ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 168
                                               

Bolig

En bolig er en bygning eller en del av en bygning som blir benyttet til fast opphold på helårs basis. Det viktigste kjennetegnet ved en bolig er at den har egen inngangsdør. Betegnelsen bolig forekommer i ulike lovverk og har noe ulik definisjon. ...

                                               

Byborger

En byborger var en person som hadde søkt og oppnådd borgerskap i en kjøpstad og dermed fått rett til å drive selvstendig næring. Borgerne hadde del i alle byens privilegier, men ble også pålagt skatteplikt og plikt til å påta seg kommunale hverv ...

                                               

Dame

Dame betegnet opprinnelig en kvinne av fornem herkomst. I dag brukes dame ofte synonymt med kvinne, det vil si om en voksen person av hunkjønn, særlig hvis hun betraktes som dannet og kultivert.

                                               

Deponi

Et deponi, tidligere kalt søppelfylling, er en åpen plass hvor avfall deponeres. Deponering var lenge den vanligste måten å kvitte seg med avfall på. I dag er det et uttalt mål at man vil legge minst mulig avfall på deponi. Begrepet brukes om all ...

                                               

Discokule

Discokule, også kalt Disco ball eller glitter ball, er et sfærisk objekt som reflekterer lys i mange retninger og produserer en kompleks skjerm. Overflaten består av hundrevis eller tusenvis av fasetter. Nesten alle fasetter har samme form og stø ...

                                               

Eldresenter

Et eldresenter er et åpent sosialt servicetilbud til hjemmeboende eldre. Ofte drives en del av virksomheten av brukerne selv. Et eldresenter har gjerne knyttet til seg en sosionom, som i blant også driver oppsøkende virksomhet. Eldresentre tilbyr ...

                                               

Foreldre

Foreldre er individer som har avkom. Hunnkjønnet er mor og hannkjønnet far. Avkom med samme foreldre kalles søsken. En hann kalles sønn og blir bror til eventuelle søsken, mens en hunn kalles datter og blir søster til eventuelle søsken. Avkom med ...

                                               

Husleie

Husleie er en sum penger som en leietaker er juridisk pliktig til å betale utleieren ved leie av lokaler, hus eller leilighet. Leieforholdet blir regulert av husleieloven som bestemmer hvilke rettigheter og plikter utleier og leietager har overfo ...

                                               

Isdam

En isdam er en liten, kunstig innsjø laget for å kunne skaffe is til isskap. Isdammer finnes fremdeles, men de brukes ikke lenger til å hente is. Mange isdammer har grodd igjen, men i dag anses isdammer å ha kulturhistorisk verdi og utgjøre en vi ...

                                               

Ishus

Ishus var lagre for oppbevaring av naturis i blokker til bruk om sommeren og gjerne utover høsten. Huset eller rommet var isolert med doble vegger, golv og tak, gjerne med sagflis eller halm som isolasjonsmateriale i mellomrommene. Isen ble saget ...

                                               

Kjøpesenter

Et kjøpesenter eller handlesenter er en samling av butikker på ett sted som markedsføres som en enhet under et eget navn. Butikkene i kjøpesentre er som oftest lokalisert i én bygning, eller i flere sammenbygde bygninger. I varmere strøk forekomm ...

                                               

Maskot

En maskot er en figur som brukes for å representere en gruppe som deler samme identitet, for eksempel et idrettslag, universitet, firma eller en organisasjon. Maskoten skal hovedsakelig symbolisere positive egenskaper eller særegenheter ved grupp ...

                                               

Nachspiel

Nachspiel er en mindre formell, ofte improvisert, festlig tilstelning etter den egentlige festen. På svensk heter det "efterfest", på dansk sir man ofte morgenfest, da det finnes serveringssteder som er åpne hele natten. Et nachspiel varer ofte m ...

                                               

Navlelo

Navlelo er en samling av myke fiber, eller lo, i navlen. Mange mennesker finner en liten klump med lo i navlen på starten eller slutten av dagen. Grunnen til det har vært et utgangspunkt for spekulasjon i mange år uten at man fant ut noe helt sik ...

                                               

Røyking

Røyking betegner den prosessen der en inhalerer røyken fra et nytelsesmidler som blir oppvarmet eller forbrent. Nytelsesmidlene er vanligvis tobakk, men man kan også benytte cannabis, opium eller andre narkotiske stoffer. Stoffet inntas i form av ...

                                               

Skjermtid

Skjermtid er den tid som tilbringes foran ulike typer av skjermer, for eksempel foran TV, personlig datamaskin, nettbrett, lesebrett samt mobiltelefoner. Begrepet er også ofte brukt i en negativ kontekst.

                                               

Sosial norm

Sosiale normer er såkalt skikk og bruk, det vil si skrevne og uskrevne regler for god oppførsel. Formelle normer skriftlige regler er nedfelt i landets lovverk, reglement på institusjoner og borettslag og så videre. Disse reglene er relativt godt ...

