ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 172
                                               

Lov om krigsdeltagelse i fremmed land

Lov angående forholdsregler for å hindre deltagelse i krig i fremmed land var en norsk lov fra 1937 som hadde til formål å hindre en person som var hjemmehørende i Norge fra å delta i krig i andre land. Loven ble opphevet 1. oktober 2015 i forbin ...

                                               

Minerydding

Minerydding er en prosess for å fjerne landminer eller sjøminer fra et område. Minesveiping kalles søk etter slike miner. Det skilles mellom to hovedtyper av minerydding: militær og humanitær.

                                               

Nasjonalhjelpen

Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre også kjent som Nasjonalhjelpen, er en vanlig betegnelse på institusjonen i Norge som under krigen i 1940–1945 og i de første etterkrigsårene stod for innsamlinger og utdeling av hjelp til skadelidte etter kr ...

                                               

Okkupasjon

Okkupasjon innebærer å fysisk ta besettelse over et landområde eller gods. Begrepet er særlig brukt om stater når det skjer i strid med folkeretten. Begrepet kan også brukes om et lands ervervelse av et landområde uten offisiell tilhørighet av et ...

                                               

Okkupasjonsmakt

En okkupasjonsmakt er en hærstyrke som holder et område under okkupasjon. Reglene om okkupasjon finnes i Den fjerde Haag-konvensjon av 1907. Okkupasjonsmakten skal respektere landets lover dersom det ikke foreligger absolutte hindringer for dette ...

                                               

Parlamentærflagg

Et parlamentærflagg er et hvitt flagg som gir beskyttelse mot angrep i visse krigssituasjoner. Flagget er et internasjonalt anerkjent beskyttelsessymbol for våpenhvile og for anmodning om forhandlinger. Det brukes også for å gi tegn om overgivels ...

                                               

Prise

Prise kommer av det franske ordet prendre, som betyr "å ta". Det er brukt som begrep for erobring av fiendtlig skip eller last. En prise er med andre ord et kapret fartøy, som bemmannes med et prisemannskap, slik at skipet kunne seiles til nærmes ...

                                               

Slag (krig)

Et slag i militær sammenheng viser til et sammenstøt mellom to fiendtlige styrker, som regel i stor skala med mange soldater innblandet. Hensikten med et slag kan som regel være å finne ut hvilken hær som er sterkest, slik at denne parten kan vin ...

                                               

Tofrontskrig

Normalt foretrekker krigførende parter kun å kjempe på en front, da en slik taktikk gjør det lettere å konsentrere de militære styrkene og den militære innsatsen. En annen front oppstår som oftest når en alliert griper inn i krigen. Etableringen ...

                                               

Utilsiktet tap

Et utilsiktet tap er innen krigføring tap som ikke er planlagt. Det er blitt hevdet at begrepet oppsto som en eufemisme under Vietnamkrigen. Blant dem som har fått kritikk for å bruke betegnelsen collateral damage synonymt med "dødsfall blant siv ...

                                               

Verdenskrig

Verdenskrig brukes vanligvis om en krig som inkluderer et større antall av verdens nasjoner, ofte fra flere verdensdeler. Krigene kjennetegnes av å være langvarige, blodige og svært voldelige. Det har vært to slike, omfattende kriger hittil i ver ...

                                               

Våpenkonvensjonen

Våpenkonvensjonen – Convention on Certain Conventional Weapons – er FNs konvensjon for forbud mot eller begrensning av visse konvensjonelle våpentyper med særlig stor skadevirkning. Protokollen ble sluttført i Genève 10. oktober 1980 og trådte i ...

                                               

Åpen by

Åpen by er ifølge Haagkonvensjonen at en by ved et ventet angrep av fienden ikke forsvarer seg men erklærer at den er åpen for besettelse uten strid. Dette har skjedd en rekke ganger under krig, når man har innsett at ytterligere kamper mot en ov ...

                                               

Kriminalitet

Kriminalitet er en betegnelse på handlinger som er straffbare i henhold til straffelovgivninger. I visse sammenhenger omtales kun de mer alvorlige straffelovbruddene, "forbrytelsene", som kriminalitet. I noen definisjoner av kriminalitet, er det ...

                                               

Angrep på bønder i Sør-Afrika

Angrep på bønder i Sør-Afrika er overfall på gårder i Sør-Afrika, der landbrukssamfunnet har opplevd voldelige angrep gjennom mange år. De aller fleste angrepene retter seg mot hvite bønder og deres familier. South African Human Rights Commission ...

                                               

Barnebortføring

Barnebortføring er når et barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret til gjenværende forelder. Et barn kan også bli ulovlig tilbakeholdt etter et lovlig opphold i utlandet. Reglene for barnebortføring og tilba ...

                                               

Crime Stoppers

Crime Stoppers er et internasjonalt kriminalitetsbekjempende program som ble startet i New Mexico i USA i juli 1976. Det finnes Crime Stoppers-program i en rekke land over hele verden. Hovedinnholdet i programmet er drift av tipstelefoner som gir ...

