ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 231
                                               

Helsestasjon

Helsestasjon er et kontor i hver kommune og ofte i hvert tettsted, bemannet med en eller flere helsesykepleiere. Noen timer i uka er det også lege på helsestasjonen.

                                               

Hematologi

Hematologi er en gren innen fysiologi, patologi, indremedisin og pediatri, og omfatter læren om blodet og dets sykdommer. Hematologi involverer studiet av blodsykdommers fremkomst, diagnose, behandling, prognose samt prevensjon. En blodsykdom påv ...

                                               

Heminevrin

Heminevrin er en medisin som inneholder clomethiazol. Den påvirker sensorer i hjernen hvilke er kjent som GABA. GABA er et sterkt hemmende kjemikalie i hjernen som er med på å fremkalle tretthet og kontrollere angst. Clomethiazol er med på å øke ...

                                               

Hemolyse

En rekke infeksjoner, bakterielle og virale, kan føre til hemolyse. Dette kan skje ved at bakteriene skiller ut lysin et enzym som bryter ned blodlegemene, eller ved at kroppens immunforsvar bryter ned blodlegemene som en del av forsvarsreaksjonen.

                                               

Heterokromi

Heterokromi eller irisheterokromi er en medisinsk tilstand som innebærer at en person har ulik farge på øynene eller innslag av en annen øyenfarge i samme iris. Andre deler av kroppen kan også være utsatt for heterokromi. Håret eller huden er de ...

                                               

Den hippokratiske ed

Den hippokratiske ed inneholder visse etiske retningslinjer og er tradisjonelt blitt avlagt av leger. Eden tilskrives tradisjonelt Hippokrates eller av en av hans studenter; imidlertid er den eldste i dag kjente skriftlige kilde som nevner dem fr ...

                                               

Hjernedød

Hjernedød er en betegnelse som brukes for å beskrive den situasjon hvor alle hjernens funksjoner er irreversibelt opphørt på grunn av sykdom. Begrepet skiller seg etymologisk fra tilstanden biologisk død, hvor man ved førstnevnte tilstand utelukk ...

                                               

Hjertestans

Hjertestans er betegnelsen på en tilstand der blodsirkulasjonen i kroppen opphører ved at hjertets pumpefunksjon opphører å fungere. Hjertestans dekker over flere ulike tilstander: asystoli, som innebærer at det ikke er noen elektrisk aktivitet i ...

                                               

Hormon

Et hormon er kjemiske budbringere som kroppen bruker for å sette i gang eller regulere prosesser i kroppen. Hormonene transporteres til sine målceller med blodet. Læren om hormoner heter endokrinologi. Vannløselige hormoner transporteres hovedsak ...

                                               

Hormontilskudd

Hormontilskudd, i dag kalt menopausal hormonterapi er en medisinsk behandling som brukes overfor kvinner i perioden før, omkring og etter menopause. Det eksisterer flere forskjellige typer hormonpreparater, enten som rene østrogenpreparater eller ...

                                               

Hoste

Hoste er en refleks som medfører støtvise og kraftige utåndinger. Formålet kan være å fjerne fremmede elementer fra luftveiene. Refleksen utløses når visse nerver i luftrørene stimuleres, og mellomgulvet trekker seg automatisk sammen. Luften som ...

                                               

Hukommelse

Hukommelse kan defineres som evnen til å innkode, lagre og gjenhente informasjon. Innen psykologi studeres hukommelsen både på kognitivt og biologisk plan. Det er vanlig å skille mellom korttidshukommelse og langtidshukommelse. I alle faser kan h ...

                                               

Humoralpatologi

Humoralpatologi var en teori om menneskets fysikk som ble utviklet i antikkens Hellas og Roma, og var det rådende synet blant europeiske leger fram til moderne medisinvitenskapens gjennombrudd på 1800-tallet. Begrepet humor er i seg selv avledet ...

                                               

Hydroksyklorokin

Hydroksyklorokin), som blant annet selges kommersielt som Plaquenil er en medisin brukt for å hindre og behandle malaria i områder der malaria fortsatt er sensitiv for klorokin. Annen bruk inkluderer behandling av leddgikt, lupus, Sjögrens syndro ...

                                               

Hyperbar oksygenbehandling

Hyperbar oksygenbehandling er medisinsk bruk av ren oksygen ved overtrykk – også kjent som overtrykks oksygenbehandling og trykkammer. Hyperbar oksygenbehandling vil typisk bestå av flere behandlinger av en varighet rundt 15–90 minutter, der oksy ...

                                               

Hypoksi

Man skiller mellom iskemi, cyanose og anoksi. Surstoffmangel blir ofte betegnet som iskemi når tilstanden skyldes tette blodårer, som ved angina pectoris eller hjerteinfarkt. Cyanose er surstoffmangel der det finnes mye oksygenfattig hemoglobin, ...

