et arbeidsliv eller et arbeidsmiljø må gå gjennom uønskede endringer er det ofte et resultat av manglende bærekraft. Tiltak som kan gjøre for å forbedre bærekraften ti ...

                                               

Curriculum vitae

Se også CV andre betydninger. Et curriculum vitae er et sammendrag av den utdannelse man så langt i livet har, og hvilken yrkeskarriere og annen arbeidspraksis en har hatt. En CV kan også inneholde flere opplysninger knyttet til ens kompetanse og ...

                                               

Deltid

Deltid er når den ansatte jobber kortere arbeidstid enn hva full stilling er definert i enten lov- eller avtaleverk. Siden fulltid i Norge gjennom arbeidsmiljøloven er definert som 40-timers arbeidsuke, mens det gjennom tariffavtale er definert s ...

                                               

Den tyske loven om ulykkesforsikring

Den tyske loven om ulykkesforsikring er en gren av den strukturerte tysk sosial forsikring, Hensikten med loven er å forebygge ulykker på arbeidsplassen, yrkessykdommer og arbeidsrelaterte helsefare og å gjenopprette den helsemessige og faglige k ...

                                               

EURES

EURES er et samarbeid mellom EU, EØS-landene og Sveits. Det skal fremme fri bevegelighet av arbeidskraft innenfor medlemmenes territorium. Det ble dannet i 1993 og er nedfelt i EØS-avtalen. EURES ble etablert i 1993 og lansert i 1994 som et nettv ...

                                               

EUs arbeidsmarkedsbyrå

EUs arbeidsmarkedsbyrå er et EU-byrå opprettet i 2019. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene. ELA startet sin virksomhet i 2019 og skal være fullt u ...

                                               

Expat

En expat er en person som midlertidig eller permanent er bosatt i et annet land enn det landet personen opprinnelig kommer fra. Begrepet brukes ofte i en snevrere betydning om arbeidstakere som for kortere eller lengre tid tar roller i internasjo ...

                                               

Fagforbund

Fagforbund er en betegnelse på en sammenslutning av fagforeninger. De fleste fagforbund organiserer lønnstakere innenfor en bestemt yrkesgruppe. Det enkelte fagforbundet er som oftest tilsluttet en hovedsammenslutning. Noen er det ikke og eksiste ...

                                               

Fagforening

Fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag. En fagforening tar vare på interessene til en yrkesgruppe. Fagforeningens fremste oppgaver er å kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår. Etter andre verd ...

                                               

Fleksitid

Fleksitid er en arbeidstidsordning, hvor arbeidstaker gis rom til selv å bestemme daglig og ukentlig arbeidstid. Fleksitid er på mange arbeidsplasser lagt opp slik at der er en felles kjernetid som alle forventes å være til stede, og et tidsrom u ...

                                               

Forligsinstitutionen

Forligsinstitutionen, formelt Statens Forligsinstitution, er et dansk statlig organ som ble nedsatt 12. april 1910 for å bistå arbeidsmarkedets parter i forbindelse med disses inngåelse av tariffavtaler, konkret ved å gjøre en innsats for at det ...

                                               

Fredsplikt

Både arbeidstvistloven og hovedavtalene slår fast at det ikke er tillatt å streike i den perioden en tariffavtale gjelder tariffperioden for å oppnå endringer i tariffavtalen, eller fremme krav som har tilknytning til tariffavtalen. Lovlig tariff ...

                                               

Fremmedarbeider

En fremmedarbeider, gjestearbeider eller arbeidsinnvandrer, er en arbeidstaker som velger å forlate sitt hjemland for å arbeide i et annet land, ofte på grunn av misnøye med sosial situasjon og mangel på anstendige jobbmuligheter. Arbeidstakere s ...

                                               

Gratiale

Et gratiale eller en gratifikasjon er en ekstra påskjønnelse, enten i form av pengebeløp eller andre gaver. Arbeidsgivere gir normalt gratialer til sine ansatte som oppmuntring, belønning eller erkjentlighet ved siden av lønnsslippen. I privat sa ...

                                               

Grønne jobber

Grønne jobber er ifølge FNs miljøprogram, jobber innen jordbruk, produksjon, forskning og utvikling, administrative områder og serviceaktiviteter som gir et signifikant bidrag til å bevare eller gjenopprette et godt miljø. I praksis kan dette vær ...

                                               

Hovedaftalen

Hovedavtalen er en avtale som er inngått mellom Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark. Hovedavtalens historie går tilbake til det såkalte Septemberforliket i 1899, og kalles "arbeidsmarkedets grunnlov", idet den legger ramme ...

                                               

Hovedavtale

En hovedavtale inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I tillegg tar hovedavtaler for seg de ansattes medbestemme ...

                                               

Hovedsammenslutning

En hovedsammenslutning er i arbeidslivet en sammenslutning av ulike fagforbund eller landsforeninger som deler de samme politiske og faglige syn og verdier. Kjennetegnet på en hovedsammenslutning er at den er en sammenslutning av flere slike fagf ...

                                               

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten er den sentrale avtalen som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for tilsatte i staten i Norge. Avtalen er inngått mellom staten ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet som arbeidsgiverpart og LO Stat, YS Stat, Aka ...

