ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 186
                                               

Airwave

Airwave er et TETRA-basert radiokommunikasjonsnettverk brukt av nødetatene i Storbritannia. Nettet er digitalt og kryptert, og dekker over 99% av befolkningen. Det ble bygget ut fra 2001 til 2005. Airwave-nettverket tilsvarer det norske Nødnett.

                                               

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral er en del av medisinsk nødmeldetjeneste som har til hovedoppgave å besvare det medisinske nødnummeret 113. Det er AMK-sentralen som bestemmer hva slags hjelp som trengs i de ulike situasjoner, og hvilken haste ...

                                               

BOSNet

BOSNet er et TETRA-basert radionettverk under utbygging i Tyskland. Nettet er beregnet for de tyske nødetatene, og kan få opptil en million brukere. BOSNet tilsvarer det norske Nødnett.

                                               

CQD

CQD var et eldre britisk nødsignal som også anvendte morsekode. CQD betydde Come Quick Danger eller Come Quickly Distress. Signalet ble tatt i bruk 1. februar 1904, etter at Marconis radiotelegraf var kommet i alminnelig bruk. Signalet ble snart ...

                                               

Direktoratet for nødkommunikasjon

Direktoratet for nødkommunikasjon var et statlig forvaltningsorgan som hadde ansvar for drift og utbygging av Nødnett. Direktoratet ble opprettet 1. april 2007 og var underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det ble lagt ned 1. mars 2017 og ...

                                               

ECall

eCall er et europeisk nødanropssystem som skal sikre hurtig bistand ved trafikkulykker. Ved ulykke skal kjøretøyet automatisk ringe opp alarmsentral, taleforbindelse opprettes og opplysninger om kjøretøyets posisjon med videre formidles til alarm ...

                                               

Helseradio

Helseradio eller Helseradionettet er betegnelsen på det landsdekkende analoge radiosambandet som tidligere ble brukt i det norske helsevesenet.

                                               

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF er et helseforetak som ble opprettet 29. april 2013. Det eies i fellesskap av de fire regionale helseforetakene. HDOs kjernekompetanse er IT, da de leverer teknologiske kommunikasjonsløsninger til ...

                                               

Luftvarslingstjenesten

Luftvarslingstjenesten er en spesialtjeneste i Sivilforsvaret som har til oppgave å varsle befolkningen i norske byer og tettsteder om mulige luftangrep. Varsel gis gjennom sirener i et landsdekkende radiostyrt nett av varslingsanlegg. Tjenesten ...

                                               

Maritime Mobile Service Identity

Maritime Mobile Service Identity, forkortet MMSI, er en tallkode på ni siffer som unikt identifiserer maritimt radiokommunikasjonsutstyr, dette er typisk plassert i et fartøy eller på en radiostasjon på land. Denne koden tildeles samtidig med rad ...

                                               

Mayday

Mayday er et internasjonalt radiotelefonisk nødsignal. Det kommer fra det franske uttrykket venez maider som betyr "kom og hjelp meg", men hvor venez er falt vekk. Innenfor luftfart og sjøfart brukes ordet "mayday" i såkalte nødmeldinger som den ...

                                               

Nødbluss

Nødbluss eller nødraketter er lysraketter som blir avfyrt for å påkalle hjelp dersom man er i en akutt nødsituasjon. Disse brukes særlig, men ikke bare, ved nødsituasjoner til havs. Misbruk av nødbluss når det ikke er en nødsituasjon er straffbar ...

                                               

Nödcentralsverket

Nödcentralsverket er en finlandsk statlig etat som ble opprettet i 2001. Etaten driver nødsentraler med ansvar for å formidle umiddelbar hjelp i nødsituasjoner gjennom nødnummeret 112. Etaten er underlagt Innenriksministeriet, som styrer virksomh ...

                                               

Nødfrekvens

Nødfrekvens/nødkanal er en internasjonalt avtalt radiofrekvens for nødsignaler, nødmeldinger og annen nødtrafikk. Luftfartøy og flyredningstjenesten har tilsvarende lyttevakt på nødfrekvensen for luftfarten. Radiopliktige skip og kystradiostasjon ...

                                               

Nødmelding

Nødmelding er en melding som sendes på radio, fortrinnsvis på en nødfrekvens, etter at nødsignal er sendt og som på en rask måte skal beskrive nødsituasjonen og hva slags hjelp som trenges. Nødmeldinger kan også innrapporteres til politiet på tel ...

                                               

Nødnett (radionett)

Nødnett er et digitalt kommunikasjonssystem for politi, brannvesen, helsevesen og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar i Norge. Systemet er bygget på teknologien TETRA, hvilket innebærer at kommunikasjonen er sikret på flere måter, blant ...

                                               

Nødnummer

Et nødnummer er et telefonnummer som kan ringes til en lokal nødsentral, for å komme i kontakt med offentlig hjelp i nødsituasjoner. Nødnummere er ofte korte for at de skal være enkle å huske. Det vanligste nødnummeret i verden er 112, i tillegg ...

