ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 75
                                               

Ekstremisme

Ekstremisme og ekstrem kommer fra det latinske extremus. Uttrykket kan oversettes med "det ytterste" eller "det fjerneste", eller også "det verste". Det er et uttrykk som brukes om ytterliggående holdninger. I dagligtale er bruken av ekstremisme ...

                                               

Eurokommunisme

Eurokommunisme er betegnelsen på den politiske retningen enkelte vesteuropeiske tradisjonelt Moskvaorienterte kommunistiske partier, fremfor alt de spanske og italienske partiene, inntok på 1970- og 1980-tallet. Eurokommunismen er kjennetegnet ve ...

                                               

Fascisme

Fascisme er en form for høyreekstrem, autoritær nasjonalisme, i opposisjon til både marxisme, sosialisme og frimarkedskapitalisme. Fascismen ble fremtredende i det tidlige 1900-tallets Europa. De første fascistbevegelsene oppstod i Italia under f ...

                                               

Frigjøringsteologi

Frigjøringsteologi er en teologisk retning hvor det legges vekt på rettferdighet, likeverd og frihet fra fattigdom og undertrykkelse. Den er preget av en kritisk analyse av samfunnet, inspirert av marxistisk tankegods, og er kritisk til kirkens t ...

                                               

Frihet

Frihet er avledet fra ordet fri, et begrep som er kommet til norsk språk fra lavtysk, og betegner det motsatte av være fanget, bundet, eller begrenset. Å være fri og i frihet er å være ubundet, uavhengig; med fulle rettigheter, det være politiske ...

                                               

Føderalisme

Føderalisme er et organisjonsprinsipp og en politisk filosofi. Som organisasjonsprinsipp innebærer føderalisme at enheter, selv om de bevarer en viss grad av selvbestemmelse, er bundet sammen med en felles ledelse eller regjering. Utøvende og lov ...

                                               

Geolibertarianisme

Geolibertarianisme er en politisk og økonomisk ideologi som kombinerer libertarianisme med Georgisme. Den er oftest forbundet med venstre-libertarianisme eller det radikale sentrum. Geolibertarianere hevder at geografisk rom og urørte naturressur ...

                                               

Grønn ideologi

Grønn ideologi er en samling politiske ideologier som tar utgangspunkt i en økologisk virkelighetsbeskrivelse. Begrepet økologisme er et delvis overlappende begrep. De fleste grønne ideologiene er antiautoritære og ikkevoldelige. Grønn politisk t ...

                                               

Grønn sosialisme

Grønn sosialisme er en politisk retning som prøver å forene sosialisme med økologi og miljøvern. Betegnelsen var særlig mye brukt i perioden etter at stortingsrepresentant Bjørn Unneberg i 1971 utgav boken Grønn sosialisme for utkantproletarer. N ...

                                               

Hoxhaisme

Hoxhaismen er en variant av marxismen-leninismen. Den baserer seg på arbeidene og tolkningene til Enver Hoxha, lederen av det albanske kommunistpartiet Arbeidets parti. Hoxhas ideologi var anti-revisjonistisk i den forstand at den var motstander ...

                                               

Hvit nasjonalisme

Hvit nasjonalisme er en form for nasjonalisme eller pan-nasjonalisme som bygger på forestilling om at hvite er en rase. Tankeretningen eller bevegelsen overlapper med hvit makt og alt-right. Hvit nasjonalisme handler blant annet om at hvite bør d ...

                                               

Høyrepopulisme

Høyrepopulisme er en samlebetegnelse på en rekke til dels vidt forskjellige politiske partier og bevegelser som regnes som populistiske og tilhører "det nye høyre". Uttrykket brukes både på venstresiden, blant forskere og på høyresiden utenom av ...

                                               

Høyreradikalisme

Høyreradikalisme er en "samlebetegnelse på politiske partier og bevegelser til høyre for den parlamentariske konservatismen". Alt etter de politiske tradisjonene i deres respektive hjemland, kan høyreradikale partier "anta en nynazistisk eller ny ...

                                               

Individualisme

Individualisme er en etisk, politisk og sosial filosofi som vektlegger individuell frihet. Sentralt står troen på at hensynet til individets frihet er viktigere enn hensynet til fellesskapet, samt verdier som individuell integritet, selvstendighe ...

                                               

Integralisme

Integralisme er en ideologi som ser på samfunnet som en organisk enhet. Den forsvarer sosial ulikhet og hierarki med samarbeid over klasseskiller og søker å transcendere konflikt mellom sosiale og økonomiske grupper. Den står for korporativisme o ...

                                               

Islamisme

Islamisme er en politisk ideologi som har som mål at samfunnet skal styres i henhold til islam. Islamister ønsker at islam ikke bare skal være en religion som skal tros og praktiseres av muslimer, men også et politisk system og et lovverk som til ...

                                               

Islamofobi

Islamofobi, også kalt islamfobi og islamfrykt er en ikke-medisinsk fobi som tilkjennegjør seg gjennom fordommer mot, stereotypier, hat mot eller irrasjonell frykt for islam og muslimer. Begrepet er omstridt og blir blant annet kritisert for å bes ...