                                               

Sosiale roller

Sosiale roller er de posisjonene mennesker har i forskjellige grupper i samfunnet og de reglene som tradisjonelt gjelder og forventes for atferden og oppgavene til personene i disse posisjonene. Ordet er dannet av sosial, som betyr "samfunnsmessi ...

                                               

Soss

Soss er et norsk slanguttrykk som brukes om ungdommer/eldre som har overklasseadferd og viser sin velstand i form av materielle goder, særlig dyre merkeklær og annet. Ordet er en kortform av sosietet, et fremmedord fra fransk som på norsk betyr " ...

                                               

Stevnemøte

Et stevnemøte er et avtalt møte, mellom mennesker som er, eller kan tenke seg å bli kjærester. Et stevnemøte kan for eksempel innebære et måltid, gjerne middag eller lunsj på en restaurant, en tur på kino, en tur i skogen eller simpelthen et møte ...

                                               

Tjeneste

Alternativ betydning: Tjeneste frekvensforvaltning I økonomisk og markedsmessig betydning er en tjeneste en transaksjon der en fysisk gjenstand ikke bytter eier. Dette skiller seg fra en transaksjon der en vare eller annen gjenstand bytter eier. ...

                                               

Trakassering

Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. For å regnes som trakassering må det oppleves som urimelig og uønsket av den som uts ...

                                               

Videospill

Videospill eller dataspill er spill der deltakeren bruker elektronisk utstyr og en bildeskjerm. Slike spill innebærer interaksjon med et brukergrensesnitt for å generere en visuell tilbakemelding på en grafisk elektronisk enhet. "Video" i ordet " ...

                                               

Voksen

En voksen er en person som blir regnet som fullt utvokst og klar til å delta i samfunnet, for eksempel gjennom arbeidsliv, ekteskap, økonomisk ansvar og politisk deltagelse. I moderne tid vil dette gjerne si etter at man når myndighetsalderen, i ...

                                               

Vorspiel

På tysk blir ordet mest brukt i den seksuelle betydningen av forspill, så ordet er et eksempel på et fremmedord som har fått en annen betydning på norsk enn i det språket det kommer fra. En fest før festen kalles Vorglühen "forglødning" på tysk. ...

                                               

Familie

En familie er en institusjon eller et hushold som består av en gruppe individer som er knyttet sammen gjennom arv fra felles aner, ekteskap, partnerskap eller adopsjon. I vestlig kultur refererer familien spesielt til en gruppe mennesker i samban ...

                                               

Adressebok for Oslo

Adressebok for Oslo er en fortegnelse over innbyggere og firma ordnet både alfabetisk på etternavn, firmaer etter bransjer, og utfra gateadresser. Til å begynne med hadde bygårdene kun matrikkelnummer og adresseringen skjedde etter navn på gårdei ...

                                               

Amme

For verbet å amme, se amming. En amme er en kvinne som ammer andre kvinners barn. Bruk av amme var i Europa vanlig for kvinner av høy sosial status helt frem til begynnelsen av 1900-tallet. Ammer kunne også overta ved ammekomplikasjoner. På grunn ...

                                               

Ane

For kvinnenavnet Ane, se Ane navn Aner, opphav eller forfedre er de individer som i rett linje kan føres bakover i et individs opphav, for eksempel foreldre, besteforeldre og oldeforeldre med videre. I et stamtre betraktes det første individet i ...

                                               

Askepott-effekten

Askepott-effekten er en betegnelse på et forsøk på å finne en forklaring på den relativt sett høyere forekomsten av vold og omsorgssvik i stefamilierelasjoner. Barn blir ifølge denne forskningen utsatt for overgrep i langt større grad av steforel ...

                                               

Besteforeldre

Besteforeldre er far og mor til ens egen far eller mor; henholdsvis bestefar eller bestemor. Faren og moren til en persons far er henholdsvis farfar og farmor. Faren og moren til en persons mor er henholdsvis morfar og mormor. En person har fire ...

                                               

Bror

For mannsnavnet, se Bror navn Bror er et mannlig søsken, med bror menes at man har lik mor og lik far. For den eldre i søskenflokken, vil en yngre bror ofte bli referert til som lillebror, og motsatt storebror hvis broren er eldre enn personen pe ...

                                               

Brud

Brud er en benevnelse for en kvinne den dagen hun gifter seg. Ordet kommer fra norrønt brúdr, og ordstammen finnes i mange indoeuropeiske språk i betydningen brud, nygift kvinne eller svigerdatter. Ordstammen er en hunkjønns passivform av verbet ...

                                               

Brudgom

Brudgom er en benevnelse for en mann den dagen han gifter seg. Ordet kommer fra norrønt brúðgumi. Om forstavelsen, se brud. Det norrøne etterleddet gom betyr mann eller menneske. Ordet finnes igjen i mange indoeuropeiske språk, som i det latinske ...