                                               

Iatrogen

Iatrogen er et begrep som betyr respons på medisinsk behandling. Begrepet brukes i hovedsak når medisinsk behandling har forårsaket skader på helsen og er vanligvis oppfattet som negativt. Iatrogen sykdom er betegnelser for sykdomsbilder og -tils ...

                                               

Idiosynkrasi

Idiosynkrasi kan betegne særegen natur, egenskap eller karakter, eller mer presist noe som er særegent for en enkelt person eller gruppe, og som forhindrer denne personen eller gruppen i å bli beskrevet gjennom en regel eller ved hjelp av en kate ...

                                               

Immunitet (medisin)

Immunitet er et medisinsk begrep som beskriver den situasjon som råder når en organisme har tilstrekkelig med biologiske beskyttelsesmekanismer for å unnvike infeksjoner, sykdommer eller annen uønsket biologisk invasjon. Immunitet består både av ...

                                               

Immunologi

Immunologi er læren om immunforsvaret, og dets reaksjon på smittestoffer, og når immunforsvaret ikke fungerer som det skal.

                                               

In vitro-fertilisering

In vitro fertilisering, prøverørsbefruktning eller IVF er en form for assistert befruktning der egget blir befruktet in vitro, altså utenfor morens kropp. "In vitro" er latin for "i glass" og kom fordi biologiske eksperimenter har involvert et gj ...

                                               

Innånding

Innånding eller inspirasjon er innen medisin og fysiologi navnet på den delen av respirasjonen som består av at luften trekkes inn i lungene. På folkemunne brukes også begrepet innpust, for eksempel i "hun pratet både på utpust og innpust". Begre ...

                                               

Inokulasjon

Inokulasjon vil si immunisering mot sjukdom, framfor alt kopper, ved å påføre smitte. Inokulasjon var en forløper for koppevaksinen. Ordet inokulasjon kan noen ganger brukes synonymt med vaksinasjon. I hagebruk er inokulasjon det samme som poding.

                                               

Internasjonal enhet

Internasjonal enhet, IE er en enhetsstandard for doseangivelse innenfor medisinen. Enheten begrunnes i effekt, ikke mengde, og benyttes for eksempel til dosering av vitaminer, hormoner, og noen medikamenter, vaksiner og toksiner. Hvor mye én enhe ...

                                               

Isoton saltvannsløsning

En isoton saltvannsløsning er en isoton saltløsning der natriumklorid er løst i vann i en konsentrasjon på 9mg/ml. Dette gir en løsning med en osmolaritet på 308 mosmol/l, noe som er nær opp til den for blodplasma. Løsningen er også omtalt som fy ...

                                               

Kjemoterapi

Kjemoterapi betegner bruk av kjemiske substanser for å kurere sykdom. Det skilles mellom den antineoplastiske kjemoterapi og den antimikrobielle. Begrepet ble tatt i bruk i 1906 av den tyske legen og Nobelprisvinneren Paul Ehrlich. Han beskrev be ...

                                               

Klinikk

Klinikk er innen medisinsk vitenskap navnet på den delen av legevitenskapen som gjelder beskrivelse av sykdommene slik de observeres ved sykesengen og undervisning i legevitenskap ved sykesengen. I en bredere forstand er det navnet på den praktis ...

                                               

Klinisk

Klinisk, betyr det som foregår i klinikk, f.eks en avdeling på et sykehus. Det omfatter alt som er direkte rettet mot pasienten, uten å trekke inn laboratorieundersøkelser og liknende. Å jobbe klinisk vil derfor si at man ikke sitter på et kontor ...

                                               

Klinisk kjemi

Klinisk kjemi er et fagfelt som er opptatt av å diagnostisere ved hjelp av biokjemiske analyser av blodet, kroppsvæsker og vev.

                                               

Klokketest

Klokketest er en enkel test for å avdekke begynnende demens. Den utføres ved at pasienten/testpersonen tegner en sirkel og får beskjed om at om sirkelen er en urskive, skal de tallene som vanligvis står på urskiva settes på riktig sted langs buen ...

                                               

Koma

Koma er en kroppslig tilstand preget av dyp bevisstløshet. I medisinsk terminologi benyttes blant annet skåre-systemet Glasgow Coma Scale for å betegne graden av bevissthetspåvirkning. Kunstig koma er det samme som medisinsk indusert koma, en til ...

                                               

Lacnunga

Lacnunga er en samling av diverse medisinske tekster på hovedsakelig på angelsaksisk og som ble nedskrevet i sørvestlige England en gang rundt det første tiåret på 1000-tallet, det vil si betydelig senere enn Balds legebok, en annen medisinsk tek ...

                                               

Laryngektomi

Laryngektomi betyr fjerning av strupehodet. Dette blir gjort i alvorlige tilfeller av larynxcancer. Etter en laryngektomi puster pasienten gjennom et hull i halsen.