                                               

Juche

Juche er den nordkoreanske statsbærende ideologi, fastslått i landets grunnlov i 1977 da den erstattet marxismen. Direkte oversatt betyr ordet "sjølberging", noe som er poenget med ideologien, nemlig å klare seg selv uten hjelp utenfra, og å være ...

                                               

Kibbutz

Kibbutz var et unikt israelsk eksperiment for å bygge geografisk avgrensede samfunn etter kollektivistiske prinsipper. Ved å kombinere sosialisme og sionisme ble små selvstyrte enkeltsamfunn etablert, basert på likhet og solidaritet. Likhet og so ...

                                               

Kollektivisme

Kollektivisme er en politisk ideologi som vektlegger den samlede gruppe av mennesker i et samfunn fremfor det enkelte individ. Kollektivistene hevder at det individualistiske samfunnet har formet mennesket til å bli egoistisk, og at dersom man i ...

                                               

Kommunitarisme

Kommunitarisme er en retning innen politisk filosofi som anser fellesskapet som samfunnets grunnleggende enhet, og ikke individet, staten eller nasjonen. Betegnelsen er avledet av det engelske ordet community, og må ikke forveksles med kommunisme ...

                                               

Kristelig sosialisme

Kristensosialisme, eller kristelig sosialisme er en fellesbetegnelse for flere sosialreformatoriske bevegelser på 1800- og 1900-tallet som har villet anvende kristendommens moralske prinsipper på samfunnslivet. Apostlenes gjerninger forteller at ...

                                               

Kvinnesak

Kvinnesak betyr kampen for kvinners politiske og juridiske rettigheter. Kvinnesaksbevegelsen er den bevegelsen som siden 1800-tallet arbeider for kvinners politiske og juridiske rettigheter innenfor en liberaldemokratisk ramme og som tradisjonelt ...

                                               

Legitimistene

Legitimister er rojalister i Frankrike som mener at kongen av Frankrike og Navarra må bli valgt i henhold til Salisk lov. Under den bourbonske restaurasjon, ble de kalt ultra-rojalister og var tilhengere av den eldste grenen av Bourbon-dynastiet, ...

                                               

Leninisme

Leninisme er diverse politiske og økonomiske teorier utarbeidet av bolsjevik-lederen Vladimir Lenin, og av andre som hevder at de fortsetter Lenins arbeid. Leninismen bygger på marxismens ideer, og er en filosofisk basis for den sovjetiske kommun ...

                                               

Liberal internasjonalisme

Liberal internasjonalisme er en utenrikspolitisk retning innenfor liberalismen, der liberal markedsøkonomi, intervensjon i andre stater enten ved bruk av militærmakt eller humanitær hjelp og en tro på at internasjonal utvikling er mulig, er sentr ...

                                               

Liberalkonservatisme

Liberalkonservatisme er en politisk ideologi som både omfatter konservative og liberale elementer. Ettersom konservatisme og liberalisme historisk er motsetninger, har liberalkonservatisme en rekke forskjellige og ofte motstridende betydninger. L ...

                                               

Libertarianisme

Libertarianisme er en retning innenfor politisk filosofi som vektlegger individuell frihet, spesielt friheten til å handle og uttrykke seg. Begrepet libertarianisme inkluderer forskjellige synspunkter og organisasjoner, som har til felles at de v ...

                                               

Mannsrettighetsbevegelsen

Mannsrettighetsbevegelsen består av grupper og individer som fokuserer på samfunnsforhold og på bestemte offentlige tjenester som de mener har en negativ innvirkning på menn, eller strukturelt diskriminerer menn. Bevegelsen er omstridt og blir de ...

                                               

Marxisme-leninisme

Marxisme-leninismen er en politisk ideologi som baserer seg på ideene til Karl Marx, Friedrich Engels og Vladimir Lenin. Begrepet brukes av mange kommunistiske partier som anser at deres ideologi er basert på marxismen og leninismen. Begrepet opp ...

                                               

Militarisme

Militarisme er et begrep som kan ha flere forskjellige betydninger: Det kan være en ideologi som går ut på at kun et sterkt militærvesen kan garantere politisk trygghet og fred. I sin mildeste form gir ideologien legitimitet til våpenrustning og ...

                                               

Minarkisme

Minarkisme er en frihetlig kapitalistisk politisk filosofi. Den er forskjellig definert av kilder. I strengeste forstand sier den at stater bør eksistere, at deres eneste legitime funksjon er å beskytte individer mot aggresjon, tyveri, kontraktbr ...

                                               

Monarkisme

Monarkisme er en statsteoretisk posisjon i favør av monarki, altså et arvelig konge- keiser- eller fyrstedømme. Den kan avgrenses fra diktatur ved at arveligheten av makten står sentral. Beslektet er rojalisme. Rojalister har vært og er personer ...

