ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 224
                                               

Íslensk erfðagreining

Íslensk erfðagreining er et islandsk biofarmasøytisk selskap med hovedkontor i Reykjavík. Selskapet ble grunnlagt i 1996 av Kári Stefánsson med formål å anvende genetiske studier på populasjonsnivå til å identifisere variasjoner i det menneskelig ...

                                               

MediCult

MediCult OSE: MEC er et dansk legemiddelselskap. Det ble etablert i Norge i 1987 av legene Kjell Bertheussen og Nicolai Holst sammen med Jens U. Holst. Selskapets arbeider med kunstig befruktning og stamcelle-produkter. MediCult er notert på smb- ...

                                               

Parkway Pantai

Parkway Pantai er et helseselskap med hovedkvarter i Singapore og det største private helseselskapet i Sørøst-Asia. Selskapet eier sykehus i Singapore, Brunei, Kina, Hongkong, Malaysia, India, Vietnam og De forente arabiske emirater. Parkway Pant ...

                                               

Somni Søvnsenter

Somni Søvnsenter er et tverrfaglig søvnsenter beliggende på Volvat, Majorstuen i Oslo. Senteret har blant annet som målsetning å bidra til økt kunnskap om søvn og søvnlidelser i samfunnet generelt og blant norsk helsepersonell. Senteret er initia ...

                                               

UnitedHealthcare

UnitedHealthcare Group Inc. er et amerikansk børsnotert aksjeselskap med hovedkontor i Minnetonka i Minnesota. Det tilbyr tjenester innen sykehusdrift, helseforsikring og helsevesenforvaltning. Selskapet er nummer 6 på Fortune 500-rangeringen.

                                               

Against Malaria Foundation

Against Malaria Foundation er en britisk-basert veldedig organisasjon som gir langvarige insektsdrepende myggnetting til befolkninger med høy risiko for malaria, først og fremst i Afrika. Per juli 2016 har stiftelsen samlet inn 86.6 millioner ame ...

                                               

American Migraine Foundation

American Migraine Foundation er en ideell organisasjon som ble etablert i 2010. Organisasjonen er dedikert å fremme forskning og bevissthet rundt hodepinelidelsen migrene i USA, som har mer enn 37 millioner pasienter som lider av denne sykdommen. ...

                                               

International Agency for Research on Cancer

International Agency for Research on Cancer eller IARC er Verdens helseorganisasjon og De forente nasjoners samarbeidsorganisasjon mot kreft med hovedkontor i Lyon, Frankrike. IARC utfører og samordner både laboratorie- og epidemiologiskforskning ...

                                               

International Headache Society

International Headache Society er en internasjonal medlemsorganisasjon for personer og organisasjoner som har et profesjonelt engasjement med å hjelpe folk som påvirkes av hodepine. Som en veldedig organisasjon, har IHS som formål å fremme forskn ...

                                               

Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser er en upartisk og uavhengig medisinsk ikke-statlig organisasjon best kjent for sitt medisinske arbeid i krigsområder, utviklingsland og epidemiområder. Organisasjonen hjelper dem som har størst behov for medisinsk hjelp, uavhen ...

                                               

Malteserordenen

Malteserordenen er en geistlig ridderorden som i dag fungerer som en veldedig organisasjon. Ordenen hevder suverenitet, har fulle diplomatiske relasjoner med et stort antall av verdens stater og har permanent observatørstatus i FNs hovedforsamlin ...

                                               

Den panamerikanske helseorganisasjonen

Den panamerikanske helseorganisasjonen er en internasjonal organisasjon som arbeider for bedre folkehelse og levestandard i Amerika. Det ble grunnlagt i desember 1902. Det er i dag en del av fnsystemet, og fungerer både som regionalavdeling av Ve ...

                                               

Verdens helseorganisasjon

Verdens helseorganisasjon ble etablert 7. april 1948. Organisasjonen har hovedkvarter i Genève i Sveits, men også seks regionalkontorer med en viss selvstendighet. Det europeiske regionalkontoret er lokalisert i København i Danmark. Verdens helse ...

                                               

American Medical Association

American Medical Association, grunnlagt i 1847 og registrert i 1897, er den største foreningen for leger og medisinstudenter i USA med 217 490 medlemmer per 2011. Foreningen har sitt hovedsete i Chicago. AMAs formål er å arbeide for å fremme medi ...

                                               

Bundesärztekammer

Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern e.V., kort Bundesärztekammer, er paraplyorganisasjonen for de 17 tyske legeforeningene. Den representerer 388 201 leger.

                                               

Den norske legeforening

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Foreningen organiserer om lag 32 555 eller omkring 96 prosent av alle norske leger og studenter. Legeforeningen utgir Tidsskrift for Den norske legeforening. Legeforeningens sekretariat ligger i Legenes ...