                                               

Husarbeid

Husarbeid er én av seks hovedtyper av husholdsarbeid. Husarbeid omfatter matlaging, oppvask, rydding, rengjøring, vask og stell av tøy og lignende. De fem andre hovedtypene av husholdsarbeid er: Reiser i forbindelse med husholdsarbeid Vedlikehold ...

                                               

Idébanken – Inkluderende arbeidsliv

Idébanken – inkluderende arbeidsliv er et virkemiddel som skal bidra til nå målene i intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv. Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempler, forskning o ...

                                               

Industrioverenskomsten

Industrioverenskomsten ble opprettet ved tariffrevisjonen i 2012. Verkstedsoverenskomsten, Tekooverenskomsten, Nexansoverenskomsten og Teknologi- og dataoverenskomsten ble da slått sammen til en overenskomst. Overenskomstens parter er Næringslive ...

                                               

Ingeniørvitenskap

Ingeniørvitenskap er en vitenskapelig disiplin som tar for seg materialer, bygging, maskiner, systemer og prosesser for nå et spesifikt mål. Den praktiske anvendelsen av ingeniørvitenskapen omdfatter design, analyse og/eller konstruksjon, og kall ...

                                               

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv er et avtalesamarbeid som jobber for å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Dets fulle navn er Intensjonsavtale om et mer inklude ...

                                               

Inkubator

En inkubator er et apparat eller et rom som kan holde en bestemt temperatur svært nøyaktig. I laboratoriesammenheng kan denne brukes for dyrking av mikroorganismer, eller for ruging av egg på en gård.

                                               

Jobb-rotasjon

Jobb-rotasjon er et tiltak som brukes på mange arbeidsplasser der mange av de ansatte har mye ensidig arbeid. Jobb-rotasjon går ut på at de ansatte bytter på arbeidsoppgavene sine slik at de slipper å jobbe med samme oppgave over lengre tid. Jobb ...

                                               

Jobbdatabase

En jobbdatabase er en tjeneste som benyttes til å samle informasjoner om jobb og ledige stillinger. De finnes i flere variasjoner online. I en jobbdatabase kan man søke etter ledige stillinger og jobb basert på avgrensninger via søkeord, geografi ...

                                               

Kammer für Arbeiter und Angestellte

Kammer für Arbeiter und Angestellte er en østerriksk sammenslutning av fagforbund. AK ble opprinnelig grunnlagt i 1920, og representerer omtrent 2.7 millioner medlemmer. Organisasjonen består av ni delstatsforeninger én for hver av Østerrikes del ...

                                               

Karenstid

Karenstid er et begrep som brukes for å definere et tidsrom før visse rettigheter blir gjort gjeldende. Karenstid kan på norsk oversettes til ventetid. Ordningen er mest benyttet innen arbeidslivet og forsikringsbransjen.

                                               

Karrierekompetanse

Karrierekompetanse er et samlebegrep for all kompetanse du trenger for få en jobb, beholde en jobb og utvikle deg i jobben gjennom hele yrkeslivet. De forskjellige kompetansene som hører inn under dette området er gjerne samlet og systematisert i ...

                                               

Kjønnsdelt arbeidsliv

Kjønnsdelt arbeidsliv viser til et arbeidsmarked og et samfunn hvor kvinner og menn gjennomgående arbeider i ulike sektorer, yrker og stillinger. Til tross for at de skandinaviske land regnes likestilte og skårer svært høyt på FNs likestillingsin ...

                                               

Kognitiv aktiveringsteori for stress

Kognitiv aktiveringsteori for stress er en teori om hvordan stress virker i kroppen. CATS viser både hva stress er og hvordan man kan forebygge og redusere helseplager som skyldes vedvarende stress. CATS, utviklet av professorene Holger Ursin og ...

                                               

Kontor

Kontor kan vise til et fysisk lokale, en organisatorisk enhet eller en gruppe mennesker som arbeider på et kontor. Ordet kontor er avledet fra konto som kommer fra latin computare som betyr å telle sammen. Et kontor kan være arbeidsrom for en per ...

                                               

Kontraktstjener

En kontraktstjener er en ufri arbeider under kontrakt som arbeider for en annen person eller et selskap/korporasjon, ofte uten pengelønn, men i bytte for husly, mat, andre nødvendige artikler, utdannelse eller reise til et nytt land. Etter å ha a ...

                                               

Lag om husligt arbete

Lag om husligt arbete er en lov i Sverige som ble utferdiget den 17. desember 1970 og som erstattet hembiträdeslagen av 1944. Opprinnelig gjaldt også den nyere loven forttrinnsvis hushjelper og andre huslig ansatte, dom for eksempel barnepiker og ...

                                               

Laug

Et laug er en lokal sammenslutning av kjøpmenn eller håndverkere i middelalderen og fram til 1800-tallet. På norsk ble ordet brukt om sammenslutninger av håndverkere, mens ordet gilde ble brukt om sosiale sammenslutninger av kjøpmenn og håndverke ...

                                               

Likelønn

Prinsippet om likelønn er en politisk målsetning om at kvinner skal tjene like mye som menn. Det går lenger enn prinsippet om "lik lønn for likt arbeid", som har lenge vært lovfestet i Norge. I dag er gjennomsnittlig lønn for kvinner noe lavere e ...