ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 26
                                               

Lasswell-formularet

Harold Lasswell kom i 1948 med sin berømte huskeregel for kommunikasjon, som egentlig er en muntlig fremstilling av den enkleste prosessorienterte kommunikasjonsmodellen vi har: "Hvem sier hva gjennom hvilken kanal/medium til hvem med hvilken vir ...

                                               

Lawfare

Lawfare er en form for asymmetrisk krigføring, som består i å bruke lovene og rettsapparet mot en fiende, for eksempel ved å utfordre lovligheten av militær- eller utenrikspolitikk, binde opp tiden deres, eller for å vinne en PR-seier. Det engels ...

                                               

Llowbank

Llowbank AS er et norsk, uavhengig reklamebyrå med kontorer i Oslo. Byrået ble grunnlagt 12. desember 2012 av Terje Banken, Tore Woll og Arne-Inge Christophersen og består av seks partnere og totalt ni ansatte. Byrået leverer tjenester for merkev ...

                                               

Lombard-effekten

Lombard-effekten, som beskrev den i 1911) er økningen av stemmestyrken med økende bakgrunnsstøy for å overdøve denne støyen. Effekten er velkjent på restauranter og andre spise- og drikkesteder etter hvert som de fylles med gjester – men forekomm ...

                                               

Løgn

En løgn er en usann påstand eller erklæring fremstilt som en sannhet. Løgn foregår mellom mennesker når løgneren uttaler noe han eller hun vet er usant, med den hensikt få noen til å tro det er sant. En løgn er fremsatt for å villede, og som alts ...

                                               

Markering

Markering er en fellesbetegnelse som beskriver dyr og menneskers måte å kommunisere med andre på, enten det er artsfrender eller ikke. Dyr kan bruke både vokalisering, duftavsetning, kroppsspråk og tegnsetting for å markere seg. Mennesker bruker ...

                                               

Marte meo-metoden

Marte meo-metoden er en veiledningsmetode utviklet av Maria Aarts i Nederland på 1970-tallet. Aarts intensjon var å styrke samspillet mellom foreldre og barn. Metoden har spredd seg internasjonalt, og har vært i bruk i demensomsorgen i Norge side ...

                                               

Massegymnastikk

Massegymnastikk er et fenomen som er sterkt forbundet med den tidligere Østblokken der dette ble utviklet til å bli gigantarrangement, der enkeltindividene gikk opp i en større gruppe i nøye koreagraferte bevegelser. Antall deltakere var ofte svæ ...

                                               

Massekommunikasjon

Massekommunikasjon er kommunikasjon fra en sender til flere mottagere gjennom et medium. Eksempler på slike medier er: Talere Fjernsyn Avis Internett Reklame Radio Målet for all massekommunikasjon er at flere mottakere, på forskjellig geografisk ...

                                               

Metakommunikasjon

Metakommunikasjon er kommunikasjon om kommunikasjon. Betegnelsen meta er egentlig en gresk forstavelse som betyr etter. Den blir for første gang brukt i filosofihistorien i verket Metafysikk av Aristoteles. Siden har betegnelsen meta blitt brukt ...

                                               

Mikropunkt (samband)

Et mikropunkt er tekst eller et bilde som er vesentlig redusert i størrelse for å hindre påvisning av utilsiktede mottakere. Mikropunkt er normalt kuleformet, og rundt en millimeter i diameter, men kan være laget i forskjellige former og størrels ...

                                               

Mikrouttrykk

Mikrouttrykk er korte og ufrivillige ansiktsuttrykker mennesker viser når de prøver å skjule, eller undertrykke, en følelse. De blir vanligvis uttrykt i situasjoner der personen anser at en har en høy risiko for å tape eller vinne noe. I motsetni ...

                                               

Mimikk

Mimikk refererer til minespill som en person bruker, vanligvis sammen med ord for å uttrykke seg muntlig. I psykologien kalles det den nonverbale delen av kommunikasjon. Mime er en kunstart innen film og teater/kabaret som uttrykker opplevelser o ...

                                               

Multimodalitet

Multimodalitet betegner meningsskaping gjennom en kombinasjon av to eller flere typer tegnsystemer. Termen betyr "på mange måter". En modalitet er altså en måte å skape mening på; en ressurs for kommunikasjon. Multimodalitet står i motsetning til ...

                                               

Norske Argus

Norske Argus var Skandinavias første etablerte klippbyrå for å sakse artikler og opplysninger fra dagsavisene. Virksomheten besto i hovedsak av å identifisere medieomtaler for kommersielle bedrifter innenfor gitte tidsrom, mens bibliotekene gjern ...

                                               

Samarbeid

Samarbeid er å jobbe sammen med andre for å oppnå felles mål. Det er en rekursiv prosess som omfatter to eller flere personer eller organisasjoner. De fleste typer samarbeid er avhengig av lederskap, et ansvar som kan innehas enten av én person e ...

