ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 232
                                               

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er et verktøy for beslutningsstøtte som skal sikre riktig respons på meldinger som kommer til medisinsk nødmeldetjeneste. Indeks skal blant annet sørge for at responstiden fra en melding kommer inn til ambulans ...

                                               

Norsk magasin for lægevidenskaben

Norsk magasin for lægevidenskaben var et norsk fagtidsskrift for medisin som utkom i årene 1840–1938. Tidsskriftet ble stiftet i 1840 av Lægeforeningen i Christiania. Det var det andre medisinske fagtidsskriftet i Norge, etter Eyr, som utkom i år ...

                                               

Oksygenbehandling

Oksygenbehandling eller behandling med medisinsk oksygen som tilsetning via innåndingsluften, slik at innåndingen får en høyere prosentvis konsentrasjon av oksygen enn normal atmosfæreluft. Medisinsk O 2 er i seg selv renset O 2 med en renhet på ...

                                               

Operasjon (medisinsk behandling)

Operasjon er et kirurgisk inngrep som blant annet brukes ved kreftbehandling. Kirurgi innebærer at en kreftsvulst fjernes ved hjelp av operasjon. Det er den behandlingsmetoden som har størst betydning for helbredelse av de fleste kreftformer. De ...

                                               

Opioidreseptor

Opioidreseptor er reseptorer som binder og reagerer på opioider. De spiller en viktig rolle i smertelindring og bedøvelse. Følgende typer finnes: My ORL-1 #2: Obstipasjon og andre bieffekter #1: Analgetisk effekt Kappa Delta

                                               

Organdonasjon

Organdonasjon er når en organdonor gir ett eller flere organer til andre. Som oftest skjer dette når donor er død, men en levende person kan også avgi en nyre og en del av leveren. Organet som doneres opereres inn i den pasienten som trenger nytt ...

                                               

Pacemaker

Pacemaker er et hjelpemiddel for å opprettholde tilnærmet normal hjerterytme hos personer som av forskjellige årsaker har mistet dette. Pacemaker består av en "kanne", dvs en liten metallboks, på ca. 3x3 cm bestående av et innkapslet batteri, sen ...

                                               

Pasient

En pasient er en person som får behandling av helsepersonell for psykisk og/eller fysisk sykdom/lidelse eller skade, på sykehus/klinikk og/eller andre behandlingsinstitusjoner.

                                               

Pasienthåndboka

Pasienthåndboka er publikumsversjonen av Legehåndboka på Internett og er et norsk, medisinsk nettsted først og fremst med tanke på opplysning om helse, symptomer og sykdommer. Nettstedet inneholder også nyhetsoppslag, dokumenter om trening og et ...

                                               

Patogen

Patogen er et biologisk eller medisinsk begrep som brukes om det som forårsaker sykdommer, vanligvis bakterier og virus. Adjektivet patogen er synonymt med "sykdomsfremkallende". På samme måte brukes begrepet patogenese om hvordan en sykdom oppst ...

                                               

Patologi

Patologi betyr sykdomslære og omhandler studiet av sykdommer. Faget er en form for vitenskap og en gren av medisinen som involverer vurdering av celle-, vevsprøver og organer tatt fra pasienter, som blir sendt inn til en medisinsk patologiavdelin ...

                                               

Perkusjon (medisin)

Perkusjon er en medisinsk undersøkelse hvor en finger holdes på huden og en annen finger slåes mot fingeren. Avhengig av tettheten på vevet innenfor høres forskjellig reflektert lyd. Friskt lungevev er luftfylt og gir et hult ekko. Ved lungebeten ...

                                               

Persontilpasset medisin

Persontilpasset medisin, eller presisjonsmedisin, er en betegnelse på et sett med diagnostiske metoder som i større grad enn tradisjonell medisin søker å finne behandling eller forebygging som er tilpasset den enkeltes egenskaper. Selv om medisin ...

                                               

Piercing

For piercing-yrket, se Piercer Piercing er en type kroppssmykke, der smykket blir satt inn gjennom huller i huden. Det er blitt spesielt populært i I-land etter 1990 og til i dag, men har også blitt funnet på eksempelvis mumier fra flere tusen år ...

                                               

Pirquetprøve

Pirquetprøve eller Pirquets reaksjon var den vanligste diagnostiske testen brukt for å fastslå tuberkulose. Prøven ble utviklet av legen Clemens von Pirquet. Pirquet-prøven ble i Norge som siste land i verden i 2004 erstattet av Mantoux-metoden. ...

                                               

Plantelegemiddel

Plantelegemiddel eller plantebasert legemiddel er et legemiddel definert i direktiv 2004/24/EC for å sikre en harmonisering av reglene for denne produktkategorien i hele EU-området. Ved å etablere faste, internasjonale regler og prosedyrer for go ...

                                               

Polydipsi

Polydipsi er den medisinske termen som betyr et unormalt høyt inntak av væske gjennom munnen, det vil si drikking. Væsken er normalt vann, selv om termen gir assosiasjoner til alkohol på grunn av den etymologisk relaterte termen dipsomani, som be ...

