ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 173
                                               

Liste over etniske befolkningsgrupper

Madurese-folk- 6.8 millioner Serbere- 10.5 millioner Polynesiere- 1.4-2.1 millioner Marathi-folk- 70-80 millioner Balinesere- 3 millioner Jøder- 13.4 millioner Kurdere- 28-35 millioner Spanjoler- 100 millioner 47m med spansk statsborgerskap Mon-f ...

                                               

Nasjon

Nasjon, er et begrep som er flertydig. Svært grovt kan man si at "nasjonen" betegner et erkjent kulturelt fellesskap, som gjerne deler en forestilling om et felles historisk opphav, visse likhetstrekk i kultur som atskiller dem fra medlemmene av ...

                                               

Nasjonalgarde

Nasjonalgarde har flere betydninger: Den franske Nasjonalgarden. Den russiske Nasjonalgarden Den ukrainske Nasjonalgarden Den amerikanske Nasjonalgarden. Den saudiarabiske Nasjonalgarden.

                                               

Nasjonalisering

Nasjonalisering betyr som oftest statlig overtagelse av samfunnsøkonomiske viktige naturressurser, infrastruktur og virksomheter som energiproduksjon, tungtransport, større kredittinstitusjoner, nøkkelindustrier og så videre. Målet er å skaffe st ...

                                               

Nasjonalpark

En nasjonalpark er et større områdevern som en stat iverksetter for å ta vare på viktige naturverdier. Nasjonalparkene skal først og fremst begrense menneskelig virksomhet og utbygging, som en tilrettelegging for friluftsliv og ikke-motorisert fe ...

                                               

Nasjonalrett

Nasjonalrett er en matrett som representerer et spesielt land, nasjon eller region. Nasjonalretter kan oppstå av flere grunner. Det kan være fordi det er en vanlig matrett for størstedelen av innbyggerne, at den representerer etniske folkegrupper ...

                                               

Nasjonalsang

En nasjonalsang, fedrelandssang eller nasjonalhymne er skrevet for å uttrykke et folks nasjonalfølelse eller samhørighet med fedrelandet. Noen lands sanger er formet som en hyllest til eller lykkeønskning for statsoverhodet eller andre nasjonale ...

                                               

Nasjonalt toppnivådomene

Et nasjonalt toppnivådomene er et toppnivådomene for Internett, reservert for et geografisk område, som regel et stat eller et biland. Alle nasjonale toppnivådomener er på to bokstaver, og de fleste tilsvarer ISO 3166-1 alfa-2-standarden for land ...

                                               

Naturalisering

Naturalisering betegner at en person frivillig og aktivt blir undersått eller statsborger i et land som ikke er deres fødeland. Uttrykket brukes også når en utenlandsk adelsmann blir anerkjent som medlem av adelen i et nytt land.

                                               

Statsborgerskap

Statsborgerskap kan – som i Europarådkonvensjonen av 1997 – defineres som det rettslige båndet mellom en person og en stat og består av både plikter og rettigheter. Typiske rettigheter et lands statsborgerskap gir, er retten til å oppholde seg og ...

                                               

Næringsliv

Næringsliv er betegnelsen på summen av bedrifter og næringsdrivende som produserer varer og tjenester i et land. Næringslivet brukes språklig både om summen av bedriftene i et land, og om summen av ansatte i de produserende bedriftene. Begreper s ...

                                               

Bedriftsidentitet

Bedriftsidentitet betegner måten et selskap, firma eller forretningsvirksomhet presenterer seg utad. Identiteten kan gjerne betegnes som bedriftens egenart, gjerne basert på visjon, misjon, forretningsidé og organisasjonsidé. Bedriftsidentiteten ...

                                               

Bedriftsmarked

Bedriftsmarked er i vid betydning alle markeder som omfatter levering av produkter eller tjenester til bedrifter, enten kjøpet er råvarer, driftsutstyr, handelsvarer, tjenester eller andre ting. Mer avgrenset kan det defineres som levering av dri ...

                                               

Bransje

Bransje er betegnelse på en inndeling av næringer, hvor bransje er et begrep av lavere orden. Næringslivet kan inndeles i ulike næringer, som igjen består av ulike bransjer. Disse begrepene er ikke presise. Hierarkiet av likeartede bedriftsgruppe ...

                                               

Bransjeorganisasjon

En Bransjeorganisasjon eller næringsforening, er en organisasjon grunnlagt og finansiert av aktører i Næringslivet som opererer i en spesifikk industri. Bransjeorganisasjoner deltar i public relations aktiviteter som reklamering, utdanning, polit ...

                                               

Bygge- og anleggsnæringen

Bygge- og anleggsnæringen er en næringsgruppering som omfatter de to tjenesteytende virksomhetsgruppene, byggenæringen og anleggsnæringen. Hos Statistisk sentralbyrå er bygge- og anleggsnæringen en egen næringskategori, og begge sektorene er orga ...

