ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 197
                                               

Omvendt osmose

Omvendt osmose er en filtreringsmetode som ligner på membranfiltrering, men det er viktige forskjeller mellom omvendt osmose og filtrering. I membranfiltrering stanses partikler fordi de er større enn filterets åpninger og denne filtreringsmetode ...

                                               

Orografisk nedbør

Orografisk nedbør er nedbør som oppstår fordi en luftmasse presses oppover et fjell eller en ås og blir kondensert lenger oppe i atmosfæren. Nedbøren kan være jevn eller bygepreget, avhengig av hvorvidt luften som presses tilværs er stabil eller ...

                                               

Overflatevann

Overflatevann eller overflatevatn er vann som samler seg på bakken eller i en bekk, elv, innsjø, våtmarksområde eller i et hav; det er knyttet til vannsamling som grunnvann og atmosfærisk vann. Det kan også være vann som forekommer på en konstruk ...

                                               

Oversvømmelse

Oversvømmelse vil si at vann skyller over et landområde. Den kan være naturlig, menneskeskapt eller en kombinasjon. Den kan komme plutselig, som en flodbølge – eller vannet kan stige mer gradvis. Enkelte oversvømmelser har vært blant de mest dødb ...

                                               

Overvann

Overvann er en samlebetegnelse på nedbør og smeltevann som renner av på tette overflater. Håndtering av overvann kan skje ved å enten lede vannet ned i rør og bort til et utløp eller en resipient, eller man kan ta i bruk såkalte LOH-tiltak. Den f ...

                                               

Polder

Polder er en landskapstype som er gjenvunnet ved menneskelig innsats, ved at området er omgitt av diker. Tidligere hav, innsjø eller sump stenges inne og silt-driften fra elver eller tilførte masser gjør området om til tørt land, ofte svært frukt ...

                                               

Porevann

Porevann eller porevatn er vann som befinner seg i rommet mellom jordpartikler. Jordas evne til å transportere porevann angis ved permeabiliteten. Porevann utøver trykk på jorda og kan, dersom jorda er mettet med vann, sette partiklene i bevegels ...

                                               

Pumpestasjon

En pumpestasjon er en teknisk innretning i et rørsystem for å transportere drikkevann, industrivann, overvann eller spillvann rundt i samfunnet. I Norge har man mange pumpestasjoner for å frakte drikkevann fra vannkilden til forbruker, og for å f ...

                                               

Reflekterende basseng

Et reflekterende basseng er en konstruksjon som ofte benyttes i minnesmerker. Det består stort sett av et grunt basseng med vann, vanligvis urørt. Det bygges for å gi høytidelighet og, som navnet tilsier, refleksjon. Viktige refleksjonsbassenger ...

                                               

Regn

Regn er en form for nedbør, og kan opptre i andre former som snø, sludd, slaps, hagl og dugg. Regn opptrer når vanndråper faller mot jordoverflaten fra skyer. Ikke alt regn når jordoverflaten, da noe fordamper når det faller gjennom tørr luft.

                                               

Regnbed

Et regnbed er en nedsenkning i terrenget, plantet med naturlig og stedstilpasset vegetasjon, som fremmer oppsamling, fordrøyning og infiltrasjon av overvann ved å etterlikne det naturlige hydrologiske kretsløpet, samt behandle urbant overvann ved ...

                                               

Regnbue

Regnbuen eller regnbogen er et optisk fenomen som oppstår når solen skinner gjennom regndråper i atmosfæren og betrakteren står med solen i ryggen. Gulhvitt sollys består av alle synlige bølgelengder av lys. Lysbrytningen er forskjellig avhengig ...

                                               

Salinitet

Saltinnholdet i de fleste naturlige innsjøer, elver og bekker er så lite at disse vannene kalles ferskvann eller "søtvann". Det naturlige saltinnholdet i ferskvann er definert til mindre enn 0.05 %. Hvis saltinnholdet er større, regnes vannet som ...

                                               

Sanitæranlegg

Sanitæranlegg er et ledningssystem som ligger i eller ved en bygning. Et sanitæranlegg omfatter vann og avløpsrør med tilhørende utstyr og tappearmaturer, I tillegg til utvendige ledninger og kummer for drenering, takvann og overflatevann. Sanitæ ...

                                               

Seiche

En seiche er en stående bølge i et lukket eller delvis lukket væskereservoar. Seicher og seiche-lignende fenomener er observert i innsjøer, reguleringsmagasiner, fjorder og havområder. Begrepet ble første gang framført i vitenskapelig sammenheng ...

                                               

Sjø

Sjø er en stor vannansamling i landskapet, enten et hav eller en stor innsjø. Et hav er et sammenhengende område med saltvann. En innsjø består vanligvis av ferskvann. En innsjø er større enn et tjern, en dam eller et vann. En tommelfingerregel e ...

