ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 54
                                               

Forbudsrepublikken

Forbudsrepublikken er en barokk opera i tre akter, skrevet for kor og 4 hovedroller av Jon Skogstad og Håkon M.E. Sundaune. Operaen omhandler Prins Mild som kjemper for sin kjærlighet til den fagre Dunhilde. Dunhildes far, den mektige forbudskans ...

                                               

Forhekset – en tryllestav i operaen

Forhekset – en tryllestav i operaen er en munter og leken operaforestilling for barn og voksne satt sammen av Den Norske Opera & Ballett. Forestillingen hadde urpremiere i Bjørvika 26. januar 2010. Stykket er skrevet for operaens barnekor som har ...

                                               

Heksene (opera)

Heksene er en opera for barn komponert av Marcus Paus, med libretto av Ole Paus. Den bygger på barneboken Heksene av Roald Dahl. Operaen ble bestilt av Gloppen Musikkfest, og ble fremført første gang i Odda under Hardanger Musikkfest, mai 2008. D ...

                                               

Querini

Querini er en operaforestilling basert på den sanne historien om Pietro Querini, adelsmanenn fra Venezia som forliste og drev i land på Røst i Lofoten i januar 1432. Librettoen er skrevet Ragnar Olsen, musikken av Henning Sommerro.

                                               

Landslaget for språklig samling

Landslaget for språklig samling er en norsk språkpolitisk organisasjon som ønsker få ett felles norsk skriftspråk i Norge. Organisasjonen søker å oppnå dette målet ved å oppfordre folk til å skrive mest mulig dialektnært. Foreningen gir ut bladet ...

                                               

Østlandsk reisning

Østlandsk reisning var en norsk målpolitisk organisasjon, med mål om målreisning for talemålene på Østlandet. Østlandsk reisning ble stiftet høsten 1916 med senere biskop Eivind Berggrav som formann og professor Halvdan Koht som nestformann. Sent ...

                                               

Bartskjær

Bartskjær, seinere også kalt badskjær, er en historiske yrkesbetegnelse for en person som drev som barberer og lege, særlig kirurg. I middelalderen i Europa og fram til 1800-tallet var det frisører og badere som sørget for kroppspleie og medisins ...

                                               

Ergoterapeut

Ergoterapeuter er en helsepersonellkategori som arbeider innen ulike områder av helse- og sosialtjenesten. Ergoterapeuter gir tilbud til mennesker som av ulike årsaker har vansker med å utføre daglige aktiviteter. Tilbudet kan være aktuelt i alle ...

                                               

Generalkirurg

Generalkirurg er den øverste militære legen innenfor et lands militærvesen. Oppdrag og ansvarområde varierer, men det er vanlig at en generalkirurg enten er sjef for den våpenart hvor de militære legene inngår, eller er sjef for hele den forsvars ...

                                               

Ortopeditekniker

En ortopeditekniker framstiller, vedlikeholder og reparerer ortopediske hjelpemidler. Ortopediteknikeren deltar ved tilpasning og utprøving av hjelpemidler, i samarbeid med ortopediingeniører, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. I Norge kre ...

                                               

Portør

En portør er en tilsatt ved sykehus, sykehjem eller andre institusjoner som arbeider med å hente og bringe. Arbeidsoppgavene kan blant annet omfatte å hente pasienter til operasjon og bringe dem tilbake til avdelingen etter operasjonen, hente ski ...

                                               

Sanitetssoldat

En sanitetssoldat er en soldat som har en funksjonsutdannelse innenfor saniteten. Utdannelsen er myntet på at sanitetssoldaten skal kunne assistere legen i hans arbeide i tilfeller hvor det ikke er mulig eller ønskelig å ha sykepleiere tilknyttet ...

                                               

Tannlege

Tannlege er en kirurg som utøver faget odontologi, det vil si behandling av tenner og sykdommer i tannkjøttet og munnhulen hos mennesker. I Norges kreves det statlig autorisasjon eller lisens for å utøve yrket som tannlege og bruke tittelen, og a ...

                                               

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere. Tilrettelegging for HMS skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, sikre virksomheters ansatte et su ...

                                               

Elektromagnetisk stråling og helse

Elektrosmog eller elektromagnetisk stråling kan deles inn i to typer: ioniserende stråling og ikke-ioniserende stråling, basert på evnen til ett enkelt foton med mer enn 10 eV energi til å ionisere atomer eller bryte kjemiske bindinger. Ekstrem u ...

                                               

Folkets strålevern

Det overordnede formålet for Folkets Strålevern er, ifølge dem selv: "Å bidra til å beskytte mennesker og miljø mot skadevirkninger fra ikke-ioniserende stråling." Som bakteppe ligger en oppfatning av at Direktoratet for strålevern og atomsikkerh ...

