ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 324
                                               

Dåpsopplæring

Dåpsopplæring er opplæring i kristen tro på grunnlag av eller med tanke på dåp. Det teologiske grunnlaget for dåpsopplæring ligger i kirkens lære om at kristen dåp forutsetter opplæring i kristen tro. Det kommer til uttrykk i prestens dobbelte sp ...

                                               

Episkopal

Episkopal kommer av det greske ordet episkopos som betyr tilsynsmann eller biskop. Kristne kirkesamfunn som har biskoper betegnes gjerne episkopale. Kirkesamfunn som legger hovedvekten på den enkelte menighets selvstendighet, kalles kongregasjona ...

                                               

Erkebispedømme

Et erkebispedømme er et bispedømme som på grunn av sin størrelse, geografiske plassering eller historiske betydning er gitt en fremtredende posisjon i den kirkelige struktur. Det ledes av en erkebiskop. Erkebispedømmer finnes i blant annet Den ka ...

                                               

Erkeengel

Det bibelske uttrykket erkeengel betyr "den øverste engel", eller "overengelen". Uttrykket forekommer kun i Det nye testamente i Bibelen, og selv der bare to ganger, i begge tilfeller i bestemt form entall: "erkeengelen". Det er bare én engel som ...

                                               

Evangelikalisme

Evangelikalisme eller evangelikal kristendom er en type lavkirkelig protestantisme som er særlig kjent fra kristne grupper og kirkesamfunn i USA. Gruppene av evangelikale kan tilhøre ulike konfesjoner og har en viss variasjon i tilnærmingen til B ...

                                               

Evangelisering

Evangelisering er å forkynne evangeliet, frelsesbudskapet i de fire evangeliene i Bibelen. Ett vers fra Johannesevangeliet, sammenfatter hele evangeliets budskap og blir kalt den lille bibel. Jesus gav de kristne misjonsbefalingen, en befaling om ...

                                               

Folkekirke

En folkekirke er et kirkesamfunn som prinsipielt omfatter hele folket, men som ikke trenger å være statskirke. I Danmark og Norge er henholdsvis Den norske kirke og den danske statskirken definert å være "folkekirke" i landenes grunnlover. Folkek ...

                                               

Golgata

Golgata er det norske navnet på stedet i Jerusalem i Israel der Jesus ble korsfestet ifølge de fire evangeliene i Bibelen. Navnet kommer fra det arameiske Gûlgaltâ, mens det på latin kalles Calvaria. På gresk brukes navnet Κρανιου Τοπος Kraniou T ...

                                               

Den hellige gral

Den hellige gral er i kristen mytologi en skål, kopp eller kalk som ble brukt av Jesus ved hans siste måltid. Ifølge legenden brukte Josef av Arimatea den til å fange opp noe av Kristi blod mens han hang på korset, noe som gav den mirakuløse egen ...

                                               

Guds Venner

Guds Venner var en middelaldersk lekmannsbevegelse innen den tyske kristne mystikken. De startet opp mellom 1339 og 1343 i Basel, Sveits, og de var også aktive i Strasbourg og Köln, fordi deler av området på den tiden ble satt under pavelig inter ...

                                               

Helbredelse

Helbredelse er det å bli frisk fra en sykdom eller å gjøre noen frisk. Ordet brukes særlig om å bli kurert ved overnaturlig tilheling i forbindelse med bønn og håndspåleggelse, for eksempel ved healing og helbredelse ved bønn i karismatisk kriste ...

                                               

Helgen

Se også: Helg, Skytshelgen En helgen er i kristen tradisjon, unntatt i de reformerte kirker, en person som levde sitt liv som en så vellykket "Kristi etterfølgelse" at kirken offisielt kunne slå fast at det ikke lenger var han eller hun som hadde ...

                                               

Hellenistisk jødedom

Hellenistisk jødedom var en bevegelse som eksisterte i den jødiske diaspora før beleiringen av Jerusalem i år 70 e.Kr. og som søkte å etablere en hebraisk-jødisk religiøs tradisjon innenfor hellenistiske kultur og språk. Det fremste litterære pro ...

                                               

Helligkåring

Helligkåring eller kanonisering er en erklæring om at en avdød person er en kristen helgen, slik at personen blir gjenstand for helgenkult. Helligkåring har røtter tilbake til oldkirken, men prosessen har siden gått gjennom mange endringer. De ki ...

                                               

Heterodoksi

Heterodoksi betyr annerledestenkende, og er det motsatte av ortodoksi. Innen religion, som kristendom, refererer "heterodoksi" til avvik fra den offisielle kirkelære.

                                               

Husmenighet

Husmenighet brukes om et kristent fellesskap som samles i hjemmet til noen i fellesskapet. De som samles i en husmenighet, er gjerne en håndfull venner og familiemedlemmer. Begrepet skriver seg helt fra tekster i Det nye testamente, der det snakk ...

                                               

Høykirkelig

Høykirkelig er betegnelsen på de kirkesamfunn og menigheter som praktiserer en høytidelig og liturgisk kristendom. Høykirkelige kirker er også kjennetegnet for å ha rikt utsmykkede kirker og gjerne også store kirkebygg og katedraler. Graden av hø ...

