ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 28
                                               

Porsgrunn videregående skole

Porsgrunn videregående skole ligger i knutepunktet av Vestfold og Telemark fylke, i flotte lokaler med idrettshaller og verksteder. Kantina er en viktig miljøskapende samlingspunkt for elevene. Skolen tilrettelegger for dybdelæring og akademisk s ...

                                               

Radiofrekvensidentifikasjon

Radiofrekvensidentifikasjon er en metode for å lagre og hente data ved hjelp av små enheter kalt RFID-brikker. En RFID-brikke er en liten brikke som kan festes til eller bygges inn i et produkt, et dyr eller en person. RFID-brikker inneholder ant ...

                                               

RepRap-prosjektet

RepRap-prosjektet er et initiativ for å lage en hovedsakelig selvreplikerende maskin som kan benyttes til hurtig prototyping og produksjon. En maskin for hurtig prototyping er en 3D-skriver som kan bygge objekter basert på en datamodell. Et av må ...

                                               

Reverse engineering

Reverse engineering er en arbeidsteknikk hvor man tar utgangspunkt i et ferdig produkt, plukker dette fra hverandre og analyserer det, og ut fra dette kartlegger hvordan det fungerer. Ordet reflekterer at denne arbeidsmåten er omvendt i forhold t ...

                                               

Robot

En robot er en mekanisk og programmert enhet som utfører oppgaver for å hjelpe mennesker. I likhet med interaktive dataprogrammer bygger funksjonen på tilbakekoplingsprinsippet: man får meldinger underveis som styrer hva som blir utført videre. D ...

                                               

Robotikk

Robotikk er teknologi som handler om design, konstruksjon og bruk av roboter. Robotikk er nært knyttet til elektronikk og programmering. Et eksempel på en konvensjon innen robotikk er Denavit-Hartenberg konvensjonen.

                                               

Romteknologi (studieretning)

Romteknologi er et yrkesfaglig VG3 tilbud til elever som har fullført VG2 Data og Elektronikk. Dette tilbudet er en landslinje, slik at det er søkere fra alle fylker. Andøy videregående skole i Nordland er eneste skole i landet som tilbyr denne r ...

                                               

Rosentorv

Rosentorv ble brukt som tettemiddel i dammer. Betegnelsen rosentorv kommer trolig fra det tyske ordet for gresstorv rasen. Ved Kongsberg Sølvverk ble det bygget tørrmurte steindammer tettet med rosentorv fra slutten av 1600-årene. De brukte hånds ...

                                               

Samvirkekonstruksjon

Samvirkekonstruksjon er en konstruksjon med tverrsnitt satt sammen av deler av betong eller av betong og stål, hvor delene virker sammen. Samvirkebruer er gjerne satt sammen av stålkonstruksjoner og med betongdekke øverst.

                                               

Sanntidslokalisering

Sanntidslokalisering defineres av ISO/ICE 19762-5 som en kombinasjon av maskin- og programvare som anvendes til kontinuerlig å bestemme og presentere posisjonen til en gjenstand eller ressurs som er utstyrt med en innretning som er laget for dett ...

                                               

Separering

Separering av melk skiller ut fløten ved hjelp av en melkeseparator, som er en type sentrifuge. Ved bruk av moderne sentrifuger ligger fettprosenten i den gjenværende skummetmelken på ca. 0.05 %. Blodprøver separeres i en sentrifuge slik at serum ...

                                               

Serendipitet

Serendipitet er en utilsiktet oppdagelse, en positiv overraskelse ved søken etter noe annet. Ordet er en fornorsket variant av det engelske serendipity som ble skapt av den britiske forfatteren Horace Walpole i et brev til Horace Mann i 1754: "De ...

                                               

Settemaskin

Settemaskin - er en maskin for fremstilling av sats for trykking. Settemaskinene produserer satsen i hele linjer eller som løse typer. Settemaskinen støper satsen i bly, også kalt varmsats eller setter ferdig støpte typer. Videre utvikling av set ...

                                               

Sikring (mekanisk)

En sikring er en mekanisk innretting som hindrer maskineri i skade operatøren eller andre. Normalt vil en sikring koble ut kraftkilden fra maskineriet eller blokkere bevegelige deler. Slike sikringer finnes vanligvis på maskineri som trykkluftbor ...

                                               

Skalamodell

Skalamodell er en forstørret eller forminsket gjengivelse av noe som eksisterer, har eksistert eller er under planlegging/bygging. Størrelsesforskjellen oppgis som brøkdel av målene til originalen. Har man for seg en modell i 1:10, er alle mål en ...

                                               

Smart antenne

En smart antenne, også kjent som adaptive array antenne, multiple antenne og innen MIMO, er en serie små antenner sammenkoblet med signalprosseseringsalgoritmer som gjør det mulig å gjenfinne romlige egenskaper ved signalet som antennens retnings ...

                                               

Standard

Standard er en teknisk spesifikasjon som beskriver hvordan ulike objekter skal kunne defineres på en entydig måte, for eksempel mål og vekt, eller som beskriver arbeidsmetoder, for eksempel kvalitetsstyring i en bedrift. Standarder blir vanligvis ...

