ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 297
                                               

Aureos Capital

Aureos Capital er et forvaltningsselskap opprettet av Norfund og det britiske CDC Group i 2001, og disse to selskapene eier hver 36.75 prosent av Aureos Capital. Aureos forvaltet ved utgangen av 2006 470 millioner dollar fordelt på 19 fond i utvi ...

                                               

Bai Bang Paper Company

Bai Bang Paper Company er en stor papirfabrikk i Bai Bang, ca. 100 km nordvest for Hanoi i Vietnam. Papirfabrikken var et utviklingsprosjekt fra det svenske Sida og var i mange år svært kontroversielt, både grunnet kostnadsoverskridelser og på gr ...

                                               

Bistandsaktuelt

Bistandsaktuelt er et fagblad for bistandsarbeidere og andre som er interesserte i utviklingsarbeid. Bladet ble startet høsten 1998 av Direktoratet for utviklingssamarbeid Norad og stoffet skrives av journalister. Opplaget var per 1. juli 2015 på ...

                                               

Blandede kreditter

Blandede kreditter er en omstridt finansieringsmåte for eksport til utviklingsland, i en gråsone mellom utviklingshjelp og eksportsubsidier. Med blandede kreditter menes "bruk av bistandsmidler, sammen med eksportkreditter og/eller andre overføri ...

                                               

CDC Group

CDC Group er en britisk statseid finansinstitusjon for utviklingshjelp underlagt Department for International Development. Institusjonen har en investeringsportefølje som er verdisatt til 2.8 milliarder pund og konsentrerer sin virksomhet mot vek ...

                                               

Center for Global Development

Center for Global Development er en tankesmie i Washington, USA, med fokus på reduksjon av global fattigdom og ulikhet. CGD ble grunnlagt i 2001 av Edward W. Scott jr. Fred Bergsten og Nancy Birdsall; de tre hadde solid erfaring fra forretningsli ...

                                               

Cey-Nor Development Project

Cey-Nor Development Project var et utvikkingsprosjekt i Thoppukadu nær Jaffna på Sri Lanka, etablert og drevet av avholdsbevegelsen, Norges Godtemplar Ungdomsforbund. Prosjektet var i virksomhet fra 1950-tallet til 1970-tallet. Initiativtaker og ...

                                               

Paul Collier

Paul Collier er en britisk sosialøkonom, direktør ved Centre for the Study of African Economies og professor ved University of Oxford, mest kjent for boken The Bottom Billion. Fra 1998-2003 var han direktør for utviklingsforskning ved Verdensbanken.

                                               

Copenhagen Consensus

Copenhagen Consensus er et prosjekt som søker å etablere prioriteter for å fremme global utvikling basert på teorien om velferdsøkonomi. Ideen til prosjektet kom fra den danske professoren Bjørn Lomborg og han har også utviklet det. Opprinnelig b ...

                                               

Cubansk utviklingsarbeid i Bolivia

Cubansk utviklingsarbeid i Bolivia inkluderer tre millioner gratis konsultasjoner og har blitt gitt av de 2000 cubanske legene som befinner seg i landet i løpet av 2006. Det betyr at cirka 30% av befolkningen i landet har nytt godt av det cubansk ...

                                               

Frederick Cuny

Frederick C. Cuny var en amerikansk spesialist på katastrofehjelp som var aktiv ved mange humanitære prosjekter overalt i verden fra 1969 og til hans forsvinning i Tsjetsjenia i 1995. I 1952 flyttet Cuny sammen med familien til Texas, da han var ...

                                               

Digni

Digni, tidligere Norsk Misjons Bistandsnemnd eller Bistandsnemnda, er en paraplyorganisasjon for 20 norske medlemsorganisasjoner og kirkesamfunn. Bistandsnemnda, nå Digni, ble etablert i 1983. Alle medlemsorganisasjonene har et kristent verdigrun ...

                                               

Fiskeriprosjektet i Kerala

Fiskeriprosjektet i Kerala var Norges første u-hjelpsprosjekt og ble startet i 1952 i Kerala. Det var et forsøk på å styrke den lokale fiskeriindustrien, blant annet med motorisering av båter. Prosjektet ble avsluttet i 1972 og da var bistanden b ...

                                               

FNs organisasjon for industriell utvikling

FNs organisasjon for industriell utvikling er en særorganisasjon tilknyttet De forente nasjoner som har i oppdrag å fremme industriutvikling og derigjennom bekjempe fattigdom og øke velstanden i utviklingsland og i land med overgangsøkonomi. Den ...

                                               

FNs utviklingsprogram

FNs utviklingsprogram er verdens største utviklingsorganisasjon. UNDP er til stede i 170 land og territorier, der organisasjonen samarbeider med lokale myndigheter for å fremme langsiktig utvikling. UNDP jobber for å utrydde fattigdom og redusere ...

                                               

Grameen Bank

Grameen Bank er en mikrofinansorganisasjon som ble startet i Bangladesh i 1983. Banken gir små lån, kjent som mikrokreditt til fattige mennesker uten store krav til sikkerhet. Banken aksepterer også innskudd, tilbyr andre tjenester, og administre ...