                                               

Sjøvann

Sjøvann eller havvann er vann i havet. Sjøvannet har høyere saltinnhold enn ferskvann fordi forvitring av fjellene har avsatt mineraler, og spesielt salter gjennom millioner av år. Gjennomsnittlig saltinnhold er 3.5 %. Hvert kg eller hver liter s ...

                                               

Sky

For det britiske sykkellaget med samme navn, se Team Sky. For det britiske bandet med samme navn, se Sky band. For det britiske kringkastingselskapet sky.uk, se British Sky Broadcasting. En sky er en synlig mengde kondenserte vanndråper eller isk ...

                                               

Spillvann

Spillvann er overskuddsvann fra industrielle prosesser og kloakkforurenset vann fra industri og boliger. Spillvannet transporteres i rør under bakkenivå, ofte via en eller flere pumpestasjoner på vei til et Kloakkrenseanlegg for behandling. Ved k ...

                                               

Stålis

Stålis er blank, gjennomsiktig is med stor bæreevne. Stålis blir dannet når stille vann fryser. Prosessen skjer i flere trinn: Først blir det dannet et nettverk av horisontale aksler med isstaver ut fra kanten med underkjølt vann mellom stavene. ...

                                               

Svartvann

For å lese om biotopen som består av humusrikt ferskvann med lav pH, se: Sortvannselv. Svartvann eller svartvatn er alt avløp som kommer fra toalett, mens gråvann kommer fra bad-, oppvask- og vaskevann. Ved bruk av metoden kildeseparering blir sv ...

                                               

Terskel (geologi)

En terskel er en grunn sone ved munningen av en fjord som er dannet av en endemorene fra isbreen som gravde ut fjorden. En terskel kan også være en påbygning eller nedsenkning i en elveprofil på tvers av et elveleie, med konstant eller varierende ...

                                               

Tungtvann

Tungtvann eller tungtvatn, kjemisk navn: deuteriumoksid, og med formel D 2 O. Kjemisk sett er det nokså likt normalt vann, men begge av de vanlige hydrogenisotopene er erstattet av den dobbelt så tunge isotopen deuterium, der kjernen inneholder e ...

                                               

Vakuumtoalett

Vakuumtoalett, også kalt vakuumklosett eller vakuumdo, er et toalett, men som til forskjell fra vanlig vannklosett bruker nivåforskjeller i lufttrykk for å transportere kloakk fra toaletter og urinaler i stedet for vann. Det finnes ulike typer va ...

                                               

Vann-, avløp- og renovasjonsanlegg i Norge

Vann-, avløp- og renovasjonsanlegg i Norge administreres av Teknisk etat innenfor hver kommune i landet. Ofte har flere kommuner gått sammen og etablert interkommunale selskaper. I Norge finnes ca. 1 600 vannverk og 2 600 renseanlegg.

                                               

Vannaktivitet

Vannaktivitet eller a w ble utviklet for å måle intensiteten som vann forbinder med ulike ikke-flytende bestanddeler og faste stoffer. Enkelt sagt er det et mål for energien av vannet i et system. Den defineres som damptrykket av vann i et stoff, ...

                                               

Vannboring

Skal man finne vann som er rent bør man bore dypere enn 30m i fjell for å være sikker på at urent vann ikke forurenser brønnen. Før man borer må man finne en gunstig plass å plassere borehullet, og da må man gå ut i fra disse kriteriene: Avstande ...

                                               

Vannbåren varme

Vannbåren varme er oppvarmingsystemer som bruker vann som energibærer, også kalt varmebærer. Begrepet blir mest brukt til å omtale oppvarmingsmetode i bygninger, med vannbåren gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer. Vannbåren varme kan og b ...

                                               

Vanndamman

Vanndamman er en samling av flere vanndammer som ligger i Kristiansund. Tidligere ble de brukt som vannforsyning, men i dag er området brukt som turområde i de høyest beliggende områdene på Kirkelandet. Kristiansund fikk store problemer med vannf ...

                                               

Vanndamp

Vanndamp eller vassdamp er gassfasen til vann. På jorden er vanndamp en av fasene i vannets kretsløp i hydrosfæren. Vanndamp dannes ved at flytende vann fordamper eller ved at is sublimerer. Under normale atmosfæriske forhold vil vann hele tiden ...

                                               

Vannets kretsløp

Vannets kretsløp, også kjent som den hydrologiske syklusen, er den kontinuerlige bevegelsen vann har i jordatmosfæren. Denne drives av solenergien og er nødvendig for alt liv på jorda. Når vannet beveger seg gjennom kretsløpet veksler det mellom ...

                                               

Vannforsyning

Vannforsyning eller vassforsyning er de system som sørger for at et samfunn har tilgang på rent vann, vanligvis ved hjelp av pumper og rør. I sin enkleste form består vannforsyning av en åpen vannkilde som en elv, eller av brønnvann som kan hende ...

                                               

Vannforurensning

Vannforurensning er en mengde ulike påvirkninger av vann som innsjøer, elver, hav og grunnvann som skyldes menneskelig aktivitet, og som fører til at vannet ikke lenger kan brukes til sitt formål. Økning i tilførselen av næringsstoffer kan føre t ...

