ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 22
                                               

Faktori

Et faktori var i kolonitiden en handelsstasjon med handelsfolk i det europeiske utland eller oversjøisk. Det ble etablert oversjøiske faktorier særlig i Asia, Afrika og Amerika, og de underlettet varehandelen mellom de europeiske hjemlige handels ...

                                               

Favoritt

En favoritt var den fortrolige følgesvennen, noen ganger elskeren, til en hersker eller en annen betydelig person. I middelalderen og tidlig moderne tid ble begrepet brukt om en person som fikk tildelt betydelig politisk makt av en hersker. Det v ...

                                               

Forpaktning

En forpaktning er forholdet som oppstår når et gårdsbruk leies ut til jordbruksdrift. Forpaktning omfatter utleie av jordbruksarealer, driftsbygninger og våningshus eller bolig. Den som forpakter et gårdsbruk kalles en forpakter og leieforholdet ...

                                               

Fyrstesuverenitetsprinsippet

Fyrstesuverenitetsprinsippet går ut på at suvereniteten i et land ligger hos herskeren. Styreformer som tradisjonelt kongedømme, keiserstyre og aristokrati m.fl. bygger alle implisitt på prinsippet om fyrstesuverenitet. Det omvendte av fyrstesuve ...

                                               

Gaveøkonomi

En gaveøkonomi er et sosialt system for utveksling av goder, som eksisterer og opprettholdes pga. andre insentiver enn profitt. Fenomenet gaveøkonomi ble først beskrevet av sosiologen Marcel Mauss i essayet Gaven fra 1925. I essayet diskuterte Ma ...

                                               

Historiebevissthet

Historiebevissthet er et sentralt begrep innenfor faget historiedidaktikk. Historiebevissthet kan kort forklares at mennesket er et historisk vesen og dets tolking av fortiden, forståelse av nåtiden og forventninger om fremtiden har betydning for ...

                                               

Historiefaglige metoder

Historie-kritiske metoder er grunnleggende verktøy i historiefaget. Historie er ikke fortellinger om sannheten av hva som skjedde, men tolkninger av fortiden ut fra ulike synsvinkler, som alltid er påvirket av historikerens samtid. Historikeren b ...

                                               

Historisisme

Historisisme viser til en doktrinær tro på historiens lovmessige utvikling. Begrepet ble introdusert av filosofen Karl R. Popper i boken The Poverty of Historicism fra 1957. Retningen står i et visst motsetningsforhold til Historismen. Popper vis ...

                                               

Historisk arkeologi

Historisk arkeologi er arkeologisk forskning i perioder med tilgang på skriftlige kilder. I prinsippet kan historisk arkeologi omfatte alle tidsperioder fra oppfinnelsen av skrift helt frem til nåtid. Arkeologi på moderne søppeldynger har blitt g ...

                                               

Historisk kart

Historiske kart er kart som ikke lenger er i aktivt bruk, men som likevel har en stor verdi sett i et historisk perspektiv. Slike kart kan være en kilde til historiske opplysninger, men kan også sees på som kunstverk og har sin egenverdi også på ...

                                               

Historisk revisjonisme

Historisk revisjonisme betegnes i historiografien som nyfortolkning av ortodokse syn på historiske bevis, motivasjoner eller beslutningsprosesser som omgir en historisk hendelse. Selv om begrepet "revisjonisme" som regel er benyttet negativt, er ...

                                               

Historisk sosiologi

Historisk sosiologi innebærer studier av historiske emner med bruk av en sosiologisk tilnærming. Dette medfører tverrfaglig samarbeid mellom historie og sosiologi, der historikere gjør bruk av sosiologiske begreper, teorier og modeller, mens sosi ...

                                               

Historisme (filosofi)

Historisme er en filosofisk og historisk teori som hevder at menneskelige institusjoner bare kan forstås ut fra deres historie. Historismen krevde en mest mulig "objektiv" historieskriving og fokuserte mest på staters historie. Stater, andre inst ...

                                               

Identitet

Identitet av latin idem, "det samme", refererer til aspekter ved en person som antas å være mer bestandig eller uforanderlig over tid. I dagligspråket har begrepet to adskilte betydninger. I snever betydning refererer det til muligheten for å sik ...

                                               

Insula (bygning)

en insula var en murleiegård for vanlige innbyggere i antikkens Rom og andre byer i Romerriket, mens domus, énfamiliehuset, var for den velstående overklassen. Ordet insula kommer fra latin og betyr opprinnelig øy, og blokkene var ofte store og b ...

                                               

Jordeboksrettigheter

Jordeboksrettigheter er en samlebetegnelse på leilendingenes skyldigheter. I gammel tid var det slik at den som påsto seg eiendomsberettiget til et landområde, begynte å føre en jordebok over eiendommen med oversikt over beboerne og det som hver ...

