ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 176
                                               

Vitnebeskyttelse

Vitnebeskyttelse er beskyttelse som gis til et vitne som trues eller riskerer å trues før, under og etter en rettergang. Trusler mot vitner forekommer blant annet i rettergangar som omhandler organisert kriminalitet. Reguleringen på området er en ...

                                               

Voldgift

Voldgift er en form for privat rettergang der en tvist løses av en voldgiftsrett i stedet for av de alminnelige domstoler. En voldgiftsbehandling foregår stort sett på samme måte som en rettssak. Voldgiftsretten har én eller flere dommere, det er ...

                                               

Klasse (sosiologi)

Klasse eller samfunnsklasse brukes om sosial lagdeling og hierarkiske forskjeller mellom individer eller grupper i samfunn og kulturer. Innenfor samfunnsteorien mener man vanligvis økonomisk baserte klasser, eller sosio-økonomiske klasser. Det ka ...

                                               

Allmue

Allmue er et fellesnordisk ord, hvis betydningsutvikling har vært ensartet i alle de nordiske språk. I de aller eldste kilder finnes ikke ordet; fra ca. 1300-tallet brukes det derimot ofte. Ennå i middelalderen kan ordet – især i forbindelsen "me ...

                                               

Arbeiderklasse

Arbeiderklassen brukes som betegnelse om den klassen i et kapitalistisk samfunn som lever av å selge sin egen arbeidskraft. Den blir regnet som den laveste klassen i et kapitalistisk samfunn, så sant man ikke regner med det såkalte filleproletari ...

                                               

Filleproletariat

Filleproletariat er en i utgangspunktet marxistisk term, som refererer til proletarer som er stilt utenfor produksjonsprosessen, og som dermed ikke er en del av det store, arbeidende proletariatet, men som i hovedsak skaffer seg et levebrød gjenn ...

                                               

Høyborgerskap

Høyborgerskap er en historisk og sosiologisk betegnelse som brukes om en borgerlig samfunnsgruppe som sosioøkonomisk står høyere enn vanlig borgerskap. Høyborgerskap sorterer på sin side under patrisiat, det vil si den ikkeadelige del av en overk ...

                                               

Lavere middelklasse

Lavere middelklasse er en sosiologisk betegnelse på en samfunnsgruppe som særlig økonomisk utgjør den nedre delen av middelklassen. Til gruppen regnes vanligvis yrkesgrupper som lærere, funksjonærer og visse typer selvstendig næringsdrivende.

                                               

Middelklasse

Middelklasse er et historisk begrep som betegner et samfunnslag mellom overklasse og arbeiderklasse. Som et sosiologisk begrep som særlig økonomisk brukes om en samfunnsklasse mellom underklassen og overklassen. I likhet med underklassen er midde ...

                                               

Overklasse

Overklasse er et sosiologisk begrep som brukes om den øverste klassen i et klassedelt samfunn. Betegnelsen brukes om "den klassen eller det sjiktet som har den ledende stilling i et lands sosiale og økonomiske liv, med den politiske makt som følg ...

                                               

Paria

Paria er navnet på en av de laveste, urørbare kastene i det indiske kastesystemet. I India blir de kasteløse pariaene regnet som urene, og de bor som regel sine egne områder, både av sosiale og økonomiske årsaker. I 1950 ble hele kastevesenet i I ...

                                               

Patrisier

Patrisier er et begrep med to betydninger, dels brukes det i sin opprinnelige betydning om medlemmene av det gamle romerske aristokrati, og dels brukes det om en samfunnsklasse i europeiske land fra høymiddelalderen til tidlig moderne tid, eventu ...

                                               

Proletariat

Proletariatet er en sosial klasse som kjennetegnes av at dens medlemmer har få andre eiendeler enn sin egen arbeidskraft. Proletar er avledet fra latin proles som betyr "avkom".

                                               

Småborgerskap

Småborgerskap er en betegnelse som brukes om en borgerlig samfunnsgruppe som sosioøkonomisk står høyere enn arbeiderklassen og lavere enn høyborgerskapet. Yrker som tradisjonelt regnes som typiske for småborgere var blant andre håndverker, lærer ...

                                               

White trash

White trash er et nedsettende amerikansk begrep om fattige hvite amerikanere, spesielt i landlige områder i sørstatene. Betegnelsen viser til en lavere sosial klasse innenfor den hvite befolkningen i USA med en lav levestandard. Det brukes ofte o ...

                                               

Øvre middelklasse

Øvre middelklasse er en sosiologisk betegnelse på en samfunnsgruppe som særlig økonomisk utgjør den øvre delen av middelklassen. Øvre middelklasse henhører i det sosiale sjikt lavere enn overklassen. Personer i kategorien øvre middelklasse kjenne ...

                                               

Interseksjonalitet

Interseksjonalitet er en samfunnsvitenskapelig teori og analytisk rammeverk for å studere hvordan ulike former for makt og forskjellsbehandling samvirker i samfunnet. Begrepet ble skapt i 1980-årene av Kimberlé Crenshaw for å vise hvordan diskrim ...