                                               

HDI

Dette er en artikkel om selve indeksen. Se Liste over land etter HDI for rangeringen av land etter HDI. HDI er en engelskspråklig forkortelse for Human Development Index. HDI brukes på en mer nøyaktig måte enn bruttonasjonalprodukt BNP for å måle ...

                                               

Heavily Indebted Poor Countries

Heavily Indebted Poor Countries er en gruppe med 40 minst utviklede land med stor fattigdom og mye u-landsgjeld som har krav på spesiell assistanse fra Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken.

                                               

Hvit elefant (uttrykk)

Hvit elefant er et uttrykk for en dyr gjenstand som en eier har vanskeligheter med å kvitte seg med, og som koster mer i drift og vedlikehold enn den klarer å innbringe i form av inntekter eller nytte. Innenfor bistandssammenheng blir uttrykket b ...

                                               

Indiafondet

Indiafondet, formelt kalt Fondet for hjelp til underutviklede områder, var det første norske bistandsprosjektet. Stortinget vedtok opprettelsen av fondet i 1952. I 1962 ble fondet en del av Norsk Utviklingshjelp. Indiafondet startet som en pengei ...

                                               

Inter-Folk

Inter-Folk er en bistandsorganisasjon for norske folkehøgskoler og er den kanalen folkehøgskolene har til å søke midler fra Norad til nye forprosjekter/prosjekter i utviklingsland. Siden all kontakt mellom mennesker kan ses på brobygging er også ...

                                               

Internasjonal arbeidsdeling

Internasjonal arbeidsdeling er knyttet til internasjonal handel og kan defineres som den spesialisering av produksjonen som foregår i to eller flere land i forbindelse med handel mellom landene.

                                               

Jubilee 2000

Jubilee 2000 var en internasjonal bevegelse, en koalisjon av organisasjoner, i over 40 land som krevde sletting av u-landsgjeld innen år 2000. Denne bevegelsen sammenfalt med den katolske kirkes feiring av år 2000 kalt "Great Jubilee".

                                               

Kondisjonalitet

Kondisjonalitet i internasjonal utvikling er en betingelse knyttet til et lån, bistand eller til gjeldsslette, typisk satt av Verdensbanken eller IMF. Om det er snakk om bilateral bistand eller lån vil det være donorlandet som setter betingelsene ...

                                               

Mandapam

Mandapam er en liten landsby i Ramanathapuram i Tamil Nadu. Den berømte Pamban jernbanebro ligger øst for denne landsbyen. Fra Rameswaram ytterst på halvøya er det fergeforbindelse over Adams Bridge til Jaffna på Sri Lanka

                                               

Mikrofinans

Mikrofinans er en samlebetegnelse på finansielle tjenester tilbudt til fattige mennesker, særlig i utviklingsland, som ellers er stengt ute fra finansielle markeder. Tradisjonelt har mikrofinans vært begrenset til institusjoner som tar imot mikro ...

                                               

Mikrokreditt

Mikrokreditt er en betegnelse brukt om små lån til mennesker som ikke blir regnet som kredittverdige av vanlige banker. Kreditten blir gitt som en form for hjelp til selvutvikling, der fattige mennesker får kapital slik at de kan starte sin egen ...

                                               

MAF

MAF kan også referere til Saint-Martin. Mission Aviation Fellowship/ MAF er en aktør/NGO innen bistandsflyging med hovedkontorer i England, Australia og USA. MAF er en internasjonal misjon/bistandsorganisasjon og et flyselskap som opererer mer en ...

                                               

Norad

For den amerikansk-canadiske forsvarskommandoen NORAD, se North American Aerospace Defense Command. Direktoratet for utviklingssamarbeid er et norsk statlig direktorat for utviklingssamarbeid. Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid - er en ...

                                               

Norsk senter for demokratistøtte

Norsk senter for demokratistøtte ble opprettet som et prøveprosjekt i 2002 for å støtte fremveksten av stabile flerpartidemokratier i Norges hovedsamarbeidsland og samarbeidsland for utvikling. I 2006 ble NDS omdannet til en selvstendig, partpoli ...

                                               

Odiøs gjeld

Odiøs gjeld er et begrep i folkeretten som betegner statslån som på grunn av dets bakgrunn ikke burde være lovlig eller forpliktende for etterfølgende regjeringer. Begrepet kan brukes i situasjoner hvor gjelden er opptatt av et regime som brukte ...

                                               

OECDs utviklingskomité

OECDs utviklingskomité, på engelsk: OECD Development Assistance Committee, er et samarbeidsforum under OECD, der ulike givere av bilateral bistand samarbeider for å koordinere bistanden, og øke de positive effektene av bistand. DAC har 29 medlemm ...

                                               

Olje for utvikling

Olje for utvikling er et prosjekt som ble satt i gang av regjeringen i Norge i september 2005. Prosjektet har som formål å overføre norske erfaringer innen petroleumsforvaltning på en måte som bidrar til at petroleumsressurser fører til varig red ...