                                               

Selvsensur

Selvsensur er når man utøver sensur overfor seg selv. Selvsensur inntreffer når man er redd for å støte noen, og praktiseres flittigst av journalister, filmskapere, forfattere og forlag.

                                               

Semantisk kompresjon

Semantisk kompresjon er en utvelgelsesteknikk eller metode som brukes innen Alternativ og supplerende kommunikasjon. Teknikken brukes på talehjelpemidler for mennesker som ikke kan snakke, men har språkforståelse. Semantisk kompresjon anvender va ...

                                               

Shannon-Weaver-modellen

Shannon-Weaver-modellen er en kommunikasjonsmodell utviklet av matematikeren Claude Elwood Shannon og Warren Weaver, som ble lansert i boken The Mathematical Theory of Communication i 1949. Modellen er en av de mest kjente overføringsmodellene. M ...

                                               

Smil

Smil er et grunnleggende følelsesuttrykk og en grimase hvor mange av musklene i ansiktet trekkes sammen. Spedbarn begynner å smile omkring seks uker gamle, ofte når de ser andre ansikter. Smil brukes som oftest for å uttrykke glede og vennlighet, ...

                                               

Spin

Spin er et engelsk ord som betyr "å snurre rundt", og er en overskrift for en lang rekke kommunikasjonsverktøy som er med på å dreie et budskap i en bestemt retning. En ekspert på området kan iblant kalles spin doctor eller sukkerspinner.

                                               

Spinn (kommunikasjon)

Spinn eller spin er profesjonell markedsføring av politikk, politikere og menings- og idébaserte fenomener. Slikt spinn kan også kalles strategisk kommunikasjon eller medierådgivning. Ordet stammer fra det amerikanske spin, det vil si "snurre run ...

                                               

Språkutvikling

Språkutvikling handler i utviklingspsykologien om hvordan mennesker tilegner seg språk som en grunnleggende ferdighet. Også pedagogikken er opptatt av barns utvikling av språk, spesielt innlæring av morsmål. Både arv og miljø spiller inn når barn ...

                                               

Standardoppsett for kommando- og kontrollbrigade i de russiske væpnede styrker

En Standard kommando- og kontrollbrigade i Russland kan for eksempel være delt inn i disse underavdelinger: brigadestabskompani Hovedelement 3. Vakt- og sikringsbataljon 1. bataljon for etablering av kommandoplasser 2. bataljon for etablering av ...

                                               

Syndikering

Syndikering, også kalt syndikasjon, er en publiseringsavtale og distribusjonsordning som gjør det mulig å utgi det samme materialet i flere forskjellige massemedier. Verbet syndikere vil si å selge for eksempel en artikkel eller liknende til fler ...

                                               

Tabell

En tabell er en oversiktlig presentasjon av fakta, ofte inndelt i rader og spalter, og ofte med tittelrader. Vanligvis består tabeller av beskrivende fakta som kan uttrykkes i tall eller tekst.

                                               

Tegn

Se også Tegn tidsskrift. Et tegn er en konvensjonell forbindelse mellom et uttrykk og et meningsinnhold. Dette innebærer at noe for å være et tegn må oppfylle kravet om at mennesker har bestemt hvilken mening som skal legges i ulike uttrykk. Sånn ...

                                               

Tekst

En tekst er vanligvis en skrevet eller trykt samling ord som danner en mening, ofte er det ord i en fortelling. Tekst betegner da både innholdet og selve skriftet, altså det skrevne. Den delen av språkvitenskapen som har tekster som sitt studiefe ...

                                               

Telegramadresse

Telegramadresse er en adresse beregnet på et telegram eller en melding på fjernskriver. Telegramadressen inneholder, foruten selve meldingen, mottakerens telegramadresse og en kommunikasjonskode, postadresse og adressatens registrerte adresse. De ...

                                               

Tidskapsel

En tidskapsel er en samling av gjenstander og/eller informasjon som brukes til å kommunisere med folk i fremtiden og til å hjelpe fremtidige arkeologer, antropologer og historikere. Tidskapsler graves ofte ned i forbindelse med spesielle begivenh ...

                                               

Tostegshypotesen

Tostegshypotesen ble utviklet av blant annet Paul Felix Lazarsfeld på 1940- tallet. Den er en enkel modell som går ut på at budskap fra massemedia blir mottatt av et mindre antall mottakere, som så, gjennom personlig kommunikasjon bringer budskap ...

                                               

Transponder

Transponder er en radiomottaker som automatisk sender en kode tilbake. På engelsk er det forkortet fra Transmitter-responder eller sender-svarer. På korte avstander er energien som kommer utenfra nok til å sende et nødvendig kodet signal tilbake. ...

                                               

Vanlige folk-argument

Et "vanlige folk-argument" er en form for propaganda og en logisk feil. Et vanlige folk-argument er et argument hvor taleren presenterer seg som en gjennomsnittlig person - en "hvermansen" som kan forstå og ha empati med lytterens bekymringer. De ...

