ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 81
                                               

Konstruktivisme

Konstruktivisme betegner en form for samfunnsfilosofi som hevder at den sosiopolitiske verden og dens bestanddeler bare er tilgjengelige som studieobjekter i kraft av at de på forhånd er blitt kategorisert som slike. Innen statsvitenskapens krets ...

                                               

Kremlologi

Kremlologi er politisk analyse av hva som foregår i den øverste ledelsen av Russland. Etter at Stalin hadde tatt makten i Sovjetunionen, kom det ut svært lite informasjon om hvilke politiske diskusjoner som foregikk i den øverste ledelsen, med se ...

                                               

Harold Lasswell

Harold Dwight Lasswell var en ledende amerikansk statsviter og kommunikasjonsforsker. Han var medlem av Chicagoskolen og president for The World Academy of Art and Science. Sammen med andre innflytelsesrike, liberale tenkere i perioden 1914-1940, ...

                                               

Liste over statsvitenskapelig utdanning i Norge

Følgende studiesteder tilbyr utdanning i statsvitenskap i Norge: Universitetet i Sørøst-Norge: Statsvitenskap med strategisk kommunikasjon, ledelse og menneskerettigheter bachelor. Høgskolen i Molde: Statsvitenskap årsstudium, politikk og samfunn ...

                                               

Mafiastat

Mafiastat er et begrep som brukes som fagterm innen statsvitenskap og i politisk diskurs for å beskrive statssystemer der regjeringen og statsapparatet er knyttet sammen med organisert kriminalitet. Begrepet har særlig blitt brukt for å beskrive ...

                                               

Makt- og demokratiutredningen

Stortinget vedtok 11. desember 1997 at det skulle igangsettes en utredning om makt og demokrati i Norge og at utredningen skulle foregå over en femårsperiode 1998–2003. Bakgrunnen for utredningen var endringene i maktforholdene siden den forrige ...

                                               

Maktutredningen (1972–1981)

Maktutredningen var et samfunnsvitenskaplig forskningsprogram som varte fra 1972 til 1982 ledet av en forskergruppe bestående av Håvard Alstadheim, Johan P. Olsen og med sosiologen Gudmund Hernes som leder. Utredningen var særlig inspirert av nye ...

                                               

Mislykket stat

En mislykket stat er en stat som har gått i oppløsning og som ikke lenger er i stand til å oppfylle sine borgeres grunnleggende behov eller til å ta det ansvar for å levere offentlige tjenester som forventes av en suveren regjering. Det skilles m ...

                                               

Nasjonale interesser

Nasjonale interesser er et kjernebegrep i studiet av internasjonal politikk. Begrepet står særlig sterkt innenfor politisk realisme, og selv om interessebegrepet er gammelt, stammer definisjonen fra Hans Morgenthau. Han mente at staters "interess ...

                                               

Nasjonalstat

En nasjonalstat er en stat som er oppbygd omkring en nasjon. Nasjonalstaten er en stat hvor sammensetningen av befolkningen utgjør en ensartet språklig og kulturell gruppe med felles bakgrunn og historie. Nasjonalstaten oppsto som idé etter den f ...

                                               

Nattvekterstat

Nattvekterstat er et uttrykk for en stat som påtar seg minimum av offentlige oppgaver. Idealtypisk sett begrenser oppgavene seg til politi, rettsvesen og forsvar. Politisk er det oftest libertarianere som går inn for gjeninnføring av nattvekterst ...

                                               

New public management

New public management brukes som betegnelse på en reformbølge som siden 1980-tallet har hatt som mål å effektivisere offentlig sektor ved hjelp av styringsprinsipper fra privat sektor. NPM regnes ofte som motsats til byråkratisk eller fagstyrt le ...

                                               

Nordic Political Science Assosiation

Nordic Political Science Association er en statsvitenskaplig forening etablert i 1975. Stein Rokkan ved Universitetet i Bergen var organisasjonens første president. Foreningen er et samarbeidsorgan for de nordiske statsviterforeningene, blant ann ...

                                               

Norsk statsvitenskapelig forening

Norsk statsvitenskapelig forening er en faglig interesseorganisasjon for personer som har høyere utdannelse i statsvitenskapelige fag. NSF ble siftet i 1956. Foreningens første formann var Stein Rokkan. Rokkans internasjonale engasjement gjorde s ...

                                               

Oligarki

Oligarki, "fåmannsvelde", av ὀλίγος, "få" og αρχία, "styre") er en styreform hvor den politiske makten er samlet hos en liten gruppe mennesker, såkalte oligarker. Begrepet ble først definert av Aristoteles i hans analyse av styresformene, oligark ...