                                               

Jakob den rettferdige

Jakob den rettferdige eller Jakob av Jerusalem er regnet som den første biskopen av Jerusalem og forfatteren av Jakobs brev i Det nye testamentet, og er omtalt som bror av Jesus. Han er i eldre kristen tradisjon betraktet som identisk med apostel ...

                                               

Junia

Junia var en kristen apostel på 100-tallet som var høyt ansett og fikk ros av apostelen Paulus, og hun er den eneste kvinnelige apostel som er nevnt i Det nye testamente. Junia har ingen navndag. Paulus omtalte den kvinnelige apostelen i sitt før ...

                                               

Karismatisk kristendom

Karismatisk kristendom, av gresk karisma "nådegave", det vil si "Åndens gaver" som tungetale, profetier og helbredelse, er en form for kristendom. Pinsebevegelsen og litt senere Trosbevegelsen har typiske karismatiske trekk, men karismatiske vekk ...

                                               

Katedral

En katedral er den kirken hvor en biskop har sitt sete, og dermed hovedkirken i et bispedømme. På norsk brukes helst ordet domkirke om slike kirker, men også dom, bispestol, bispesete og katedralkirke er dekkende uttrykk. Ordet katedral kommer fr ...

                                               

Katekumenat

Katekumenat er den forberedelsesprosessen en person gjennomgår før han eller hun blir døpt. En slik person kalles katekumen. Ordet kommer via det latinske catechumenus fra gresk κατηχουμενος, som betyr "undervist". Dåpsundervisningen skal innføre ...

                                               

Katolisisme

Katolisisme er et begrep som viser til Den katolske kirkes tro i sin helhet, herunder kirkens teologi og dogmatikk, etikk, spiritualitet og organisering. Begrepet viser til kristne og kirker, innenfor vestlig og østlig kristendom, som er i full k ...

                                               

Keltisk høykors

Keltisk høykors eller stående kors er et stort, frittstående kristent monument av stein formet som et keltisk kors, det vil si som et latinsk kors med en sirkel rundt krysspunktet. De er ofte rikt dekorert. Særlig for Irland markeres de som nasjo ...

                                               

Keltisk kristendom

Keltisk kristendom, også kalt for den keltiske eller gæliske kirke eller øykristendom, refererer til kristendommen rundt Irskesjøen i tidlig middelalder på 400-tallet og 500-tallet blant keltiske/britonske folk som irske, skotske, walisere, korni ...

                                               

Kirkelig Fornyelse

Bønne- og arbeidsfellesskapet Kirkelig Fornyelse oftest kalt Kirkelig Fornyelse var et høykirkelig fellesskap av kristne fra ulike tradisjoner i Norge. Fellesskapet søkte fornyelse gjennom "den udelte Kirkes tilbedelse og teologiske tradisjon". G ...

                                               

Kirkerett

Kirkerett og kirkelov er betegnelser på de lover og regler som styrer et kirkesamfunns indre liv, for eksempel med hensyn til embeter, regler for kleresiet og sakramentsforvaltning. I land som har statskirkeordning kan begrepet kirkelov også dekk ...

                                               

Konfirmasjon

Konfirmasjon er et opprinnelig kristent ritual. Det har hatt noe varierende innholdsbestemmelse i de forskjellige kristne trosretninger.

                                               

Korsvandring

Korsvandring er en handling der kristne går et visst stykke utendørs bærende på ett eller flere kors, ofte som en tradisjonelkl utendørs korsveiandakt. Handlingen blir gjerne kombinert med gudstjeneste eller liknende. Mange korsvandringer er økum ...

                                               

Korsvei-bevegelsen

Korsvei-bevegelsen er en kristen, tverrkirkelig bevegelse. Bevegelsen ble til i 1984, da en gruppe mennesker med røtter i Den norske kirke tok initiativet. De ønsket et fellesskap som ville tolke den kristne troen inn i vår moderne tid. Siden har ...

                                               

Kristen eksistensialisme

Kristen eksistensialisme er en filosofisk skole som kan spores tilbake til verker av filosofen Søren Kierkegaard. Den hviler på tre antagelser tatt fra Kierkegaards unike forståelse av kristendommen. Den første var at universet i bunn og grunn va ...

                                               

Kristen mystikk

Kristen mystikk er som mystikk i andre religioner en tradisjon som representerer en personlig, subjektivt og direkte opplevelse av Gud, en nærhet til Gud eller enhet med Gud. Mystikken har lengst tradisjoner innen gresk-ortodoks kristendom, hvor ...

                                               

Kristenrock

Kristenrock er en form for rockemusikk som har kristne tekster og/eller framføres i en kristen kontekst, ofte med fokus på Jesus og ofte framført av selvproklamerte kristne. Mange grupper som framfører kristenrock har bånd til kristne plateselska ...

