ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 189
                                               

Plansje

Plansje er en grafisk plate eller klisjé som brukes til å trykke bilder fra, eller et avtrykk fra en slik trykkplate. Ordet brukes også om illustrasjoner og bilder som er trykt for seg i en bok, om bildeoversikter og diagrammer i ulike medier, ve ...

                                               

Presse

Se også Wikipedia:Presse. Presse er den industrien som sysselsetter seg med produksjon og distribuering av litteratur eller informasjon som er offentlig tilgjengelig. Det tradisjonelle begrepet henviser til industrien rundt aviser og bøker, men d ...

                                               

Profilklær

Profilklær er klær som benyttes for profilering av en bedrifts navn, eller varemerke, kort sagt: salgsfremmende klær. På engelsk benyttes gjerne begrepene promotional apparel, eller promotional wear. Disse benyttes også til å kommunisere budskap, ...

                                               

Profilprodukter

Profilprodukter er produkter som er merket med en virksomhets navn, logo eller varemerke. Disse produktene brukes i markedsføring eller promovering og blir eksempelvis gitt bort i forbindelse med messer, kampanjer eller aktiviteter i den hensikt ...

                                               

Publikasjon

En publikasjon er et medium som offentliggjøres, som regel et trykt skrift. En avis er en publikasjon som kommer ut med en utgivelsesfrekvens på en dag. Pressen står ofte bak publikasjoner.

                                               

Rutenett (grafikk)

Et Rutenett er et system av orienteringslinjer som krysser hverandre, oftest i rett vinkel, for å vise objekter på en todimensjonal flate på en oversiktlig måte. Rutenett finner vi for eksempel i regnebøker, hvor tall og regnetegn skulle stå over ...

                                               

Semafor

Semafor er et system for "skriftlig" kommunikasjon over lengre avstander med fri sikt ved hjelp av armer med signalflagg eller en stolpe med tilsvarende bevegelige armer. Semaforalfabetet er ett av flere kommunikasjonsmidler som kom i bruk før te ...

                                               

Sideforhold

Sideforhold på en todimensjonal figur er forholdet mellom den lengste og den korteste siden, ofte skrevet x:y. Det blir ofte uttalt x-y, for eksempel "fire-tre" eller "seksten-ni" Sideforholdet på analoge TV-sendinger og TV-er som ikke har widesc ...

                                               

Skiltmaler

Yrket er i dag nesten utdødd i Norge, og er overtatt av folk som utfører grafisk design. Siden midt på 1990-tallet blir slike skilt utarbeidet på datamaskiner og skrevet ut som decal selvklebende folie med en laserskriver og klebet opp på vegg el ...

                                               

Snakkeboble

Snakkeboble er et bobleformet tekstfelt som blir brukt for å presentere tale fra figurene i en tegneserie eller liknende bildeuttrykk. Snakkebobler er grafiske symboler som kan ha forskjellig form. Størrelsen er tilpasset tekstmengden slik at den ...

                                               

Symbol

Et symbol er et tegn, en gjenstand, en handling eller noe annet som har en dypere mening, det vil si noe som henviser til eller representerer noe annet enn seg selv, og som anskueliggjør dette på en konkret måte. Et symbol er ofte et synlig eller ...

                                               

Tegner

En tegner er en person som lager tegninger, enten som kunstner eller yrkestegner. En tegner kan være grafisk designer, karikaturtegner, tegneserietegner, illustratør, teknisk tegner, maskintegner eller karttegner som tegner figurer, skisser o.l. ...

                                               

Teknisk tegning

Teknisk tegning er et utkast med plantegning over hvordan bygg, maskiner og anleggsprosjekt fungerer eller skal bygges. Det utarbeides også tekniske tegninger for røropplegg, kabelopplegg og skjemategninger for elektronikk-komponenter osv.

                                               

Typografi

Typografi omfatter bruken av skrift, bokstaver og andre grafiske elementer i trykkerfaget og i grafisk design. Begrepet brukes også om den visuelle formen på trykt tekst. Typografi er et håndverk som oppstod med boktrykkerkunsten på 1500-tallet m ...

                                               

Varde

Varde er oppstablede steiner som merke på fjelltopp, langs sti og lignende. Disse steinkonstruksjonene som er plassert på høyder i terrenget, gjerne som grensemerke eller veimerke. I forbindelse med oppmålingen av Norge er mange varder bygget som ...

                                               

Vete

Vete, vedvarde eller ildvarde eller baun og baune er et signal- eller varselbål som inngår i et varslingssystem basert på lyssignaler.

                                               

Vitsetegning

Vitsetegning er tegne- og illustrasjonskunst der hensikten med tegningen er å more betrakteren. Vitsetegning er betegnelse både på faget, aktiviteten og produktet, altså selve den tegnede vitsen. En vitsetegningen kan være med eller uten tekst. D ...