                                               

Polypp (medisin)

En polypp er en abnormal utvekst fra en mukøs membran. Vanlige steder for polypper er i nese nasalpolypper, magesekk, tykktarm, urinblæren og livmoren. I prinsippet kan de oppstå i alle slimhinner, for eksempel i cervix og tynntarm.

                                               

Polysomnografi

Polysomnografi, ofte forkortet til PSG, er en klinisk nevrofysiologisk metode for undersøkelse av søvn og forandringene som skjer under søvn. Undersøkelsen er gjort i de timene pasienten/forsøkspersonen vanligvis sover, om natten for de fleste. A ...

                                               

Postural kontroll

Postural kontroll, defineres som evnen til å opprettholde likevekt i et gravitasjonsfelt ved å holde eller returnere kroppens tyngdepunkt over understøttelsesflaten og som evnen til å kontrollere kroppens posisjon i rommet. Likevekt knyttes både ...

                                               

Prevalens

Prevalens brukes i medisinsk statistikk til å beskrive hvor mange individer i en bestemt gruppe som har en gitt tilstand eller sykdom, gjerne på et gitt tidspunkt. Man skiller således mellom prevalensen ved et visst tidpunkt, punktprevalens, og p ...

                                               

Primum non nocere

Primum, non nocere eller primum, nil nocere er en latinsk frase som betyr først av alt, å ikke skade eller først av alt, å intet skade. Nonmaleficence er et annet prinsipp som har blitt utledet av det førstnevnte og er knyttet til den medisinske ...

                                               

Prince Albert-piercing

Prince Albert-piercing er en av de vanligste piercinger av kjønn på menn. Prince Albert er en piercing i ringform som strekker seg langs undersiden av glans fra urinrørsåpningen til der glans møter penisens skaft. Den beslektede "omvendte Prince ...

                                               

PubMed

PubMed er en søkemotor som gir tilgang til sammendrag fra den bibliografiske databasen Medline. Den er gratisversjonen av Medline. PubMed er verdens største database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk ...

                                               

PubMed Central

PubMed Central er en fritt tilgjengelig database for vitenskapelige publikasjoner innen biomedisin og biologi. Databasen er en videreutvikling av søkemotoren Entrez for PubMed. Pubmed Central ble utviklet av United States National Library of Medi ...

                                               

Punksjonscytologi

Punksjonscytologi eller finnåls aspirasjonsbiopsi er en hurtig og meget billig teknikk brukt av en patolog for å stille pasientdiagnoser. Teknikken brukes spesielt for å oppdage kreft. Patologen henter celler og små vevsbiter fra sykelige forandr ...

                                               

Quantum satis

Quantum satis var gammel apotekerlatin for påfyll av noe til målet var fylt. Ofte ble dette påfyll av enten vann, olje eller sprit til et gitt mål for medisin eller salve, der ingrediensene ellers var gitt med volum- eller vektangivelse. Ofte ble ...

                                               

Radiokjemi

Radiokjemi er en gren av kjemien som omhandler bruk av radioaktivitet for å studere kjemiske reaksjoner og -mekanismer. Radiokjemi har mye til felles med kjernekjemi og kjernefysikk, men har mer fokus på kjemiske anvendelser. Alle ustabile isotop ...

                                               

Randomisert kontrollert studie

En randomisert kontrollert studie, også kalt randomisert kontrollstudie på norsk, er en vitenskapelig metode for å undersøke effekt av en bestemt type behandling. Formålet er vanligvis å sammenligne resultatet i to eller flere grupper gjennom å g ...

                                               

Referanseområde (medisin)

Denne artikkelen tar for seg "referanseområde" som begrep for medisinske blodprøver. Referanseområde for et prøvesvar er det svarintervallet som 95% av den friske befolkningen kommer innenfor dersom de testes. Det innebærer at selv blant friske p ...

                                               

Reisemedisin

Reisemedisin berører fagområder som ikke bare er medisinske, men også zoologi, reiseforsikring, reisendes sikkerhet, geografi og meteorologi. Reisemedisin har foreløpig ikke status som eget fag i det norske medisinstudiet. International Society o ...

                                               

Renin-angiotensin-aldosteron-systemet

Renin-angiotensin-aldosteron-systemet er svært viktig i blodtrykksreguleringen og for salt- og vannreguleringen i kroppen. Prosessen foregår i nyrene. Renin er et enzym som produseres, lagres og frigjøres av det såkalte jukstaglomerulære apparat. ...

                                               

Respirasjon

Respirasjon eller åndedrett er en funksjon som utføres i åndedrettssystemet, en utveksling av gassene oksygen og karbondioksid mellom levende organismer og omverdenen. Luft består imidlertid av mer enn O 2 og CO 2. Den består av mest nitrogen, me ...

                                               

Respirasjonssvikt

Respirasjonssvikt er innen medisin en tilstand der respirasjonssystemet ikke klarer å sørge for tilstrekkelig oksygenering av blodet, enten med eller uten svikt i eliminasjon av karbondioksid. Oppdelingen i type 1 og 2 skjer på basis av om forhøy ...