                                               

Det norske medicinske Selskab

Det norske medicinske Selskab er en norsk forening av leger. Målet er å drive opplysning og videreutdanning av leger, de har regelmessige møter og gir ut medisinske tidsskrift. Det het Lægeforeningen i Christiania frem til 1847, og hadde sitt uts ...

                                               

International Federation of Anthroposophic Medical Associations

International Federation of Anthroposophic Medical Associations er en internasjonal organisasjon med sete i Sveits som består av legeforeninger i 31 land innen fagområdet antroposofisk medisin. Organisasjonen ledes av et sentralstyre på 7 persone ...

                                               

Norsk anestesiologisk forening

Norsk anestesiologisk forening er en av de fagmedisinske foreningene under Den norske legeforening. Foreningen ble stiftet i 1949 og det første styret ble ledet av Otto Mollestad. Foreningens oppgaver er å: ivareta medlemmenes interesser i forhol ...

                                               

Norsk Flymedisinsk Forening

Norsk Flymedisinsk Forening er en spesialforening i Den norske lægeforening som ivaretar interessene til leger som foretar sertifiseringsundersøkelser av piloter og annet luftpersonell, samt for leger, psykologer og andre med interesse for flymed ...

                                               

Norsk forening for klinisk farmakologi

Steder der spesialiteten har et offentlig ansikt Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus HF Fagområdet klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin, Universitets-sykehuset Nord-Norge HF Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital H ...

                                               

Norsk Militærmedisinsk Forening

Norsk Militærmedisinsk Forening er en spesialforening i Den norske legeforening som organiserer alle militære leger i Forsvaret. NMF er tilknyttet yrkesforeningen Leger i samfunnsmedisinsk arbeid og den fagmedisinske foreningen Norsk samfunnsmedi ...

                                               

Yngre legers forening

Yngre legers forening er en fagforening/yrkesforening for leger i utdanningsstilling, bl.a. leger i spesialisering, stipendiater og andre leger i akademiske stillinger på lavere nivå. Det er en av syv yrkesforeninger i Den norske legeforening. Me ...

                                               

ADHD Norge

ADHD Norge, tidligere kalt Foreldreforeningen for MBD-barn og ADHD-foreningen, er en norsk pasientorganisasjon for personer med ADHD og deres pårørende. ADHD Norge er en landsdekkende, frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårøre ...

                                               

AKAN

AKAN er et trepartssamarbeid mellom partene i norsk arbeidsliv, som har som hovedoppgave å forebygge rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv, samt å bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer får hjelp. AKAN ble etablert i 1963, som Arbeidslivets ...

                                               

Aktiv mot kreft

Aktiv mot kreft er en norsk stiftelse som jobber for få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen. Stiftelsen ble etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen i november 2007. Aktiv mot kreft jobber i hovedsak for å etablere Pusterom, som ...

                                               

Arendal helselag

Arendal helselag ble stiftet i 1997. Foreningen var en lokalforening tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelsen. Helselaget arbeidet med tiltak for bedre helse og trivsel i nærmiljøet. Blant annet arrangerte de eldretreff, turer, kurs og temak ...

                                               

Atlas-alliansen

Atlas-alliansen er en stiftelse som består av 19 organisasjoner som er dannet av og for funksjonshemmede. Organisasjonen jobber med å bedre levevilkårene for funksjonshemmede i fattige land, og bekjempe farlige sykdommer som tuberkulose, meslinge ...

                                               

Autismeforeningen

Autismeforeningen i Norge er en interesseorganisasjon for og mennesker med diagnose i autismespekteret og deres pårørende. Autismespekteret inkluderer diagnosen Aspergers syndrom. Organisasjonen har ca. 3500 medlemmer.

                                               

Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen ble stiftet i 1982 av foreldre til kreftsyke barn. Barnekreftforeningen drives på frivillig basis av foreldre som har eller har hatt barn med en eller annen form for kreft. Foreningen har 14 fylkesforeninger i landet. Barnekr ...

                                               

Bipolarforeningen Norge

Bipolarforeningen Norge er en frivillig medlemsorganisasjon av og for mennesker med en bipolar lidelse og pårørende. I Norge er det omlag 160 000 mennesker med bipolar lidelse og Bipolarforeningen jobber spesielt for deres interesser. Organisasjo ...

                                               

Blodkreftforeningen

Blodkreftforeningen er en norsk, landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt leukemi, myelomatose, Myeloproliferative sykdommer, stamcelletransplantasjon eller annen blodkreftrelatert sykdom, samt pårørende til disse. Forenin ...

                                               

CarciNor

CarciNor er landsforeningen for personer med nevroendokrin kreft, deres pårørende, venner, helsepersonale og andre som støtter denne pasientgruppen. Nevroendokrin kreft er en ondartet svulstsykdom som utgår fra hormonproduserende nevroendokrine c ...