                                               

Strømbryter

En strømbryter er en elektrisk komponent som kan bryte en forbindelse mellom to ledere slik at strøm ikke lengre kan flyte gjennom bryteren. Tilstanden kalles "av". I tilstanden "på" er lederne forbundet og strømmen kan flyte. En klassisk strømbr ...

                                               

Støtdemper

En støtdemper er en innretning som konverterer bevegelsesenergi til varme, vanligvis ved å tvinge en olje gjennom små hull internt. Den mest kjente bruken av støtdempere er på biler, men brukes også i for eksempel rullebrett. Uten støtdempere vil ...

                                               

System Control diagram

System Control Diagram er en metode for å spesifisere og dokumentere kontrollapplikasjoner for styresystemer. Metoden består i hovedsak av to deler: Ett definert symbolsett for å tegne logikken i ett prosessflytskjema. sett med definerte funksjon ...

                                               

Talesøk

Talesøk er en måte å søke etter informasjon på internett eller på bærbare enheter ved bruk av stemmen. Kommunikasjonen mellom mennesker og datastyrte tjenester foregår ved bruk av taleteknologi. I 2011 introduserte Apple en tale-basert personlig ...

                                               

Tannhjul

Tannhjul er hjul med tenner som overfører mekanisk kraft fra en aksel til en annen. Tannhjul har som regel enten en utvendig eller en innvendig krans med tenner. Tennene griper inn i tilsvarende mellomrom på et annet tannhjul og overfører dermed ...

                                               

TCO-sertifisering

TCO-sertifisering er en serie produktsertifiseringer for kontorutstyr. Mest kjent er kanskje sertifiseringen av monitorer. Sertifiseringene blir satt av TCO Development, som eies av det svenske Tjänstemännens Centralorganisation. Serifiseringene ...

                                               

Teknologideterminisme

Teknologisk determinisme defineres som en tankeretning som går ut fra at teknologien er den primære forandringskraften i samfunnet, og som kan skape varige endringer av sosial praksis. Sosial fremgang drives frem av nye teknologiske oppfinnelser. ...

                                               

Teknologirådet (Danmark)

Teknologirådet er et uavhengig rådgivende organ under det danske Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Teknologirådets formål er å fremme kjennskap til teknologi, herunder informasjonsteknologi, energi, miljø, biotekn ...

                                               

Thomas Vander Wal

Thomas Vander Wal er en amerikansk informasjonsarkitekt mest kjent for begrepet folksonomi Wal arbeider som strategisk rådgiver innen sosial teknologi, web og applikasjoner.

                                               

Timeglass (tidsmåler)

Et timeglass er en innretning for måling av tid. Det består av to glasskolber, den ene over den andre. Disse er forbundet med et tynt rør. Den ene kolben er nær full av fin sand som strømmer gjennom det tynne røret til kolben under. Idet all sand ...

                                               

Vannledning

Vannrør eller vannledninger er rør til transport av vann i ledningsnett eller i husstander. Rent vann skal transporteres i vannledninger som skal være utført av et materiale som er korrosjonsbestandig og som ikke avgir helsefarlige stoffer til va ...

                                               

Vannlås

En eller et vannlås eller vasslås er en konstruksjon som benyttes i sluk og avløp for å hindre at kloakkgass og lukt trenger opp fra rørsystemet. Dette oppnås ved å utforme avløpsrøret som en liggende S, det vil si lage en bue på røret slik at de ...

                                               

Vannutskiller

En vannutskiller er en innretning for å skille ut vann fra annen væske. Ved bruk av forbrenningsmotorer nyttes vannutskillere for å hindre at vann kommer inn i motoren sammen med drivstoffet. I prinsippet er en vannutskiller en enkel beholder, de ...

                                               

Vannverk

Et vannverk er et anlegg for å preparere og distribuere drikkevann. Et vannverk har normalt en sjø eller en elv som kilde og suger ferskvann inn i et anlegg som renser vannet. Andre vannkilder kan være is, regnvann og brønner. Til og med saltvann ...

                                               

XKeyscore

X-Keyscore er et tidligere hemmelig datasystem som brukes av USAs National Security Agency for å søke og analysere internett data om andre land, verden over. Programmet er i samarbeid med Australias Defence Signals Directorate, og New Zealands Go ...

                                               

Åpen standard

En åpen standard er en spesifikasjon som er fritt tilgjengelig, som gir fri bruksrett til standarden og som har blitt vedtatt gjennom en prosedyre hvor mange har kunnet øve innflytelse. Det omvendte av en åpen standard kalles gjerne en proprietær ...

                                               

Ken André Ottesen

Ken André Ottesen er en norsk journalist og forfatter. Ottesen, født og oppvokst på Raufoss, startet sin yrkeskarriere i Oppland Arbeiderblad rett etter videregående. Her jobbet han både som journalist og nyhetsredaktør. Siden jobbet han i Bergen ...

