ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 18
                                               

Nirvana

Nirvana er en ideell tilstand av ro, harmoni, fred, stabilitet eller glede; det som helt av seg selv er når uro, ufred, forvirring og lidelse opphører. I de indiske religionene buddhisme, jainisme og hinduisme er nirvāna bokstavelig "dø ut" eller ...

                                               

Noatiske bud

De noatiske bud er syv bud som ifølge jødisk tradisjon gjelder for hele jordens befolkning som etterkommere av Noa. Derimot ses de 10 bud som spesifikt gitt til jødene, og hedninger kan ikke forventes å følge dem. I de seneste år er enkelte krist ...

                                               

Ondskap

Ondskap er å ønske eller bevisst påføre andre motgang eller smerte, som i utsagnet: "det var gjort av ren ondskap" Ondskap er hensikten eller effekten av å gjøre skade eller ødeleggelse, vanligvis fra oppfatningen av bevisst overtredelse av en be ...

                                               

Oppfyllelse

Oppfyllelse er i juridisk betydning at en forpliktelse opphører fordi den er virkeliggjort; gjeld er betalt, varer er levert, Hvis en oppfyllelse skal regnes som gyldig, må oppfyllelse ha skjedd overfor rette vedkommende. Ihendehavergjeldsbrev ka ...

                                               

Oppstandelse

Oppstandelse, også omtalt som gjenoppstandelse, vil si at en død person eller et vesen som har vært levende, står opp fra de døde og får nytt liv, enten legemlig eller åndelig. Begrepet brukes først og fremst i religiøse sammenhenger. Læren om le ...

                                               

Overnaturlig

Det overnaturlige eller paranormale blir tradisjonelt definert som "det som ligger hinsides naturen". En vesentlig konsekvens av at "noe" blir karakterisert som overnaturlig, blir derfor at dette "noe" da, per definisjon, ikke lenger kan hverken ...

                                               

Pantheon

Pantheon eller panteon med alle gudene", "av eller felles til alle guder", fra πᾶν, pan- "alle" / "felles" + θεῖος, theios, "av eller for gudene", fra θεός, theos, "gud") betyr en gudeverden, et sett av alle guder og gudinner i særskilt polyteist ...

                                               

Papist

Papist er et begrep som brukes, i hovedsak av reforminster og protestanter, for å referere til katolikker. Ordet er avledet av "pave", og oppstod under den engelske reformasjonen som betegnelse på personer som trodde på det pavelige primatet. I v ...

                                               

Paradis

Paradis er et persisk ord som oftest blir oppfattet og identifisert med Edens hage eller Himmelen. Ordets opprinnelig mening er en "avlukket hage" eller "kongelig jaktområde". Begrepet kom inn i jødisk trosforestillinger som en gresk oversettelse ...

                                               

Pilegrim

For de engelske pilegrimene i Nord-Amerika på 1600-tallet, se det En pilegrim er en person som forbereder eller foretar en reise av åndelige årsaker. Pilegrim kommer av det latinske ordet peregrinus, som betyr "fremmed" eller "utenlandsk". Pilegr ...

                                               

Pilegrimsfedrene

Pilegrimsfedrene er den betegnelsen som er gitt til de første bosetterne av Plymouth-kolonien i dagens amerikanske by Plymouth i Massachusetts. Pilegrimenes lederskap kom fra de dissentiske, religiøse menighetene kalt brownister, som flyktet fra ...

                                               

Pilegrimsmerke

Et pilegrimsmerke er et merke, eller et slags pass, som pilegrimer har fått av sin prest. Pilegrimsmerket var viktig å ha for pilegrimer på pilegrimsreise i middelalderen. Med et pilegrimsmerke kunne man vite om det var en ordentlig pilegrim elle ...

                                               

Polyteisme

Polyteisme er troen på, eller dyrkelsen av, flere guder. Ordet er konstruert fra greske polytheia, fra polys, "mange", og theos, "gud". Det motsatte er monoteisme, troen på en eneste gud. Polyteisme er en form for teisme. Innenfor teismen står po ...

                                               

Predikant

En predikant er en person som forkynner Guds ord, det vil si holder en preken eller taler i en kristen forsamling eller under en gudstjeneste. En predikant kan være en prest, men brukes særlig om lekfolk, gjerne omreisende forkynnere og møteleder ...

                                               

Preken

Preken eller forkynnelse, betegner de taler som prester og religiøse lærere holder for en menighet eller gruppe mennesker hvor de legger ut om sin tro og forsøker å vinne tilslutning for denne, samt oppmuntre til et liv i henhold til eller i enig ...

                                               

Presteskap

Presteskap, geistlighet, kleresi, Clericus eller Clerus er en betegnelse på det formelle lederskapet innenfor en religion, spesielt innen kristendommen. Ordet kleresi kommer fra gresk κλῆρος, som i metaforisk forstand betyr "arv". De som tilhører ...