                                               

Datter

En datter er kvinnelig avkom, en jente eller kvinne i forhold til sine foreldre. Den mannlige ekvivalent er sønn. Navnet brukes også analogisk i flere felt, for å vise forhold mellom grupper eller bestanddeler. I patriarkalske samfunn har ofte dø ...

                                               

Ektemann

Ektemann er en mannlig ektefelle, det vil si gift mann. Den kvinnelige betegnelsen er hustru. Ektemenn er også den norske tittelen på John Cassavetes amerikanske film Husbands fra 1970.

                                               

Enebarn

Enebarn er barn uten søsken. En stor europeisk undersøkelse viser at enebarn har over 50% større risiko for overvekt enn andre barn. Enebarn mottar generelt sett mer støtte og arv enn barn med søsken. Noe som betyr at enebarn har et økonomisk for ...

                                               

Englemakeri

Englemakeri er et tidligere folkelig navn på den forbrytelse å motta pleiebarn, især født utenfor ekteskap, mot betaling og med forsett forsømme eller mishandle dem slik at de omkom, jamfør Almindelig borgerlig Straffelovs § 219, §§ 233 og 242. I ...

                                               

Familievern

Familievernet er et offentlig tilbud fra Barne-, ungdoms- og familieetaten om terapi, rådgivning og veiledning når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Bufetats familievernkontor er statlige, men det finnes også kirkelige familieve ...

                                               

Far

Far, blant mennesker også kalt pappa, er et hannkjønn som har fått avkom. Det blir også brukt for personer som spiller en farsrolle for andre, for eksempel Fader Jakob. Ordet far er en betegnelse som gjelder for den biologiske forelderen, men ado ...

                                               

Filleonkel

Filleonkel er en betegnelse for mors eller fars fetter. I nynorsknære dialekter benyttes ordet også om en inngiftet onkel, om grandonkel, om annen mannlig slektning eller om en omgangsvenn av familien. Riksmålsordboken fra 1937 definerer filleonk ...

                                               

Filletante

Filletante er en betegnelse for mors eller fars kusine. Filletante og det tilsvarende begrepet filleonkel er særnorske begreper, som trolig oppstod i borgerlige og urbane miljøer rundt 1900 som betegnelser på fars eller mors søskenbarn. På dansk ...

                                               

Fosterhjem

Fosterhjem er et hjem eller en familie der foreldre og barn ikke er i genetisk slektskap eller formelt knyttet til hverandre. Et oppfostringshjem og en fosterfamilie består altså av fosterbarn som blir oppfostret av fosterforeldre på lik linje me ...

                                               

Generasjonskløft

Generasjonskløft henviser til ulikheter i holdninger, kultur, språk og så videre mellom generasjoner, særlig mellom foreldre og barn. Uttrykket ble lansert av Margaret Mead i 1970, men ble raskt tatt i bruk i videre kretser. Begrepet blir spesiel ...

                                               

Grandonkel

Grandonkel betegner på norsk et slektskapsforhold mellom to personer i første og tredje ledd; bror/brødre av besteforeldrene. Slektskapsforholdet kan også forklares som "dine foreldres onkler". I alminnelighet omtales også de inngiftede mannlige ...

                                               

Grandtante

Grandtante betegner på norsk et slektskapsforhold mellom to personer i første og tredje ledd, det vil si en person som er søster av en av ens besteforeldre. Slektskapsforholdet kan også forklares som "en av dine foreldres tanter". Vanligvis blir ...

                                               

Hov gård

Hov gård eller Hovsenteret er opprinnelig en urgård og tidligere storgård i tidligere Norderhov herredskommune. Gården er i dag omgjort til kommunalt bofellesskap og ligger i og eies av Ringerike kommune. Den ligger på en liten høyde over Randsel ...

                                               

Hus (genealogi)

Hus er innen genealogi et begrep med omtrent samme betydning som slekt, dvs. personer som nedstammer i mannslinjen fra samme person. Begrepet er særlig brukt om fyrstelig genealogi og adelsgenealogi, men har også vært brukt om høyborgerlige og an ...

                                               

Husmor

En husmor er en kvinne, vanligvis gift og hjemmeværende, som er ansvarlig for et hjem, det vil si en bolig eller husstand, gjerne en familie med barn. Ei husmor utfører husarbeid og er ofte overhode for hjemmet. Husmor kunne tidligere også være t ...

                                               

Husmorvikar

En Husmorvikar var et yrke etablert for å avlaste småbarnsfamilier i de tilfellene der kona/husmora på grunn av fødsel, sjukdom eller av andre årsaker ikke lenger kunne utføre de daglige gjøremål. Arbeidet var særlig knyttet til stell og omsorg f ...