                                               

Adjektivbøying i grenlandsmålet

Gradbøyinga følger to hovedmønster, A1 og A2, hvor bare det første er produktivt: A1 /¹bræi/ – /²bræiære/ – /²bræiast/ "bred" /²tiːli/ – /²tiːliære/ – /²tiːliast/ "tidlig" /¹uŋ/ – /¹yŋre/ – /¹yŋst/ "ung" A2 I tillegg finnes det perifrastiske møns ...

                                               

Fonologien til grenlandsmålet

Fonologien til grenlandsmålet er hvordan grenlandsmål blir uttalt. Denne uttalen differansierer seg fra mye annen norsk uttale, bl.a ved at det er stor forskjell mellom korte og lange vokaler

                                               

Pronomen i grenlandsmålet

Ved de personlige pronomenene i 1. person og 2. person er disse to skillene viktige: Nominativ-former mot oblike former. Trykksterke former mot trykksvake former. Hele systemet kan settes opp slik: I 3. person kommer et annet skille inn mellom de ...

                                               

Verbbøying i grenlandsmålet

Verbbøyinga i grenlandsmålet følger i hovedsak de samme prinsippene som i nynorsk. Verbene i grenlandsmålet kan deles i svake verb og sterke verb. Svake verb ender på en trykksvak stavelse i preteritum, sterke verb ender på en trykksterk stavelse ...

                                               

Vestnorsk

Vestnorsk er en av Norges to store dialektgrupper og består av sørlandske, vestlandske og nordnorske talemål. Den andre store dialektgruppen er østnorsk, som består av østlandsk og trøndersk. Vestnorsk som gruppe utgjøres av talemålene i Telemark ...

                                               

Dialekter i Nordland

Dialekter i Nordland er en oversikt over dialekter i Nordland fylke. Det er vanlig å regne nordnorske dialekter, herunder dialektene i Nordland, som vestnorske dialekter, fordi jamvektsloven er fraværende. I den sørlige delen av Helgeland er det ...

                                               

Nordnorsk

Nordnorsk er en dialektgruppe som består av norske talemål i Nord-Norge, noe som omfatter Nordland, unntatt Bindal på Helgeland, Troms og Finnmark. Gruppen tilhører de vestnorske talemålene, som også omfatter dialekter talt i deler av Telemark, A ...

                                               

Saltendialekt

Denne artikkelen omhandler dialekten i kommunene i Salten utenom Bodø. For bymålet, se bodødialekt Saltendialekt, også kalt saltenmål eller saltværing, er den tradisjonelle dialekten i regionen Salten i Nordland fylke. Det mest karakteristiske tr ...

                                               

Rettskrivningen av 1910

Rettskrivningen av 1910 var en rettskrivingsreform for landsmål som innførte noen valgfrie sideformer i den såkalte Hægstad-normalen. Denne reformen bygger videre på 1901-rettskrivinga og er, som 1901-rettskrivinga, ganske lite omfattende.

                                               

Læreboknormalen av 1959

Læreboknormalen av 1959 var en reform for bokmål og nynorsk som hadde til hensikt å lage en strammere norm for lærebøkene i skolen. Det gis ofte et feilaktig inntrykk av at det ikke fantes en læreboknormal før 1959. Læreboknormalen er alltid den ...

                                               

Rettskrivinga av 1901

Rettskrivinga av 1901 var den første rettskrivingsendringa for landsmaal etter at landsmaalet blei likestilt med rigsmaal i 1885. Tidligere hadde det ikke vært noen offisiell normal, men folk hadde sett på Ivar Aasens normal som ei rettesnor. 190 ...

                                               

Rettskrivinga av 2012

Rettskrivinga av 2012 er den siste rettskrivingen for nynorsk. Hovedmålet var å lage en tydelig, enkel og stram norm for nynorsk, uten sideformer. Men på grunn av uenigheter måtte man gi opp deler av hovedmålet. Tallet på valgfrie former gikk noe ...

                                               

Rettskrivningen av 1907

Rettskrivningen av 1907 var en reform av norsk skriftspråk som omfattet riksmål. I samsvar med Knud Knudsens tanker ble språket normert etter den "dannede dagligtale", og skriftspråket gikk fra å ha en hovedsakelig dansk karakter til en hovedsake ...

                                               

Rettskrivinga av 1917

Rettskrivinga av 1917 var en reform av norsk skriftspråk som omfatta både bokmål og nynorsk, den gang kalt riksmål og landsmål. I riksmål avløste 1917-rettskrivinga 1907-rettskrivinga og i landsmål avløste den 1910-rettskrivinga.

                                               

Rettskrivningen av 1938

Rettskrivingsreformen av 1938 er en språkreform som hadde en stor betydning for samnorskpolitikken. Den er blitt kalt den store samnorskreformen, men den fulgte opp tanken og retningen i rettskrivinga av 1917 noe mer konsekvent. Rettskrivningsref ...

                                               

Rettskrivningen av 1941

Rettskrivningen av 1941 var en rettskrivningsreform basert på tanker som rådde i partiet Nasjonal Samling. Derfor ble den på folkemunne omtalt som "nazi-reformen". Rettskrivningsreformen trådte fullt ut i kraft 1. juli 1942 og ble dermed obligato ...