                                               

Dacoity

Dacoit er et hindi ord for raner og er en anglifisert variant av ordet dakaethee, som kommer fra ordet dakoo og betyr væpnet røver eller raner. I almen dagligtale siktes det til omstreifende røvere, noe som har vært et stort problem i India, særl ...

                                               

Drapstrussel

En drapstrussel er en trussel mot en person om at drepe vedkommende. Drapstrusler er oftest beregnet på at skremme mottagere og manipulere hans eller hennes adferd på en bestemt måde. Drapstrusler forekommer oftest mot personer som er kjente ab d ...

                                               

Dødsskvadron

Dødsskvadron er en betegnelse på en bevæpnet gruppe som på eget eller andres initiativ og bestilling foretar forfølgelser og henrettelser uten forutgående rettergang. En dødsskvadron kan arbeide for en stats politiske og/eller militære makthavere ...

                                               

Elfenben

Elfenben er et naturlig materiale som består av tannben og utgjør hovedbestanddelen av støttennene hos noen pattedyrarter. Elfenben kommer i all vesentlighet fra støttennene til elefanter, men også støttenner fra flodhester, hvalross, spermhval, ...

                                               

Falskmyntneri

Falskmyntneri, også kjent som pengefalsk, er forfalskning av penger. Personer som forfalsker penger, kalles falskmyntnere. Begrepet inkluderer forfalskning av både mynter og sedler. Falskmyntneri kan straffes med fengsel i inntil tre år, og ved g ...

                                               

Forensisk lingvistikk

Forensisk lingvistikk er et felt innenfor lingvistikken, mer eksakt anvendt lingvistikk, som omfatter språk i juridisk forbrytelsessammenheng. Man kan for eksempel undersøke selvmordsbrev, trusselbrev, språket politiet har brukt i avhør eller spr ...

                                               

Gissel

Et gissel er en person som med sitt liv må garantere for at andre oppfyller en forpliktelse eller et krav, som en form for pant eller pressmiddel. Det å ta gisler er blant annet benyttet av terrorister, politiske ekstremistgrupper, eller av krimi ...

                                               

Gulljade

Gulljade er et elfenbenlignende materiale som stammer fra nebbhjelmen på hjelmhornfuglen. Gulljade, som kan minne om ekstra gyllent elfenben, både i farge og struktur, er ikke ekte elfenben, men et materiale som har mer til felles med utvekster a ...

                                               

Hatkriminalitet

Hatkriminalitet er en fellesbetegnelse på lovbrudd utført mot personer på grunn av deres seksuelle legning, kjønnsidentitet, religion, etniske opprinnelse, funksjonsevne eller annen status.

                                               

Identitetstyveri

Identitetstyveri er et begrep som brukes om ulike typer kriminalitet hvor noen utgir seg for å være en annen. Metoden blir brukt innen blant annet kortsvindel og bestilling av varer i en annens navn. Konsekvensen av identitetstyveri er gjerne at ...

                                               

Korrupsjonsjegernettverket

Korrupsjonsjegernettverket ble startet i 2005 av tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson og spesialrådgiver Eva Joly for å bekjempe korrupsjon. Deltakerne i nettverket kommer fra påtalemyndigheter og ledere av anti-korrupsjonsbyråer. ...

                                               

Kriminalitet i Brasil

Kriminaltet i Brasil viser en oversikt over de mest vanlige kriminelle handlinger i Brasil og bekjempelsen av disse. Brasil er et av de landene i verden som er mest plaget med kriminalitet, både kidnappinger og gjengkriminalitet er blant de verst ...

                                               

Kriminalitet i Japan

I 2002 var kriminalitet i Japan på sitt aller høyeste med 2.85 millioner rapporterte saker. 80 prosent var av disse var mindre alvorlige lovbrudd som tyveri. Det var 22 294 meget alvorlige lovbrudd som mord, ran, brannstifting, kidnapping og vold ...

                                               

Kriminalitetsforebyggende tiltak

Kriminalitetsforebyggende tiltak har som hensikt å fjerne noen av årsakene til at det blir begått kriminelle handlinger. Det kan for eksempel gjelde ulike typer organiserte fritidstilbud til ungdom i belastede miljøer.

                                               

Kriminologi

Kriminologi eller kriminalvitenskap er en tverrfaglig vitenskap som befatter seg med kriminalitet og straff. Innenfor akademia blir "kriminologi" brukt om den forskningstradisjonen som søker å analysere de sosiale prosessene knyttet til forbrytel ...

                                               

Lommetyveri

Lommetyveri er en form for tyveri, som oftest finner sted uten at offeret oppdager det i øyeblikket. De personene som utfører lommetyveri kalles lommetyver og går ofte etter penger, kredittkort, mobiltelefoner eller andre verdigjenstander som off ...

                                               

Primeiro Comando da Capital

Primeiro Comando da Capital er en Brasiliansk terrorist/kriminell organisasjon grunnlagt i 1993 av innsatte i fengselet Piranhão i Taubaté, nær Brasils største by São Paulo. PCC har vært ansvarlig for kriminelle aktiviteter som angrep på fengsler ...

