ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 178
                                               

Communication for Change

Communication for Change er et utvekslingsprogram som arrangeres av Kirkens Nødhjelp og Norges KFUK-KFUM. Det innebærer et forkurs i Norge og Kenya, et uteopphold på tre måneder i Afrika, Latin-Amerika eller Asia, og et semester på Sunnmøre folke ...

                                               

De frie kunstene

De frie kunstene eller de syv frie kunstene, på latin septem artes liberales eller bare artes liberales, er et begrep som stammer fra oldtidens fundament for de teologiske studiene. De syv frie kunster var de akademiske fagene som fantes i antikk ...

                                               

Diplom

Et diplom er i moderne forstand et dokument som bekrefter at en person har gjennomført en utdanning eller et kurs, eller har fullført en bragd. I noen land kalles et diplom utstedt av et universitet for testamur eller testimonium.

                                               

Disputas

En disputas eller disputasjon er en offentlig diskusjon om et gitt tema. Disputas betegner i vår tid først og fremst et åpent arrangement der en kandidat ved et universitet eller en høyskole presenterer og forsvarer sin ferdige doktorgradsavhandl ...

                                               

Doktorand

Doktorand er i Norge betegnelsen på en person som forsvarer en avhandling under en disputas for å oppnå doktorgrad. I Sverige brukes doktorand også om personer som skriver en doktorgradsavhandling, dvs. omtrent på samme måte som den norske betegn ...

                                               

Doktorring

Doktorring er en ring som brukes av doktorer. Ringen er ofte i gull og bæres tradisjonelt på venstre ringfinger og uttrykker doktorens "forbund med vitenskapen". Tidligere fikk doktoranden motta doktorringen under promosjonen, men idag skjer det ...

                                               

Eksamen

En eksamen er en kunnskaps- eller dyktighetsprøve ofte som avsluttende prøve ved en skole, et kurs eller et studium. Det finnes både praktisk og teoretisk eksamen. Den personen som tar prøven kalles eksaminand eller kandidat, mens den som forestå ...

                                               

Elevutveksling

Elevutveksling er en betegnelse for internasjonal utveksling av elever i videregående skole. Utvekslingen kan være organisert av en organisasjon, skolen, eleven selv eller staten. En elev som reiser på utveksling kalles utvekslingselev og det van ...

                                               

Enhetsskole

Enhetsskole er et skolesystem der det gis lik utdanning på ungdomstrinnet til alle elever, uavhengig av akademiske ferdigheter og bosted. Norge var et av de første land som innførte et slikt system, da det ble formelt etablert ved skoleloven av 1 ...

                                               

Fakultet (utdanning)

Et fakultet er normalt en underavdeling av et universitet som er rettet mot forskning og undervisning i en gruppe relaterte fag, som for eksempel det juridiske fakultet eller det odontologiske fakultet. Det styres av en valgt eller ansatt leder, ...

                                               

FEIDE

FEIDE er tjeneste for enhetlig identitetsforvaltning i norsk utdanningssektor. Sikker identifisering av elever og lærere er nødvendig for å gi riktig tilgang til digitale ressurser og tjenester. FEIDE lar personer tilknyttet norske utdanningsinst ...

                                               

Forelesning

En forelesning er en undervisningsform som er vanlig ved universiteter og høyskoler. Studentene sitter i en sal og hører på en foreleser, som snakker om et faglig tema relatert til et gitt studium. Forelesningen kan også inneholde fremvisninger v ...

                                               

Formelsamling

En formelsamling er i dagligtale referert til en trykket samling med anvendte formler som er vanskelig å huske. Det finnes formelsamlinger som omfatter fysikk, kjemi og matematikk, og sogar utgis det også formelsamlinger som omhandler spesifikke ...

                                               

Friminutt

For TV-serien, se Friminutt TV-serie Et friminutt eller frikvarter er en pause mellom skoletimene. Et friminutt er vanligvis ti minutter. Langfriminuttet eller det store friminuttet storefri er vanligvis rundt en halv time for at elevene skal ha ...

                                               

Grey Goo Symposium

Grey Goo Symposium er en årlig konferanse med nanoteknologi i fokus som årlig blir avholdt av Timini, linjeforeningen for masterstudiet i nanoteknologi ved NTNU, i samarbeid med Nano NTNU. Navnet er hentet fra det fiktive scenarioet om "grey goo" ...

                                               

Grunnopplæring

Grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig, og elevene starter på skolen det kalenderåret de fyller seks år. Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverd og tilpasset opplæring for alle i et skolesystem bygd på det samme læreplanverket. Alle barn og ...

                                               

Grunnskole

En grunnskole, primærskole eller primærutdannelse er den første skoleformen i livet, der elever, oftest barn, lærer grunnleggende kunnskaper, blant annet å lese, regne og orienteringsfag. Det er stor forskjell mellom ulike land i verden på hva so ...