                                               

Vanning

Vanning eller vatning er tilførselen av vann til dyrket mark eller andre former for kulturlandskap, for å fremme veksten av planter og erstatte manglende regn. Denne vanningen kan foregå på flere måter: Rør med påmonterte vannspredere Selvgående ...

                                               

Vannkanon

en Water cannons – kategori av bilder, video eller lyd på Commons Forslag om bruk av vannkanon i norsk politiarbeid Om fjernstyrte, flygende vannkanoner Skum- og vannkanon brukt i brannvern Tankbil med vannkanon

                                               

Vannklorering

Vannklorering er en prosess hvor man tilsetter klor eller klorforbindelser som for eksempel natriumhypokloritt til vann. Metoden brukes for å drepe bakterier, virus og andre mikrober i vannet. Klorering brukes spesielt for å forebygge vannbårne s ...

                                               

Vannklosett

Et vannklosett eller vassklosett, oftest forkortet WC eller wc etter engelsk water closet, er en innretning konstruert for å bli kvitt menneskers avføring, urin eller oppkast og ved hjelp av vann føre det via et avløpsrør til oppsamling i septikt ...

                                               

Vannkvalitet

Vannkvalitet er et mål for kjemisk og biologisk innhold i vann, knyttet til vannbehov til f.eks. drikkevann, badevann, vanningsvann, industrivann, næringsfiske og rekreasjon.

                                               

Vannrensing

Vannrensing trengs til mange industrielle anvendelser, så vel som til drikkevann. Mennesker trenger vann uten for mye salt eller andre urenheter. Vanlige urenheter kan være kjemikalier eller sykdomsfremkallende mikroorganismer. Noen oppløste stof ...

                                               

Vannsklie

En vannsklie eller vannrutsjebane er en sklie eller et rør med rennende vann. Vannet reduserer friksjonen slik at man kan skli raskere nedover. Vannsklier ender vanligvis opp i et svømmebasseng på slutten. Vannsklier er populære attraksjoner i va ...

                                               

Vanntortur

Vanntortur, engelsk waterboarding, er en torturmetode/forhørsteknikk som foregår ved at man binder den personen man avhører til et fast underlag, mens man heller vann over ett tøystykke lagt over pusteåpningene. Ifølge leger er det i praksis snak ...

                                               

Vanntårn

Et vanntårn eller vasstårn er et tårnformet byggverk med vannbeholder, tilknyttet et vannverk. Vannet oppbevares på et tilstrekkelig høydenivå til å holde et jevnt trykk i et vannforsyningssystem. Vanntårn er vanlige i flate landskap, mens lave h ...

                                               

Vannvei

En vannvei er enhver seilbar elv, innsjø, havstrekning eller kanal som kan brukes til samferdsel. For at en vannvei skal regnes som seilbar må den tilfredsstille flere kriterier: Vannveien må være fri for hindringer som fosser og stryk, eller ha ...

                                               

Vienna Standard Mean Ocean Water

Vienna Standard Mean Ocean Water er en isotopisk vannstandard definert i 1968 av Det internasjonale atomenergibyrået. Selv om vannet kommer fra sjøvann, er VSMOW grundig filtrert og destillert for å fjerne salt og andre stoffer. VSMOW fungerer so ...

                                               

Vievann

Vievann er vann som har blitt velsignet av en prest eller biskop, eller i noen tilfeller av en diakon. Det brukes i Den katolske kirke, Den ortodokse kirke og de østlige ortodokse kirker, Den gammelkatolske kirke, deler av Den anglikanske kirke o ...

                                               

Årssikker vannføring

Årssikker vannføring er knyttet til definisjon av vassdrag i vannressursloven i Norges lover. I § 3 i Vannressursloven er årssikker vannføring definert som "vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker ...

                                               

Biometri

For anvendelse av statistikk på områder innenfor biologi, se Biostatistikk. Biometri er måling av biologiske mønstre. Biologiske mønstre kan være fysiologiske karaktertrekk eller adferdsmønstre.

                                               

Stemmegjenkjenning

Stemmegjenkjenning er en biometrisk prosess for å gjenkjenne en persons stemme, det vil si å identifisere personen ved hjelp av dens karakteristikk i stemmen - på engelsk "speaker recognition". Dette må ikke forveksles med "talegjenkjenning" som ...

                                               

Adgangskontroll

Adgangskontroll er fellesbetegnelse for alle automatiserte systemer som har som formål å kontrollere individers adgang til avgrensede områder. Dette fungerer vanligvis ved at personen som skal ha adgang til et område autentiserer seg, normalt ved ...

                                               

Byggekort

Et byggekort er et offisielt HMS-kort til bruk i bygge- og anleggsnæringen i Norge. Alle som jobber i bygge- og anleggsnæringen i Norge må ha kortet. For å kunne bestille kort må firmaet være registrert i Brønnøysundregistrene og de ansatte være ...