                                               

Kritisk raseteori

Kritisk raseteori er en analytisk retning innenfor samfunnsvitenskapene og humaniora som tar utgangspunkt i at samfunnsinstitusjoner er iboende rasistiske, og rase er en kategori som er sosialt konstruert. Teorien springer ut av andre retninger i ...

                                               

Samfunnsvitenskap

Samfunnsvitenskap er vitenskapen om hvordan mennesker og sammenslutninger av mennesker utvikler seg i forhold til hverandre. En samfunnsviter er en person som har bachelorgrad eller mastergrad i en samfunnsvitenskapelig disiplin. Innenfor denne v ...

                                               

Arv og miljø

Arv og miljø påvirker alle egenskaper ved alle organismer. I den offentlige debatt møter man ofte oppfatningen om at en gitt egenskap må påvirkes av enten arv eller miljø, noe som er en uholdbar forestilling. Denne "arv eller miljø" - eller "natu ...

                                               

Bruksstudier

Bruksstudier er en forskningtradisjon innen medievitenskap som undersøker publikums mediebruk og studerer det. Istedenfor det tradisjonelle spørsmål "hva gjør media med publikum?", snur bruksstudiene spørsmålet på hodet og spør "hva gjør publikum ...

                                               

Cand.polit.

Cand.polit. er en akademisk grad i Danmark og tidligere i Norge. Cand.polit. er en forkortelse og den fulle betegnelsen er candidata rerum politicarum for kvinner, og candidatus rerum politicarum for menn. Graden ble innført ved Københavns Univer ...

                                               

Bernard Enjolras

Bernhard Louis Enjolras er samfunnsforsker fra Frankrike som arbeider i Norge. Enjolras er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Han har doktorgrad i sosiologi fra Québec-universitet i Montréal i Canada, doktorgrad i samfunn ...

                                               

Forbrukersamfunn

Forbrukersamfunn er et uttrykk som oftest brukes for å beskrive samspillet mellom enkeltindivid og samfunn i en vekstøkonomi. Uttrykket brukes både i positiv og negativ betydning.

                                               

Funksjonalisme (sosiologi)

Funksjonalisme betegner i samfunnsforskning oppfattelsen at kollektive handlemønstre og institusjoner bør forklares med henvisning til deres funksjon eller rolle innenfor en større sosial sammenheng. Retningen bygger hovedsakelig på tre antagelse ...

                                               

Helsevitenskap

Helsevitenskap er et nyere tverrfaglig fag- og forskningsområde. Ved flere norske høyskoler og enkelte universiteter har det de siste årene blitt opprettet master- og ph.d grader i helsevitenskap, gjerne beregnet på personer med grunnutdanning in ...

                                               

Ideologisk makt

Ideologisk makt er makt over tanker, verdier, følelser og selvoppfatning. I vid forstand ligger den ideologiske makten for det første i begrepene og kategoriene som gir mening til verden omkring oss. Kildene til slike meningsgivende kategorier ka ...

                                               

Kulturelle studier

Kulturelle studier eller kulturstudier) er en forskningstradisjon innen medievitenskap. Det er ikke en akademisk/vitenskapelig skole, ikke et klart avgrensa emne/studieobjekt eller en klart definert metodologi. Tradisjonen er opptatt av å studere ...

                                               

Latifundio

Latifundio er avledet fra latin lātifundium, lātus = "stor romlig utstrekning", og fundus = "jordeiendom". Latifundio er en latin- og søramerikansk avart av latifundia, og viser til enorme landeiendommer.

                                               

Medievitenskap

Medievitenskap er systematiske undersøkelser av massemediene, og omhandler hvilke effekter mediene har på individ og samfunn. Medievitenskapen var i begynnelsen et emne innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, men er nå blitt en selvs ...

                                               

Moralsk risiko

Moralsk risiko er innen økonomi, politikk og rettsvitenskap et problem som kan oppstå idet to eller flere parter inngår en avtale. Det er et fenomen i form av opportunisme etter avtaleinngåelse. Problemet oppstår fordi en av avtalepartene i egen ...

                                               

Nasjonsbygging

Nasjonsbygging er et begrep innen sammenlignende politikk og historisk sosiologi som betegner prosessen fra etablering av en statsmakt til en nasjonalt integrert nasjonalstat der befolkningen føler en utstrakt grad av nasjonal identitet. Oftest e ...

                                               

Nordisk institutt for samfunnsplanlegging

Nordiska institutet för samhällsplanering i Stockholm, var en svensk statlig organisasjon, stiftet 1. juli 1968. Nordplan hadde som oppgave å videreutdanne yrkesaktive samfunnsplanleggere og organisere forskerutdanning samt å forske på samfunnspl ...