                                               

Prismet

For det geometriske begrepet, se Prisme geometri Prismet er et norsk religionspedagogisk fagtidsskrift. Tidsskriftets artikler tar opp temaer i skjæringspunktene mellom pedagogikk, religion og teologi. Tidsskriftet trykker aktuelle forsknings- og ...

                                               

Profan

Profan er et adjektiv som stammer fra det latinske profanus, "utenfor helligdommen". Det betegner egenskaper ved objekter eller handlinger som ikke står i sammenheng med en kult, og dermed ikke har noen rituell eller religiøs betydning. Det profa ...

                                               

Profet

Profet er en person eller budbringer som anses å kunne formidle og åpenbare et religiøst budskap fra en høyere makt, gudene eller den ene Gud. Profeter er kjente fra asiatisk religion og finnes nedskrevet i blant annet Det gamle testamente. Fra 1 ...

                                               

Reform

En reform er i politikken en betegnelse på forandring til det bedre. Dette skjer lovlig, planlagt og fredelig, i motsetning til en revolusjon, som skjer raskt og ofte med hjelp av makt, og som er en mer fundamental eller radikal form for endring. ...

                                               

Reinkarnasjon

Reinkarnasjon er sjelevandring eller gjenfødelse, ofte uatskillelig knyttet til den hinduistiske doktrinen om karma, loven om konsekvens. Forestillingen om menneskets gjentatte liv finner man især innen hinduisme og buddhisme. Jødedommen, kristen ...

                                               

Blasfemi

Blasfemi betegner gudsbespottelse, men også annen nedsettende eller foraktelig tale om det som anses hellig. Gjennom alle tider har de forskjellige religioner og deres talspersoner prester eller lærde forsøkt å beskytte seg mot angrep i form av h ...

                                               

Religionsdialog

Religionsdialog eller interreligiøsitet er samtaler eller samarbeid mellom representanter forskjellige religioner. Konferansen Verdensreligionenes parlament som ble holdt første gang i 1893 regnes som et viktig gjennombrudd for moderne interrelig ...

                                               

Religionsfrihet

Religions- og trosfrihet er et prinsipp som går ut på at enkeltmennesker og grupper skal kunne tro det de vil og tilbe hvem eller hva de vil. Dette anses av mange for å være en grunnleggende menneskerettighet. Historisk sett var religionsfriheten ...

                                               

Religionsfrihet i Praksis

Religionsfrihet i Praksis er et samarbeidsprosjekt som jobber for full religions- og trosfrihet i Norge. Initiativet ble stiftet av en sammensetning av hedenske og paganistiske organisasjoner i Norge i forbindelse med utredningen om forholdet mel ...

                                               

Religiøs forfølgelse

Religiøs forfølgelse er forfølgelse av mennesker på grunn av religion, altså at forfølgelsen enten er begrunnet i forfølgernes egen religion, de forfulgtes religion, eller begge deler. Et kjent historisk eksempel på religiøs forfølgelse er Romerr ...

                                               

Religiøs kanon

Religiøs kanon er en fastsatt samling skrifter regnet som ekte og autoritative innen en religiøs tradisjon. En slik kanon er som regel et utvalg tekster bestemt av religiøse ledere og teologer, og har en annen status enn andre tekster og muntlige ...

                                               

Religiøs lov

Alle de store verdensreligionene har formulert religiøse lover for hvordan de troende skal leve. Lovene blir formidlet via utsendinger fra Gud. De åndelige lovene er de samme for alle religioner, men de sosiale lovene endres og tilpasses fra tid ...

                                               

Religiøs orden

En religiøs orden eller kongregasjon er en sammenslutning bestående av mennesker som lever etter et spesielt sett regler i tråd med sin religiøse overbevisning. Medlemmene kalles ordensfolk eller religiøse. Menn kalles normalt munker, brødre elle ...

                                               

Religiøs skeptisisme

Religiøs skeptisisme er en form for skeptisisme som er knyttet til religion, men som ikke må forveksles med ateisme. Religiøse skeptikere tviler på og stiller spørsmål ved religiøse autoriteter og er i seg selv ikke nødvendigvis motstandere av re ...

                                               

Rituell taushet

Rituell taushet er et påbud om å være helt stille under utøvelsen av religiøse seremonier. Rituell taushet forekommer også i forbindelse med utøvelsen av magi eller dersom en er blitt utsatt for supranormale hendelser. I det siste tilfellet heter ...

                                               

Røkelsesklokke

Røkelsesklokker er et elementærur som ble benyttet under kulthandlinger i Kina og Japan. De oppstod i Kina under Song-dynastiet 960-1279 og spredte seg derfra. Sinologen Edward H. Schafer antar at kineserne hadde fått impulsen fra India, der noe ...

                                               

Røkelsespinner

Røkelsespinner er en form for røkelse. De brennes tradisjonalt foran asiatiske gudebilder, buddhastatuer eller i templer. Det er ingen strenge ufravikelige regler knyttet til deres bruk, men det er alminnelig å kn ytte personlig bønn tl tenningen ...