                                               

Oligarkiets jernlov

Oligarkiets jernlov er en samfunnsvitenskapelig teori, opprinnelig framsatt av Robert Michels, om at alle politiske partier vil utvikle oligarki, det vi si fåmannsvelde, på grunn av organisasjonsprosesser og endringer i holdninger og innstillinge ...

                                               

Partifamilie

En partifamilie er en betegnelse som benyttes for å sammenligne partisystemer i ulike land. Med basis i Stein Rokkans teori om konfliktlinjer, skiller Daniele Caramani mellom sju ulike partifamilier: Minoritets-/regionale partier, konservative/kr ...

                                               

Partisystem

Et partisystem kan defineres som totaliteten av de sammensatte relasjonene mellom partiene i et politisk system. Her spiller ikke bare antallet partier, men også det innbyrdes styrkeforholdet mellom dem en rolle. Et sentralt begrep i denne sammen ...

                                               

Polarisering (politikk og samfunn)

Polarisering er i statsvitenskapen at synspunkter deler seg i to leire, to poler. Økende polarisering innebærer at synspunktene på ytterkantene øker, og at færre innehar synspunkter i midten. Et eksempel på et land med økende polarisering er USA ...

                                               

Polarisert pluralisme

Polarisert pluralisme er en betegnelse brukt på en type partisystem som er karakterisert av store ideologiske forskjeller, et stort antall politiske partier, sentrigugale tendenser hos velgerne og store, uansvarlige partier på ytterfløyene. Begre ...

                                               

Policy

Policy er dels et engelsk begrep med flere ulike betydninger og dels et faguttrykk, særlig innen statsvitenskap. Det nærmeste man kommer en norsk oversettelse er politikk, men begrepet betyr ikke nøyaktig det samme. Policy som begrep fokuserer på ...

                                               

Politikkstudier

Politikkstudier oppstod i USA i 1960- og 1970-årene som en underdisiplin av statsvitenskap. Politikkstudier er relevante ikke bare for statsvitere, men brukes som et perspektiv og metode i mange andre fag. Politikkstudier kan bestå av både analys ...

                                               

Politisk økonomi

Politisk økonomi var opprinnelig et begrep for studiet av produksjon, handlinger som kjøp og salg, samt forholdet til loven og til styresmaktene. Begrepet ble brukt allerede på 1700-tallet om studiet av økonomien til en stat. Noen politiske økono ...

                                               

Polyarki

Polyarki er et statsvitenskapelig begrep innført av den amerikanske statsviteren Robert A. Dahl i sin analyse av politiske maktforhold i New Haven, Connecticut. Etymologisk betyr ordet mangemannsvelde, i motsetning til monarki og oligarki, men og ...

                                               

Principal–agent-teori

Principal–agent-teori prøver å identifisere og forklare problemer som kan oppstå mellom to, eller flere parter, når det skal gjøres en transaksjon imellom dem. Et eksempel kan være forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men principal–agen ...

                                               

Public choice

Public choice er en teori innenfor økonomi og statsvitenskap, som anvender samme vitenskapelige verktøy til sin analyse av politiske fenomener som nasjonaløkonomene bruker til analysen av økonomiske fenomener. En av teoriens grunnantagelser er at ...

                                               

Rasjonalitet

Rasjonalitet brukes også innenfor matematikken, se Rasjonal funksjon Det som er rasjonelt er i samsvar med fornuften. En handling er rasjonell dersom den gir det ønskede resultatet på en ikke-tilfeldig måte. Den kjente tyske sosiologen Max Weber ...

                                               

Rasjonelle valg

Rasjonelle valg er en teori som tar utgangspunkt i at samfunnet består av enkeltindivider som er rasjonelle aktører. Alle sosiale fenomener skal forklares med utgangspunkt i individuelle aktørers handlinger, og mennesker blir sett på som rasjonel ...

                                               

Ratifisering

Ratifisering kommer fra latin av ratus fastsatt, gyldig og facere gjøre og viser til den handlingen et styringsorgan eller myndighet gjør når den godkjenner eller stadfester en avtale eller traktat mellom to parter som endelig og bindende. Et res ...

                                               

Regjering

Regjering betyr dels selve virksomheten som handler om å styre et land, og betegner i tillegg en forsamling av regjeringsmedlemmer. Hvem som er medlemmer av en regjering varierer sterkt mellom ulike stater og i tid. I mange stater er regjeringen ...

                                               

Rettsliggjøring

Begrepet rettsliggjøring kan blant annet betraktes som et uttrykk for at den utøvende makt i uforholdsmessig stor utstrekning overlater til den dømmende makt å avgjøre hvem som har rett i spørsmål som angår borgernes rettigheter og plikter i samf ...