                                               

Lavkirkelig

Lavkirkelig er en samlebetegnelse på de kirkesamfunn eller menigheter som praktiserer en friere liturgisk og mindre høytidelig gudstjeneste enn de høykirkelige kirkesamfunnene. Under reformasjonen kom Den katolske kirkes rikelige bruk av utsmykki ...

                                               

Lekmannsbevegelse

Lekmannsbevegelsen er en samlebetegnelse på folkelige bevegelser og strømninger i norsk kirkeliv som drives av lekmenn, det vil si predikanter som ikke er utdannet eller ordinert som prester. Bevegelsen oppstod helt på slutten av 1700-tallet blan ...

                                               

Lovsangsledere

Lovsangsleder er et begrep som ble tatt i bruk på 1970- og 1980-tallet i nyere karismatiske kirker og menigheter. De seneste tjue årene finnes det lovsangledere i de fleste kirkesamfunn, og internasjonalt er de aller største lovsanglederne nærmes ...

                                               

Malkus

Malkus var tjeneren til den jødiske ypperstepresten Kaifas som deltok i arrestasjonen av Jesus som er skrevet i de fire evangeliene. Ifølge Bibelen hogg Simon Peter, med sverdet han hadde i sliren, øret av tjeneren. Hendelsen der Simon Peter kutt ...

                                               

Oppbyggelse

Oppbyggelse betegner i den kristne tradisjon prosessen med å bygge kirken som fellesskap. Selv om bruken av uttrykket oppbyggelse er blitt utvidet med tiden, er innholdet fremdeles preget av den opprinnelige bruken i kirkelig og kristelig sammenheng.

                                               

Ordensregel

En ordensregel er de leveregelen som medlemmene av en religiøs orden lever etter. Innen kristendommen er et antall viktige ordensregler kjent, listen er ordnet kronologisk: Frans av Assisis regler – Regula non bullata 1221 og Regula bullata 1223 ...

                                               

Pastor

Pastor er en tittel som i Norge særlig blir brukt om menighetsledere i frikirkelige eller andre kristne trossamfunn registrert i henhold til lov om trudomssamfunn og ymist anna. Hos registrerte trossamfunn kan pastortittelen også erstattes av tit ...

                                               

Patriark

En patriark er en biskop med særskilt høy status. Bispedømmet eller kirken som ledes av en patriark, heter patriarkat. Fem patriarkater har røtter i oldkirken. De andre har kommet til på senere tidspunkter, enten som belønning for lojalitet mot k ...

                                               

Perleporten

Begrepet Perleporten er knyttet til den billedlige fremstilling av inngangen til Det nye Jerusalem, som igjen er et bilde på Himmelen. Bakgrunnen er å finne i en av detaljene av Johannes åpenbarings beskrivelser av Det nye Jerusalem i Åp 21.21: D ...

                                               

Pinse for alle

Pinse for alle er den norske betegnelsen på den europeiske hundreårsmarkeringen for pinsevekkelsen. Hundreårsmarkeringene gikk verden over under navnet "Azusa Centennials". Det startet med Azusa Street Centennial i Los Angeles i 2006, deretter Az ...

                                               

Prestekongen Johannes

Prestekongen Johannes har sin opprinnelse i en legende om at det fantes en stor kristen hersker i Det fjerne østen som både var prest og konge, og som ville komme de kristne til unnsetning i kampen mot muslimene. Denne legenden ble nok mest popul ...

                                               

Prosti

Prosti er i flere kirkesamfunn betegnelsen på et som regel geografisk avgrenset administrativt område. Et prosti er en enhet innen et bispedømme og ledes av en prost. Betegnelsene kan variere fra trossamfunn til trossamfunn, og det varierer også ...

                                               

Det sanne kors

Det sanne kors er det korset Jesus Kristus etter kristen tro døde på. Det tillegges i kristen tradisjon en spesiell status, først og fremst i de kristne retninger som ærer relikvier, men også i enkelte retninger som ellers ser bort fra eller er d ...

                                               

Seminar (kirkelig)

Et seminar er en høyere utdanningsinstitusjon som tilbyr en religiøs utdanning. Begrepet hører hjemme i den kristne sfære, men brukes til tider også om tilsvarende institusjoner innen andre religioner. Seminarer finnes innen mange forskjellige ki ...

                                               

Simoni

Simoni er innenfor kristendom kjøp og salg av kirkelige embeter eller stillinger. Navnet kommer fra Simon Magus, som i Apostlenes gjerninger forsøker å kjøpe makten til å utføre mirakler fra disiplene. I middelalderen forårsaket sammenblandingen ...

                                               

Skytshelgen

En skytshelgen eller vernehelgen er en helgen som sies å beskytte et område, en person, folkegruppe eller lignende. Kjente skytshelgener: St. Helena, skytshelgen for Russland Stanislaus av Kraków, skytshelgen for Polen St. Erik, skytshelgen for S ...

                                               

Sogn (Norge)

Et kirkesogn, eller bare sogn/sokn, er den laveste geografiske forvaltningsenheten i Den norske kirke. Et kirkesogn kan være betjent av én eller flere kirker, og som regel vil én prest ha hovedansvaret for ett sogn. Begrepet sogn brukes også i De ...