                                               

Robin Hood-skatt

"Robin Hood-skatt" er skattelegging av handel med valuta, aksjer og andre verdipapirer, som blir innkrevet for å redusere av fattigdom, betale for konsekvenser av klimaendringer og hindre velferdskutt. Lignende type skattlegging har også blitt ka ...

                                               

Sida (myndighet)

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, er en statlig svensk myndighet med hovedkontor i Stockholm og underordnet Utrikesdepartementet. Sidas mål er å bidra til å skape forutsetninger for fattige mennesker å forbedre sine levevi ...

                                               

Skipseksportkampanjen

Skipseksportkampanjen er betegnelsen på det omfattende norske motkonjunkturtiltaket for å redde den norske verftsindustrien på 1970-tallet. På grunn av oljekrisen på 1970-tallet stoppet bestillingen av nye skip opp hos norske verft. I 1975 ble de ...

                                               

Spire (organisasjon)

Spire er en norsk miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser. Hovedmålgruppen til organisasjonen er unge mellom 18 og 30 år. Spire er ungdomsorganisasjonen til den norske utviklings ...

                                               

Stiftelsen Yme

Stiftelsen Yme er en norsk bistandsorganisasjon som jobber innenfor to programområder: vann- og sanitærprosjekter og yrkesskoleprosjekter. Organisasjonen ble etablert i 1993 og holder til i Vegårshei kommune, Aust-Agder. Stiftelsen arbeider for t ...

                                               

Strukturtilpasning

Strukturtilpasning er en strategi som i særdeleshet benyttes av Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet i forbindelse med betingelsene de setter for å gi lån til fattige land. Det finnes ingen klar definisjon på hva strukturtilpasning inn ...

                                               

The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, ofte kalt The Global Fund, ble etablert i januar 2002 for å dramatisk øke finansieringen av bekjempelse av de tre epidemiske sykdommene aids, tuberkulose og malaria. The Global Fund er den ...

                                               

Theun Hinboun

Theun Hinboun er et vannkraftprosjekt i fjellområdene i Bolikhamsaiprovinsen sørøst i Laos, med to planlagte byggetrinn som skal realisere 500 MW produksjonskapasitet, hvorav 440 MW skal eksporteres til Thailand. Anlegget har en lokal eier, men e ...

                                               

U-landsgjeld

U-landsgjeld er betegnelsen på gjeld myndighetene i utviklingsland har tatt opp, for eksempel fra industrialiserte land eller internasjonale institusjoner som Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet.

                                               

Utviklingsfondet

Utviklingsfondet er en bistandsorganisasjon som jobber for å bekjempe sult og fattigdom i lavinntektsland i sør. Utviklingsfondets hovedkontor ligger i Oslo, men organisasjonen har også kontor i Lilongwe i Malawi, Addis Abeba i Etiopia og i Harge ...

                                               

Utviklingsland

Utviklingsland, iblant forkortet til u-land, er en betegnelse for land som ennå ikke har fått en industrialisering. Begrepet utviklingsland har tradisjonelt sammenfalt med begrepet Den tredje verden. Hva som gjør et land til utviklingsland kan ha ...

                                               

Alt for Norge (illegal avis, Bergen)

Alt for Norge var en av de illegale avisene som ble utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig. Den ble laget i Bergen-området i 1942 av folk fra Norges Kommunistiske Parti. Avisen klarte få ut fem nummer, et av dem i st ...

                                               

Alt for Norge (illegal avis, NKP)

Alt for Norge var en av de illegale avisene som ble utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig. Alt for Norge presenterte seg som "organ for den nasjonale front" og ble utgitt av "sentralkomiteen for det Kommunistiske pa ...

                                               

The Morning Star

The Morning Star er en kommunistisk britisk avis. Den fokuserer særlig på sosiale spørsmål og fagforeningsstoff. The Morning Star er også kjent for konsekvent å unngå sladderstoff. Avisen ble grunnlagt i 1930 under navnet The Daily Worker, som of ...

                                               

Oktober (tidsskrift)

Oktober var et revolusjonært sosialistisk tidsskrift som utkom med 17 numre i Oslo i årene 1937-1939. Tidsskriftet inneholdt dels oversatte artikler av kjente venstreopposisjonelle som Leo Trotski og Victor Serge, og dels bidrag fra revolusjonære ...

                                               

American Tune

"American Tune" er en amerikansk sang skrevet av Paul Simon og først utgitt på hans album There Goes Rhymin Simon den 5. mai 1973. Innspillingen ble medprodusert av Paul Samwell-Smith og også utgitt som single i november samme år. Den nådde nr. 3 ...

                                               

Budstikka (sang)

Se også Budstikke andre betydninger "Budstikka" var en norsk Waffen-SS sang, brukt av Den Norske Legion i perioden 1940–1945. Melodien er skrevet av Willy Johansen, og Haakon Foss har skrevet teksten.