ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 228
                                               

Primærhelsetjenesten (Norge)

Primærhelsetjenesten er delen av Norges helsevesen som er organisert i kommunene. Den består av fastlegene, hjemmesykepleie, helsesøstre, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, annet autorisert helsepersonell som fysioterpeuter og kiroprakto ...

                                               

Psykisk helsevern

Psykisk helsevern, tidligere kalt psykiatrien, er betegnelsen på de tilbud som samfunnet gjennom spesialisthelsetjenesten gir til personer med mentale lidelser. I visse tilfelle kan det være tvungen psykisk helsevern i enten åpen eller lukket avd ...

                                               

Trygg mammamedisin

Regionale legemiddelinformasjonssentre er en offentlig finansiert informasjonstjeneste om legemidler for helsepersonell. RELIS er etablert for å bidra til rasjonell og riktig legemiddelbruk gjennom produsentuavhengig legemiddelinformasjon til hel ...

                                               

Rekonvalesenthjemmet Ragnar Berg

Rekonvalesenthjemmet Ragnar Berg var et rekonvalesenthjem for sårede norske frontkjempere under andre verdenskrig. Hjemmet befant seg på Lysebu, nå Lysebuveien 12 på Voksenkollen i Oslo. Det var oppkalt etter den falne legionæren Ragnar Berg. Man ...

                                               

Reseptregisteret

Reseptregisteret er et reseptbasert legemiddelregister som har vært drevet i Norge av Nasjonalt folkehelseinstitutt siden 1. januar 2004. Alle resepter blir registrert i Reseptregisteret, et sentralt helseregister som er opprettet med hjemmel i H ...

                                               

Sentralt helseregister

Et sentralt helseregister er i Norge et landsomfattende helseregister. Det er normalt ikke anledning til å reservere seg mot registrering. I de fleste sentrale helseregistre kan navn, fødselsnummer og andre direkte personidentifiserende kjenneteg ...

                                               

Slutta

Slutta, tidligere Røyketelefonen, var en gratis telefontjeneste underlagt Helsedirektoratet. Formålet var å hjelpe brukere av snus og røyk med avvenning og å veilede helsepersonell som behandler pasienter som ønsker avvenning. Røyketelefonen ble ...

                                               

Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten i Norge er den delen av Norges helsevesen som har ansvar for somatiske og psykiatriske sykehus, andre institusjoner samt ambulansetjenesten. Spesialisthelsetjenesten er delt inn i fire regioner. De fire regionale helsefor ...

                                               

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsepersonellnemnd er en norsk statlig klagenemnd som behandler saker etter helsepersonelloven og apotekloven. I saker etter apotekloven ble nemnden satt som Apotekklagenemnda. Som HPN behandlet nemnden klager fra helsepersonell over ved ...

                                               

Stortingets helse- og omsorgskomité

Stortingets helse- og omsorgskomité er en fagkomité i Stortinget. Den behandler saker om helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler.

                                               

Sykehjemsetaten

Sykehjemsetaten er en etat under Oslo kommune som trådte i virksomhet 1. januar 2007 da den overtok ansvaret for å drive kommunens sykehjem. Før denne datoen var det Oslos bydeler som hadde fått delegert ansvaret for å drive sykehjemmene. Sykehje ...

                                               

TRS kompetansesenter

TRS kompetansesenter er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser jobber tverrfaglig og med alle aldersgrupper. Kompetansesenteret s ...

                                               

Tuberkuloseloven

Tuberkuloseloven var en norsk lov som ble vedtatt 8. mai 1900. Inspirert av den nylig vedtatte lepraloven var målet med tuberkuloseloven å forebygge tuberkuløse sykdommer som for eksempel lungetuberkulose. Bergenslegen Klaus Hanssen kan sies å væ ...

