ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 263
                                               

Den europeiske minnedag for ofre for stalinisme og nazisme

Den europeiske minnedagen for ofrene for stalinismen og nazismen, som markeres 23. august, ble vedtatt innført av Europaparlamentet i 2008/2009 som en "Europa-omfattende minnedag for ofrene for alle totalitære og autoritære regimer, som skal mark ...

                                               

Den internasjonale konvensjon om eliminering av alle former for rasediskriminering

Den internasjonale konvensjon om eliminering av alle former for rasediskriminering er en FN-traktat som påbyr dets medlemsland å eliminere rasediskriminering og å fremme forståelse mellom raser. Traktaten er kontroversiell fordi den også krever a ...

                                               

Den norske Helsingforskomité

Den norske Helsingforskomité er en ikke-statlig organisasjon stiftet i 1977, som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Den norske Helsingforskomité var tilsluttet Den internasjonale Helsingforsføde ...

                                               

Eiendomsrett

Eiendomsrett er retten til å eie, kontrollere og styre eiendom. Rettslig sies det gjerne at eiendomsretten er negativt avgrenset. Eiendomsretten gir eieren alle rettigheter til å bruke og råde over eiendommen, unntatt de beføyelsene som ved lov e ...

                                               

Ekstraordinær bortføring

Ekstraordinær bortføring er bortføring og utenomrettslig transportering av en person, fra en nasjon til en annen ofte med formål å omgå involverte nasjoners egne lovfestede rettigheter for den bortførte personen. Annet begrep som også brukes, men ...

                                               

Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter

Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter ble vedtatt av den franske nasjonalforsamlinga 26. august 1789. I korthet slår den fast fire grunnleggende rettigheter: frihet, eiendom, sikkerhet og motstand mot undertrykking.

                                               

Europarådets menneskerettskommissær

Europarådets menneskerettskommissær er en del av Europarådet i Strasbourg i Frankrike, men institusjonen er uavhengig av Europarådets medlemsland og andre institusjoner. Kommissæren ble etablert for å fremme bevisstheten om og respekten for menne ...

                                               

Den europeiske menneskerettskonvensjon

Den europeiske menneskerettskonvensjon ble vedtatt av Europarådet i Roma 4. november 1950 for å beskytte menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den trådte i kraft 3. september 1953 da den var blitt ratifisert av tilstrekkelig mange av ...

                                               

Den europeiske menneskerettighetskommisjon

Den europeiske menneskerettighetskommisjon var et menneskerettsorgan som ble opprettet i 1954 på grunnlag av Den europeiske menneskerettskonvensjon fra 1950, i kraft fra 1953. Klagesaker fra individer som mente å ha fått sine konvensjonsrettighet ...

                                               

Den europeiske menneskerettsdomstol

Den europeiske menneskerettsdomstol er en internasjonal domstol som er etablert i medhold av Den europeiske menneskerettskonvensjon. Domstolen behandler anklager fra enkeltmennesker, grupper av mennesker eller stater om brudd på EMK begått av Eur ...

                                               

Den europeiske unions byrå for grunnleggende rettigheter

Den europeiske unions byrå for grunnleggende rettigheter, FRA, er et byrå i EU som ble etablert 1. mars 2007 og som har sete i Wien. FRA etterfulgte EUs overvåkingssenter for rasisme og fremmedfrykt. Byrået har som oppgave å levere uavhengig og f ...

                                               

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter, ofte nevnt som Barnekonvensjonen, er en traktat om menneskerettigheter som omhandler sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter for barn. Konvensjonen definerer et barn som et født menn ...

                                               

FNs kvinnekonvensjon

FNs kvinnekonvensjon, med den fulle tittelen Konvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner, forkortet CEDAW, er en internasjonal konvensjon som ble vedtatt 18. desember 1979 av FNs generalforsamling. Konvensjonen er beskrev ...

                                               

FNs menneskerettighetsdag

FNs menneskerettighetsdag er en FN-dag som har blitt avholdt årlig den 10. desember siden 1950. På denne dagen i 1948 ble De forente nasjoners verdenserklæring om menneskerettighetene vedtatt. FN bruker denne dagen til å sette fokus på menneskene ...

                                               

FNs menneskerettighetskommisjon

FNs menneskerettighetskommisjon var et organ under FNs økonomiske og sosiale råd som arbeidet med menneskerettigheter, i nært samarbeid med FNs høykommissær for menneskerettigheter. 15. mars 2006 vedtok Generalforsamlingen å erstatte menneskerett ...

                                               

FNs menneskerettighetsråd

FNs menneskerettighetsråd, eller The United Nations Human Rights Council, er et organ under De forente nasjoner som har som formål å utbre og styrke menneskerettighetene. Organet overtok etter FNs menneskerettighetskommisjon, som ofte ble kritise ...

