ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 227
                                               

Sykehjem

Sykehjem, tidligere også kalt pleiehjem, hvilehjem, aldershjem og gamlehjem, er en institusjon for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie og hjemmehjelp på grunn av større behov for omsorg. Det er vanlig at dårlig fungerend ...

                                               

Regionsykehus

Sykehus er en fellesbetegnelse på institusjoner som yter medisinsk hjelp. En annen betegnelse er hospital. I vestlig sykehusvesen er som regel somatiske og psykiatriske sykehus adskilt. Men man behøver ikke være syk for å bli behandlet på et syke ...

                                               

Undervisningssykehjem

Undervisningssykehjem var en betegnelse for sykehjem som hadde ansvar for fagutvikling og klinisk forskning knyttet til metoder for å bedre pleien, omsorgen og behandlingen av pasienter og øke opplevelsen av livskvalitet, trygghet og verdighet bl ...

                                               

Universitetssykehus

Et universitetssykehus er et sykehus som er tilknyttet et medisinsk fakultet og som deltar i forskning og i klinisk og teoretisk utdannelse av leger og sykepleiere.

                                               

Vårdcentral

En vårdcentral eller hälsocentral kalles en "enhet for åpen helse- og sykeomsorg". I Sverige er det cirka 1 000 vårdcentraler, som i de fleste tilfeller drives av landsting eller de såkalte primærkommunene. Avtale om opprettelse av vårdcentraler ...

                                               

Aravind Eye Hospitals

Aravind Eye Hospitals er en rekke sykehus i India. Det ble grunnlagt av Dr. Govindppa Ventkstswam i Madurai, Tamil Nadu i 1976. Det har vokst til et nettverk av øyesykehus, og har hatt stor innvirkning på å utrydde katarakt, en utstrakt forekomst ...

                                               

General Hospital, Ernakulam

General Hospital, Ernakulam er et statlig sykehus i Ernakulam i India. Det drives som en del av det offentlige helsevesen i Kerala. Sykehuset ble grunnlagt maharajaen av Kochi i1845. Det ble overført til Keralas regjering etter uavhengigheten fra ...

                                               

Suraksha

Suraksha er et krise- og omsorgssenter for barn og unge i India, og ligger i delstaten Karnataka. Senteret driftes og ble startet av den indiske hjelpeorganisasjonen Association for Promoting Social Action, og er finansiert av bistandsorganisasjo ...

                                               

Norges helsevesen

Norges helsevesen deles inn i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er Norges kommuner som har ansvaret for primærhelsetjenesten samt fysioterapi i sitt geografiske område. Ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Norge er inndelt ...

                                               

Alternativbehandlingsloven

Lov om alternativ behandling av sykdom m.v., kalt alternativbehandlingsloven, trådte i kraft 1. januar 2004. Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling og å regulere adgangen til å utøve slik ...

                                               

BarnsBeste

BarnsBeste er et offentlig kompetansenettverk som arbeider for at folk som jobber i hjelpeapparatet skal se og ivareta barna når foreldrene opplever sykdom, skade eller rusmiddelavhengighet. Nettverket ble åpnet 2. juni 2008 av Helse- og omsorgsd ...

                                               

Blå resept

Blå resept er en ordning hvor folketrygden yter stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell. Pasienten betaler en egenandel på 38 prosent begrenset oppad til 520 kroner per utlevering av ...

                                               

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning handler om at pasienter og brukere skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Begrepet "bruker" viser til mottakere av offentlige tjenester, spesielt innen helse, og arbeids- og velferdsetaten. ...

                                               

Diagnose-relaterte grupper

Diagnose-relaterte grupper er et system for klassifisering av behandling i sykehus, hvor det er laget ca. 900 grupper av behandlinger, som gruppevis forventes å kreve tilsvarende mengde ressurser. Systemet ble opprinnelig utviklet for det amerika ...

                                               

Epikrise

Epikrise er en standardrapport til henvisende lege etter et sykehusopphold eller etter undersøkelse ved en poliklinikk eller hos en privatpraktiserende legespesialist. Epikrisen dikteres/skrives av en av legene eller psykologene som har hovedansv ...

                                               

Flåttsenteret

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, også kalt Flåttsenteret, er en tjeneste som ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i januar 2014. Hovedoppgavene for kompetansetjenesten er å tilby informasjon og rådgiving om flåttbå ...