                                               

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en videreutvikling av satsingen på Undervisningssykehjem som startet opp i 1999. Ideen med undervisningssykehjem var å bidra til økt kvalitet i eldreomsorgen. Dagens Utviklingssenter omfatter bå ...

                                               

Adult Children of Alcoholics

Adult Children of Alcoholics, forkortet ACA, er et anonymt fellesskap av kvinner og menn som har vokst opp i et alkoholisert eller på annen måte dysfunksjonelt hjem. ACA-ere oppdager ofte at de har mange felles karaktertrekk som følge av hendelse ...

                                               

Anonyme alkoholikere

Anonyme Alkoholikere er et verdensomspennende fellesskap av kvinner og menn som gjennom å dele erfaring, styrke og håp med hverandre, holder seg selv edru og hjelper andre til å oppnå det samme. Tolvtrinnsprogrammet er AAs forslag til hvordan man ...

                                               

Anonyme Narkomane

Anonyme Narkomane, stundom omtalt som "NA", en engelsk forkortelse for "Narcotics Anonymous", er et verdensomspennende fellesskap av menn og kvinner som hjelper hverandre med å friskne til fra sitt rusmisbruk. Anonyme Narkomane har sitt utspring ...

                                               

Cocaine Anonymous

Cocaine Anonymous er en selvhjelpsgruppe for kokainavhengige. Gruppen har nettopp blitt etablert i Norge. CA har sitt utspring i USA. På samme måten som Anonyme Alkoholikere og Anonyme Narkomane bruker de tolvtrinnsprogrammet. Det beskriver en ny ...

                                               

Dobbeltdiagnose (rus og psykisk lidelse)

Dobbeltdiagnose innen rus og psykisk lidelse, også kalt ROP-lidelser, er en diagnose på mennesker som har en psykisk lidelse samtidig som de har en ruslidelse. I Norge er den offisielle definisjonen forbeholdt mennesker med vedvarende, alvorlig r ...

                                               

Dr. Oscar Olsens pris til fremme av norsk rusmiddelforskning

Dr. Oscar Olsens pris til fremme av norsk rusmiddelforskning ble opprettet i 1994 og bærer navnet til overlege Oscar Olsen. Prisen deles ut årlig i Kristiansand av Stiftelsen Dr. Oscar Olsen fond. Prisen går til en forsker eller kliniker som har ...

                                               

Edruskapsnemnd

En edruskapsnemnd var et kommunalt utvalg hjemlet i lov av 26. februar 1932. Nemnden ble ansett som en del av sosialstyrets virksomhet, men med visse særregler. Hver kommune skulle ha et utvalg på minst tre medlemmer som skulle følge med på og fo ...

                                               

Asbjørn Kloster

Asbjørn Olsen Kloster var en norsk kvekerpredikant, -lærer, og avholdsagitator. Han vokste opp i enkle kår på gården Boknaberg i Bokn kommune og fra åtte års alder hos familien på Rennesøy. Etter konfirmasjonen flyttet han etter familien til Stav ...

                                               

Kvinnekollektivet Arken

Kvinnekollektivet Arken er en privat norsk stiftelse grunnlagt i 1987, som tilbyr et bo- og behandlingstilbud til voksne, rusavhengige kvinner. Målgruppen er kvinner med langvarig rusmisbruk hvor konsekvensene har blitt alvorlige. Kvinnene har of ...

                                               

Marborg

MARBORG er en brukerorganisasjon på rusfeltet som tilbyr aktivisering, arbeidstrening, sosiale tiltak og rusfrie boliger til mennesker med alle typer rusproblemer Per januar 2021 har organisasjonen brukerrettede tilbud i Tromsø, Narvik, Bodø, Nor ...

                                               

Oscar Olsen (overlege)

Oscar Olsen var en norsk lege og politiker. Medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo 1935. Flyktet til Sverige 1942. Valgt til stortingsrepresentant for Venstre i 1945, og hadde deretter to perioder som vararepresentant. Han var varaordfø ...