                                               

LD50

LD 50 er en standard toksikologisk indikator for akutt forgiftning. Testen ble funnet opp av J. W. Trevan i 1927 og den angir hvor stor en dose må være for at 50 prosent av testsubjektene i en populasjon skal dø. Forkortelsen LD stammer fra den e ...

                                               

Legemiddel

Et legemiddel eller medikament er et farmasøytisk produkt som kan forebygge, lege eller lindre sykdom, symptomer, skade eller smerte hos mennesker og dyr. Mens legemidler tidligere i alt vesentlig ble fremstilt i apotekene, er flertallet i dag så ...

                                               

Letrozol

Letrozol er et legemiddel som brukes i behandlingen av brystkreft hos kvinner som har gjennomgått klimakteriet. Det er en beskyttende hormonbehandling, også kalt endokrin terapi, som forhindrer at hormoner stimulerer vekst av kreftceller. Legemid ...

                                               

Lobotomi

Lobotomi betyr å operere i en lapp. Hvis man fjerner en lapp kalles det lobectomi. Medisinsk har også ordet "leucotomi" blitt brukt internt ved sykehusene. Begrepet er brukt om en type hjerneoperasjoner som går ut på å kutte forbindelsen mellom d ...

                                               

Lokalbedøvelse

Lokalbedøvelse eller lokalanestesi er en hendelse der et lokalanestetikum tilføres for å blokkere smerte, for eksempel under et mindre inngrep på kroppen eller som en nerveblokade. Lokalanestetikum gis som regel som injeksjon og hensikten er å bl ...

                                               

Lysterapi

Lysterapi er en terapiform som nyttiggjør lysets påvirkning av menneskets fysiologi.Behandlingen brukes fremfor alt ved døgnrytmeforstyrrelser, og kan i korte trekk sies å hjelpe kroppen i å "stille klokken". Lidelser som kan behandles med lyster ...

                                               

Matforgiftning

Matforgiftning eller matbåren sykdom er all sykdom som inntreffer som et resultat av matinntak. Felles for sykdommene er at de forårsakes av gifter som produseres av bakterier som har formert seg i maten. Det kommer som regel av at maten ikke er ...

                                               

Medisinens historie

Mennesket har opp gjennom tidene forsøket å forhindre, forebygge og helbrede sykdommer ved hjelp av medisin. Denne artikkelen omhandler behandling av somatiske lidelser. Se også Behandling av sinnslidelser gjennom tidene.

                                               

Medisinsk etikk

Medisinsk etikk er en del av den medisinske filosofi og består av etikk som gjelder for medisinsk virksomhet. Medisinsk etikk, har sub-kategorier for medisinske spesialiteter, som for eksempel, sykepleieetikk.

                                               

Medisinsk metode

Medisinsk metode er den norske oversettelsen av det engelskspråklige begrepet health technology. Med metode forstås her alle tiltak for å forebygge, diagnostisere og behandle. En medisinsk metode omfatter i tillegg til selve prosedyren således br ...

                                               

Medisinsk metodevurdering

Medisinsk metodevurdering legger vekt på hvor virksom eller effektiv en medisinsk metode er og hvilke negative konsekvenser eller bivirkninger bruken av en metode kan gi. Arbeidsformen er først og fremst en oppsummering og vurdering av tilgjengel ...

                                               

Medisinsk pedagogikk

Medisinsk pedagogikk er et vitenskapelig fagfelt som omhandler utdannelse av medisinere, og i en bredere forstand også annet helsepersonell som f.eks. sykepleiere. Det er et tverrvitenskapelig kunnskapsområde hvor man blant annet studerer undervi ...

                                               

MEDLINE

MEDLINE er en omfattende database, som inneholder litteratur-data innen helsefag og biomedisinsk forskning. Den dekker primært medisin, sykepleie, odontologi og veterinærmedisin, men dekker også omfattende områder innen biologi, inklusive temaer ...

                                               

Naegeles regel

Naegeles regel er en regel for fastsetting av svangerskapslengde og dermed fødselstermin for mennesker. Naegeles regel sier at fødsel inntreffer ca. 9 måneder og 7 dager etter siste menstruasjons første dag - i gjennomsnitt 280 dager. Nyere forsk ...

                                               

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin er en enhet under det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. NAFKAM stimulerer til, utfører og koordinerer norsk forskning innen komplementær og altern ...

                                               

Negativ tilbakekobling

Negativ tilbakekobling fungerer som en reguleringsmekanisme for flere prosesser i levende organismer, og sørger for at essensielle verdier holdes stabile. Ved negativ tilbakekobling kan en høy konsentrasjon av hormon A som fører til en høyere kon ...

                                               

Nobelprisen i fysiologi eller medisin

Nobelprisen i fysiologi eller medisin er en av de fem nobelprisene. Det er Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet som hvert år i begynnelsen av oktober vedtar hvem som har vunnet årets nobelpris. Prisen har vært utdelt siden 1901.