                                               

Nødpeilesender

Nødpeilesender er en enkel radiosender som kun skal brukes ved nødsituasjoner. Alle skip og fly har nødpeilesender som utløses ved ulykke. De kan utløses manuelt med en egen bryter. Batteriene i senderne har spesielt lang lagrings-/holdbarhets-ti ...

                                               

Nødsamband

Nødsamband er kommunikasjon med tekniske hjelpemidler for å unngå skade for personer og verdier, og for å skaffe rask hjelp for å redde personer og verdier. Nødsambandet skal skje på den raskeste og beste måte. I nød kan man i prinsippet ta alle ...

                                               

Nødsentral

En nødsentral er en kommunikasjonssentral som tar imot, tolker og iverksetter utrykning på bakgrunn av nødmeldinger fra publikum via nødnummer. Sentralene bemannes av nød- eller beredskapsfaglig personell, og foretar en faglig vurdering av hver n ...

                                               

Nødsignal

Nødsignal er ethvert signal som kan brukes til å påkalle oppmerksomhet i forbindelse med nød og ved andre omstendigheter hvor oppmerksomhet er påkrevet.

                                               

Nødtelefon

En nødtelefon er en telefon montert langs en vei. Det er først og fremst motorveier som forsynes med nødtelefoner. Det er en spesiell slags telefon, som finnes i veikanten, og som kun er beregnet til bruk i nødstilfelle eller ved behov for veihje ...

                                               

Opprinnelsesmarkering

Opprinnelsesmarkering er system brukt av nødetatene, for raskt å vise opplysninger om hvor en henvendelse kommer fra. Når en person ringer et av de norske nødnumrene 110, 112 eller 113, blir innringerens telefonnummer sjekket mot teleselskapenes ...

                                               

RAKEL

For kvinnenavnet, se Rakel. RAKEL er et TETRA-basert radionettverk for sikkerhetsorganisasjonene og nødetatene i Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvaret for driften av RAKEL, som ble satt i drift mellom 2006 og 2010. RAK ...

                                               

SART

Radartransponder er en del av nødradioutstyret i GMDSS systemet for maritime fartøy. SART gjør det lettere å se mindre objekter i sjøen som gjerne er for små til å gi ett godt ekko på Radar bildet. Flåter eller andre Redningsfarkoster ligger lavt ...

                                               

Sikringsradioen

Sikringsradioen, eller SRadioen er et nasjonalt VHF-samband etablert på av skogbruks- og bondeorganisasjonene sammen. Sikringsradioen er tilknyttet basestasjoner plassert på topper i skog og mark. Via disse basestasjonene kan brukerne kontakte dø ...

                                               

SINE

For kvinnenavnet, se Sine. SINE er et TETRA-basert radionettverk under utbygging i Danmark. Nettet er beregnet for de danske nødetatene. SINE tilsvarer det norske Nødnett.

                                               

SOS

SOS er den vanligste betegnelsen for det internasjonale nødsignalet med morse. Nødsignalet ble først innført av den tyske regjeringen. Det finnes i Den andre internasjonale radiotelegrafiske konvensjonen, skrevet 3. november 1906 og tatt i bruk 1 ...

                                               

SOS Alarm

SOS Alarm Sverige AB er et svensk, offenlig eiet aksjeselskap som opererer nødnummeret 112 i Sverige. Selskapet eies med like deler av den svenske staten gjennom Finansdepartementet og Sveriges Kommuner och Landsting. SOS Alarm har sitt opphav i ...

                                               

Varslingsanlegg

Varslingsanlegg er i Norge et nettverk av tyfoner satt opp av Sivilforsvaret på taket av sentrale bygninger i byer og tettsteder, som for eksempel skoler, eller på toppen av høye master. De består som regel av to eller tre traktformede sirenehøyt ...

                                               

VIRVE

VIRVE er et landsdekkende TETRA-basert radionett for myndigheter og nødetater i Finland. Det tilsvarer det norske Nødnett og det svenske RAKEL-nettet. VIRVE eies av det finske Innenriksministeriet. Nettet ble bygget mellom 1998 og 2003. Det er ov ...

                                               

1: 1-kommunikasjon

1:1-kommunikasjon er kommunikasjon fra en sender til én mottaker. Dette er menneskets eldste kommunikasjonsform – en samtale mellom to mennesker. Målet for 1:1-kommunikasjon i kommersiell sammenheng er å øke effektiviten for kommunikasjonen ved å ...

                                               

Adopt-a-Highway

Adopt-a-Highway er et konsept fra USA hvor bedrifter kan "adoptere" en veistrekning og gjennom økonomisk bistand, eller ved hjelp av frivillige søppelplukkere, støtte de lokale myndighetene i å holde strekningen fri for søppel. Til gjengjeld sett ...