                                               

Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften er en norsk forskrift som har til formål å fremme forbedringsarbeid innen helse, miljø og sikkerhet, forebygging av miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester og vern av det ytre miljø mot forurensning. Fo ...

                                               

Offshoreleverandørenes HMS-konferanse

Offshoreleverandørenes og Energibransjens HMS-konferanse er en konferanse om HMS i offshoreindustrien. Den ble første gang arrangert i 2008 som et initiativ fra Chul Christian Aamodt i Mintra Trainingportal. Dengang var konferansens navn Offshore ...

                                               

Park- og tivolitilsynet

Park- og tivolitilsynet var en norsk statlig virksomhet som ble utøvd av det private selskapet Det Norske Veritas på oppdrag fra Statens bygningstekniske etat. Virksomheten bestod i: å drive sin virksomhet slik at det ved siden av å ivareta myndi ...

                                               

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr er bekledning og utstyr som beskytter mot skade eller smitte. Noen eksempler er: Åndedrettsvern Ansiktsvern Vernebriller Smittefrakk Redningsvest Vernehansker Vernesko Fallsikringsutstyr Hjelm Hørselvern Bruk av personlig ve ...

                                               

Sikkerhetsstyring

Sikkerhetsstyring er systematiske aktiviteter for å oppnå og opprettholde et sikkerhetsnivå i overensstemmelse med de mål og krav en organisasjon har satt seg. I dette arbeidet inngår også kontinuerlig forbedring av sikkerheten. Sikkerhetsstyring ...

                                               

GAVI-stiftelsen

GAVI-stiftelsen arbeider for å lette tilgangen til vaksiner for barn i fattige land. Den er et internasjonalt samarbeid mellom statlige og private donorer, og den norske stat er blant de aller største bidragsyterne. Andre store er Bill Gates og S ...

                                               

Pasientforening

En pasientforening er en interesseorganisasjon for pasienter. Nesten alle pasientforeninger er sykdomsspesifikke, slik som Kræftens Bekæmpelse eller Hjerteforeningen. En rekke av de større pasientforeningene er samlet i paraplyorganisasjonen Dans ...

                                               

Robert Koch-Institut

Robert Koch-Institut er en tysk forbundsinstitusjon med ansvar for kontroll og forebyggelse av sykdom. RKI ligger i Berlin og Wernigerode og er en del av Helsedepartementet.

                                               

Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder er et norsk statlig organ, etablert i 2013 som Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Beslutningsforumet består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetak ...

                                               

Helsereform i USA

Helsereform i USA betegner forslag om å endre helsepolitikken i USA, herunder arbeid for å øke omfanget av helseforsikring og allmenne helsetjenester i befolkningen. Det har vært gjennomført mindre eller større helsereformer i nesten hver preside ...

                                               

HVPU-reformen

HVPU -reformen er ansvarsreformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede fra 1991. Ansvaret for psykisk utviklingshemmede ble overført fra fylkeskommunene til kommunene. Institusjoner ble nedlagt og de som hadde bodd der, ble etter hvert fly ...

                                               

Lex Maria

Lex Maria er det gjengse navnet for den rapporteringsplikt som fremgår av Kapittel 3 paragraf 5 av den svenske Patientsäkerhetslagen. Loven krever at helsepersonellet rapporterer til Inspektionen för vård och omsorg hendelser som ført til, eller ...

                                               

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten var et norsk statlig organ som ga råd ved problemstillinger knyttet til prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Rådet skulle gjennomføre prosesser med sikte på at aktørene utviklet fe ...

                                               

Patient Protection and Affordable Care Act

Patient Protection and Affordable Care Act, forkortet Affordable Care Act og kalt Obamacare, er en amerikansk føderal lov vedtatt av Kongressen i 2010. Loven har som formål å sørge for prismessig overkommelig behandling og innfører en offentlig h ...

                                               

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen er en reform av helse- og sosialtjenestene i Norge som ble presentert av daværende Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i Jens Stoltenbergs andre regjering gjennom Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen. Rett ...

                                               

Helsepsykologi

Helsepsykologi handler om å forstå hvordan biologi, atferd og sosial kontekst påvirker menneskers helse og sykdom. Fra psykologiens synsvinkel undersøker man utfra en helhetlig tilnærming hvordan noen bevarer god helse, hva som skjer hvis de blir ...

                                               

Den transteoretiske modellen

Den transteoretiske modellen er en stadiemodell for endring av atferd. Modellen analyserer stadiene og de mentale prosessene som mennesker gjennomgår når de ønsker å endre en atferd, og foreslår ulike mål for behandling og helseintervensjoner for ...

                                               

Fontenehuset

Fontenehuset er en anerkjent internasjonal rehabiliteringsmodell som tilbyr et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske utfordringer. Modellens hovedfokus er arbeid og fellesskap, og det foregår ikke terapi eller annen beha ...