                                               

Fritt brukervalg

Fritt brukervalg innebærer at den enkelte brukeren selv bestemmer om kommunen eller en privat tilbyder skal gi hjemmehjelp. I Oslo er det også innført fritt brukervalg på hjemmesykepleie. Kommunen bestemmer fortsatt hvem som har behov for praktis ...

                                               

Helsebiblioteket

Helsebiblioteket.no er en offentlig finansiert nettjeneste som ble lansert 6. juni 2006 og som gir norsk helsepersonell og studenter gratis tilgang til oppdatert, faglig kunnskap.

                                               

Helsenorge.no

Helsenorge.no er et nettsted som ble etablert i 2011 av norske helsemyndigheter for å formidle informasjon til innbyggere og pasienter i Norge. Informasjonsinnholdet leveres fra mange offentlige helseaktører, blant Helsebiblioteket, Helsedirektor ...

                                               

Helsepersonelloven

Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 er en lov som omhandler virksomhet, plikter og rettigheter for helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i Norge. Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjeneste ...

                                               

Helseregisterloven

Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger av 18. mai 2001 er en lov som omhandler innsamling, lagring og bruk av helseopplysninger i helseregistre.

                                               

Helsetilsynet i fylket

Helsetilsynet i fylket var fra 2003 til 2011 en tilsynsmyndighet for helsetjeneste og helsepersonell i fylket. Helsetilsynet i fylket ble dannet 1. januar 2003 ved at tidligere Fylkeslegen ble innlemmet i fylkesmannsembetet. Tilsynet opptrådte so ...

                                               

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er hjelp til personlig stell omsorg, som eksempel hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, rengjøring, matlaging, vask og innkjøp del av praktisk bistand. Hjemmehjel ...

                                               

Individuell plan

Individuell plan er et betegnelse som brukes om en plan som viser mål, ressurser og behov for personer som mottar offentlige tjenester i Norge. Formålet med planen er at brukerens behov settes i sentrum uavhengig av tilbud og tilbydere på tjenest ...

                                               

Innleggelsesjournal

Innleggelsesjournalen er en innkomstjournal ved innleggelse på sykehus, enkelte ganger kalt primærjournal. Journalen er betegnelse på alle papirer som samles i pasientens journalmappe og omfatter mye mer enn innleggelsesjournal. Det taes opp et s ...

                                               

IPLOS

Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk er et norsk offentlig register som drives av Helsedirektoratet. Registeret inneholder informasjon om alle som har søkt eller mottatt kommunale helse- og omsorgstjenester og skal være et verktøy for dokume ...

                                               

Jordmorloven

Lov om jordmødre av 26. april 1985 nr. 23 var en lov som omhandlet jordmødres virksomhet, plikter og rettigheter. Jordmorloven ble opphevet fra den tid helsepersonelloven trådte i kraft.

                                               

Kjernejournal

Kjernejournal er en elektronisk løsning som samler helseopplysninger for pasienter i Norge. Løsningen gir helsepersonell bred tilgang til opplysningene. Tidligere har pasientjournalen vært begrenset til det enkelte legekontor. Kjernejournal innfø ...

                                               

Kommunehelsa

Kommunehelsa er en samling folkehelse-informasjon for norske kommuner og fylker, som vedlikeholdes av Folkehelseinstituttet. Informasjonen består av folkehelseprofiler for alle landets kommuner og fylker samt bydeler i de fire største byene, en s ...

                                               

Kommunehelsetjenesteloven

Lov om helsetjenesten i kommunene ble vedtatt i 1982 og iverksatt i 1984. Begrunnelsen for loven var i første rekke å skape en mer helhetlig helse- og sosialtjeneste, med kommunene som ansvarlig organ for planlegging og koordinering. Det finansie ...

                                               

Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren

Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS var et norsk aksjeselskap eid av Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS. KITHs oppgaver omfattet blant annet å utvikle informasjonsteknologi for helse- og ...

                                               

Kompetansesentre i Norges helsevesen

Kompetansesentre i Norges helsevesen har ulik status. Mange er opprettet i regi av organisasjoner, ildsjeler og entusiaster, mens andre er opprettet av universitet, fylkeskommuner eller sykehus. Noen har nasjonal funksjon, andre regional.

                                               

Legeloven

Lov om leger av 13. juni 1980 nr. 42 var en lov som omhandlet legers og assisterende personells virksomhet, plikter og rettigheter. Legeloven ble opphevet fra den tid helsepersonelloven trådte i kraft.

