ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 202
                                               

Autorisering

Autorisering vil innenfor it-området si å gi en gitt bruker tilgang til et veldefinert sett med ressurser. Å autorisere vil si å definere en tilgangs-policy.

                                               

CeBIT

CeBIT var en IT-messe som ble arrangert årlig i Hannover. CeBIT ble arrangert av Deutsche Messe AG, som også arrangerer de andre messene i Hannover Messegelände. Tidligere var IT-messen en del av den generelle Hannover Messe, men fra 1986 var CeB ...

                                               

Conways lov

Conways lov er et prinsipp som sier at organisasjoner uunngåelig vil utvikle IT-systemer som gjenspeiler organisasjonskartet til organisasjonen som designet systemet. Prinsippet ble trolig først uttalt av programmereren Melvin Conway i 1967, og b ...

                                               

Det fysiske laget

Det fysiske laget er det første av de sju lagene i OSI-modellen for datanettverk. Det utfører tjenester for datalink-laget. Dette laget refererer til nettverksmaskinvare, fysisk kabling og trådløse elektromagnetiske forbindelser. Det omhandler og ...

                                               

Digital forvaltning

Digital forvaltning er uttrykk for det forholdet at informasjonsteknologi anvendes til løsning av forvaltningsoppgaver. Det sondres især mellom to forskjellige anvendelser av begrepet digital forvaltning: digital selvbetjening, som vedrører digit ...

                                               

Digital informasjon

Digital informasjon er informasjon hvor alle opplysningene er lagret som tallverdier. Datamaskiner er godt egnede til å behandle og lagre digital informasjon. For at datamaskiner skal kunne representere vår vanlige, analoge hverdag, må alle analo ...

                                               

Digitalisering

Må ikke forveksles med behandling med digitalis. Begrepet digitalisering brukes om konvertering av analoge data til digitale, men også om innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet. Den første betydningen ...

                                               

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for forvaltning og IKT var et norsk direktorat som lå under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det ble nedlagt 31. desember 2019. Den 1. januar 2020 ble Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregi ...

                                               

DTMF

DTMF er en forkortelse for "Dual-tone multi-frequency" og er et system for tonesignalering over analoge telefonlinjer. I signaleringssystemet er alle tallene på telefonen tildelt et par med toner. Systemet er spesifisert av ITU-T tidligere CCITT ...

                                               

Grensesnitt

Grensesnitt, grenseflate eller interface er en abstraksjon for kommunikasjonen mellom to systemer eller konsepter. En form for oversettelse foretas for å kommunisere gjennom grensesnittet.

                                               

IKT-servicefag

IKT-servicefag er et utgående programområde på Vg2 i videregående skole innen utdanningsprogrammet service og samferdsel. Bestått skoleår kvalifiserer til læretid på 2 år. En som har bestått fagprøven blir IKT-servicemedarbeider. Fra høsten 2020 ...

                                               

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, også omtalt som bare informasjonsteknologi, er et begrep som omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon. I praksis brukes ofte begrepene datateknikk ...

                                               

Informasjonsarkitektur

Informasjonsarkitektur er en fagdisiplin innenfor informasjonsdesign som studerer metoder for å finne og forstå en informasjonsressurs. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, organisering og kategorisering av nettsteder, intranett, nettsamf ...

                                               

Informasjonsforvaltning

Informasjonsforvaltning er et felt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologien som befatter seg med å sikre best mulig utnyttelse, kommunikasjon og beskyttelse av informasjon i en organisasjon. Informasjonsforvaltning kombinerer innholdsforv ...

                                               

Informasjonslogistikk

Informasjonslogistikk er et begrep som handler om informasjonshåndtering i en virksomhet. Informasjonslogistikk er tverrfaglig, og kombinerer fag som informatikk og IT, logistikk, økonomi, prosesser, lederskap og organisasjonsteori.

                                               

Informasjonsstruktur

Informasjonsstruktur er en samlebetegnelse for ulike måter å spesifisere hvordan informasjonselementer og emner er navngitt og strukturert på, og anvendes spesielt innen utvikling av et nettsted, en applikasjon eller andre informasjonstjenester. ...

                                               

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram på Vg1 i norsk videregående opplæring som etableres fra høsten 2020. Kurset kvalifiserer til gå videre på ett av følgende programområder på Vg2: Vg2 medieproduksjon ...

                                               

Informasjonsvitenskap

Informasjonsvitenskap er studiet av hvordan individer, grupper, organisasjoner og samfunn kan bruke, faktisk bruker og bør bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Faget fokuserer på samvirket mellom teknologien og menneskene som skaper og ...

