ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 191
                                               

Norsk flora

Norsk flora har siden førsteutgava i 1944 vært den norske standardfloraen. Boka ble skrevet av Johannes Lid og illustrert med strektegninger av Dagny Tande Lid. Etter dette har det kommet nye utgaver med omtrent ti års mellomrom, etter Lids død i ...

                                               

Orangeri

Et orangeri er benevnelsen på et drivhus som benyttes til overvintring av sitrustrær og andre eviggrønne planter. Da sitrustrær kan nøye seg med mindre lys i løpet av vinteren, finnes det ofte kun vinduer på sidene, ikke i taket. For å kunne hold ...

                                               

Palynologi

Palynologi er læren om pollen, sporer og fossile planter. Innen palyonologien utføres blant annet pollenanalyser. Uttrykket palynologi ble introdusert av Hyde og Williams i 1944 etter korrespondanse med den svenske geolog Ernst Valdemar Antevs 18 ...

                                               

Parasittisme

Parasittisme er en organisme som lever på eller i en annen organisme og som får sin næring uten å nødvendigvis hindre vertens normale liv, i stor grad, selv om døden ofte er sluttresultatet. Mange arter finnes blant planter, som misteltein, og bl ...

                                               

Planteforedling

Planteforedling går ut på å forbedre egenskaper hos våre kulturplanter ved å utvikle nye sorter som har egenskaper som ønskes. Det er viktige egenskaper som avlingsmengde, kvalitet, motstandsevne mot sykdom, veksttid, hardførhet og lagringsevne. ...

                                               

Plantefysiologi

Plantefysiologi er en underdisiplin av botanikk og omhandler plantenes funksjon, eller fysiologi. Nær beslektede temaer er plantemorfologi, planteøkologi, cellebiologi og molekylærbiologi. Fundamentale prosesser som fotosyntese, cellulær respiras ...

                                               

Poding

Poding er sammenkobling av plantevev fra to forskjellige planter. Vanligvis er det bare botanisk nær beslektede arter som kan podes. To eller flere planter kan podes sammen. En liten plantedel kan podes på en større ved hjelp av forskjellige tekn ...

                                               

Pollinering

Pollinering er overføring av pollenkorn mellom blomstene på en eller flere planter, for at det skal kunne foregå en befruktning og frø kan dannes. Hos blomsterplantene overføres pollen fra åpne pollenknapper til arret. Hos nakenfrøede planter ove ...

                                               

Portør (botanikk)

En portør eller vasculum dillenianum er en type fraktboks av blikk brukt av botanikkere for å samle og frakte planter i felt. Hovedfunksjonen til portøren er å transportere planter uten at de blir klemt i stykker og å holde dem fuktige og kjølige ...

                                               

The Power of Movement in Plants

The Power of Movement in Plants er en bok som Charles Darwin ga ut i 1880. Boka ble skrevet i samarbeid med Charles sønn Francis Darwin og var på 592 sider. Den er den siste av hans tre bøker om plantenes "adferd". Den mer teknisk og fysiologisk ...

                                               

Protallium

Protallium er en liten kjønnet mellomgenerasjon av en del organismer og planter som har formering ved generasjonsveksling. Den er i realiteten en redusert gametofytt. Protalliet er ofte grønt inne i hunnsporene. Protalliet kan gjennomleve den kjø ...

                                               

Pyrrolizidinalkaloider

Pyrrolizidinalkaloider er en undergruppe av alkaloider, som brytes sakte ned i levra og er derfor sterkt akkumulerende. Når konsentrasjonen av dems nedbrytingsprodukter når et vist nivå, så begynner diverse forgiftningssymptomer å melde seg. Av d ...

                                               

Regnskog

Regnskog er et terrestrisk økosystem som i hovedsak består av skog og grønne planter som jevnlig mottar mye nedbør, minst 1 200 mm årlig. Regnskogfondet hevder at regnskogen kan inneholde opptil 80 prosent av landjordas dyre- og plantearter. De t ...

                                               

Rør (botanikk)

Rør er en fellesbetegnelse på gressarter med spesielt storvokste, høye strå. Større ansamlinger kan også kalles takrørsump eller takrørskog. Selv om ordet "rør" antyder at de er hule, er det ikke alle som er det. I Norge er takrør den vanligste r ...

                                               

Sambu

Sambu, enbo eller monøci betegner fenomenet at frøplanter har adskilte hannlige og hunnlige blomster, men at disse blomstene vokser på de samme plantene. Alternativene er tvekjønnede blomster og særbu. Eksempler på monøciske planter er bjørk, bøk ...

                                               

Seksualsystem

Seksualsystemet var det taksonomiske systemet på planter som Carl von Linné innførte. Det var det første forsøket på å klassifisere samtlige planter i tråd med et enkelt skjema. Fordelen var at det var enkelt å avgjøre en ukjent plantes taksonomi ...