                                               

Legemiddelverkets Farmakopékommisjon

Den norske farmakopékommisjon er hjemlet i Forskrift om legemidlers kvalitet, standarder m.m. Kommisjonen er rådgivende for Legemiddelverket i farmakopéspørsmål. Dette arbeidet består i å utarbeide Norske legemiddelstandarder, løpende saker i for ...

                                               

Medisinsk fødselsregister

Medisinsk fødselsregister er et sentralt helseregister som omfatter alle fødsler i Norge fra og med 1. januar 1967. Registeret har helseforskning, helseforvaltning og allmennopplysning som formål. Det skal bidra til å avklare årsaker til og konse ...

                                               

Mine resepter

Mine resepter er en norsk portal for elektroniske resepter på nettjenesten helsenorge.no. Det overordnede formålet med portalen er å lage en felles landsomfattende tjeneste hvor pasienter og andre brukere kan få oversikt over gyldige resepter.

                                               

Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse

Enhet for migrasjonshelse, tidligere Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse, er et statlig kompetansesenter innen migrasjonshelse som er en del av Folkehelseinstituttet. Senteret ble etablert etter initiativ fra Helse- og s ...

                                               

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, også kalt Nasjonal ROP-tjeneste, har som målsetning å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusproblemer og psykiske problemer. ROP-li ...

                                               

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling er en tjeneste som er opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet for å styrke forskning og forskningsformidling, kunnskapsutvikling og kompetanseheving på tjenesteområdet tve ...

                                               

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997 og skal bygge opp og spre kompetanse innen fagområdene demens og alderspsykiatri samt aldring ved utviklingshemning og aldring ved funksjonshemning.

                                               

Nasjonalt register for leddproteser

Nasjonalt register for leddproteser driver fortløpende innsamling av data fra hele Norge om leddproteser, hoftebrudd og korsbåndsskader. Nasjonalt register for leddproteser startet å registrere innsetting av hofteleddsproteser i 1987. Registrerin ...

                                               

Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Nasjonalt råd for fødselsomsorg ble vedtatt opprettet av Stortinget i 2001 og oppnevnt av Helsedepartementet i 2002. Det skulle bistå helsedepartementet i omstillingsprosesser i fødselsomsorgen som ble vedtatt av Stortinget. Alle medlemmene av rå ...

                                               

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten er et norsk statlig rådgivende råd som har til formål å bidra til mer helhetlig prioritering i helse- og omsorgssektoren. Rådet ble opprettet i 2007 og utpekes av Norges hels ...

                                               

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, NST var et senter ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Senteret ble nedlagt 31. desember 2015. NST var samarbeidssenter for Verdens helseorganisasjon WHO. Denne funksjonen er overført til Nasjonal ...

                                               

Norsk MS-Register og Biobank

Biobanken til Norsk MS-register og Biobank inneholder prøver fra pasienter med multippel sklerose, og MS-Registeret inneholder data om deres sykdomsforløp og behandling. Begge disse brukes innen forskning. Prøvene i biobanken brukes for å studere ...

                                               

Norsk pasientregister

Norsk pasientregister er et av Norges sentrale helseregistre og blir drevet av Helsedirektoratet. NPR sin primære oppgave er å samle inn informasjon om alle pasienter som har vært eller venter på behandling innen spesialhelsetjenesten i Norge. Pa ...

                                               

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE ble opprettet i 1988 som en midlertidig ordning. Ordningen ble lovfestet ved at pasientskadeloven trådte i kraft 1. januar 2003 for offentlig helsetjene ...

                                               

Orkdal DPS

Orkdal DPS er en avdeling under Divisjon Psykisk Helsevern i St. Olavs Hospital, Univeristetssykehuset i Trondheim, og ble organisatorisk etablert 1. januar 2003, med enheter på Orkanger i Orkdal kommune og Haltdalen i Holtålen kommune. Enheten i ...

                                               

Pasient- og brukerombud

Pasient- og brukerombud er norske ombudsmenn som skal støtte pasienter og pårørende når de trenger råd, veiledning og informasjon om pasientrettigheter. Ordningen med pasient- og brukerombud i hvert fylke er statlig og lovfestet i pasient- og bru ...

                                               

Pasientskadenemnda

Pasientskadenemnda er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Nemnda behandler klager på vedtak fattet av Norsk pasientskadeerstatning. PSN ble opprettet 1. januar 2003. Nemnda bestør av fem faste medlemmer med fire ...