                                               

VJ

En VJ er en profesjonell video-journalist. En journalist som gjør den jobben journalist og videofotograf ellers ville gjort sammen. Andre definerer det som en performancekunstner som lager levende visuell kunst, gjerne video, på store skjermer på ...

                                               

Webdesign

Webdesign er design av innhold for verdensveven. Termen henviser vanligvis til den brukergrensesnittsutviklingen ved hjelp av bilder, CSS og XHTML eller HTML.

                                               

Årets avistegning

Årets avistegning, Avistegnerprisen eller Årets avistegner er en utmerkelse som går til tegneren av fjorårets beste norske avistegning. Prisen ble innstiftet av Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening i 1997. ...

                                               

Årets vakreste Bøker

Årets vakreste Bøker et årlig kulturarrangement for visuelt gode bøker i Norge. Arrangementet omfatter en konkurranse og en prisutdeling, og foregår i Oslo hver vår. Årets vakreste Bøker blir administrert av Grafill, interesseorganisasjonen for g ...

                                               

Botanikk

Botanikk er læren om planter og utgjør et av biologiens fagområder. I og med at betydningen av ordet plante har vært nokså skiftende, er det ikke enkelt å avgrense fagfeltet. I dag regnes for eksempel studiet av sopp av mange ikke lenger til bota ...

                                               

Etnobotanikk

Etnobotanikk er studiet av forholdet mellom planter og mennesker: fra "etno" – studiet av folk og "botanikk" – studiet av planter. Etnobotanikk regnes som en undergren av etnobiologi. Etnobotanikk studerer det komplekse forholdet mellom planter o ...

                                               

Abscisinsyre

Abscisinsyre er et plantehormon som regulerer frøutvikling, frøhvile, spalteåpninger, toleranse for tørking og ledningsevne i xylemet. ABA fungerer som et stresshormon, og man finner økte forekomster for eksempel ved tørke. Økte nivåer av ABA før ...

                                               

Agri Horticultural Society of India

Agri Horticultural Society of India ble grunnlagt i 1820 av William Carey på Alipore Road i Kolkata. Det er en hage med drivhus, et forskningslaboratorium og et bibliotek. Det inneholder en samling av planter og blomster. Det har en betydelig sam ...

                                               

Allelopati

Allelopati betyr at en plante skader en annen med spesifikke biomolekyler. Noen ganger regnes det som det motsatte av symbiose men det er også en komponent i symbiose. Allelopatisk forskning er et relativt nytt felt, men det finnes overbevisende ...

                                               

Androdiøci

Androdiøci, av gr. andro- + di- + oikos betegner de artene av frøplanter som har noen planter som kun har hannlige blomster og noen planter som kun har tvekjønnede blomster.

                                               

Andromonøci

Andromonøci, av gr. andro- + mon- + oikos betegner arter av frøplanter som har tvekjønnede blomster og rene hannlige blomster på samme individet.

                                               

Angiosperm Phylogeny Group

Angiosperm Phylogeny Group er en gruppe botanikere som i fellesskap arbeider med fylogenien til blomsterplantene. Gruppen har publisert klassifikasjoner og botanisk systematikk som skal gi mer objektive og moderne resultater enn tidligere systeme ...

                                               

APG II-systemet

APG II-systemet er den andre klassifikasjonen for blomsterplantene publisert av Angiosperm Phylogeny Group i 2003. APG II-systemet har sju forfattere og i tillegg tjue bidragsytere fra bl.a USA, Storbritannia, Tyskland og Sverige. Det er en rekke ...

                                               

APG III-systemet

APG III-systemet er en nyere klassifikasjon for blomsterplanter i hovedsak basert på molekylære data. Klassifikasjonen er utarbeida av "The Angiosperm Phylgeny Group" som er en uformell, internasjonal gruppe av botanikere. Dette tredje av gruppas ...

                                               

APG IV-systemet

APG IV-systemet er en nyere klassifikasjon for blomsterplanter i hovedsak basert på molekylære data. Klassifikasjonen er utarbeida av "The Angiosperm Phylogeny Group" som er en uformell, internasjonal gruppe av botanikere. Denne fjerde av gruppas ...

                                               

Apomiksis

Apomiksis er en type ukjønnet formering hos blomsterplanter der det dannes frø uten befruktning. Tidligere ble apomiksis brukt om flere typer ukjønnet formering hos planter, slik som knoppskyting ved egne yngleknopper, eller der frø spirer i blom ...

                                               

Arboret

Et arboret er en systematisert samling av trær og busker, som dyrkes på friland med sikte på forskning, undervisning og utprøving av planter i vårt klima. Samtidig skal det være til glede, gi naturopplevelser og stimulere til økt interesse for na ...