                                               

Chisholm Trail

Chisholm Trail var en viktig amerikansk krøttersti eller snarere en rute for å drive kveg fra sør i Texas til jernbanestasjonen for kvegtransport ca 800 km lenger nord i Abilene i staten Kansas. Veien ble benyttet i hovedsak mellom 1867 og 1887, ...

                                               

Designregistrering

Designregistrering gir en person eller et selskap enerett til å utnytte en design kommersielt i et begrenset tidsrom. I denne perioden kan rettighetshaveren hindre andre å produsere, importere eller selge den designen som er beskyttet. Design ref ...

                                               

Deutsches Kalisyndikat

Deutsches Kalisyndikat var et kartell innen den tyske kaliindustrien, opprettet i 1888. Tyskland hadde helt frem til første verdenskrig verdensmonopol på kalimarkedet. De gode fortjenestemulighetene dette innebar førte til heftig konkurranse, ove ...

                                               

Digitalbyrå

Et digitalbyrå er en tjenestebasert virksomhet dedikert til å skape, planlegge og håndtere digitale aktiviteter. Dette kan være design, annonsering, innholdsproduksjon, webutvikling og strategi for sine kunder. Et digitalbyrå er vanligvis uavheng ...

                                               

Dokument

Et dokument er en lesbar meddelelse som inneholder informasjon. Tradisjonelt er et dokument en tekst som er skrevet på papir, og som kan brukes som et bevis på innholdet. I flere århundre har slike dokumenter vært grunnlaget for forretningslivet. ...

                                               

Drikkepenger

Drikkepenger, gjerne forkortet driks, er ekstra betaling for en ytt tjeneste, eksempelvis til en servitør, sjåfør eller tjener. Drikkepenger betyr i egentlig forstand penger til å drikke for. Alminneligvis menes en pengegave til en person i en un ...

                                               

Etablering

Etablering er et begrep som henviser til å skape eller opprette noe, særlig i forbindelse med å starte ny næringsdrift, det vil si å starte ny virksomhet. I denne betydningen trenger ikke virksomheten være "nyskapende" ; man kan eksempelvis etabl ...

                                               

Eventbyrå

Eventbyrå er et selskap som leverer ulike typer eventer eller arrangementer. Det være seg enkle teambuildingsaktiviteter eller kompliserte og store produksjoner. Noen byråer er rene skrivebordsbyråer mens andre mer operative og besitter kunnskap, ...

                                               

Forretningsanalyse

Forretningsanalyse er en bedriftsøkonomisk og markedsøkonomisk aktivitet i en bedrift. Bedriftens omgivelser og markedene legger muligheter og begrensninger for bedriften ved siden av dens økonomiske ressurser. All næringsvirksomhet baseres på an ...

                                               

Forretningsplan

En forretningsplan er et planleggingsdokument for et foretak i oppstartsfasen. Planen skal blant annet beskrive forretningsidéen, markedet, organisasjonen, produktet eller tjenestene, gjennomføringsplanen, økonomi, budsjetter, kapitalbehov, finan ...

                                               

Gründer

En gründer er en person som har tatt initiativ til å starte et selskap eller en virksomhet, og som svarer for deler av, eller hele den risiko som er involvert i foretaket. I dagens norsk oppfattes gjerne en gründer som en som etablerer et foretak ...

                                               

Hjørnesteinsbedrift

En hjørnesteinsbedrift er en "bedrift av vesentlig betydning for det sted der den ligger." Hjørnesteinsbedrifter kan være avdelinger av større virksomheter plassert på mindre steder, eller de kan være uavhengige av andre virksomheter. De kan være ...

                                               

Hodejegere

Hodejegere var opprinnelig betegnelse på enkelte folkeslag som angivelig praktiserte kannibalisme og/eller tok med seg hodet til sine beseirede motstandere som skrekk og advarsel, og for å bruke som trofé.

                                               

Hvit ridder

En hvit ridder er i næringslivet et aksjeselskap, privat selskap eller en person som opptrer med hensikt om å hjelpe et annet firma. Det finnes mange typer hvite riddere. Alternativt vil en "grå ridder" være et overtagende selskap som går inn i e ...

                                               

Interessent

En interessent er en person eller organisasjon som kan påvirke eller bli påvirket av en sak eller et anliggende. Begrepet blir ofte brukt i forretningsverden og betegner da f.eks ofte aksjonærene i et aksjeselskap. Den engelske versjonen av ordet ...

                                               

Kommersiell virksomhet

Kommersiell virksomhet er den type virksomhet som har profitt som formål. Begrepet brukes ofte om fenomener som fremstilles eller presenteres populært og salgbart, f.eks om musikk, men også for eksempel om TV-kanaler som er reklamefinansierte for ...

                                               

Kommerskollegium

Kommerskollegium er Sveriges myndighet for utenrikshandel, EUs indre marked og handelspolitikk. Myndigheten ble opprettet i 1651 gjennom utskillelse fra Kammarkollegiet og behandlet da handel, industri og sjøfart. En spesiell myndighet som behand ...