                                               

FNs spesialrapportør

FNs spesialrapportør er en ordning innenfor De forente nasjoners arbeid med menneskerettigheter der FNs menneskerettighetsråd oppnevner eksperter som får i oppgave å avlevere rapport om et spesifikt tema eller et bestemt land. Spesialrapportørene ...

                                               

FNs valgfrie protokoll om barn i væpnet konflikt

FNs valgfrie protokoll om barn i væpnet konflikt til FNs konvensjon om barns rettigheter utgjør vedlegg 1 til en resolusjon som ble fattet den 25. mai 2000. Protokollen trådte i kraft den 12. februar 2002. Protokollen krever av ratifiserende land ...

                                               

FNs valgfrie protokoll om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi

FNs valgfrie protokoll om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi til FNs konvensjon om barns rettigheter utgjør vedlegg 2 til en resolusjon som ble fattet den 25. mai 2000. Protokollen trådte i kraft den 18. januar 2002. Protokollens ...

                                               

FNs valgfrie protokoll til konvensjon om sivile og politiske rettigheter

FNs valgfrie protokoll til konvensjon om sivile og politiske rettigheter er en valgfri tilleggsprotokoll til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter som ble vedtatt den 16. desember 1966. Protokollen trådte i kraft den 23. mars 1976. Ti ...

                                               

Folkemordkonvensjonen

Konvensjon om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord er en FN-konvensjon vedtatt av FNs generalforsamling i desember 1948. Konvensjonen trådte i kraft i januar 1951. Alle signatarstater pålegges å forhindre og straffe folkemord i k ...

                                               

Foreningen av tolvte januar

Foreningen av tolvte januar, også kalt Tolvte januar, er en norsk forening etablert i 2012 som arbeider for å bidra til offentlig oppmerksomhet rundt Norges asyl- og innvandringspolitikk, samt arbeide for en human, rettssikker og inkluderende beh ...

                                               

Forsamlingsfrihet

Forsamlingsfrihet er retten til å forsamle seg i private, religiøse eller politiske grupper, uten innblanding fra politiet eller myndigheter. Retten til å delta i fredelige forsamlinger og til frihet til forening med andre fastslås blant annet FN ...

                                               

Freedom House

Freedom House er en stiftelse basert i USA med formål å gjennomføre forskning på – og kjempe for – demokrati, politisk frihet og menneskerettigheter. De utgir en årlig rapport over graden av demokratisk frihet i et hvert land. Organisasjonen ble ...

                                               

Freedom in the World

Freedom in the World er en årlig rapport utgitt av Freedom House, som forsøker å måle graden av demokrati og politisk frihet i verdens stater, samt i viktige omstridte territorier rundt om i verden. Rapporten gir årlig oppdatert oversikt som repr ...

                                               

Friby

En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter i opp til to år. De fleste fribyer er tilknyttet den internasjonale organisasjonen ICORN, International Cities of Refuge Network, som organiserer ordningen og godkjenn ...

                                               

H.I.J.O.S.

H.I.J.O.S. er en menneskerettighetsorganisasjon. Navnet er et akronym for Hijxs por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Organisasjonens hovedformål er å kjempe for etterforskning og rettergang etter bortføringer, og å stans ...

                                               

Hatgruppe

En hatgruppe er en organisert gruppe eller bevegelse som fremmer hat, fiendtlighet eller vold mot mennesker med en gitt rase, etnisitet, religion, kjønn, seksuell orientering, eller en annen bestemt samfunnssektor, eller som støtter og publiserer ...

                                               

Jan Erik Helgesen

Jan Erik Helgesen har vært norsk medlem av Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgiving siden startet i 1990. Helgesen var president i kommisjonen fra desember 2007-2009, og visepresident frem til 2016. Han er cand.jur. fra 1975 og ...

                                               

Human Rights Act

Human Rights Act er en britisk lov som inkorporerer Den europeiske menneskerettskonvensjon i britisk rett og gir adgang til å anvende rettsmidler i britiske domstoler mot brudd på konvensjonen uten å måtte gå til Den europeiske menneskerettsdomst ...

                                               

Human Rights in China

Human Rights in China er en internasjonal organisasjon som søker å forbedre menneskerettigheters uttrykk i Kina. Den ble stiftet i mars 1989. Kontorene ligger i New York og Hongkong. Lederen er Sharon Hom. Tidligere leder var Xiao Qiang.

                                               

Hyllest til menneskets verdighet

Hyllest til menneskets verdighet er et verk av den italienske renessanseforfatteren Giovanni Pico della Mirandola som ble utgitt i 1486.

                                               

ICORN

ICORN – International Cities of Refuge Network er det internasjonale fribynettverket som ble etablert for å tilby forfulgte forfattere, journalister og kunstnere et fristed, eller en friby, hvor de skal kunne skrive og uttrykke seg fritt, uten å ...