                                               

AdSense

AdSense er Googles reklameprogram. Adsense tilbyr å reklamere for produkter og tjenester. Blant annet ved å overvåke brukernes adferdsmønster på nett, såkalt "kontekstuell annonsering", forsøker Adsense å gi presentere antatt relevante reklamer. ...

                                               

AdWords

AdWords er Googles annonsesystem, der hvem som helst kan gå inn og by på annonseplass koblet til spesifikke søkeord. Med Google AdWords kan annonsører nå personer som aktivt søker etter deres produkter eller tjenester. Google AdWords annonser er ...

                                               

AIDAS

AIDAS er et uttrykk innenfor reklamebransjen. AIDAS står for oppmerksomhet, interesse, ønske, handling og tilfredsstillelse og brukes av reklamemakere for å lage reklame som appellerer og bidrar til salg.

                                               

Banner

Banner er en type fane, det vil si et flaggliknende kjennetegn og samlingsmerke med symboler, farger og figurer fra våpenskjold og lignende. Bannere er særlig brukt som militært felttegn eller stridsmerke i krig. Heraldiske våpenbannere er opphen ...

                                               

Blurb

Blurb er en kort, positiv omtale av en bok, film eller et annet produkt som er skrevet for å fremme salget av produktet. Blurbing brukes som markedsføringsverktøy blant annet av forlag, og blurber er ofte gjengitt i omslagsteksten på baksida av b ...

                                               

Brosjyre

Brosjyre betegner en trykksak, folder eller pamflett, som ofte blir brukt i informasjon- eller reklameøyemed. Den er ofte et kortfattet skriv som avsenderen nytter til å presentere seg selv, et emne eller et produkt for å opplyse eller påvirke le ...

                                               

D&AD

Design and Art Direction er en britisk utdanningsstiftelse som eksisterer for å fremme fortreffelighet innen design og reklame. Logoen inneholder ordene "Måler og belønner gode ideer som er vel utført og egnede".

                                               

Digitale Medier AS

Digitale Medier AS er et ungt markedsføringsselskap i Norge. Selskapet ble etablert i 2020 har i dag 12 ansatte. Hovedkontoret ligger i Bergen, og betjener næringslivet Norge. Mediehuset Bergen AS er merkevaren som Digitale Medier AS har sitt uts ...

                                               

Dinamo

For andre betydninger, se Dynamo. Dinamo er et norsk kommunikasjonsbyrå, som holder til i Storgata 2 i Oslo. Selskapet ble grunnlagt av Knut Harlem, Ottar Samuelsen, Ingebrigt Steen Jensen, Bjarne Wollmann og Jan Økern i 1996. Dinamo er et av Nor ...

                                               

Etikett

For skikk og bruk i selskapslivet regler for omgangsformer, se etikette Etikett, eller merkelapp, er i sin opprinnelig betydning, en papir- eller pergamentlapp festet til varer eller varepakninger, med opplysninger om varens navn og innhold. De e ...

                                               

Flyveblad

Flyveblad, flygeblad eller løpeseddel er et papirark med opplysende eller agiterende innhold, trykket i mange eksemplarer. Det må kunne distribueres raskt. I nyere tid blir flyveblad brukt som reklame, som politisk propaganda, og som opplysning i ...

                                               

Gal av lengsel

"Gal av lengsel" er en sang skrevet i 1999 av Arne Schau-Knudsen til en reklamekampanje for Telenor. Den ble svært populær og ble spilt inn av flere grupper.

                                               

Gridgirl

Grid girls, paddock girls, pitbabes eller umbrella girls, er kvinner som står på startgriden før racing og roadracing. Deres oppgaver er å holde opp skilt eller paraplyer som viser førernes navn og nummer ved startposisjonene. De er ofte modeller ...

                                               

Grønnvasking

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller selskap blir fremstilt som mer miljøvennlig eller dyrevennlig enn det som faktisk er tilfelle. Det finnes ulike former og metoder for grønnvasking, eksempel kan være vektle ...

                                               

Gullblyanten

Gullblyanten er en årlig konkurranse og en pris for et reklamearbeid som Kreativt Forum deler ut til de beste bidragene sendt inn fra reklamebyråer i Norge. Tidligere het konkurransen Form.

                                               

Gullfisken

Gullfisken er en publikumspris for reklamefilmer vist på de kommersielle TV-kanalene i Norge. Prisen deles ut i januar/februar. De tolv nominerte filmene er valgt ut av en jury som finner en såkalt "sølvfisk" hver måned gjennom året. Selve avstem ...

                                               

Gullkalven (studentkonkurranse)

Gullkalven, opprinnelig kalt Gullblyantspisseren, er en konkurranse for norske elever og studenter ved skoler som underviser i kreativ kommunikasjon i Norge og utlandet. Konkurransen arrangeres hvert år av elever ved Westerdals Oslo School of Art ...