ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 17
                                               

Forhistorisk religion

Det er svært lite vi vet om forhistorisk religioner. Vi antar at mennesker som levde i steinalderen forsøkte å forklare det uforklarlige med en skjult åndverden med dyrånder og fugleånder, og på troen om forfedrene. Steinaldersamfunn i dag som er ...

                                               

Forstander

Forstander er en tittel som i Norge brukes om den som formelt er leder av et trossamfunn eller en enhet innenfor et trossamfunn. Forstanderens rolle er dels definert i lov om trudomssamfunn og ymist anna, og dels gjennom trossamfunnets egne lover ...

                                               

James George Frazer

James George Frazer var en britisk antropolog som var innflytelsesrik i løpet av den første tiden av moderne studier av mytologi og komparativ religion. Han mest berømte verk The Golden Bough dokumenterte og detaljerte magiske og religiøse trosfo ...

                                               

Fruktbarhetsreligion

Fruktbarhetsreligion er et begrep som har blitt benyttet som analytisk term av religionshistorikere og teologer for å betegne religiøse ritualer og forestillinger som kretser rundt tilvekst på marker og i dyrebudskap, og barnefødsler. Ritualer kn ...

                                               

Gresk-buddhisme

Gresk-buddhisme refererer til den kulturelle synkretisme mellom hellenistisk kultur og buddhisme som utviklet seg i tiden fra 300-tallet f.Kr. og ebbet ut på 400-tallet e.Kr. Områdene som var preget var Baktria og det indiske subkontinent, noe so ...

                                               

Gud

En gud eller guddom er en overnaturlig kraft eller åndsvesen som har stor makt over verden, og som ofte er både allmektig, allvitende og allestedsnærværende. Det skilles mellom gud med liten forbokstav, som kan være en av flere guder eller en gen ...

                                               

Gudshus

Gudshus er bygninger brukt til religionsutøvelse: gudstjenester, bønn, seremonier, ritualer, andaktsmøter og tilbedelse. De ulike religionene har hver sine navn og funksjon for de ulike bygningene: Sikhismen - Gurdwara, tempel Kristendom- Kirke, ...

                                               

Gudstjeneste

Ordningene for gudstjenester i Den norske kirke er beskrevet i Gudstjenestebok for Den norske kirke 1992. Gudstjenesteboken beskriver en rekke ulike former for gudstjeneste, hvorav de vanligste er: Høymesse Familiegudstjeneste I tillegg kommer de ...

                                               

Guru

En guru er i indiske religioner og vestlige yogabevegelser en person som har nådd en høy grad av åndelig innsikt, og som derfor er i stand til å undervise eller fungere som spirituell veileder. Guru-begrepet er sentralt i hinduisme, buddhisme og ...

                                               

Hagiografi

Hagiografi er biografier av helgener eller kirkeledere. Disse kristne skriftene er studiet av helgener med fokus på enkeltpersoners liv og deres mirakler. Studiet av helgener som fenomen, uten fokus på de enkelte helgener, kalles hagiologi. Hagio ...

                                               

Healer

En Healer, eller helbreder er en person som oppleves å være i stand til å helbrede andres fysiske og psykiske lidelser gjennom virkemidler som står utenfor den alminnelige forskningsbaserte medisin. Ulike healere bruker ulike virkemidler og har u ...

                                               

Hedenskap

Hedenskap eller hedendom er en betegnelse på eldre religioner som var i eksistens før de som finnes i dag, eller for enkelte personer andre religioner enn kristendommen. Disse andre religionene kan ha tilsvarende betegnelser på de som ikke følger ...

                                               

Hellenistisk religion

Hellenistisk religion er alle de religiøse praksisene og trossystemene til de folk som var influert av den antikke greske kulturen i den hellenistiske perioden og av Romerriket. Det var betydelig kontinuitet i hellenistisk religion: greske guder ...

                                               

Hellig by

Hellig by eller hellig stad, i bestemt form den hellige by eller den hellige stad, er en betegnelse som gjerne brukes om visse byer som står sentralt i noen religioner.

                                               

Hellig lund

Hellig lund er et skogholt eller en skog som har blitt tillagt en særskilt religiøs betydning i bestemte kulturer. Hellige lunder spilte en viktig rolle i kultpraksis og mytologiske landskap knyttet til polyteistiske religioner i det forhistorisk ...

                                               

Helliggjørelse

Metodisten John Wesley snakket om to tyngdepunkter i den kristens liv: Rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Den kristne frelsen regnes som en "ny fødsel", hvor mennesket fornyes på en gjennomgripende måte og gjøres til nye skapninger i Kristus. ...

                                               

Hellighet

Hellighet er en egenskap ved personer, gjenstander, steder, handlinger, ord eller forestillinger som er knyttet til en guddom og som er religiøst opphøyde og ikke hverdagslige. Adjektivet hellig kan i overført betydning også betegne noe ikke-reli ...