                                               

Informasjonsfrihet

Informasjonsfrihet er en forlengelse av ytringsfriheten, og innebærer retten til å høre andres ytringer, eller få innsyn i informasjon kilden frivillig gir fra seg. Informasjonsfrihet, ytringsfrihet og retten til taushet henger sammen og vernes i ...

                                               

Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter er en FN-konvensjon basert på Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Den ble skrevet den 16. desember 1966 og trådte i kraft den 23. mars 1976. Opprinnelig var det FNs menneskeretti ...

                                               

Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er en FN-konvensjon som ble opprettet for å sikre de enkelte mennesker bestemte rettigheter hos sine respektive stater, som blant annet å gi økonomisk, sosiale og kulturell ...

                                               

Den internasjonale Helsingforsføderasjonen

Den internasjonale Helsingforsføderasjonen var en ikke-statlig sammenslutning av 46 menneskerettighetsgrupper med "Helsingsingforskomité" i navnet, med formål å overvåke etterlevelsen av menneskerettighetsbestemmelsene i Helsingfors-erklæringen. ...

                                               

Israeli Apartheid Week

Israeli Apartheid Week er et årlig arrangement, bestående i markeringer og foredrag, knyttet til israelernes okkupasjon av Palestina. Målet med arrangementet er å "opplyse folk om Israels apartheidsystem og fremme kampanjer for boikott, frasalg o ...

                                               

Kvinner i hvitt

Kvinner i hvitt er en opposisjonsbevegelse av kvinner på Cuba. Den består av ektefeller og andre slektninger til opposisjonelle som har blitt fengslet av Castro-regimet. Bevegelsen ble grunnlagt i 2003, etter at 75 mannlige journalister, forfatte ...

                                               

Kvinnerettigheter

Kvinnerettigheter er friheter og hva kvinner og jenter i alle aldre har krav på i mange samfunn. I en del steder er disse rettighetene støttet av lov eller sedvane, men andre steder blir de oversett eller undertrykket. Kvinners rettigheter skille ...

                                               

Let Me Stand Alone

Let Me Stand Alone er en bok som inneholder tekster, herunder dagbøker og brev, skrevet av Rachel Corrie. Boken ble utgitt av W. W. Norton & Company i 2008. Corrie ble drept i 2003 av en israelsk pansret bulldoser mens hun prøvde å beskytte et pa ...

                                               

Menneskerettigheter i Uganda

Menneskerettigheter i Uganda omhandler menneskerettighetessituasjonen i Uganda fra Idi Amins diktatur i 1971 og fremover. Landet har fortsatt store problemer med å gjennomføre allmennelige menneskerettigheter når det gjelder tortur, barnearbeid o ...

                                               

Menneskerettighetserklæringen

Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt av De forente nasjoners tredje generalforsamling den 10. desember 1948 ved Palais de Chaillot i Paris, med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot. Åtte land avsto fra å stemme. Sovjetunionens og Polen ...

                                               

Menneskerettsloven

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett er en norsk lov som skal styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett, jf lovens § 1. Loven representerer en gjennomføring av Grunnloven § 92. Loven innebærer at fem konvensjone ...

                                               

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

En nasjonal institusjon for menneskerettigheter er et organ opprettet for å beskytte eller overvåke menneskerettighetene i et gitt land. De skal blant annet bistå myndighetene, frivillige organisasjoner og enkeltmennesker med rådgivning, utrednin ...

                                               

Natalia Project

Natalia Project er et internasjonalt prosjekt for å tilby trygghetsalarmer til utsatte menneskerettsforkjempere over hele verden. I prinsippet fungerer systemet omtrent som "trygghetsalarmer" for eldre eller voldstruede. Prosjektet sikter mot å h ...

                                               

Nordic Journal of Human Rights

Nordic Journal of Human Rights er et juridisk akademisk tidsskrift utgitt av Routledge. I norsk vitenskapsindeks har det vært rangert som et "nivå 2-tidsskrift" siden 2010.

                                               

Norges Grunnlov § 2

Norges Grunnlov § 2 er den andre paragraf i Eidsvollsgrunnloven av 1814. Etter grunnlovsendringen av 21. mai 2012, slår den fast at kristendommen og humanismen utgjør verdigrunnlaget som den norske stat er tuftet på. Videre sier den at Grunnloven ...

                                               

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges institusjon for menneskerettigheter er en norsk statlig institusjon som ble vedtatt opprettet av Stortinget gjennom en særlov i mai 2015. Den er internasjonalt akseptert som nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge. Institusjon ...

                                               

Norges kvinnelobby

Norges kvinnelobby er en politisk paraplyorganisasjon for norske kvinneorganisasjoner. Organisasjonen arbeider for å ivareta kvinners menneskerettigheter, for å integrere kvinners perspektiver i alle politiske, økonomiske og samfunnsmessige prose ...