                                               

Verbal metakommunikasjon

Verbal metakommunikasjon er en samlebetegnelse for alle de måter som man kan snakke om samtalen. Begrepet kan sees på som et forsøk på å utvikle en mer presis beskrivelse av deler av begrepet metakommunikasjon. Her handler det om å verbalisere sa ...

                                               

Videomøte

Et videomøte eller en videokonferanse er et møte der deltagerne kan se og høre hverandre ved hjelp at kommunikasjonsteknologi, uten å være på samme sted. Videokonferanser skiller seg fra telefonkonferanser ved at bilde deles i tillegg til lyd. Id ...

                                               

Youtuber

Youtuber, også kalt YouTube-kjendis, er en influenser og videoblogger som regelmessig lager videoer og publiserer disse på videodelingsplattformen YouTube. Utover i 2010- og 2020-årene har ordet "youtuber" fått en mer generell betydning, og omfat ...

                                               

Heksering

En heksering er en naturlig oppstått ring i vegetasjonen forårsaket av ulike soppvekster. Normalt fremstilles en heksering som en sirkelformet forekomst av en bestemt soppart i et flatt lende. En heksering kan imidlertid også fremstå som et sirke ...

                                               

Landskap

Landskap refererer til et geografisk område. Begrepet brukes i to hovedbetydninger, en naturgeografisk og en kulturgeografisk/kulturhistorisk. Begrepet sammenfaller ikke nødvendigvis med moderne administrative grenser eller landegrenser, og de nø ...

                                               

Megafauna

Megafauna blir generelt definert som dyr som veier mer enn 500–1000 kg, selv om noen også inkluderer dyr med en vekt ned mot 50 kg. Terminologien blir også benyttet til å beskrive spesielle grupper med eksepsjonelt store dyr, og da spesielt utdød ...

                                               

Moder jord

Moder jord er en utbredt personifisering av naturen og jorden. Den fokuserer på de livgivende og ernærende aspektene i naturen – ofte figurert i form av en moderskikkelse. I forhistorisk tid ble gudinnen assosiert med fruktbarhet og grøde, jordbr ...

                                               

Tørke

Tørke er en utvidet periode hvor tilgangen av vann faller under de statistiske behovene for en region. Tørke er ikke et rent fysisk fenomen, men i stedet et samspill mellom naturlig tilgang på vann og menneskelige behov for vann. Den presise defi ...

                                               

Allied Submarine Detection Investigation Committee

Allied Submarine Detection Investigation Committee var en alliert komité satt ned under den første verdenskrig for å søke å finne en måte å detektere ubåter under vann. Dette resulterte i det vi i dag kjenner som sonar, et apparat som sender ut l ...

                                               

Automatisk skiltgjenkjennelse

Automatisk skiltgjenkjennelse er teknologi for gjenkjennelse av bilskilter. Teknologien består av et kamerasystem og programvare som tolker bilder og gjør automatiske registersøk.

                                               

Avionikk

Avionikk er et luftfartøys instrumenter og radioutstyr. Disse inkluderer som regel flyinstrumenter, navigasjons- og kommunikasjonstyr, og eventuelt datamaskiner og radar. Instrumentene kan være elektriske eller mekaniske. Flere flyinstrumenter er ...

                                               

Boktrykk

Boktrykk er den tradisjonelle betegnelsen for trykking med typografisk teknikk. Boktrykk er en høytrykksmetode. Det kan trykkes både tekst og illustrasjoner i samme arbeidsgang – dessuten kan boktrykkpresser brukes til preging, perforering, stans ...

                                               

Bomberobot

En såkalt bomberobot er egentlig ikke en robot i ordets rette forstand, men derimot en RCV, eeller en slags landgående drone. Det vil si at den er en fjernstyrt og førerløs innretning i motsetning til en robot, som vil være en autonom innretning. ...

                                               

Brannprosjektering

Plan- og bygningsloven sier at bygninger må sikres med hensyn til brann. Hvilke krav som stilles til sikkerhet i et bygg beskrives i brannprosjekteringen. Formålet med brannprosjektering er å berge liv samt å begrense verditap som en følge av bra ...

                                               

DARPA Grand Challenge

DARPA Grand Challenge er en konkurranse som arrangeres av DARPA. De konkurrerende lagene skal bygge et kjøretøy som på egen hånd kan forflytte seg fra start til mål via en på forhånd utpekt løype. Konkurransen ble avholdt første gang i 2004. 2007 ...

                                               

Decal

Decal, også kalt klistremerke, transfers eller overføringsbilde, er et stykke plastfolie, tøy eller papir med et påtrykt mønster, tekst eller bilde, for eksempel en logo som kan overføres til en annen overflate ved kontakt. Det er to varianter: S ...

                                               

Demning

En demning eller dam er en barriere for å hindre, omdirigere eller senke strømmen til rennende vann. Dette danner som regel et reguleringsmagasin eller vannreservoar som kan tappes av og brukes til irrigasjon eller kraftproduksjon. Betegnelsen st ...