                                               

Diabetesforbundet

Diabetesforbundet, som ble stiftet i 1948, er en uavhengig interesseorganisasjon for personer som har diabetes og andre som er interessert i diabetes. Forbundet har 11 fylkeslag og 138 lokalforeninger. Diabetesforbundet er tilsluttet den internas ...

                                               

Forbundet Tenner og Helse

Forbundet Tenner og Helse er en norsk pasientorganisasjon som arbeider ut fra et ønske om alternative tannfyllingsmaterialer og mindre belastning på miljøet. Forbundet ble stiftet i 1990 under navnet Tannskadeforbundet i Norge, og fikk sitt nåvær ...

                                               

Foreningen "Vi som har et barn for lite"

Foreningen "Vi som har et barn for lite" er en livssynsnøytral organisasjon som har til formål å sikre at alle som mister barn, uansett dødsårsak eller barnets alder, får den hjelp de trenger i forbindelse med dødsfallet, og i tiden etterpå. BFLs ...

                                               

Foreningen for Brystkreftopererte

Foreningen for Brystkreftopererte er ei pasientforening for brystkreftopererte. Foreningen er tilknyttet Kreftforeningen som en av tolv pasientforeninger. FFB ble etablert i 1990 etter påtrykk fra Den Norske Kreftforening og mange brystkreftopere ...

                                               

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen for Muskelsyke ble stiftet 5. desember 1981 i Oslo. Foreningen organiserer mennesker med nevromusklulære sykdommer og deres familier. Nevromuskulære sykdommer omfatter en rekke sjeldne sykdommer i det perifere nervesystemet, i overgang ...

                                               

Foreningen Norges døvblinde

Foreningen Norges døvblinde, er en interesse- og serviceorganisasjon av og for døvblinde og syns- og hørselshemmede i Norge. Organisasjonen skiller seg fra Norges Blindeforbund og Norges Døveforbund ved at den er tilrettelagt for personer med kom ...

                                               

Friends International Support Group

Friends International Support Group, også kalt Forum for kroniske smerter, er et internettforum hvor medlemmer som lever med kroniske smerter gjensidig støtter hverandre, og som benytter phpBB-forumsystemprogramvare. Personer som lider av borreli ...

                                               

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, stiftet 21. september 1950, er en paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. Med sine 80 medlemsorganisasjoner som til sammen har mer enn 335 000 medlemmer, er FFO Norges stør ...

                                               

Handikappede Barns Foreldreforening

Handikappede Barns Foreldreforening er en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund. HBF arbeider for å ivareta interessene til barn med funksjonshemming, deres foreldre og pårørende for å bedre barnas oppvekstvilkår og hele familiens livsv ...

                                               

Harry Benjamin ressurssenter

Harry Benjamin ressurssenter er en pasient- og brukerorganisasjon for mennesker som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende. HBRS har som mål å arbeide politisk og sosialt for at personer som o ...

                                               

Hjernerådet

Hjernerådet er en samlende forening med fokus på hjernen, som driver interessepolitikk og opplysningsarbeid om hjernefunksjon, hjernesykdom samt nervesystemet forøvrig. Foreningen er et norsk initiativ på linje med den europeiske The European Bra ...

                                               

Hodepine Norge

Hodepine Norge, også kalt hodepineforbundet, er en landsomfattende uavhengig pasientforening som skal organisere og arbeide for at alle som lider av migrene og andre hodepinesykdommer skal få et meningsfullt og velfungerende liv. Forbundet ble st ...

                                               

Hvite Ørn (brukerorganisasjon)

Hvite Ørn Norge er en landsdekkende medlemsorganisasjon for og av personer med brukererfaring fra psykiske helsetjenester og deres pårørende. Organisasjonen er opptatt av hele mennesket og mener at alle mennesker har et sjelelig potensial. Hvite ...

                                               

Kreftforeningen

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge med over 116 000 medlemmer og 27 000 frivillige. Foreningen er en landsdekkende ideell organisasjon for frivillig kreftarbeid i Norge. Kreftforeningens arbeid er base ...

                                               

Landsforeningen Alopecia Areata

Landsforeningen Alopecia Areata er en landsomfattende forening for alle som har sykdommen alopecia areata. Foreningen har et kontaktnett bestående av likemenn i alle Norges fylker.

                                               

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte er en uavhengig organisasjon med formål å ivareta interessene til og forbedre situasjonen for personer med kronisk nyresvikt og de som har fått nytt organ ved transplantasjon av nyre, lever og p ...

                                               

Landsforeningen for vestibulære sykdommer

Landsforeningen for vestibulære sykdommer er en interesseorganisasjon for pasienter med vestibulær sykdom, deres pårørende og andre som vil støtte foreningens arbeid. LFVS viktigste oppgaver er å arbeide for gjennom kunnskap, støtte og nettverk b ...