                                               

Intelligent transportsystem

Et intelligent transportsystem omfatter systemer og tjenester som kan medvirke til en mere effektiv trafikkavvikling, øket trafikksikkerhet og tilrettelegging for framtidens transportsystem.

                                               

Klient (IKT)

En klient er et dataprogram som kjører lokalt hos brukeren og som kan kobles opp mot en tjener via et nettverk slik at tjeneren bidrar til funksjonaliteten. En nettleser er et eksempel på en klient. Den kobler seg opp mot en HTTP- eller FTP-tjene ...

                                               

Klient-tjener

Klient–tjener er en IT-arkitektur som kjennetegnes med at ulike programvarekomponenter kommuniserer via et tydelig grensesnitt eller protokoll der den ene komponenten etterspør spesielle tjenester av den andre. Klient-server-løsningene er spesiel ...

                                               

Konfigurasjon

En konfigurasjon er innen informatikken navnet på en samling av funksjonelle enheter som er arrangert i henhold til deres natur, antall og særpreg. Som regel består en konfigurasjon av valg av maskinvare, programvare, firmware og dokumentasjon. K ...

                                               

Logg

En logg er sekvensielt lagrede data, ofte i kronologisk rekkefølge. Termen kommer fra substantivet loggbok, som igjen stammer fra metoden hvor man lar en stillestående "log" engelsk for "tømmerstokk", men i dette tilfellet bare en treblokk festet ...

                                               

Lokasjonsbaserte tjenester

Lokasjonsbaserte tjenester er informasjons- og underholdningstjenester tilgjengelig på mobilnettet som utnytter muligheten for å bestemme den geografiske posisjonen til mobiltelefonen. Lokasjonsbaserte tjenester kan brukes i en rekke kontekster s ...

                                               

Management Information Base

En MIB er en formell beskrivelse av de variabler som kan håndteres via SNMP. Variablene defineres bl.a. basert på datatype, og hvorvidt de er lesbare, eller les- og skrivbare. Syntaksen i en MIB baseres på ASN.1. Det finnes flere standardiserte M ...

                                               

Nordic Infrastructure Conference

Nordic Infrastructure Conference er en årlig IT-konferanse med foredrags- og fordypningssesjoner på Microsoft-teknologi og tredjepartsprodukter, -verktøy og -tjenester. Målgruppen er IT-profesjonelle som jobber med distribusjon, administrasjon, s ...

                                               

Personlig tilpasset søk

Personlig tilpasset søk refererer til søkeopplevelser som er tilpasset spesifikt til søkerens interesser ved å implementere informasjon om søkeren opp mot søkeordet som blir spesifisert av ham. Basert på en profil av søkerens interesser, kan for ...

                                               

Programvareagent

Programvareagent brukes om dataprogrammer med noen spesielle egenskaper. En agent per definisjon en entitet som handler autonomt eller semi-autonomt. Det betyr at en agent kan handle på egen hånd og trenger ikke til enhver tid å være styrt av kom ...

                                               

Protokoll (datamaskiner)

En protokoll i datamaskinsammenheng er et konvensjonelt eller standardisert sett med regler som bestemmer tilkobling, kommunikasjon og dataoverføring mellom to endepunkter. Protokoller kan implementeres i maskinvare, programvare, eller en kombina ...

                                               

Proxytjener

Proxytjener, proxyserver eller mellomtjener. En proxytjener kan være enten en applikasjon eller en maskinvare. Proxylogikken er en metode for å kontrollere trafikken i komplekse nettverk. Funksjonen denne har er å håndtere forespørsler mellom en ...

                                               

Rosing-prisene

Rosing-prisene tildeles mennesker som har gjort seg bemerket i det norske IT-miljøet. Det er Den norske dataforening som organiserer prisutdelingen. Dataforeningens Kreativitetspris ble delt ut første gang i 1991 og i 1993 fikk prisen navnet Rosi ...

                                               

Sanntidssystem

Et sanntidssystem er et datasystem som karakteriseres ved at riktigheten av dets beregninger ikke bare avhenger av logisk korrekthet, men også av om de ankommer tidsnok. Tidskravet skyldes sanntidssystemets interaksjon med en dynamisk omverden.

                                               

Silicon Valley

Silicon Valley er den sørlige delen av San Francisco Bay Area i den amerikanske delstaten California. Navnet viste opprinnelig til regionens mange produsenter av integrerte kretser, der silisium er en viktig bestanddel. Etter hvert utviklet navne ...

                                               

Teledata

Teledata var i Norge navnet på en skjermbasert, elektronisk informasjonstjeneste i bruk på 1980-tallet. Informasjonen ble hentet via modem over en vanlig telefonlinje til en datamaskin med skjerm og tastatur. Datidens modem hadde en lav bitrate, ...