                                               

Sennosider

Sennosider, sennaglykosider, er plantealkaloider med avførende egenskaper fra senna-planten. Sennosider er hovedvirkestoffet i OFA- og Hamburgerte. Tarmtømmingsmiddelet X-prep® inneholder sennaekstrakt, mens sennosid A og B er virkestoffet i Purs ...

                                               

Dara Shikoh

Dara Shikoh var eldste sønn og utpekte arving av den femte keiser Shah Jahan av Mogulriket. Hans persiske navn betyr "like praktfull som Dara". Han ble favorisert som etterfølger av sin far Shah Jahan, og av hans eldste søster, prinsesse Jahanara ...

                                               

Sjølpollinering

Sjølpollinering er når en plantes pollen havner på et arr i det samme planteindividet. Sjølpollinering kan føre til sjølbefruktning, men det er ingen automatikk i dette: mange planter har genetiske mekanismer som hindrer sjølbefruktning – de er s ...

                                               

Skudd (botanikk)

Skudd er et botanisk begrep som beskriver ny vekst på ei plante, kvister på en busk eller et tre. Det er altså den delen av en plante som ikke er rot. Nye skudd dannes når ny vekst tar til, i den tempererte sonen som regel da våren overtar etter ...

                                               

Småart

Småart er et begrep som brukes innen biologi, særlig botanikk, for de linjene av genetisk ganske like individer som oppstår når arter formerer seg apomiktisk. Siden avkommet kun har genetisk materiale fra morplanta, er de kloner. Dette betyr at m ...

                                               

Spiring

Spiring er prosessen der en plante eller sopp kommer til eksistens fra et frø eller spore og begynner veksten. Det vanligste eksemplet på spiring fra et frø av en blomsterplante eller nakenfrøet plante.

                                               

Sporangium

Et sporehus eller sporangium er en struktur der det dannes sporer på eller i. Hos mosene sitter sporangiet oftest på en stilk, hos karsporeplantene sitter det på bladene. Et sporangium anlegges fra en eller flere overflateceller på tynne greinend ...

                                               

Sporofytt

Sporofytt er en sporeproduserende diploid fase i livssyklusen hos alger, planter, bregner og moser som har formering gjennom generasjonsveksling. Sporofytten dannes fra befruktning av to haploide kjønnsceller. Ved generasjonsveksling veksler alts ...

                                               

Stikling

Denne artikkelen omhandler det botaniske begrepet stikling, for figuren i Harry Potter-serien, se Pomona Stikling, for fisken stiklinger, se Stingsild Å ta stiklinger er en metode for vegetativ formering av planter. Man skjærer en stikling, det v ...

                                               

Stratifisering av frø

Stratifisering av frø er å behandle frø på en måte som etterligner vinterforholdene i naturen. Hensikten er å stimulere frøene til å spire. Hos mange planter må nemlig frøene utsettes for en kuldeperiode før de spirer. I naturen har frøene en hvi ...

                                               

Stubbe

Denne artikkelen omhandler skogbrukstemaet. For de forkortede artiklene, se Wikipedia:Stubb. Stubbe er den delen av et felt tre som er over bakken. Den står fortsatt fast på rota og mottar i en periode fortsatt næringsstoffer derfra. Furustubber ...

                                               

Sudd (vegetasjon)

Sudd er en løsrevet flytende masse av vegetasjon som hindrer båttrafikk i tropiske elver. Sudd finnes hovedsakelig i øvre deler av Nilen, i våtmarksområdet med samme navn, men også i De store sjøer i Afrika og de øvre delene av Niger og Zambezi. ...

                                               

Sukkulent

Sukkulenter er planter som kan lagre vann i blader eller stengler, noe som gjør at de tåler noe tørke. Man deler gjerne sukkulenter inn i: Stengelsukkulenter, for eksempel kaktus, Pachypodium, vortemelkfamilien Euphorbia. Rotsukkulenter, for ekse ...

                                               

Svalbard globale frøhvelv

Svalbard globale frøhvelv er en frøbank i fjellet Platåberget, i nærheten av Longyearbyen på Spitsbergen, Svalbard. Anlegget åpnet i 2008 og har plass til 4.5 millioner frøprøver fra nytteplanter fra hele verden. Lageret skal sikre at plantene ik ...

                                               

Særbu

Særbu, tvebo eller diøci betegner fenomenet at frøplanter har atskilte hannlige og hunnlige planter og følgelig er blomstene enkjønnete. De vanligste alternativene er tvekjønnede blomster og sambu, men ulike andre fordelinger av kjønnsfunksjoner ...

                                               

Takhtajan-systemet

Takhtajan-systemet er en klassifikasjon for blomsterplantene som ble publisert av den sovjetisk-armenske botanikeren Armen Takhtajan i flere versjoner fra 1950-tallet til 2009. Takhtajans system var en av de to mest innflytelsesrike systemene i s ...

                                               

Termoperiodisme

Termoperiodisme eller termoperiodisitet er planters evne til å skille mellom dag- og natt-temperatur for å respondere med vekst, blomstring og fruktdannelse. Planters evne til å reagere på temperaturendringer kan produsenter av planter gjøre seg ...

