ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 277
                                               

Sametingsrådet

Sametingsrådet er Sametingets utøvende makt, og leder den løpende politiske virksomheten i Sametinget. Det er sametingspresidenten som leder sametingsrådet. Sametingspresidenten velges av et flertall i Sametingets plenum. Sametingspresidenten vel ...

                                               

Samisk utdanningsråd

Samisk utdanningsråd hadde som oppgave å samordne skole- og utdanningstiltak overfor den samiske befolkningen i perioden 1976–2000. Rådet tilbød veiledning og informasjon, og fikk etterhvert også myndighet i forhold til utarbeidelse og innhold i ...

                                               

Finnmarksloven

Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke regulerer rettighetsforholdene til grunn og naturressursene på den tidligere statsgrunnen i Finnmark. Loven ble sanksjonert i statsråd 17. juni 2005 og skal sikre grun ...

                                               

Kontroll- og konstitusjonskomiteen (sametinget)

Kontroll- og konstitusjonskomiteen fører parlamentarisk kontroll og tilsyn med Sametingets virksomhet og den virksomhet som finansieres via Sametingets budsjett, i tråd med Sametingets arbeids- og forretningsorden. Komitéen har fem medlemmer, og ...

                                               

Norsk Sameråd

Norsk Sameråd ble etablert i 1964 som et rådgivende organ for norske myndigheter i samiske spørsmål og saker. Rådet besto av 18 medlemmer oppnevnt etter forslag fra samiske organisasjoner. Rådet hadde en egen administrasjon lokalisert i Karasjok. ...

                                               

Samefolkets fond

Samefolkets fond er et statlig fond opprettet i 2000. Formålet var å gi en kollektiv erstatning for de skadene og den uretten som fornorskingspolitikken har påført det samiske folket. I 2014 ble avkastningen erstattet med en årlig bevilgning. Bev ...

                                               

Sametingets arbeidsorden

Sametingets arbeidsorden er et internt reglement for Sametingets arbeid. Arbeidsordenen har sin hjemmel i samelovens §2-14, der det heter at "Sametinget gir bestemmelser om sammenkalling og arbeidsordningen i Sametinget".

                                               

Sametingsbygningen

Sametingsbygningen huser den folkevalgte forsamlingen og administrasjonen for Sametinget i Norge. Bygningen stod ferdig i 2000 og ble offisielt innviet 2. november 2000 av Kong Harald V. Hovedansvarlig for anleggets helhetlige utforming og innred ...

                                               

Samisk språkråd

Samisk språkråd var et organ for normering av de samiske skriftspråkene i Norge. Språkrådet bestod av fem representanter for nordsamene, en for lulesamene og en for sørsamene. Det ble, sammen en del andre samiske råd, lagt inn under Sametinget i ...

                                               

Samisk Utviklingsfond

Samisk utviklingsfond ble etablert i 1975 av norske myndigheter for å fremme tiltak av særlig kulturell, sosial og økonomisk betydning for den samiske befolkning og det samiske bosettingsområdet. Fondet ble styrt og forvaltet av Norsk Sameråd. Et ...

                                               

Guovssonásti

Guovssonásti er et samisk politisk parti etablert i 2005 av det tidligere Renägarförbundet. Partileder Per Mikael Utsi. Partiet hadde tre mandater i det svenske Sametinget Sverige i perioden 2005–09. Ved valget i 2009 fikk partiet ytterligere ett ...

                                               

Jakt- och fiskesamerna

Jakt- och fiskesamerna er et samisk politisk parti i Sverige. Jakt- och fiskesamerna er det svenske Sametingets største parti. Etter sametingsvalget i 2013 hadde partiet ni av Sametingets trettien mandater, tre flere enn i foregående valgperiode. ...

                                               

Liste over Sametingets ordførere

Dette er ei liste over Sametingets ordførere. Det svenske Sametinget ledes av en ordfører som velges blant sametingsrepresentantene. Siden Sametinget ble opprettet i 1993 har det vært seks ordførere.