                                               

Helvete

Helvete er ifølge mange religioner et sted, eller en tilstand, av smertefull lidelse der de fordømte blir pint etter jordelivet. Det norske ordet helvete kommer av det norrøne hel" eller "Hel") og viti. Beskrivelsene av helvetet varierer i mytolo ...

                                               

Heresi

Heresi eller kjetteri er en betegnelse på tro eller meninger som avviker fra etablerte dogmer. Et annet ord som ofte brukes på norsk er vranglære. Uttrykket kommer fra en kristen sammenheng, men det kan også brukes om avvikende meninger innen and ...

                                               

Himmelen

Himmelen er en forestilling om menneskets tilstand etter jordelivet som forekommer på varierende måter innen en rekke religioner og filosofiske systemer. De som tror på himmelrikets eksistens anser det gjerne slik at det er dit de gode menneskene ...

                                               

Holocaust-teologi

Holocaust-teologi er et begrep som dekker en rekke teologiske og filosofiske debatter og refleksjoner og beslektet litteratur, først og fremst innen jødedommen. Begrepet er et forsøk på å begripe flere motsetningsfylte syn på Guds rolle i univers ...

                                               

Idol

Denne artikkelen omfatter det generelle begrepet idol. For TV-programmet som ble sendt på TV 2 fra 2003, se Idol TV-program Idol er et gudebilde som dyrkes som en avgud. Idol kan i overført betydning også bety et menneske som noen, særlig ungdom, ...

                                               

Inklusivisme

Inklusivisme er en tilnærmingsmåte for forståelsen av forholdet mellom ulike religioner, som hevder at mange former for tro er sann. Den står i kontrast til eksklusivisme, som hevder at bare én religion er sann mens alle andre tar feil. Inklusivi ...

                                               

Jah

Jah er navnet på guden til rastafaribevegelsen. Jah forekommer flere ganger i Bibelen og det er en alminnelig oppfatning blant hebraiskkyndige at dette uttrykket er en kortform av Guds navn JHWH. Det kommer fra hebraisk יָהּ og forekommer blant a ...

                                               

Kabbala

Kabbala er en fortolkning eller utlegning, til Tora. Kabbala er en av hovedtradisjonene innen vestlig esoterikk og jødisk mystikk. Fra sin jødiske begynnelse ble tradisjonen adoptert av kristne mystikere og teologer i rennesansen. Fra 1700-tallet ...

                                               

Kautes og Kautopates

Kautes og Kautopates er to figurer innenfor den romerske Mithras-kulten mellom 100-tallet og 400-tallet e.Kr. som var spredt rundt i Roma og i provinsene i Romerriket. Ettersom Mithras Sol Invictus, latin "den uovervinnelig sol" representerte sol ...

                                               

Kerista

Kerista var en ny religion som ble startet av Bro Jud Presmont i New York i 1956. Gjennom det meste av sin historie baserte Kerista seg på idealene om polygami og skapelsen av bofellesskap.

                                               

Kirkedemokrati

Kirkedemokrati eller kirkelig demokrati gjelder spørsmålet om demokratiske ordninger i en kirke og mulighetene for at kirkens medlemmer kan involvere seg i kirkens virksomhet, organer og valg. Nedenfor gis en kort oversikt over demokratiet i Den ...

                                               

Klerikal fascisme

Klerikal fascisme er en betegnelse på karakterisere politiske bevegelser som kombinerer religion, i særdeleshet katolisisme, med en autoritær eller totalitær ideologi som blir beskrevet som fascistisk. Eksempler på diktatorer og politisk valgte b ...

                                               

Konfesjon

Metodister Orientalsk koptisk, armensk. Baptister Smiths venner Reformert Katolikker Frelsesarmeen Nykarismatiske menigheter Kristent Fellesskap, Kristkirken. Kvekere Trosbevegelsen Adventister Pinsevenner Ortodoks Anglikansk

                                               

Kongetiden

Kongetiden er den betegnelsen man gjerne bruker på den tiden da kongedømmet Israel og kongedømmet Judea ble styrt av konger. Den bibelske kongerekke begynner med det forente kongeriket i det 10. århundre f.Kr., og fortsetter med kongerekkene i Is ...

                                               

Konventikkelplakaten

Konventikkelplakaten var en forordning som ble innført 13. januar 1741 av kong Christian VI av Danmark og Norge og forbød legpredikanter å avholde gudelige forsamlinger – konventikler – uten sogneprestens godkjennelse. Loven ble opphevet i 1842, ...

                                               

Konversjon (religion)

Konversjon skjer når en person går over fra en religion til en annen. Ordet brukes også når man bytter fra en konfesjon til en annen, for eksempel fra Den norske kirke til Den katolske kirke innen kristendommen. En person som konverterer, kalles ...

