ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 294
                                               

Forsvarsattaché

Forsvarsattaché er en faglig attachéstilling ved en ambassade med ansvar for forsvarsspørsmål. Stillingen som forsvarsattaché oppstod som fast ordning tidlig på 1900-tallet. Stillingen fylles normalt av en offiser, som regel med grad av oberst el ...

                                               

Førstedame

Førstedame er et begrep som brukes om hustruen til statsoverhodet i en republikk. Et eksempel er Eva Perón. I USA brukes first lady om presidentens hustru og er mest brukt i engelsktalende land. Det har ikke noe særlig tradisjon i Europa, og bruk ...

                                               

Generalkonsul

En generalkonsul er en stats stedlige representant i en fremmed stat, og leder av et generalkonsulat. De typiske konsulære oppgaver er å assistere og beskytte senderstatens borgere i mottakerstaten, herunder å være et kontaktpunkt for handelssama ...

                                               

Generalkonsulat

Generalkonsulat er en stats representasjon for konsulære saker i et fremmed land, ofte underlagt en ambassade. Generalkonsulatet ligger vanligvis i en større by i vertslandet, eller i en by som er viktig for den ene eller begge statene. Sjefen fo ...

                                               

Gesandtskap

Et gesandtskap er en stats offisielle representasjon i en annen stat med henblikk på ivaretagelse av hjemlandets politiske og økonomiske interesser.

                                               

Grunnavtalen

Grunnavtalen er en traktat som ble opprettet i 1972 mellom Vest-Tyskland og den daværende Den tyske demokratiske republikk. Innenfor rammen av Willy Brandts Ostpolitik nærmet Vest- og Øst-Tyskland seg hverandre fra 1970. I 1972 nådde de to land f ...

                                               

Honorær konsul

Honorær konsul eller valgkonsul er en konsul som er leder for et honorært konsulat. Slike konsulater opprettes gjerne dersom et land ikke har egne diplomater i en by med et visst samkvem med senderlandet. En honorær konsul er oftest statsborger i ...

                                               

Høykommissær

Høykommissær er en høyere embetstittel, som særlig er benyttet i noen lands koloni- og mandatadministrasjon, i internasjonale organisasjoner, i noen lands diplomati og i okkupasjonsadministrasjon. I FN-systemet benyttes tittelen for om FNs høykom ...

                                               

Høykommissær (Samveldet)

Høykommissær er innen Samveldet av nasjoner en betegnelse på et diplomatisk embete som ivaretar et medlemslands representasjon i et annet medlemsland. Historisk sett har høykommissærens rolle utviklet seg fra å utføre en type paradiplomati innen ...

                                               

Internasjonalisme

Internasjonalisme er en politisk retning som går inn for et større økonomisk og politisk samarbeide med den hensikt at dette skal være til alles fordel. Idegrunnlaget er at alles langsiktige interesser anses å være bedre tjent med samarbeide enn ...

                                               

Isolasjonisme

Isolasjonisme er en diplomatisk politikk om har som mål å holde et land utenfor konflikt og internasjonalt engasjement. Isolasjonisme forbindes særlig med amerikansk utenrikspolitikk frem til midten av 1900-tallet, der isolasjonsime var rådende t ...

                                               

Kongressen i Aachen

Kongressen i Aachen, også kalt Kongressen i Aix-la-Chapelle, var en internasjonal konferanse som fant sted i byen Aachen fra 29. september til 21. november 1818. Hovedhensikten med møtet var å ordne tilbaketrekningen fra Frankrike etter seieren i ...

                                               

Konsul (diplomati)

En konsul er en stats stedlige representant i et fremmed land, og leder av et konsulat. De typiske konsulære oppgaver i moderne tid er å assistere og beskytte senderstatens borgere i mottakerstaten, mens de i liten grad representerer senderstaten ...

                                               

Konsularagent

Konsularagent er en eldre tittel for en konsulær tjenestemann med rang under visekonsul. En konsularagent var en honorær tjenestemann, dvs. en privatperson som utførte de konsulære oppgavene gratis eller mot beskjedent vederlag. Konsularagenten h ...

                                               

Konsulat

Konsulat er en diplomatisk representasjon som vanligvis er underlagt et fremmed lands ambassade i samme land. Konsulatet er ambassadens stedlige representasjon og tar hånd om rutinemessige saker som på en ambassade. Sjefen er da en konsul. Det fo ...

                                               

Krigserklæring

En krigserklæring er en formell erklæring utsendt av en stats regjering som indikerer at det er krig mellom denne staten og en eller flere andre. Haag-konvensjonene av 1899 og 1907 har bestemmelser for krigføring på land, og også om krigserklæring.

                                               

Kurer

En kurér er en person som transporterer diplomatisk post eller militære dokumenter. I Danmark kan kureren være en medarbeider i utenrikstjenesten, en medarbeiders ektefelle, en medarbeider fra en annen statsinstitusjon, en purser på et SAS-fly el ...