                                               

Berlins senat

Senatet er delstatsregjeringen i den tyske bystaten Berlin. Senatorene har ministerporteføljer tilsvarende ministrene i andre tyske delstater. Regjeringen ledes av Berlins regjerende borgermester. Hans to stedfortredere, som også er senatorer, ha ...

                                               

Det østromerske senatet

Det østromerske senatet var en nominell arvtager av Det romerske senatet, som ble etablert på 300-tallet av Konstantin den store. Det hadde aldri noen praktisk makt, på denne tiden hadde keiseren ren despotisk kontroll over keiserriket. Senatet m ...

                                               

Hamburgs senat

Hamburgs senat er regjeringen i den tyske delstaten Hamburg. Førsteborgermesteren leder senatet som består av elleve medlemmer. Senatorene i Hamburg kan sammenliknes med ministrene i andre tyske delstater. Senatet i Hamburg har historiske røtter ...

                                               

Italias senat

Republikken Italias senat er overhuset i Italias parlament. Senatet har 315 valgte medlemmer. Stemmerettsalderen ved senatsvalget er 25 år, mens man for å bli valgt til senator må man være over 40. Senatorene velges fra 20 regioner i forhold til ...

                                               

Mexicos senat

De forente meksikanske staters senat er overhuset i Mexicos kongress. Det ble etablert 4. oktober 1824. Det utgjøres av 128 forholdstallsrepresentanter. Senatets president fra og med 1. september 2013 er Raúl Cervantes Andrade. Siden 13. april 20 ...

                                               

Romanias senat

Romanias senat er ett av to kamre i Romanias parlament, og har 143 medlemmer. Etniske minoriterer som ikke oppnår minst en representant i senatet og som på nasjonalt plan oppnår minst fem prosent tilslutning, har rett til plass i senatet. Valget ...

                                               

Senatet (Illinois)

Senatet er førstekammeret i Generalforsamling i Illinois i USA. Det ble opprettet med den første delstatsgrunnloven i 1818 og består av 137 senator fra enmannsdistrikter. Senatet møter i delstatskapitolen i Springfield. Den første offisielle arbe ...

                                               

Spanias senat

Senado de España er overhuset i det spanske parlamentet. Senatet består av 266 medlemmer, hvorav 208 velges etter flertallsprinsippet i provinsene. De øvrige 58 medlemmene av senatet velges av regionalparlamentene i de 17 autonome regionene. Alle ...

                                               

Tsjekkias senat

Senát Parlamentu České republiky, er overhuset i Tsjekkias parlament. Senatet har 81 medlemmer og velges for seks år. En tredjedel av dem er på valg hvert andre år. I motsetning til for deputertkammeret, så kan ikke senatet oppløses tidligere. Se ...

                                               

Belgias representantkammer

Representantkammeret ofte kalt bare Kammeret, er underhuset i Belgias føderale parlament, som i tillegg omfatter Senatet, som er overhuset. Representantkammeret består av 150 direkte valgte medlemmer, som velges hvert fjerde år. Kammeret kan selv ...

                                               

Representantenes hus (Bosnia-Hercegovina)

Representantenes hus er det ene av to kamre i landets nasjonalforsamling. Det andre er overhuset, Folkenes hus. Representantenes hus består av 42 medlemmer, valgt fra partilister ved forholdstallsvalg for en periode på fire år. 28 av representant ...

                                               

Underhuset (Canada)

Underhuset er det dominerende kammeret i Canadas parlament. Lovforslag må vedtas av begge kamre, men det er ytterst sjelden Senatet forkaster proposisjoner som Underhuset har vedtatt. Canadas regjering er kun avhengig av Underhusets tillit.