                                               

Fontenehuset i Bærum

Fontenehuset i Bærum er en arbeidsplass og et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Driften av Fontenehuset utføres av medlemmer og medarbeidere. Fontenehuset drives med utgangspunkt i en internasjonal ...

                                               

Fontenehuset i Gjøvik

Fontenehuset i Gjøvik ble etablert den 26.01.2017 og oppnet den 26.09.2018 som et datterselskap av N.K.S. Kløverhotellet AS, og eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Oppland fylke. Fontenehuset i Gjøvik er et ideelt aksjeselskap der det ikke u ...

                                               

Fontenehuset i Stavanger

Fontenehuset i Stavanger ble etablert i 1995, som første fontenehus i Norge. Fontenehuset er et arbeidsorientert klubbhus for mennesker med psykiske helseutfordringer. Driften av Fontenehuset utføres av medlemmer og medarbeidere. Fontenehuset dri ...

                                               

Fontenehuset i Tromsø

Fontenehuset i Tromsø ble etablert den 09.06.2006. Den offisielle åpninga av Fontenehuset var 26. november 2009, etter en prosjektperiode på to og et halvt år. Fontenehuset er et arbeidsorientert klubbhus for mennesker med psykiske helseutfordrin ...

                                               

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet defineres som "all kroppslig bevegelse produsert av skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning av energiforbruket utover hvilenivå". I dette inngår mange termer knyttet til fysisk utfoldelse, for eksempel idrett, mos ...

                                               

Health Action Process Approach

Health Action Process Approach er et engelsk begrep som benyttes internasjonalt for en sosialkognitiv modell for helserelatert atferdsendring utviklet av den tyske psykologen Ralf Schwarzer. Begrepet kan oversettes til noe som "Prosesstilnærming ...

                                               

Helseatferd

Helseatferd betegner atferd som kan forbedre eller opprettholde helsen. Mangelfull eller dårlig helseatferd kan ofte ha betydning for sykdom og kan ha en tendens til å utvikle seg til såkalte dårlige helsevaner. Innenfor helsepsykologien skiller ...

                                               

Helseintervensjon

Helseintervensjon er en prosedyre eller teknikk lagd for å avbryte, initiere eller modifisere helseatferd. Ulike helseintervensjoner kan for eksempel være: endring av fysisk miljø, terapi, lovendringer i samfunnet og mediekampanjer. Ordet kommer ...

                                               

Helseoppfatningsmodellen

Helseoppfatningsmodellen mener at årsaken til at en person praktiserer en god helsemessig atferd avhenger av om personen oppfatter en helserisiko og om personen tror at helseatferden vil være effektiv mot helserisikoen. Modellen fungerer som basi ...

                                               

Helsereduserende atferd

Slike atferder er ofte vanemessige, avhengighetsskapende og vanskelig å endre. Selv om man har bedrevet den helsereduserende atferden lenge er det som regel aldri bortkastet å forsøke å endre den, de helsemessige vinningene kan likevel være betyd ...

                                               

Helsevaner

En helsevane betegner i helsepsykologien en helserelatert atferd som er fast etablert og ofte utføres automatisk. Man snakker gjerne om helsevaner som "gode" og "dårlige", ettersom de bidrar til å forbedre eller redusere helse. Eksempler på "gode ...

                                               

Kognitiv adferdsterapi

Kognitiv adferdsterapi er en samlebetegnelse for ulike former for psykoterapier som opprinnelig ble utviklet og formulert av den amerikanske psykologen Albert Ellis og den amerikanske psykiateren Aaron Beck. Begge jobbet opprinnelig innenfor psyk ...

                                               

Kostholdsendring

Kostholdsendring innebærer det å legge om vaner og mønstre for inntak av mat. Å endre til et sunnere kosthold er en helsefremmende atferd. Helsefremmende atferd er atferd som forbedrer eller utvikler nåværende og fremtidig helse. Denne type atfer ...

                                               

Marlatt og Gordons kognitive atferdsmodell

Marlatts og Gordons kognitive atferdsmodell er en modell som illustrerer prosessen ved et tilbakefall, eller at en klarer å stå imot, når en skal endre en negativ helseatferd. Modellen er utviklet av G. Alan Marlatt og J.R. Gordon. Tilbakefall er ...

                                               

Mestringsrespons

Mestringsrespons er respons som gjør individet i stand til å mestre situasjoner med vanskelige krav. Mestring engelsk: coping refererer i denne sammenheng til prosessen hvor man forsøker å takle krav man oppfatter som anstrengende eller som om de ...

                                               

Multisystemisk terapi

Multisystemisk terapi er et behandlingstilbud for ungdom i alderen 12–18 år med alvorlige atferdsproblemer. Behandlingstilbudet er familie- og nærmiljøbasert og gis til ungdom som er voldelige eller aggressive, som har problemer på skolen, som ru ...