                                               

Norsk Monitor

Norsk Monitor er en stor spørreundersøkelse som kartlegger nordmenns verdier, holdninger og adferd. Undersøkelsen har vært gjennomført annethvert år siden 1985 og er basert på et landsrepresentativt utvalg av ca 4000 personer av befolkningen over ...

                                               

Pluralsamfunn

Pluralsamfunn er en samfunnsvitenskaplig term brukt av John Sydenham Furnivall for å beskrive hvordan koloniserte samfunn i Asia og Karibien var organiserte. Furnival tenkte seg disse samfunnene som å bestå av ulike deler uten den samme grad av f ...

                                               

Postkolonialisme

Postkolonialisme er en betegnelse på et tverrfaglig studiefelt innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. "Postkolonialt" kan forstås som et beskrivende og temporært begrep, som betegner forholdene i tidligere kolonier etter avviklingen av kolonist ...

                                               

Poststrukturalisme

Poststrukturalisme er en retning innenfor samfunnsfag og humaniora. Retningen oppsto i Frankrike på 1960-tallet, med tenkere som Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard og Roland Barthes som forgrunnsfigurer. Poststrukturalismen t ...

                                               

Prediksjonsmarked

Et prediksjonsmarked – også kalt "informasjonsmarked" eller "veddemålsbørs" – er et marked som er opprettet med formål om å bruke den informasjonen som kan leses ut i fra markedsverdiene til å predikere bestemte framtidige hendelser. Slike hendel ...

                                               

Resepsjonsforskning

Resepsjonforskning er forskning rundt tolkninger, dekodinger, lesninger, meningproduksjon, oppfatninger og forståelse publikum har av medietekster. Det er ulike typer kvantitative, empiriske publikumstudier som prøver å integrere samfunnsfag og h ...

                                               

Rokkansenteret

Rokkansenteret var et samfunnsvitenskapelig senter ved Universitetet i Bergen, oppkalt etter Stein Rokkan. Det var en del av Uni Research, et forskningsselskap eid av Universitetet i Bergen. Senteret ble opprettet i 2002, og tok opp i seg Senter ...

                                               

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi, også kjent som sosialøkonomi, statsøkonomi, nasjonaløkonomi eller bare økonomi, er en samfunnsvitenskap som studerer hvordan det økonomiske liv i samfunnet fungerer. Ordet økonomi er av gresk opphav, og kommer av οἶκος og νόμος, ...

                                               

Samstemthet

Samstemthet defineres av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling som den systematiske promoteringen av gjensidig forsterkende politikk på tvers av departementer og underetater som skaper synergier som bidrar til å oppnå omforente måls ...

                                               

Sosialt system og sosial struktur

For å forstå hva et sosialt system er, må man først forstå begrepet sosial struktur. En sosial struktur er en gruppe personer som kan avgrenses, det vil si man kan klart avgjøre hvem som er med i gruppen og hvem som ikke er med. Den må videre ha ...

                                               

Statens institutt for rusmiddelforskning

Statens institutt for rusmiddelforskning drev forskning, dokumentasjon og formidling omkring rusmiddelspørsmål, med særlig vekt på samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Forskningsområdene omfatter alkohol, narkotika, tobakk og pengespill. SIR ...

                                               

Stein Rokkan-forelesningene

Stein Rokkan-forelesningene, eller Stein Rokkan Memorial Lecture er en årlig forelesning som arrangeres av Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Forelesningene har til hensikt å trekke frem noen av de mest fremragende ...

                                               

Symbolsk interaksjonisme

Symbolsk interaksjonisme er en sosiologisk teori innen mikrointeraksjonismen. Formålet med teorien er å forklare samhandling, med vekt på hvilken forståelse eller mening informanten har med det som formidles, og kjennetegnes ved at kausalforklari ...

                                               

Teori om rasjonelle valg

Teori om rasjonelle valg er et tverrfaglig rammeverk for å forstå sosial og økonomisk atferd. Teorien om rasjonelle valg operer med grunnleggende antakelser om rasjonelle aktører som er målrettet, og at målene er formet gjennom verdier eller nytt ...

                                               

Sikkerhet

Sikkerhet er et begrep som er knyttet til hvor sannsynlig det er at uønskede situasjoner kan oppstå. Sikkerhet er i de fleste fagdisipliner knyttet til begrep som risiko, farekilde, hendelse, sannsynlighet, frekvens, konsekvens, vurdering og styr ...

                                               

Autentisering

Autentisering er handlingen å bekrefte noe eller noen som autentisk, altså ekte eller sann. Å autentisere en gjenstand kan bety å bekrefte dens opprinnelse eller kilde, å autentisere en person kan bety å kontrollere vedkommendes identitet. Innenf ...

                                               

Barrikade

En barrikade er ting som blir satt sammen for å hindre trafikk, verne noe mot angrep eller isolere et område. Ordet blir i dag særlig assosiert med provisoriske festninger ved gateslagsmål mellom politi eller andre representanter for ordensmakten ...