                                               

Frankrikes nasjonalforsamling

Frankrikes nasjonalforsamling er underhuset i det franske parlamentet, og holder til i Palais Bourbon i Paris. Nasjonalforsamlingen danner sammen med Senatet et tokammersystem.

                                               

Italias deputertkammer

Camera dei Deputati er underhuset i det italienske parlamentet og har 630 medlemmer. Tre firedeler av deputertkammerets medlemmer velges fra like mange enmannskretser, mens resten velges fra partilister i 27 valgkretser. I likhet med senatet, vel ...

                                               

Sejm

Se Sejm elv for elven i Ukraina og Russland. Sejm er underhuset i det polske parlamentet. I tidsperioden 1567–1795 ble Sejm brukt som betegnelse på hele parlamentet i Det polsk-litauiske samveldet og i Kongress-Polen. Fra og med den andre polske ...

                                               

Romanias deputertkammer

Romanias deputertkammer er underhuset i det rumenske parlamentet og har 345 medlemmer. Ifølge grunnloven må antall deputerte være proporsjonalt med folketallet. Det skal være en deputert for hver 70 000 innbyggere. Hver valgkrets skal ha minst fi ...

                                               

Statsdumaen

Statsdumaen er underhuset i Russlands føderale forsamling. Russlands konstitusjon fra 1993 fastsatte at statsdumaen skal bestå av 450 representanter, som velges for en periode av fire år. Halvparten skulle velges gjennom forholdstallsvalg, de and ...

                                               

Spanias deputertkammer

Congreso de los Diputados er underhuset i det spanske parlamentet. Deputertkammeret er det viktigste av de to kamrene. Det velger regjeringen og har det siste ord i lovsaker. Deputertkammeret består etter grunnloven av minst 300 maksimalt 400 dep ...

                                               

Underhuset (Storbritannia)

Underhuset, eller House of Commons, er et av de to kamrene i Det britiske parlamentet. Parlamentet ble dannet på grunnlag av Magna Carta, eller Frihetsbrevet, av 1215, der de ulike samfunnsgruppene ble samlet for å gi sin godkjennelse til nye ska ...

                                               

Sør-Afrikas nasjonalforsamling

Nasjonalforsamlingen er underhuset i Sør-Afrikas parlament. Den er landets lovgivende forsamling og lokalisert i Cape Town, Western Cape Province. Den består for tiden av 400 medlemmer som er maksimaltallet ifølge grunnloven, minimumstallet vil v ...

                                               

Tsjekkias deputertkammer

Poslanecká sněmovna er underhuset i det tsjekkiske parlamentet. Det har 200 medlemmer. Valgperioden er på fire år, men presidenten kan oppløse kammeret tidligere. Siden regjeringa kun er ansvarlig ovenfor deputertkammeret, er dette kammeret det s ...

                                               

Tweede Kamer

Tweede Kamer der Staten-Generaal, med kortformen Tweede Kamer, er det nederlandske underhuset. Sammen med Eerste Kamer utgjør andrekammeret det nederlandske parlament, Generalstatene. Andrekammerets representanter blir valgt direkte av folket ved ...

                                               

Representantenes hus (USA)

Representantenes hus i USA er ett av to kamre i den føderale lovgivende forsamling, Kongressen. Navnet forkortes ofte til "The House". Det har 435 seter, som fordeles mellom USAs delstater etter folketallet, basert på folketellingene hvert 10. år ...

                                               

36.9

36.9 var den prosentandelen Arbeiderpartiet oppnådde ved stortingsvalget 1993. Tallet ble senere kjent som et "ultimatum" statsminister Thorbjørn Jagland kom med i valgkampen i 1997 der han uttalte at regjeringen ville gå av dersom velgerne gav A ...

                                               

Alkoholkommisjonen av 1910

Alkoholkommisjonen av 1910 ble nedsatt av Stortinget. Kommisjonen skulle gjennomgå norsk alkoholpolitikk, og komme med forslag til endringer. Kommisjonen fikk 9 medlemmer. Medlemmene representerte såvel politiske partier som ulike fagmiljøer. Led ...