                                               

Kariber

Kariber er et indiansk folk som befolket De små Antiller i Karibia. I motsetning til arawakindianerne som var de som bosatte seg først i Antillene, var karibene krigerske, og var også kjent for kannibalisme. Tainoene som levde i dagens Puerto Ric ...

                                               

Kirkeasyl

Kirkeasyl er en praksis hvor kirkerommets spesielle status gir beskyttelse til den som befinner seg i det. Da kristendommen kom til Norge ble det raskt vanlig at forfulgte og fredløse kunne finne trygghet for en kort periode i kirken. Selv ikke d ...

                                               

Kolonialisme

Kolonialisme er en utvidelse av et lands suverenitet over territorier utenfor landets egne grenser ved etablering av en koloni. Kolonialisme kan dessuten referere til den ideologi som legitimerer og promoterer dette systemet. Som oftest vil formå ...

                                               

Kryptografiens historie

Kryptografi skriver seg tilbake fra militær bruk under krigene i Antikkens Hellas, 500 år f.Kr. Man har også funnet tekster skrevet med hieroglyfer fra nesten 2000 år f.Kr., hvor enkelte av tegnene er byttet ut med andre tegn, helt tilfeldig. Fra ...

                                               

Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder

Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder er et bokverk som presenterer artikler på dansk, norsk og svensk av forskere med ulike spesialiteter. Verket utkom med 22 bind i perioden 1956 til 1978. Verkets geografiske omfang er de nordiske la ...

                                               

Kulturminne

Kulturminner er ifølge kulturminneloven alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Slike kan blant annet bestå av hus, industribygg eller fartøy ...

                                               

Kulturminnesøk

For å lenke fra Wikipedia-artikler til Kulturminnesok.no, se Mal:Kulturminne Kulturminnesøk er en nettportal som inneholder en samlet oversikt over fredete kulturminner i Norge. Nettportalen ble opprettet av Riksantikvaren desember 2009 og gjør d ...

                                               

Kvinnebevegelsen

Kvinnebevegelsen er en bred og uensartet bevegelse som dels består av politiske organisasjoner og aktiviteter som arbeider for kvinners formelle og sosiale rettigheter i samfunnet, og dels av en rekke upolitiske, humanitære eller ideelle kvinnesa ...

                                               

Likeverd

Likeverd innebærer en tanke om at alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle, på tross av menneskelig mangfold og variasjon i blant annet egenskaper. Flere idéhistoriske tradisjoner har vektlagt likeverdighetstanken som et grunnlag ...

                                               

Lokalhistorie

Lokalhistorie er studiet av historie og historieskrivning i en kontekst som fokuserer på et geografisk avgrenset område, ofte et lokalsamfunn som en bygd eller en by, eller en landsdel. Lokalhistorie regnes som en egen disiplin innen historiefaget.

                                               

Mentalitetshistorie

Mentalitetshistorie er en gren av historiefaget som utforsker tankemønstre og forestillingsmønstre hos fortidens folk. Forskningen på feltet har pågått lenge i mange land, også Norge, men begrepet om mentalitetshistorie knyttes til den senere gen ...

                                               

Merkantilisme

Merkantilismen er en betegnelse gitt i ettertid for å beskrive den dominerende økonomiske politikken som ble ført av de fleste europeiske stater i hundreårene forut for gjennombruddet for økonomisk liberalisme. Merkantilismens mål var å legge til ...

                                               

Militærhistorie

For tidsskriftet, se: Militærhistorie tidsskrift Militærhistorie omhandler væpnede konflikters hendelsesforløp, ledelse, årsaker og virkninger. Dette kan være alt fra et slagsmål mellom to stammer til en verdenskrig som berører majoriteten av ver ...

                                               

Muntlig historie

Muntlig historie er et begrep som - noe forvirrende - brukes både om det faglige interessefeltet, den historiefaglige metoden og om produktet som blir skapt når man "driver med" muntlig historie. Muntlig historie beskrives ofte som noe nær en met ...

                                               

Myte

En myte er en kulturell eller religiøs fortelling, en betegnelse for muntlig overleverte forestillinger om for eksempel guder, naturmytiske vesener eller verdens opprinnelse, som ofte strekker seg tilbake til førhistorisk tid. Ordet "myte" kan be ...

                                               

Nybygger

En nybygger er en person som har migrert til et område og etablert permanent bosted der, ofte for å kolonisere området. Nybyggere er som hovedregel mennesker som bosetter seg på et landområde og dyrker det opp, til motsetning fra nomader. Nybygge ...

                                               

Oldtidsminne

Oldtidsminne er et kulturminne fra forhistorisk tid. Det kan være gamle veiløp – såkalte oldtidsveier, helleristninger, skålegroper, o.s.v. Norges rikeste fylke på oldtidsminner er Rogaland fylke.