                                               

Resusci Anne

Resusci Anne, også kjent som Rescue Anne og "Annedukken", er en treningsdukke for hjerte-lunge-redning utviklet av Laerdal Medical i Stavanger. Dukken ble første gang lansert i 1960, og ansiktet var da modellert av billedhuggeren Emma Matthiasen. ...

                                               

Rhesusfaktor

Rhesusfaktorer refererer til et tidlig utviklet system for å unngå å gi feil blodtype til pasienter som trengte blodoverføring. Noe forenklet var det slik at noen blodtyper ikke var forlikelige og utviklet klumper eller ødela hverandre. Ved å sor ...

                                               

Salutogenesis

Salutogenesis er et begrep som viser til en tilnærming til medisinsk behandling som fokuserer på faktorer som støtter opp under menneskers helse og velvære, fremfor faktorer som forårsaker sykdom. En "salutogenetisk modell" fokuserer på forhold m ...

                                               

Sensitivitet

Denne artikkelen handler om sensitivitet i forhold til tester og statistikk. Sensitivitet brukes i medisinsk sammenheng til å beskrive en prøves evne til å oppdage tilstanden prøven skal teste. En prøves sensitivitet er definert som sannsynlighet ...

                                               

Septisk sjokk

Septisk sjokk er en alvorlig tilstand som kan være livstruende, der vevsgjennomblødningen svikter hos en pasient med kritisk blodforgiftning. Alle bakterier som fører til blodforgiftning kan gi sjokk. Septisk sjokk skyldes som oftest endotoksiner ...

                                               

Sjokk

Sirkulatorisk sjokk eller sirkulasjonssvikt, vanligvis referert til som sjokk, er innen medisin et syndrom karakterisert av svikt i kroppens sirkulasjonssystem, og påfølgende nedsatt blodtilførsel til kroppsvevene. I siste instans fører ubehandle ...

                                               

Sjøfartsmedisin

Sjøfartsmedisin er læren om de spesielle medisinske forhold som angår sjøfolk og livet ombord. Fagområdet kalles også maritim medisin. Helseforhold ombord er på mange måter særegne og spesielle. Sjøfolk utsettes for en rekke forhold som skiller a ...

                                               

Skadereduksjon

Skadereduksjon viser til politikk, behandlingstilbud og prosjekter som har til hensikt å redusere helsemessige, sosiale og økonomiske skader og problemer forbundet med bruken av tobakk og psykoaktive stoffer. Det er en evidensbasert og kostnadsef ...

                                               

Skolemedisin

Skolemedisin er en populær betegnelse for medisin som har dokumentert effekt. Skolemedisinen bygger på anvendt vitenskap. Forskjellen på skolemedisin og såkalt alternativ medisin er at alternativ sykdomsbehandling mangler dokumentert virkning. Al ...

                                               

Smertepumpe

En smertepumpe er en medisinsk infusjonspumpe for legemidler oppløst i vann for konstant og langvarig injeksjon, enten subkutant, intravenøst eller epiduralt. Smertepumper er ofte batteridrevne, og kan være utformet som sprøytepumper eller perist ...

                                               

Smitte

Smitte er overføring av et smittestoff fra en organisme til en annen, enten direkte eller indirekte. Smitteoverføring kan forekomme uten at smittemottakeren blir syk. Mikroben har da etablert seg hos en vert uten å fremkalle infeksjon, og det er ...

                                               

Sosialmedisin

Sosialmedisin er et fagområde i krysningspunktet mellom medisin og samfunnsfag. Faget søker å forstå hvordan sosiale og økonomiske forhold virker på helse, sykdom og medisinsk praksis, og bidra til et sunnere samfunn gjennom en slik økt forståels ...

                                               

Spekulum

Et spekulum er et medisinsk verktøy for å undersøke kroppsåpninger, med en utforming som avhenger av hvilken kroppsåpning som skal undersøkes. I eldre tekster kan spekulumet ble referrert til som et diopter eller dioptra. Vaginale spekula ble bru ...

                                               

Spesialitetskomité

Spesialitetskomité er i Norge en komité med ansvar for å utarbeide innholdet i spesialistutdannelsen i en medisinsk spesialitet. Fra oktober 2011 er spesialitetskomitéene sakkyndige organer for Helsedirektoratet. I 2012 var det 43 spesialitetskom ...

                                               

Spesifisitet

Spesifisitet i medisinsk sammenheng definert som sannsynligheten for at en prøve skal være negativ dersom vedkommende som testes faktisk ikke har tilstanden det testes for. En prøves spesifisitet sier sammen med dens sensitivitet hvor nøyaktig pr ...

                                               

Stigmata

Stigmata er i kristen, og særlig katolsk, forstand sår på ett eller flere av de steder på kroppen hvor Kristus ble såret i forbindelse med korsfestelsen, dvs naglene sår på hender og føtter, i siden etter spydet, samt i pannen etter tornekronen. ...