                                               

Ambassadesaken

Ambassadesaken er betegnelsen på virksomheten til en overvåkingsgruppe ved den amerikanske ambassaden i Oslo. Overvåkingsgruppens eksistens ble avslørt av TV 2 og etter avsløringen har det vært mye debatt om virksomheten. Etter gransking av polit ...

                                               

Arbeiderkommisjonen av 1885

Arbeiderkommisjonen av 1885 var en offentlig kommisjon satt ned av Sverdrup-regjeringen i 1885, for å utarbeide lovgivning om arbeidervern. Kommisjonens arbeid ledet frem til Fabrikktilsynsloven av 1892 og Ulykkesforsikringsloven av 1894. Lovene ...

                                               

Bukolikere

Kallenavnet "bukolikerne" fikk gruppen omkring 1880. Wilhelm Munthe tror det må ha vært historikeren Ludvig Daae som har funnet på dette oppnavnet. Navnet hentyder antakelig til den idylliske "hyrdediktningen" bukolikk. Bukolikerne hadde også and ...

                                               

Cuba-saken

Cuba-saken i norsk politikk handlet om en norsk last med ammunisjon til Cuba i 1958, beregnet for regimet til diktatoren Fulgencio Batista. Lasten ble levert av Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Da fartøyet kom frem til Cuba hadde Batista blitt styrt ...

                                               

Den Norske Forenings møte på Godlia kino 1995

Den Norske Forenings møte på Godlia kino 1995 var et hemmelig møte som ble holdt på Godlia Kino i Oslo 2. september 1995, like før lokalvalgkampen. Flere nasjonalistiske og høyreekstreme organisasjoner deltok, men møtet ble mest kjent for at den ...

                                               

Drost

Drost var en embedsmann i middelalderen som i de nordiske land, i Slesvig hertugdømme og i flere tyske land, var den øverste av kongens rådgivere, og noen ganger også hans stedfortreder. Drosten kunne kontrollere regnskaper og avsi dommer på hans ...

                                               

Fellesprogrammet

Fellesprogrammet var en felles politisk plattform som opprinnelig ble lansert av de fire største politiske partiene ved andre verdenskrigs slutt, Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Bondepartiet. Programmet fikk senere støtte av de to andre partie ...

                                               

Grønlandslag

Grønlandslag, eller norrønalag, var organisasjoner som ble dannet på 1920-tallet i Norge for å støtte norske rettigheter til Grønland, den gang en dansk koloni. Det fantes grønlandslag i mange norske byer, som Oslo, Stavanger, Kristiansand, Krist ...

                                               

Innføring av kvinnelig stemmerett i Norge

Innføring av kvinnelig stemmerett i Norge foregikk mellom 1901 og 1913. Stemmerett for kvinner ble et tema i Norge i 1880-årene, og stemmeretten for kvinner ble innført gradvis. Kvinner med skattbar inntekt fikk stemmerett ved kommunevalg i 1901, ...

                                               

Kings Bay-saken

Kings Bay-saken i norsk politikk ble utløst av den såkalte Kings Bay-gruveulykken på Svalbard høsten 1962, og som førte til regjeringskrise i Norge etter at rapporten om ulykken ble fremlagt sommeren 1963. Krisen endte med at Arbeiderparti-regjer ...

                                               

Kriseforliket

Kriseforliket var en samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet som ble inngått i 1935 og la grunnlaget for Johan Nygaardsvolds regjering som ble innsatt 20. mars 1935.

                                               

Kristiania-bohemen

Kristiania-bohemen var en politisk og kulturell bevegelse på 1880-tallet med sentrum i Kristiania. Hans Jæger var en sentral person, andre kjente bohemer var Christian Krohg, Oda Lasson, Jon Flatabø, Haakon Nyhuus og Nils Johan Schjander. Kristia ...