                                               

Carl Reynolds

Carl Reynolds var en norsk skipper og organisasjonsmann. Han er mest kjent for å ha stiftet den første godtemplarlosjen i Norge i 1877, og regnes derfor som stifteren av IOGT i Norge. Rundt 1860 flyttet Reynolds til Porsgrunn. Under sine mange re ...

                                               

Seksjon IR

Seksjon IR er en avrusningsenhet tilhørende Akershus universitetssykehus. Institusjonen tilbyr avrusning og kartlegging til personer over 18 år som har et hovedmisbruk av illegale rusmidler, derav navnet Seksjon IR. Institusjonen har døgndrift 36 ...

                                               

TimeOut

TimeOut er et norsk prosjekt innen idretten med mål om å skape gode idrettsmiljøer og forebygge bruk av alkohol og tobakk og andre rusmidler. Prosjektet, som ble satt igang etter ønske fra Sosial og helsedepartementet og hvor Norges Idrettsforbun ...

                                               

Velferdsetaten

Velferdsetaten er en kommunal etat i Oslo med ansvar for sosiale og økonomiske boligvirkemidler, tiltak for rusmiddelmisbrukere, boliger for grupper med særlige behov og transporttjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Etaten har ca. 1 ...

                                               

Sanitet

Sanitet er en militær våpenart som omfatter det militære helsevesen. Sanitetens oppgave er å sørge for styrkenes hygiene og behandle og forebygge skader og sykdom.

                                               

Forsvarets sanitet

Forsvarets sanitet er den overordnede sanitetsorganisasjonen i Forsvaret i Norge. FSAN ledes av sanitetssjefen. Sanitetssjefen leder organisasjonen FSAN, er Forsvarssjefens rådgiver i sanitet og fagmyndighet for sanitet i Forsvaret. FSAN er dels ...

                                               

Forsvarets Sundhedstjeneste

Forsvarets Sundhedstjeneste er Forsvarets felles sanitetsorganisasjon. FSU er underlagt Forsvarskommandoen og har ansvaret for nettopp sanitet og helse både nasjonalt og internasjonalt, hvilket vil si legefaglig, tannlegefaglig og dyrlegefaglig. ...

                                               

Hospitalskip

Et hospitalskip er et skip som er utrustet for behandling og transport av syke og sårede, som et flytende sykehus. Hospitalskip drives ofte av marinene i ulike land, som en del av de militære styrkene. Det er en krigsforbrytelse å angripe hospita ...

                                               

Hærens sanitet (Norge)

Hærens sanitet var en våpenart innenfor Hæren i Norge. Sanitetstjenestene for Hæren og Sjøforsvaret var opprinnelig helt separate og fikk en felles ledelse på 1900-tallet og ble da samlet betegnet som Forsvarets sanitet. Frem til 2002 eksisterte ...

                                               

Kvesthus

Kvesthus var opprinnelig et hospital for sårede marinesoldater; senere ble det også brukt som lemmestiftelse, det vil si et hjem for gamle, syke og fattige. Det er dokumentert at det i 1618 ble opprettet et båtsmennenes sykehus, rimeligvis ved de ...

                                               

Mobile Army Surgical Hospital

Mobile Army Surgical Hospital, mobilt armé-kirurgisk sykehus, er betegnelsen på et selvstendig kirurgisk feltsykehus i den amerikanske armeen, fullt utstyrt og bemannet til å utføre kirurgiske inngrep og gi postoperativ behandling rett bak frontl ...

                                               

Queen Alexandras Royal Army Nursing Corps

Queen Alexandras Royal Army Nursing Corps er et korps i den britiske armeen. Korpset ble opprettet i 1902 som Queen Alexandra’s Imperial Military Nursing Service, navngitt etter dronning Alexandra. Det avløste armeens sykepleietjeneste, som var b ...