                                               

Legasjon

Legasjon er betegnelse på en type offisielle representasjon fra et land i en fremmed stat. En utenriksstasjon med betegnelsen legasjon har lavere rang enn en ambassade. Legasjoner ledes av en minister, en sendemann med lavere rang enn ambassadør. ...

                                               

Legat (diplomati)

Se også: Legat andre betydninger Legat er en tittel i diplomatiet, opprinnelig benyttet om hvilken som helst sendemann. Tittelen fikk etter hvert en mer spesifikk betydning og ble betegnelsen på en framstående diplomat. Wienerkongressen plasserte ...

                                               

Midtøsten-kvartetten

Midtøsten-kvartetten er en gruppe land og organisasjoner som samarbeider om å megle i Midtøsten-konflikten. Gruppen består av Amerikas forente stater, Den russiske føderasjon, Den europeiske union og De forente nasjoner, som innledet samarbeidet ...

                                               

Minister (diplomati)

Minister er i diplomatiet en stasjonssjef ved en legasjon, i hvilket tilfelle stasjonssjefen har tittelen overordentlig sendemann og befullmektiget minister. En utsendt minister akkrediteres hos statsoverhodet i landet der vedkommende tjenestegjø ...

                                               

Ministerresident

Ministerresident er i diplomatiet en stasjonssjef av lavere rang. I 1818 ble ministerresidenter av Kongressen i Aachen innpasset i en egen, tredje diplomatisk rangklasse på et trinn under minister, men over chargé daffaires. Tittelen gikk ut av b ...

                                               

Multilateralisme

Multilateralisme er et begrep innen internasjonal politikk som viser til at flere land arbeider sammen innen et bestemt område. De fleste internasjonale organisasjoner, som for eksempel FN, Verdens handelsorganisasjon, Organisasjonen for sikkerhe ...

                                               

Norske utenriksstasjoner

Denne oversikten lister opp utenriksstasjoner tilhørende de nordiske landene. De nordiske landene samarbeider tett og Helsingforsavtalen regulerer det offisielle samarbeidet mellom de nordiske landene i Nordisk råd og Nordisk ministerråd. Avtalen ...

                                               

Nuntius

En nuntius, eller pavelig/apostolisk nuntius, er en embetsmann i Den hellige stols diplomatvesen. Han har samme rang som en ambassadør, men enkelte stater gir forrang til nuntius i forhold til andre staters ambassadører, noe Wien-konvensjonen om ...

                                               

Omforent memorandum

Omforent memorandum, på fransk kalt mémorandum dentente og på engelsk memorandum of understanding, er en type avtale som gjenspeiler en felles forståelse. I folkeretten benytter noen stater betegnelsen omforent memorandum bare for dokumenter som ...

                                               

Orden (utmerkelse)

En fortjenstorden eller ridderorden er en særlig anerkjent utmerkelse som tildeles en person, noen ganger også en organisasjon eller institusjon. Orden er opprinnelig en betegnelse for et religiøst eller verdslig fellesskap av mennesker som lever ...

                                               

Pandadiplomati

Pandadiplomati er Kinas bruk av pandaer som diplomatiske gaver til andre land. Denne praksisen har eksistert så langt tilbake som til Tang-dynastiet, da keiserinne Wu Zetian sendt et par pandaer til den japanske keiseren. Folkerepublikken Kina br ...

                                               

Paradiplomati

Paradiplomati er internasjonale aktiviteter til områder som ikke er suverene stater, enten det gjelder delstater og regioner eller ikke anerkjente områder og folkegrupper. Avhengige territorier eller delstater i forbundsstater har i enkelte tilfe ...

                                               

Pass

Pass er et offisielt reisedokument utstedt av en statsborgers hjemland. Pass brukes både som identitetsbevis og som legitimasjon for at innehaveren kan påberope seg utstederstatens diplomatiske beskyttelse. Passet inneholder personopplysninger om ...

                                               

Pavelig legat

En pavelig legat er en personlig representant for paven til en stat eller til en del av Den katolske kirke. Han er utstyrt med fullmakt til å tale på pavens vegne, og ofte til å avgjøre enkelte spørsmål med pavelig autoritet. Dette kan både gjeld ...

                                               

Persona non grata

Persona non grata eller persona ingrata, latin for "uønsket person", betegner innenfor diplomatiet det forhold at mottakerstaten ifølge Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem til enhver tid og uten begrunnelse kan meddele utsenderstaten, at rep ...

                                               

Protokoll (diplomati)

Protokoll innenfor diplomatiet har to betydninger: 1. Den enhet i et utenriksdepartement som ivaretar forbindelsen med de utenlandske diplomater i landet og bistår dem i praktiske spørsmål, herunder spørsmål under Wien-konvensjonen om diplomatisk ...