                                               

Oppdagelsestiden

Oppdagelsestiden var den tid da flere lange sjøreiser endret europeernes geografiske og øvrige verdensbilde. Den strakte seg fra begynnelsen av 1400-tallet og varte til begynnelsen av 1600-tallet. I løpet av denne tiden nådde europeiske skip fram ...

                                               

Opplysningsfilosofene

Opplysningsfilosofene var representanter for en samfunns- og religionskritisk åndsretning i opplysningstiden. Opplysningsfilosofene la grunnlaget for den vitenskapelige metoden, moderne styresett og videreutvikling av humanismen. Tankeretningen v ...

                                               

Paleografi

Paleografi er en teknikk og læren om gamle skriftarter, uavhengig av språk. Paleografi handler om hvordan fortidas skriftsystemer har utviklet seg og kan forstås. Til forskjell fra paleografien behandler epigrafikken innskrifter i stein, for ekse ...

                                               

Pengenes historie

Pengenes historie strekker seg over tusener av år. Numismatikk er læren om mynter, pengesedler og medaljer, og i tillegg finnes fritidsinteressen myntsamling. Historisk sett har mange gjenstander blitt benyttet som varepenger som eksempelvis natu ...

                                               

Prerogativ

Prerogativ anvendes om kongelig særrett. Ordet benyttes tradisjonelt om privilegier som kun en monark har.

                                               

Privilegium

Et privilegium er en særlov eller særrett som innebærer at en person, organisasjon eller gruppe tildeles flere juridiske rettigheter enn det andre innbyggere har. Ordet brukes i dag oftest i overført betydning. Det latinske ordet privilegium bety ...

                                               

Rasjonering

Rasjonering er en måte å fordele knapphetsgoder på. Måten å gjøre det på har variert, men rasjonering er ofte blitt allment godtatt som mere rettferdig enn å bruke pris som markedsregulerende middel. Under krig har sivilbefolkningen intet valg. F ...

                                               

Reenactment

Reenactment er en rollespill-liknende aktivitet der historiske epoker eller hendelser, ofte berømte slag, blir gjenskapt med deltakere som etterstreber å lage og bruke tidsriktige drakter og utstyr. Reenactment er for deltakerne en blanding av no ...

                                               

Reperbane

En reperbane var et sted der man snodde plantefibre sammen slik at de ble til tau og trosser, repslagerens verksted. Reperbaner har vært vanlige i tilknytning til skipsbyggeriene i seilskutetiden. Kunsten å lage rep er så gammel at opphavet ikke ...

                                               

Seks verdensaldre

De seks verdensaldre er en periodisering av verdenshistorien som var utbredt i den kristne kulturkretsen i middelalderen og tidlig moderne tid, før den gikk av bruk i løpet av opplysningstiden. Den første som skrev om de seks verdensaldre med aut ...

                                               

Sint-Lucasgildet

Sint-Lucasgildet var navnet på et laug av kunstnere og kunsthåndverkere i Nederlandene. Lauget hadde lokale avdelinger, blant annet i Antwerpen, Utrecht, Delft og Leiden. Kunstmalere, glasskunstnere, billedhuggere, gravører, men også boktrykkere ...

                                               

Skobespar

Skobespar var knotter av jern i omtrent samme størrelse som tegnestifter. De var formet som en liten kuppel som sto på tre pigger. Disse ble slått inn i lærsåler for å dempe slitasje. Sålelær var noe mindre slitesterkt enn dagens sålemateriale. S ...

                                               

Sosial endring

Sosial endring er definert av Charles L. Harper som "større endringer av samfunnsstrukturer eller kulturelle mønstre over tid". Studier av sosial endring er viktig innen bl.a. historievitenskap, sosiologi og sosialpsykologi, samfunnsøkonomi og st ...

                                               

Stand

En stand er en samfunnsgruppe i et land. I middelalderen og tidlig moderne tid var samfunnet de fleste steder i det kristne Europa i sin enkleste form delt i tre brede grupper, geistlighet, adel og allmue, og samfunnet beskrives derfor som et ste ...

                                               

Strandsitter

Strandsitter var personer og hushold som bosatte seg på leid jord ved sjøen og livnærte seg ofte av forskjellig arbeid knyttet til sjøen. Steder med mange strandsittere ble strandsteder om de utviklet seg til små handelsplasser, en utvikling som ...

                                               

Subversjonsmyter

Subversjonsmyter, eller kontrasubversjonsmyter, er et samlebegrep på advarselsfortellinger om en parts bevisste undergravning av bestående aspekter ved samfunnet, og kan ordnes inn under hovedtemaet konspirasjonsteorier. Subversjonsmyter kalles o ...

                                               

Teknologihistorie

Teknologihistorie er historien om utviklingen av verktøy og teknikker, og er tilsvarende også historien om menneskeheten. Mennesker har fra tidlige tider oppfunnet ulike verktøy, dels ved å forbedre eksisterende naturlige verktøy og dels ved spes ...