                                               

Autor

Autor er innen biologien en angivelse av hvem som har publisert et navn på et takson. Autor betegner den eller de som først har brukt nettopp dette navnet og publisert det på korrekt måte. I utgangspunktet brukes etternavn som autornavn, men vanl ...

                                               

Ballastplanter

Ballastplanter er plantearter som er innført til Norge som frø i ballast på seilskuter. Et fartøy må ha tyngdepunktet tilstrekkelig lavt for ikke å velte, og spesielt var dette viktig for seilskuter med høy rigg og stor seilføring. Et vanlig møns ...

                                               

Balsam (botanikk)

Balsam er en botanisk plantevæske som består av en velluktende blanding av harpiks og eteriske oljer fra visse planter, særlig nåletrær. Balsam dannes normalt i såkalte intercellularrom i plantevevet eller når planten såres. Mest kjent er kanskje ...

                                               

Barskog

Barskog er betegnelsen på skog som for det alt vesentlige består av eviggrønne bartrær, som beholder nåler og klorofyll i nålene om vinteren. Barskogen er et viktig biom som gir næringsgrunnlag for enkelte hjortedyr, eksempelvis elg, som kan ford ...

                                               

Blandingsskog

Blandingsskog er en type skog som består av både temperert lauvskog og boreal barskog. Slik skog finnes blant annet i sentrale deler av Europa, i deler av Vest-Asia, i deler av Himalaya og i Øst-Asia, i Sør- og Sørøst-Australia, langs sørvestkyst ...

                                               

Blytt-Sernanders klimavekslingsteori

Blytt-Sernanders klimavekslingsteori er en teori som beskriver klimavekslinger og vegetasjonshistorie i Nord-Europa etter siste istid. Den ble først utarbeidet av nordmannen Axel Blytt, og senere videreutviklet av svensken Rutger Sernander.

                                               

Blyttia

Blyttia er et norsk vitenskapelig tidsskrift, utgitt av Norsk Botanisk Forening, navngitt etter og tilegnet Matthias Numsen Blytt og hans sønn Axel Blytt. Det første heftet ble utgitt på Axel Blytts hundrede fødselsdag, 19. mai 1943. Det utgis i ...

                                               

Blåbærgranskog

Blåbærgranskog er en skogtype som opptrer på næringsfattig og middels tørr grunn. Det er en artsfattig vegetasjonstype, men den vanligste granskogstypen i Norge. Feltsjiktet domineres av blåbær, med innslag av tyttebær, smyle, skogstjerne, stri k ...

                                               

Bonsai

Bonsai er kunsten å dyrke miniatyrtrær i potte. Ordet bonsai er japansk, og betyr tre-i-potte. Bonsaier er på størrelse med vanlige potteplanter, men har proporsjoner som et vanlig tre. Bonsaikunsten oppsto for mer enn to tusen år siden, i Kina. ...

                                               

Buskas

En busk er en vedaktig plante, som skiller seg fra et tre gjennom å være lavere og ofte spinklere, og ha flere stammer. Grensen mellom trær og busker er et definisjonsspørsmål, ettersom vekstforholdene kan avgjøre om en plante blir til en busk el ...

                                               

Cronquist-systemet

Cronquist-systemet er en klassifikasjon for blomsterplanter utviklet på slutten av 1900-tallet av Arthur Cronquist i bøkene An Integrated System of Classification of Flowering Plants og The Evolution and Classification of Flowering Plants. Cronqu ...

                                               

The Different Forms of Flowers

The Different Forms of Flowers on Plants of the Same Species er en bok som Charles Darwin ga ut i 1877. Den var Darwins andre bok om mekanismer som finnes hos planter for å hindre sjølbefruktning. I denne boka beskrev han heterostyli i detalj og ...

                                               

Drivhus

Et drivhus eller veksthus er en bygning med tak og vegger av gjennomskinnelig glass eller plast, for dyrking av planter som grønnsaker, frukt og blomster. Formålet med drivhuset er å skape et miljø for plantene som er varmere enn det åpne miljøet ...

                                               

Edelløvskog

Edelløvskog er en av de rikeste vegetasjonstypene, med stort biologisk mangfold og høy produksjon. Edelløvskogene er levested for mange sjeldne og truede dyrearter. Det er en varmekrevende vegetasjonstype som ofte ligger i sørvendte, solrike lier ...

                                               

The Effects of Cross and Self Fertilisation

The Effects of Cross and Self Fertilisation in the Vegetable Kingdom er en bok som Charles Darwin ga ut i 1876. Den handler om konsekvensene av kryss- og sjølbefruktning hos planter. Darwin etablerte med boka det viktige temaet innavlsdepresjon o ...

                                               

Eksospori

Eksospori er betegnelsen på det fenomen at en bregne, alge eller plantes gametofytt i en vesentlig del av livsfasen utvikler seg utenfor den sporen som produserte den, ved å bryte ut av denne. De fleste bregneplanter har generasjonsveksling ved e ...