                                               

Protokollsjef

En protokollsjef er leder av den enheten i et utenriksdepartement, kalt protokollen, som blant annet ivaretar forbindelsen til utenlandske diplomater i landet og bistår dem i praktiske spørsmål, herunder spørsmål vedrørende Wien-konvensjonen om d ...

                                               

Sanksjonslova

Sanksjonslova er en norsk lov som gir hjemmel for at Norge gjennom forskrift kan slutte seg til internasjonale sanksjoner. Loven gir regjeringen myndighet til å fastsette de forskrifter som er nødvendige for å innarbeide internasjonale, ikkje-mil ...

                                               

Sendemann

Sendemann er i diplomatiet en fellesbetegnelse på en fyrstes eller stats utsending til en annen, gjerne en diplomat av høyeste rang. Som allmenn betegnelse tilsvarer sendemann envoyé på fransk. Sendemann benyttes også mer spesifikt for diplomater ...

                                               

Sideakkreditering

Sideakkreditering betyr at en ambassadør er gitt fullmakt til å representere sin stat i to eller flere stater. Vanligvis gjelder sideakkrediteringen andre stater i regionen enn den staten der ambassadøren har sin bopel. Slik akkreditering er regu ...

                                               

Statsbesøk

Statsbesøk er et seremonielt besøk som et statsoverhode avlegger hos statsoverhodet i en annen stat etter invitasjon fra denne. Et statsbesøk avsluttes vanligvis med at det gjestende statsoverhode gir sitt vertskap invitasjon til gjenbesøk. Det e ...

                                               

Utenriksstasjon

En utenriksstasjon er en stats diplomatiske eller konsulære representasjon i en annen stat eller i en internasjonal organisasjon. Ofte benyttes andre navn som ambassade, konsulat eller legasjon. Utenriksstasjoner har ikke ekstraterritoriell statu ...

                                               

Utenrikstjenesten

Utenrikstjenesten er den norske etaten utenfor landet som er underlagt Utenriksdepartementet. Utenrikstjenestens hovedoppgave er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, herunder både norske særinteresser og interesser Norg ...

                                               

Vaksinediplomati

Vaksinediplomati er bruken av vaksiner for å styrke et lands diplomatiske relasjoner og innflytelse i forhold til annet eller andre land, eller for å være tro mot tidligere diplomatiske tilsagn også der det dreier seg om en knapphet i eget land.

                                               

Visekonsulat

Et visekonsulat er et kontor underlagt en ambassade. Sjefen kalles visekonsul. Tittelen visekonsul kan også tildeles konsulære tjenestemenn som ikke leder et eget kontor, men f.eks. arbeider ved en større utenriksstasjon som en ambassade eller et ...

                                               

Wampum

Vevde belter av wampum ble laget for å manifestere traktater eller historiske begivenheter, og viktige sosiale tildragelser som ekteskap. I den nordamerikanske kolonitiden ble wampum ofte benyttet som valuta i handelen med indianerne. Wampum kan ...

                                               

Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem

Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem er en internasjonal traktat om diplomatisk samkvem mellom stater og diplomatiske utsendingers privilegier, spesielt deres immunitet. Den ble vedtatt av FNs konferanse om diplomatisk forbindelser og immunit ...

                                               

Internasjonale studier

"Internasjonal politikk" omdirigeres hit; se også Internasjonal politikk tidsskrift Internasjonale studier eller internasjonale relasjoner, i Norge og Skandinavia også betegnet som internasjonal politikk, er det vitenskapelige studiet av de inter ...

                                               

Zbigniew Brzeziński

Zbigniew Kazimierz Brzeziński var sikkerhetspolitisk rådgiver for USAs president Jimmy Carter. Han ble senere professor i amerikansk utenrikspolitikk ved Johns Hopkins University i Baltimore og rådgiver ved Center for Strategic and International ...

                                               

Det westfalske systemet

Det westfalske systemet er et internasjonalt politisk system der suverene og formelt likeverdige stater er hovedaktørene. Dette bygger på forestillingen om at freden i Westfalen i 1648, som avsluttet tredveårskrigen, stadfestet de folkerettslige ...

                                               

Francis Fukuyama

Yoshihiro Francis Fukuyama er en amerikansk statsviter, politisk økonom og forfatter. Han er seniorforsker ved Center on Democracy, Development and the Rule of Law ved Stanford University i California. Før dette var han professor ved Paul H. Nitz ...

                                               

Samuel P. Huntington

Samuel Phillips Huntington var en amerikansk statsviter. Han ble uteksaminert med laud fra Yale University som 18-åring, og etter å ha tjenestegjort en tid i United States Army, tok han mastergrad ved University of Chicago. Deretter tok han dokto ...

                                               

Imperiets overanstrengelse

Imperiets overanstrengelse er en hypotese om at imperier kan få en slik utstrekning at de mister evnen til å opprettholde eller utvide sin militære og økonomiske rekkevidde. Hypotesen ble popularisert av historieprofessor ved Yale University Paul ...