                                               

Grønn utdanning

Grønn utdanning er en samlebetegnelse på høyere utdanninger innen landbruk, skogbruk og miljø. Eksempler på grønne studieretninger er agronom, veterinær, husdyrvitenskap, landbruksforvaltning, avløser, plantevitenskap, landbruksøkonomi, arealplan ...

                                               

Gymnazium Česká Třebová

Gymnázium Česká Třebová er en ungdoms- og videregående skole i Česká Třebová i Tsjekkia. Den har en lang historie. Det ble grunnlagt i 1909, men først i 1912 startet undervisningen ved skolen. Bygningen, som ble tegnet av den berømte arkitekten A ...

                                               

Habilitasjon

Habilitasjon er et begrep som brukes i universitetssystemet på store deler av det europeiske kontinentet, og som innebærer at man kvalifiserer seg til de øverste stillingene ved universitetene. Ordningen finnes i Frankrike, Tyskland, Sveits, Unga ...

                                               

Hurtigskole

Hurtigskole er en åtte måneder lang intensiv utdanning for barn i alderen åtte til tolv år som har gått glipp av skolegang i Mali, Burkina Faso og Niger. Tiltaket er satt i gang av den norske utviklingsorganisasjonen Strømmestiftelsen for å hjelp ...

                                               

Høgskole

Høgskole eller høyskole er et begrep med ulike betydninger, og betyr på norsk en høyere utdannelsesinstitusjon som i regelen har en mindre faglig bredde og mindre vekt på forskning enn et universitet, og som tradisjonelt fokuserer på mindre akade ...

                                               

Høyere fakulteter

De høyere fakulteter var ved europeiske universiteter fra middelalderen av de tre fakultetene i teologi, jus og medisin, benevnt i denne rangordningen. Det fjerde fakultetet, det filosofiske fakultet, omfattet alle andre fag, og hadde lavere rang ...

                                               

IFO

IFO kan også bety et Identifisert flyvende objekt. IFO er en variant av skolefritidsordning som i utgangspunktet går ut på at barn i 2-5 klasse på barneskolen blir hentet etter skolen og blir kjørt til et idrettsanlegg, hvor de i store deler av t ...

                                               

Innstegsstilling

Innstegsstilling er i USA og noen få andre land et akademisk stillingsløp for å kvalifisere seg for fast ansettelse. Avlagt ph.d grad eller likeverdig kompetanse er nesten uten unntak en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for en "inns ...

                                               

Interiør i videregående skole

Interør og Utstillingsdesign og Interiørdesign er utdanningsprogram i norsk videregående skole. For å kunne begynne på Interiør og Utstillingsdesign må man ta Design og håndtverk først som innledningskurs.

                                               

International Standard Classification of Education

International Standard Classification of Education er en internasjonal statistisk standard for klassifisering av utdanninger. Standarden vedtas og oppdateres av UNESCO. Første versjon av standarden ble vedtatt i 1976 og hadde som formål å gjøre d ...

                                               

Kateter (møbel)

Kateter er et bord for læreren i tradisjonelt utformet klasserom, eller en lærertrone eller tale- eller prekestollignende lesepult ved læreauditorier av eldre type. Det kateter man kjenner fra tradisjonelle norske skoler kan være formet som et sk ...

                                               

Klasserom

Klasserom viser vanligvis til et lokale for undervisning, gjerne tilhørende en skole eller universitet. Klasserom kan også kalles undervisningsrom, og er rom som også kan finnes hos bedrifter og religiøse og humanitære organisasjoner. Kjennetegn ...

                                               

Konservatorium

Konservatorium, også kalt musikkonservatorium, er en offentlig eller privat høyere læreanstalt til utdannelse i musikk. Historisk drev musikkonservatorier ofte både profesjonell utdannelse av musikere og fritidsundervisning, særlig av barn og ung ...

                                               

Kurs

Et kurs er undervisning i et fag eller emne som er begrenset i tid. Kurs kan være en del av og føre frem til en høyere utdanning. Kurs kan være en del av opplæringsprogram til fagbrev eller lignende, og gi grunnlag for en sertifisering, tillatels ...

                                               

Lekser

Lekser/hjemmelekser, er oppgaver som elever pålegges å ta med seg hjem og gjøre etter skoletid. Det kan være alle mulige oppgaver, og det er som regel lærere som deler den ut. Etter hvert som man blir eldre får man flere og vanskeligere lekser. P ...

                                               

Lesbarhetsindeks

Lesbarhetsindeks er et mål som gir en indikasjon på hvor lettlest en tekst er. Det finnes flere typer av lesbarhetsindeks, og en vanlig form er lesbarhetsindeksen l iks eller lix. Beregning av lesbarhetsindeks baser seg på to faktorer: gjennomsni ...