                                               

Konverteringsterapi

Konverteringsterapi, også kalt seksuell reorienteringsterapi, homoterapi, reparasjonsterapi, homoomvending og annet, er en pseudovitenskapelig behandling for å endre den seksuelle orienteringen og kjønnsidentiteten hos LHBTIQ-personer. Tilhengern ...

                                               

Kult

Kult eller kultus kommer fra latin colere som betyr "å dyrke". Kult eller kultus er religion omsatt i rituell handling og handler om den praktiske utøvelsen av religionen. Kult eller kultus er en rituell handling rettet mot det hellige, for eksem ...

                                               

Lautsi-saken

Lautsi-saken, eller Lautsi mot Italia, var en rettssak som ble ført for Den europeiske menneskerettsdomstol over det prinsipielle spørsmålet om krusifiks skulle eller kunne være påbudt i klasserom i offentlige skoler. Den 18. mars 2011 avgjorde d ...

                                               

Legende

Legende betegner opprinnelig en fortelling om hellige menn og kvinner. Disse legendene er oppbyggelige historier om religiøse hendelser, mirakler og martyrier. Selve ordet "legende" kommer fra latin og betyr det som bør leses. Mange legender har ...

                                               

Love bombing

"Love bombing" er et engelsk begrep som brukes om en psykologisk teknikk som går ut på å overøse en person med omsorg og forståelse for å oppnå et bestemt resultat.

                                               

Lovprisning

Lovprisning er i religiøs forstand en følelsesladet opphøyelse av Gud, som oftest som uttrykk for takknemlighet for livet eller tilværelsen. Andre ganger kan lovprisning være bundet til situasjonsbestemte emner som helse og velstand. I engelsktal ...

                                               

Mannlig omskjæring

Se også kvinnelig omskjæring. Mannlig omskjæring er et kirurgisk inngrep som består i at man fjerner forhuden på penis hos en gutt eller mann. Behandlingen kan bli utført av medisinske eller av religiøse og kulturelle grunner. Omskjæring av relig ...

                                               

Mefistofeles

Mefistofeles, også skrevet Mephistopheles og gjerne forkortet Mefisto eller Mephisto, er navnet på en demon som er utsendt av Satan. Skikkelsen er best kjent som djevelens utsending i den tyske dikteren Johann Wolfgang von Goethes drama Faust.

                                               

Melqart

Melqart, antagelig fønikiske Milk-Qart, "Bykonge", indre nøyaktig Melkart, Melkarth eller Melgart, akkadisk Milqartu, var en skytsgud for den fønikiske byen Tyr på tilsvarende vis som guddommen Eshmun beskyttet byen Sidon. Melqart ble ofte titule ...

                                               

Messias

Begrepet messias kommer fra Det gamle testamente, men er blitt et allment religionsvitenskapelig begrep. Vanligvis knyttes begrepet til messianisme som betegner en mer omfattende frelses- og forløsningslengsel og som ofte knyttes til messianske b ...

                                               

Mirakel

For Steinar Engelbrektson Band-albumet fra 2006, se Mirakel album Et mirakel eller et under, er en uforklarlig eller uforståelig hendelse, gjerne en som bryter med naturlovene. Betegnelsen er historisk benyttet i minst tre ulike forbindelser: Ver ...

                                               

Misjon

"Misjon" kan også referere til Indremisjon. Denne artikkelen handler om kristen ytremisjon. Misjon fra latin: missio, "å sende ut", blir brukt om utadrettet virksomhet for å omvende, bevisstgjøre eller styrke menneskers forhold til den religionen ...

                                               

Misjonær

En misjonær er en person som har fått et kall, en livsoppgave og som er utsendt for å oppfylle sitt kall eller livsoppgave. Forutsetningen for å bli misjonær er en personlig tro og en motivasjon til å være en forkynner. De fleste religioner har m ...

                                               

Mithra

For hodeplagget, se mitra Mithra var en gudeskikkelse i indisk og iransk religion. I vedisk religion fremstilles Mithra som vokter av verdensorden, sannhet og løfter. Den Mithras som kom til å spille en så fremtredende rolle i Romerriket, særlig ...

                                               

Molok

Molok representerer semittiske מולך m-l-k, et rotord som opptrer i ulike hebraiske og arabiske ord knyttet til konger, og er enten navnet på en konge eller på navnet av en særskilt form for offer assosiert med ild. Molok var historisk tilsluttet ...

                                               

Mysteriereligion

Mysteriereligion er en samlebetegnelse for de religioner som har sentrale ritualer som er hemmelige og som kun må kjennes av de innvidde. Myter, trosforestillinger og teologi er derimot i de fleste tilfeller fritt tilgjengelige også for utenforst ...

                                               

Mystikk

Mystikk eller mystisisme er en tradisjon innenfor flere av religionene; som representerer et personlig, subjektivt og direkte opplevelse av det guddommelige, eller som en nærhet til Gud eller enhet med Gud. Mystikk forekommer i alle de teistiske ...