                                               

The Tree of Life Web Project

The Tree of Life Web Project er en samling med informasjon over universets organismer, både de som finnes i dag og de som har eksistert og er utdødd. Målet er å lage en side for hver art, delgruppe og større grupper, med bilder, tekst og annen in ...

                                               

Toårig plante

En toårig plante er en plante som bruker to år på å fullføre sin livssyklus, fra frø til frø. Det første året danner ei slik plante blader, røtter og eventuelt stengler. Det vanligste er at planta danner en bladrosett og gjerne ei kraftig rot for ...

                                               

Tre

Trær er vanligvis høyreiste karplanter, ofte med en stamme med greiner, men de kan ha flere stammer. Greiner og stamme består av langstrakte celler bygd opp av cellulose som er kittet sammen med lignin. Dette gjør veden hard og stabil. I tillegg ...

                                               

Tregrense

Tregrense betegner grensen øverst mot høyfjellet eller ytterst mot kysten der enkeltvise trær naturlig kan vokse. Den må ikke forveksles med skoggrensen, som gjerne ligger 20–30 meter lavere enn tregrensen og defineres som at høyden av trærne må ...

                                               

Trepleie

Trepleie innebærer stell av trær, som f.eks. sykdomsbekjempelse, råteskader, sikring av trær og beskjæring av trær i bebodde og urbane strøk. Trepleie handler både om kosmetiske og sikkerhetsmessige inngrep. Den faglige definisjonen av trepleie o ...

                                               

Tyri

Tyri er furuved som er gjennomtrukket av harpiks. Det er kjerneveden som omdannes til tyri, når treet dør og ytterveden råtner konsentrerer harpiksstoffene seg i kjernen og kan danne tyri. Dette er den vanlige formen for tyri som blir brukt som r ...

                                               

Vannkultur

Vannkultur eller hydroponi er å dyrke planter i næringsløsning uten jord til stede. Næringsløsningen inneholder alle grunnstoffene som planter trenger for å leve og vokse. Røttene vokser i en gjennomluftet vannfilm. Ofte brukes også et inert medi ...

                                               

Vegetasjon

Vegetasjon er samfunnet av alle plantearter, eller plantebestanden, innen et bestemt område. Alle planter stiller krav til voksestedet. Noen vokser på tørre steder, andre på fuktige steder eller i vann. Derfor kan plantebestandene deles opp i uli ...

                                               

Vegetasjonskart

Et vegetasjonskart er et forenklet kartbilde av fordeling og utbredelse av vegetasjonstyper i terrenget. Vegetasjonskartet viser vegetasjonstypenes fordeling slik den var på det tidspunktet området ble kartlagt. Typene er stabile over tid med min ...

                                               

Veteranisering av eik

Veteranisering av eiketrær består i å påføre skader som gir soppangrep og indre hulheter som ellers mest finnes i eik med høyere alder. Bakgrunnen er at hule og grove eiker har status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Grove, hule ei ...

                                               

Vintergrønn (botanikk)

Vintergrønn er en betegnelse på planter som beholder de grønne bladene over vinteren, men feller dem i forbindelse med løvsprett neste vår. De vintergrønne plantene danner en overgangsform mellom de løvfellende og eviggrønne. Vintergrønne planter ...

                                               

Årring

Årringer eller vekststriper er ringene som kan ses i tversnittet på en trestamme eller på skallet til muslinger. Synlige ringer er et resultat av sesongavhengige endringer veksthastigheten, og det er derfor en ring vanligvis markerer et år i livs ...

                                               

Metazoa

Dyr eller dyreriket, slik begrepet brukes innen moderne biologi, betegner flercellede, heterotrofe organismer som i utgangspunktet har indre fordøyelse, minst ett fritt bevegelig livsstadium, som besitter Hox-gener og ikke produserer cellevegg.

                                               

Alteter

Alteter er både primærkonsumenter og sekundærkonsumenter i næringskjeden. Begrepet brukes til å beskrive dyr som ernærer seg på en kombinasjon av kjøtt og plantemateriale, i motsetning til rene planteetere og kjøttetere. Eksempler på altetere er ...

                                               

Andenebb

Andenebb er en slekt av armfotinger som tilhører som tilhører klassen Inarticulata. De har eksistert siden ordovicium og er kanskje den eldste dyreslekta som fremdeles lever. Andenebbene lever hovedsakelig i havområdene mellom India og Japan.

                                               

Anomalocaris

Anomalocaris var en anomalocaridid, en familie av dyr antas å være nært beslektet med forfedrenes leddyr. Med sin størrelse og lengde var den det største dyret i kambrium. Den var 2 meter lang og spiste trilobitter og andre smådyr. Anomalocaridid ...

                                               

Armfotinger

Armfotinger er en dyregruppe som lever i havet. Det finnes kun noen få nålevende arter, mens de finnes rikelig som fossiler fra paleozoikum og mesozoikum. Gruppen likner i stor grad på vanlige muslinger, men er lett kjennelig på skallet som er et ...