                                               

LeseUtviklingsSkjema

LeseUtviklingsSkjema, er et kartleggingsverktøy for skoleelevers leseutvikling. Skjemaet er bygget på forskning om hvordan barn lærer å lese, og kan brukes til å finne ut hvor langt den enkelte elev er kommet i sin leseutvikling. Verktøyet kan ny ...

                                               

Lærerdag

Lærerdag blir markert til ulike tider i ulike land til ære for lærere. Den internasjonale lærerdagen blir feiret 5. oktober hvert år. Dagen ble innstiftet i 1994.

                                               

Lærestol

Lærestol betegner en universitetslærers, fortrinnsvis en professors, embede. Tidligere var det i Norge og andre land gjerne bare en lærestol ved hvert institutt, andre vitenskapelig ansatte med tilsvarende kompetanse hadde da tittelen dosent. Bok ...

                                               

Mediedesign

Mediedesign er et fagfelt og programområde innen medier og kommunikasjon i videregående opplæring i Norge. Utdanningen tilbys også på høyere utdanninsinstitusjoner, som blanet annet Høgskolen i Telemark, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Gjøvik.

                                               

Metropolitan University

Metropolitan University er en engelsk betegnelse som brukes om bestemte universiteter i noen land, vanligvis om institusjoner som er utviklet fra fagskoler, høyskoler, polytekniske skoler eller community colleges som tradisjonelt tilbyr mer prakt ...

                                               

Nye universiteter

Nye universiteter er en kategoribetegnelse som brukes om bestemte universiteter i forskjellige land. Begrepet er mest kjent fra Storbritannia og Frankrike. I Storbritannia i moderne tid brukes begrepet om tidligere polytekniske skoler som fikk un ...

                                               

Offentlig skole

Offentlig skole er et skoleslag som eksisterer i de fleste land i verden. Begrepet brukes bare om skoler fra barneskolenivå opp til gymnasienivå, og omfatter således ikke høyere utdannelse. Offentlige skoler er preget av stor variasjon fra land t ...

                                               

Pensum

Pensum av latin pendere er i norsk språkbruk benevnelse på de tilmålte stykker lærestoff i form av kapitler eller bøker som skal være lest eller gjennomgått som bakgrunn for gå opp til en prøve, tentamen eller eksamen, alternativt gått gjennom i ...

                                               

PIRLS

PIRLS er en internasjonal leseundersøkelse av leseferdigheter blant norske 10-åringer. IEA The International Association for the Evaluation of Educational Achievement var ansvarlig for den første internasjonale leseundersøkelsen hvor Norge deltok ...

                                               

Pisa+

Pisa+ er et norsk prosjekt som har som mål å forfølge problematiske norske funn i den internasjonale PISA-undersøkelsen. PISA-undersøkelsens hovedmål har vært å fokusere og sammenligne kunnskaper og ferdigheter hos elever i mange land ut ifra mul ...

                                               

Problembasert læring

Problembasert læring er en pedagogisk model for læring, der eleven blir introdusert for et problem knyttet til et tema. Målet er at eleven skal finne frem til kilder på en hensiktismessig måte. Pionerskolen med denne pedagogikken var McMaster Uni ...

                                               

Prøveforelesning

Prøveforelesning er en forelesning som holdes ved et universitet eller lignende institusjon i forbindelse med forsvaret av en akademisk grad, eller i forbindelse med en ansettelsesprosess. Hensikten er å vurdere kandidatens evne til å opptre som ...

                                               

Regius Professor

Regius Professor er navnet på "kongelige" professorater ved de gamle universitetene i Storbritannia og Irland, dvs. University of Oxford, University of Cambridge, University of St Andrews, University of Glasgow, University of Aberdeen, University ...

                                               

Relegasjon

Relegasjon er en akademisk disiplinærstraff som kan iverksettes overfor en student ved et universitet eller en høyskole som gjentatte ganger opptrer grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen. Relegasjon ...

                                               

Romleir

En romleir er en form for leir for barn og ungdom med fokus på romforskning og romfart. Aktivitetene på leiren inkluderer gjerne eksperimenter, beregninger og organisering av rakettoppskytninger, i tillegg til forelesninger fra romforskere og ing ...

                                               

Semester

Skoleåret i Norge deles gjerne inn i to perioder som kalles semestre henholdsvis høst- og vårsemester. Disse periodene er ikke faktisk seks måneder slik etymologien til ordet skulle tilsi, men nærmere fem. I andre land er det ikke uvanlig å dele ...

                                               

Seminar

Et seminar er en form for akademisk instruksjon, enten ved en akademisk institusjon eller tilbys av en kommersiell eller profesjonell organisasjon. Det har som funksjon å samle små grupper for tilbakevendende møter, og fokusere hver gang på et be ...