                                               

Tjenesteorientert arkitektur

Tjenesteorientert arkitektur er en arkitekturstil laget for å integrere datasystemer på en mer kostnadseffektiv måte. Når den er riktig utformet gir tjenesteorientert arkitektur muligheten for løst koblede applikasjoner. Dette i motsetning til te ...

                                               

Trådløst sensornettverk

Trådløst sensornettverk er et nettverk av distribuerte autonome sensorer som i samarbeid overvåker en prosess eller et miljø. Dette er en relativt ny teknologi som har et stort potensial for måling av lyd, lys, vibrasjon, trykk, bevegelse eller k ...

                                               

Tynnklient

En tynnklient er en innretning, vanligvis en datamaskin eller et program, i et nettverk med klient-tjener-arkitektur. Klienten har lite eller ingen applikasjonslogikk, så den er avhengig av at en sentral tjener behandler aktivitetene.

                                               

Virtuell privat server

Virtuell privat server er en tjeneste som selges over Internett som tilbyr kunden leie av egne virtuelle datamaskiner. Kunden logger på med administratorrettigheter og kan installere og kjøre hva de vil på innenfor leverandørens rammer. Typiske o ...

                                               

Yggdrasil (konferanse)

Yggdrasil er en årlig konferanse for digitale brukeropplevelser, interaksjonsdesign og teknologi. Konferansen er tverrfaglig og deltagerne er informasjonsarkitekter, interaksjonsdesignere, nettredaktører, webdesignere og beslektede fagfolk i priv ...

                                               

År 2000-problemet

År 2000-problemet var en defekt eller feil i dataprogrammer som ville få en del programmer som var avhengig av å prosessere på dato og tid til å prosessere feil eller gi galt resultat på og etter 1. januar 2000.

                                               

Beilsteins test

Beilsteins test er en enkel kjemisk prøve brukt i kjemien som en kvalitativ prøve på halogener. Den ble utviklet av Friedrich Konrad Beilstein. I en test blir en kobbertråd renset og oppvarmet av en flamme fra en Bunsenbrenner for få et belegg av ...

                                               

Destillasjon

Destillasjon er en måte å skille flyktige komponenter med ulikt kokepunkt i en væske fra de mer tungtkokende ved hjelp av fordampning fulgt av kondensering. Dersom den tungtkokende komponenten har et svært lavt damptrykk er en simpel destillasjon ...

                                               

Ekspanderende mørtel

Ekspanderende mørtel er en spesiell type sement som utvider seg etter utblanding og mens den størkner, og brukes til diverse rivningsarbeider eller for sprekke steiner ved å helle blandingen i et borehull. Ekspanderende mørtel er også kjent under ...

                                               

Enhetsoperasjon

I kjemiteknikk og andre relaterte fagområder, er en enhetsoperasjon et enkeltstående steg i en produksjonsprosess. Et eksempel på dette er melkeproduksjon, hvor homogenisering, pasteurisering, avkjøling og pakking er enhetsoperasjoner som kobles ...

                                               

Faststoff

Faststoff er en aggregattilstand eller fase karakterisert ved motstand mot deformasjon og endringer i volum. I et faststoff er molekylene pakket tett sammen og har faste plasser i forhold til hverandre. Andre aggregattilstander er gass, væske og ...

                                               

Fortrengningspumpe

En fortrengningspumpe er en pumpe som lukker en mengde fluid inn i et fast volum, for så å presse dette volumet ut gjennom utløpet av pumpa.

                                               

Fraksjonert destillasjon

Fraksjonert destillasjon er en destillasjonsmetode som kan anvendes for å separere en blanding av mange stoffer med lignende kokepunkter. Ved fraksjonert destillasjon avdampes blandingen og får passere gjennom et rør eller tårn, kalt destillasjon ...

                                               

Gass

Gass er en aggregattilstand hvor stoffet består av fritt bevegelige molekyler og/eller atomer. Begrepet fase brukes synomynt med aggregattilstand. Vi bruker begrepet gass om den aggregattilstanden som karakteriseres ved at et stoff hverken har fa ...

                                               

Kjemiteknikk

Kjemiteknikk er en gren innenfor ingeniørvitenskapen, hvor anvendt fysikk, kjemi og matematikk er sentralt. Kunnskapen innenfor disse naturvitenskapelige områdene brukes for å prosessere råmaterialer til mer verdifulle produkter i prosessindustri ...

                                               

Kondensator (varmeoverføring)

I systemer som involverer varmeoverføring er en kondensator den enheten som brukes til å kondensere arbeidsmediumet fra gassform til flytende tilstand, dette skjer ved nedkjøling av mediet. Når dette skjer vil latent varme avgis fra arbeidsmediet ...