                                               

Sakral

Sakral er et adjektiv som betyr hellig, og er ofte brukt i religiøs sammenheng. Motsetningen til sakral er profan. Man bruker ordet i uttrykk som sakral musikk kirkemusikk, sakral kunst og sakrale bygg kirker og andre gudshus. I anatomi og medisi ...

                                               

Santería

Santería er en synkretistisk religion som oppsto som en blanding av kristendom og afrikansk gudetro, særlig fra jorubareligion i Nigeria. Religionen ble skapt heller "tilpasset" katolisismen av slaver fra en rekke stammer og land i Afrika. Santer ...

                                               

Satan

Satan er en engel, demon eller en undergud i mange religioner. Satan spiller flere roller i Den hebraiske Bibelen og i Det nye testamente. I den hebraiske bibelen kan man lese at Satan tviler på menneskers ulastelighet mot Gud, og utsetter dem de ...

                                               

Sekt

"Sekt" kan også referere til en type musserende vin. Sekt er et menings- eller trossamfunn som har skilt seg ut fra et herskende samfunn eller en større gruppe. Ordet brukes særlig om religiøse sammenslutninger som har en avvikende trosbekjennels ...

                                               

Sekterisme

Sekterisme er en betegnelse på en rigid tilhørighetsfølelse i en spesiell sekt eller konfesjon, med et negativt syn på de som ikke tilhører sekten. Fordi tilhørighet og synet på ens egen tro er et vanlig fenomen innen religion, begrenser man ofte ...

                                               

Serapis

Serapis eller Sarapis er en synkretisk hellenistisk-egyptisk gud som ble skapt i løpet av 200-tallet f.Kr. på ordre av Ptolemaios I av Egypt som et virkemiddel for å forene grekere og egyptere i hans rike. Guden ble avbildet som en greker i framt ...

                                               

Sjel

En sjel er ifølge mange religiøse og filosofiske tradisjoner en selvbevisst "eterisk substans" som er enestående for hvert enkelt vesen. Det tenkes ofte at sjelen gir grunnlag for bevissthet, og den betraktes av mange troende som udødelig. I anti ...

                                               

Sol Invictus

Sol Invictus, eller, Deus Sol Invictus var solguden i den senromerske statsreligion. Kulten ble forordnet av keiser Aurelian i 274, og fortsatte til hedendom ble avskaffet under keiser Theodosius I. Tittelen Sol invictus ble også applisert på et ...

                                               

Soltempelets Orden

Soltempelets Orden var en hemmelig religiøs apokalyptisk sekt som ble grunnlagt av Joseph Di Mambro og Luc Jouret i Genève i Sveits i 1984. Gruppens lære sees på som en blanding av protestantisk religion og New Age. Gruppen fikk mye medieomtale i ...

                                               

Swedenborgianisme

Swedenborgianisme, oppkalt etter Emanuel Swedenborg, er en kristen bevegelse med særlig fokus på monoteisme og viktigheten av de ti bud. Swedenborg hadde en fast tilhengerskare både i Göteborg og i London. De oppfattet hans lære som en ny inspira ...

                                               

Synkretisme

Synkretisme er et teknisk, teologisk begrep som betyr religionsblanding. Ordet brukes innen religionsvitenskap om det å sette sammen elementer fra ulike religiøse kilder, det vil si religionsblanding. Serapis gresk Σέραπις eller Sarapis Σάραπις e ...

                                               

Synode

Synode kan bety forsamling eller møte. Ordet brukes i visse religionssamfunn enten om viktige møter eller styrende organer. I den ortodokse og den katolske kirke betyr en synode et kirkemøte hvor alle biskoper har stemmerett, og i en rekke protes ...

                                               

Tabu

Tabu er et kraftig forbud mot en bestemt handling bygd på troen eller forestillingen om at en slik oppførsel enten er for hellig eller forbannet for vanlige mennesker eller enkeltindivider, under trusselen om en overnaturlig, guddommelig straff. ...

                                               

Tempelprostitusjon

Tempelprostitusjon, rituell prostitusjon, eller religiøs prostitusjon, henviser til den praksis å ha seksuell omgang i en religiøs eller hellig hensikt. En kvinne beskjeftiget i en slik praksis er stundom karakterisert som en tempelprostituert el ...

                                               

Tengrisme

Tengrisme, er en sentralasiatisk religion. Det som kjennetegner tengrisme er at det er en blanding av sjamanisme, animisme, totemisme, og både polyteisme og monoteisme, samt forfedrekult. Historisk sett var tengrisme den dominerende religionen bl ...

                                               

Teofani

Teofani er en manifestasjon av Gud eller en gud eller guddom for en person, synlig, men ikke nødvendigvis materiell. Mens Iliaden er det tidligste kilde for beskrivelser av teofanier i den klassiske tradisjonen og de skjedde gjennom hele den gres ...

                                               

Teokrati

Teokrati, som betyr "gudestyre", er et begrep som blir brukt for å beskrive en ideologi hvor Gud har den høyeste autoritet, i praksis er det prestene som har autoriteten på vegne av Gud.