                                               

Rådet för brottsförebyggande

Rådet för brottsförebyggande eller Rikoksentorjuntaneuvosto er et statlig forvaltningsorgan i Finland som planlegger og iverksetter tiltak for å forebygge kriminalitet. Rådet er underlagt det finske justisministeriet. I sin nåværende form har råd ...

                                               

Svartveskejobb

Svart veske operasjoner er skjulte eller hemmelige innbrudd i bygninger for å innhente informasjon for bruk i etterretning. Dette innebærer vanligvis å bryte inn i beskyttede områder. Metoden er brukt for å innhente informasjon ved hjelp av menne ...

                                               

Torpedo (pengeinnkrever)

Torpedo er en person som mot betaling utfører trusler, utpressing, voldshandlinger, sabotasje og i visse tilfeller mord. Begrepet knyttes gjerne til pengeinnkreving, der torpedoen benytter seg av trusler eller vold for å kreve inn utestående gjel ...

                                               

Utpressing

Utpressing er å tvinge noen ved hjelp av trussel om å oppgi eller offentliggjøre informasjon som kan være sant eller usant, og ofte skadelig, om en person, til det offentlige, familiemedlemmer eller bekjente, med mindre visse krav blir oppfylte. ...

                                               

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er kriminelle handlinger gjort i næringsvirksomhet. Begrepet blir særlig brukt om økonomiske lovbrudd mot det offentlige, som skatteunndragelse, mellom næringsdrivende, bedrageri, og mot forbrukere. Norge fikk i 1989 en ege ...

                                               

Liste over krigsfanger og falne under andre verdenskrig fra Gulen

Krigsfanger og falne under andre verdenskrig i Gulen lister kjente falne, omkomne og krigsfanger fra Gulen kommune. Lista inneholder også personer som ikke er drept i strid, men som døde som følge av krigshandlinger.

                                               

Liste over henrettelsesmetoder

Mennesker har funnet opp en rekke henrettelsesmetoder gjennom tidene. Henrettelser foregår fremdeles i land som praktiserer dødsstraff, noe et flertall av verdens land gjør. Det finnes i tillegg endel land som på papiret har dødsstraff, men siden ...

                                               

Liste over personer som døde i terrorangrepet i Norge 2011

Dette er en liste over drepte i terrorangrepene i Norge 2011. Totalt døde 77 mennesker i angrepene, derav åtte i bombeangrepet på regjeringskvartalet og 69 under massakren på Utøya. 33 av de omkomne var under 18 år. Listen er sist oppdatert etter ...

                                               

Liste over USAs presidenter som døde i sin regjeringstid

Liste over USAs presidenter som døde i sin regjeringstid gir en oversikt over de åtte amerikanske presidentene som har mistet livet mens de holdt embetet. Siden starten i 1789 har 44 personer holdt embetet som USAs president. Av disse åtte, er fi ...

                                               

Avskoging

Avskoging er et fenomen at et område som tradisjonelt har vært skogsbevokst helt eller hovedsakelig har mistet preget av skogslandskap, enten permanent eller midlertidig inntil ny skog har vokst fram. Fenomenet er et resultat av arealbruksendring ...

                                               

Den sjette masseutryddelse

Den sjette masseutryddelse er et pågående tilfelle av artsutryddelse, under holocenepoken. Utryddelsen er i hovedsak forårsaket av menneskelig aktivitet og fører til at arter av planter og dyr dør ut i stort omfang. Omfattende forringelse av leve ...

                                               

Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services

Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services er en rapport utgitt av FNs Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Rapporten ble utgitt 6. mai 2019 og omhandler den globale tilstanden for ...

                                               

Living Planet Index

Living Planet Index er en indikator for tilstanden for verdens biologiske mangfold, basert på bestandstrender for virveldyr av arter fra hele verden. Zoological Society of London forvalter indeksen i samarbeid med WWF Verdens naturfond. Indeksen ...

                                               

Nasjonalitet

Nasjonalitet er en tilhørighet til en nasjon eller et folkeslag, og kjennetegnes ofte av egen kultur og tradisjon. Nasjonalitet erverves ved fødsel på en nasjons territorium, eller gjennom arv etter forelder. I dagligtale brukes ofte nasjonalitet ...

                                               

Delstatsborgerskap

Delstatsborgerskap er et begrep som gjerne knytter seg til USA, som er en føderasjon av 50 delstater. Borgerskap ble opprinnelig definert i artikkel 4 i USAs grunnlov, og senere tydeliggjort gjennom det 14. grunnlovstillegg, som deklarerer: "Alle ...

                                               

Etnisitet

Etnisitet betegner felles særtrekk ved en gruppe mennesker som identifiserer gruppen som et folk. Fellestrekkene gir seg uttrykk i språk, kultur, musikk, verdier, kunst, praksis, litteratur, familieliv, religion, ritualer, mat, navneskikker, offe ...