                                               

Nasjonalkonservatisme

Nasjonalkonservatisme er en retning innenfor konservatismen i Europa som, i større utstrekning enn liberalkonservatismen, betoner nasjonalstatens rolle, vektlegger nasjonale interesser, og mer opptatt av tradisjonelle sosiale og etiske syn. Nasjo ...

                                               

Nasjonalsyndikalisme

Nasjonalsyndikalisme er en politisk retning som utviklet seg i Italia mellom 1910 og 1920 som en sentralisert versjon av syndikalismen. Tilhengerne av denne nye ideologien kalte seg nasjonalsyndikalister, og disse ønsket at parlamentarisk partide ...

                                               

Nasserisme

Nasserisme er en arabernasjonalistisk politisk ideologi basert på tenkningen til den tidligere egyptiske presidenten Gamal Abdel Nasser. Den hadde stor innflytelse på panarabisk politikk på 1950- og 1960-tallet, og er fortsatt av stor betydning i ...

                                               

Nativisme

Nativisme, et begrep med hjemstavn særlig i engelsk politisk språk, betegner politiske bevegelser og holdninger som kjennetegnes av en særlig skarp avvisning og bekjempelse av nyinnvandring. Begrepet har historisk betegnes strømninger i USA, men ...

                                               

Nolan-diagram

Nolan-diagram er et politisk spektrum diagram laget av David Nolan i 1969. David Nolan var en amerikansk libertarianistisk aktivist. Diagrammet illustrerer politisk syn langs to akser, en for økonomisk frihet og en annen akse for personlig frihet ...

                                               

Nyfascisme

Nyfascisme er en etterkrigsideologi som innbefatter sentrale elementer av fascisme. Beskrivelsen nyfascistisk kan være dekkende for grupperinger som uttrykker en grad av tilhørighet til Benito Mussolini og italiensk fascisme eller andre fascistis ...

                                               

Nykonservatisme

For kinesiske forhold, se nykonservatisme i Kina. Nykonservatisme er en retning innen amerikansk konservatisme. Retningen oppstod i USA i 1960-årene, men har også fått innflytelse blant konservative i andre deler av verden, skjønt fenomenet ikke ...

                                               

Nyliberalisme

Nyliberalisme eller nyklassisk liberalisme er en betegnelse for gjenoppståelsen av klassisk liberalisme i nyere tid. I praktisk politikk ble denne fremfor alt assosiert med statslederne Margaret Thatcher og Ronald Reagan, selv om begge kalte seg ...

                                               

Opplyst enevelde

Opplyst enevelde er en form for enevelde, absolutt monarki eller despoti i den forstand at herskere lot seg påvirke av opplysning. Opplyste monarker omfavnet prinsippene fra opplysningstiden, særlig dens vektlegging på fornuft og rasjonalitet. De ...

                                               

Ordoliberalisme

Ordoliberalisme er en vitenskapelig og politisk teori for organisering av samfunnsøkonomien. Teorien forutsetter at det i samfunnet er etablert en fri markedsøkonomi. Ordoliberalismen ble utviklet på 1930-tallet av den såkalte Freiburg-skolen i T ...

                                               

Orléanistene

Orléanistene var en fransk politisk bevegelse som ble dannet som resultat av den franske revolusjon og som motbevegelse mot revolusjonens tankegods. Navnet kommer fra Orléans-grenen av Huset Bourbon, som var bevegelsens ledere. Bevegelsen opphørt ...

                                               

Panarabisme

Panarabisme er en politisk ideologi nært beslektet med arabisk nasjonalisme, som ønsker en sammenslåing av folkene og statene i den arabiske verden, fra Atlanterhavet til det arabiske hav, og mener at araberne utgjør én enkelt nasjon, selv om det ...

                                               

Pangermanisme

Pangermanisme er en politisk og kulturell idé som oppstod tidlig på 1800-tallet og som søker å samle alle nasjoner eller folk som hører til den germanske stammen. Etter hvert skulle denne tenkningen ikke bare inkludere folketyskere, men også befo ...

                                               

Pannasjonalisme

Pannasjonalisme er en form for nasjonalisme som gjerne utmerker seg ved dens ekspansive territoriale interesse, og med henvisning til felles opphav för et antall nasjoner eller etniske grupper streber erter at disse som et nasjonsknippe skal gå s ...

                                               

Panslavisme

Panslavisme er en politisk og kulturell idé som oppstod på 1800-tallet og som søker å samle alle nasjoner eller folk som hører til den slaviske stammen. Panslavismen stod særlig sterkt på Balkan. For Sovjetunionen spilte panslavismen også en ideo ...

                                               

Paternalisme

Paternalisme er en persons makt over en annen person som ikke kan forvalte seg selv, eller rettferdiggjørelse av en slik praksis. Ordet betyr formynderi og kommer fra det latinske ordet pater som betyr "far". Innen medisinens verden betyr uttrykk ...

                                               

Peronisme

Peronisme er en politisk bevegelse i Argentina og en venstrepopulistisk politisk ideologi. Bevegelsen hadde største oppslutning blant arbeiderklassen i byene særlig de som hadde flyttet inn fra landsbygda på jakt etter arbeid. Bevegelsen hadde br ...