                                               

Royal Army Medical Corps

Royal Army Medical Corps er en våpenart i British Army med ansvar for saniteten sammen med Queen Alexandras Royal Army Nursing Corps, Royal Army Dental Corps og Royal Army Veterinary Corps. RAMC ble dannet i 1898 og begynte utviklingen under boer ...

                                               

Sanitetsbataljonen

Sanitetsbataljonen er en bataljon i Den norske hæren og er en kampsøtteavdeling som bidrar til økt overlevelse i strid, hvis oppgave er å behandle sårede og syke i strid og krigssituasjoner.

                                               

Uniformed Services University of the Health Sciences

Uniformed Services University of the Health Sciences er et amerikansk universitet som drives av Forsvarsdepartementet. Universitetet ble grunnlagt i 1972 og har til formål å utdanne mannskaper innen medisin, sykepleie, odontologi og andre helsevi ...

                                               

Zentraler Sanitätsdienst

Zentraler Sanitätsdienst eller bare Sanitätsdienst er den sentrale sanitetstjenesten i Bundeswehr, det tyske forsvaret. Den utgjør en egen organisasjon ved siden av de tre våpengrenene og logistikkorganisasjonen Streitkräftebasis. Det arbeider om ...

                                               

Ergoterapi

Ergoterapi, tidligere kalt arbeidsterapi, er en helsefaglig betegnelse for behandling gjennom forskjellige former for aktivitet. Terapien har som mål å hjelpe mennesker å oppnå maksimalt funksjonsnivå ut fra deres egne forutsetninger. Behandlings ...

                                               

Farmasi

Farmasi = legemiddel) er læren om legemidler. Farmasi er også en betegnelse på yrket der de farmasøytiske kunnskapene anvendes innen framstilling, utlevering og informasjon om legemidler.

                                               

Ampulle

En ampulle er en liten forseglet beholder, bl.a. til å oppbevare legemidler i. Ampuller blir hermetisk forseglet ved å smelte den tynne toppen med en åpen flamme og åpnes ved å knekke flaskehalsen. Gjøres dette riktig får man ett brudd uten reste ...

                                               

Avdelte pulver

Avdelte pulver er en legemiddelform som var mye brukt tidligere. Når legene foreskrev spesielle blandinger til den enkelte pasient, ble det for små mengder til at man laget tabletter. Avdelte pulver er beregnet til å tas inn gjennom munnen, event ...

                                               

Cand.pharm.

Cand.pharm., forkortelse for latinsk candidatus/candidata pharmaciae, er en tittel på en universitetsgrad, ofte tilsvarende embetseksamen i farmasi. I Norge har den vært gitt etter et integrert 5-årig studium, og blei fram til 2007 gitt ved Unive ...

                                               

Dosett

Dosett er en oppbevaringsbeholder, produsert i plast, for å forenkle dosering av legemidler i form av tabletter eller kapsler. Dosett er ikke konstruert for stikkpiller eller flytende legemiddel. Dosett er et registrert varemerke som tilhører Swe ...

                                               

Elektronisk resept

Elektronisk resept er hele kjeden av IT-systemer som håndterer resepter. Som oftest vil brukere av e-resepter bare se sin del av systemet og bruke benevnelsen om det de observerer. Typisk vil en lege sende en resept elektronisk til en sentral dat ...

                                               

Det Farmaceutiske Fakultet (Københavns Universitet)

Det Farmaceutiske Fakultet er siden 2007 et fakultet for farmasi under Københavns Universitet. Fakultetet har bakgrunn i en separat skole som ble grunnlagt i 1892 som Den Farmaceutiske Læreanstalt i Stockholmsgade i København. I 1942 flyttet det ...

                                               

Farmakopé

En farmakopê er en autorisert bok som angir kvalitetskrav for de mest brukte legemidlene. Kjemiske stoffer, droger eller preparater som er beskrevet i farmakopêen, kalles officinelle. Keiser Fredrik II bestemte allerede på 1200-tallet at apoteker ...