                                               

Konsortium

Konsortium er en sammenslutning eller samarbeidsavtale mellom personer, organisasjoner, firmaer, myndigheter eller enhver kombinasjon av disse, vanligvis for sammen å oppnå forretningsmessige mål. Samarbeidet kan være mer eller mindre formelt, fr ...

                                               

Kontraktsproduksjon

En kontraktsprodusent driver med kontraktsproduksjon, produksjon av komponenter eller produkter for et annet, betalende firma. Mange industrier benytter seg av denne metoden, spesielt innenfor grenene fly, forsvar, datamaskiner, halvleder, energi ...

                                               

Kumho Asiana Group

Kumho Asiana Group er et sørkoreansk konglomerat. Gruppen har hovedkontor i Jungno, Seoul. Selskapet driver i en diversifisert portefølje som dekkprodusent, kjemikalieprodusent, buss- og flyselskap.

                                               

Kunde

Kunde refererer til et individ eller en husstand som kjøper varer og tjenester generert innen økonomien. I videre sammenheng er alle som kjøper varer eller tjenester kunder, også forvaltning og bedrifter. Kundebehov kan defineres som varene eller ...

                                               

Kvote

En kvote er en restriksjon på produksjon eller bruk av ressurser eller tjenester. Et eksempel på en kvote med produksjonslimitering er melkekvoten. En bonde får bare betalt for et visst antall liter melk. Se Meieriloven. En brukskvote kan være bå ...

                                               

Liberalt erhverv

Liberalt erhverv er et dansk begrep som betegner selvstendig erhvervsvirksomhet innenfor bransjer som ikke beskjeftiger seg med hverken produksjon eller salg av varer, men med forskjellige former for tjenesteytelser. Felles for de liberale erhver ...

                                               

Logo

En logo er en grafisk figur som kjennetegner en fysisk eller juridisk person så som en bedrift/organisasjon, eller en vare/tjeneste. Logo kalles også figurmerke og er for mange virksomheter og produkter også registrert som varemerke. En logo kan ...

                                               

Mangfoldsledelse

Mangfoldsledelse er en ledelsestrategi for å fremme oppfatningen, anerkjennelsen og implementeringen av mangfold i organisasjoner og institusjoner. Mangfold kan være relatert til alder, sosial og nasjonal bakgrunn, kjønn, seksuell orientering, fy ...

                                               

Maritim næring

Maritim næring defineres som alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter. Næringen består av en rekke ulike virksomhetstyper som rederier, mari ...

                                               

Mittelstand

Mittelstand er et tysk begrep for familieeide, små og mellomstore bedrifter. Opprinnelig var det knyttet til en samfunnsklasse, også kalt borgerskapet, som målt etter inntekter, formue og yrke inntok midlere stilling i samfunnet. I Tyskland sysse ...

                                               

Multinasjonalt selskap

Et multinasjonalt eller transnasjonalt selskap er et selskap som opererer i ett eller flere land utover hjemlandet. De største selskapene med kjente merkenavn er multinasjonale. Slike selskaper deles grovt opp i tre typer etter organisering: Vert ...

                                               

Musikkbransjen

Noen ulike aktører og ledd som er en del av musikkindustrien i Norge: Tekstforfattere Plateselskap Musikkprodusenter Låtskrivere Komponister Musikkgrupper og band Lydteknikere Musikere Opphavsrettsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og fagfor ...

                                               

Målstyring

Målstyring er en teori om bedriftsledelse formulert av George Odiorne tidlig på femtitallet og popularisert av Peter Drucker på 1950-tallet og allment kjent i tiårene etter. Ifølge målstyring skal ledelsen fastsette et mål for virksomheten først, ...

                                               

Næringsbygg

Næringsbygg defineres som bygning der det drives næringsvirksomhet, både offentlig og privat. Det vil si at offentlige virksomheter som skole, barnehage, sykehus, sykehjem med mer også omfattes av begrepet næringsvirksomhet. Unntaket er private b ...

                                               

Næringsklynge

Næringsklynge er en betegnelse på en klynge av bedrifter innen samme næring som kan realisere stordriftsfordeler gjennom positive eksternaliteter. Samlet og individuell produktivitet kan dermed økes ved at bedrifter i klyngen bidrar til kostnadsb ...

                                               

Næringsmiljø

Næringsmiljø er de driftsmessige rammebetingelsene som en bestemt bedrift har. Disse omfatter næringsarealer, lokalsamfunn, transportmuligheter og andre viktige infrastrukturelementer avhengig av bedriftstypen. Næringsmiljø er den delen av de pra ...

                                               

Næringspark

En næringspark er et område regulert til næringsformål, der flere bedrifter holder til. Bedriftene kan utnytte samlokaliseringen med felles støttefunksjoner slik som kantine og verksted eller investering i infrastruktur som ellers ikke hadde vært ...