                                               

Romlig modell

En romlig modell er en sentral modell og komponent innenfor statsvitenskap. Den brukes særlig for å forstå velgeratferd og har svært innflytelsesrik i studien av valg siden den ble popularisert av Anthony Downs i 1957. Ingen annen formell paradig ...

                                               

Samfunnsplanlegging

Samfunnsplanlegging er et tverrfaglig fag i skjæringsfeltet mellom offentlig administrasjon, samfunnsøkonomi og samfunnsgeografi, som handler om effektiv bruk av landressurser og plassering av menneskelige aktiviteter, infrastruktur og befolkning ...

                                               

Sammenhengskraft

Sammenhengskraft er et sosiologisk begrep som er en oversettelse fra det engelske ordet "Social Cohesion" og henviser de krefter som knytter samfunnet sammen. Allerede i 1893 hadde sosiologen Émile Durkheim skrevet om solidariteten som holder sam ...

                                               

Sikkerhetssektorreform

Sikkerhetssektorreform er et program for å oppbygge og restrukturere militærvesen, politi, etterretningstjeneste, straffedomstoler, fengselsvesen og sivile institusjoner med kontrollfunksjon over disse i land som har vært preget av konflikt eller ...

                                               

Stat

En stat er i dagligtale omtalt som et land eller en nasjon som har et sett institusjoner som innehar autoritet til å definere lover og regler som styrer folket i ett eller flere samfunn innenfor dette landet og har indre og ytre suverenitet over ...

                                               

Statsfeminisme

Statsfeminisme er et statsvitenskapelig begrep som ble etablert av Helga Hernes i 1987 med boken Welfare State and Woman Power: Essays in State Feminism. Hernes brukte begrepet om den nordiske modellen og mer spesifikt om likestillingspolitikken ...

                                               

Subsidiaritetsprinsippet

Subsidiaritetsprinsippet er en maksime fra katolsk sosialtenkning om forholdet mellom staten og samfunnet. Det kommer av latin "subsidium ferre", og uttrykker at staten i sitt forhold til samfunnet ikke gjør mer, men heller ikke mindre enn det so ...

                                               

Suverenitet

Suverenitet er en eksklusiv rett til å styre over en geografisk region eller en gruppe mennesker, som en nasjon eller stamme. Suverenitet innehas i folkerettslig forstand av en stat, men i annen språkbruk sier man også at et styre, eller et indiv ...

                                               

Suzerenitet

Suzerenitet betyr opphøyet over en annen stat. Begrepet brukes i folkeretten som en motsetning til halvsuverenitet. Når en stat eller nasjon utøver et protektorat over en annen stat sies det at den utøvende staten har suzerenitet.

                                               

Symbolpolitikk

Symbolpolitikk er betegnelse på politisk virksomhet som ikke resulterer i budsjetter, lover, regelendringer eller vedtak med konkrete virkninger. I politisk debatt brukes begrepet ofte noe nedsettende om politikk som oppfattes som substansløs. I ...

                                               

Territorielt feste

Territorielt feste er i geopolitikk en nasjons territorium, ofte i form av en nasjonalstat hvis nasjonen har tilstrekkelig omfang eller historikk. Det territorielle festet har en utstrekning både i tid og rom.

                                               

Tidsskrift for samfunnsforskning

Tidsskrift for samfunnsforskning, forkortet TfS, er det mest anerkjente, flerfaglige, norskspråklige fagtidsskriftet for samfunnsvitenskap. Tidsskriftet utkom første gang i 1960 på initiativ fra Vilhelm Aubert, som også ble tidsskriftets første r ...

                                               

Utøvende makt

Utøvende makt er makt til å iverksette, håndheve, tolke og opprettholde lover og lovlige beslutninger på statens vegne. Utøvende makt er en av de tre maktområdene som defineres og holdes adskilt under maktfordelingsprinsippet. Utøvende makt tilli ...

                                               

Avspenningspolitikk

Avspenningspolitikk eller "Détente" er et fransk begrep på perioden med mindre spenning under den kalde krigen. Generelt kan begrepet brukes om enhver internasjonal situasjon hvor tidligere fiendtlige stater nærmer seg hverandre. Termen er imidle ...

                                               

Containment

Containment er et engelsk begrep på oppdemmingspolitikk, som er en utenrikspolitisk strategi som ble anvendt av USA under den kalde krigen. Ut ifra prinsippet om at isolasjon fører til stagnasjon ønsket man fra amerikansk side å isolere Sovjetuni ...

                                               

Kontraktpolitikk

Kontraktpolitikk er en politisk strategi der politikere i valgkampen inngår en kontrakt med velgerne. Nøkkelen ligger i kontraktens innhold og utforming; den skal være forståelig for alle og ikke innholde stort mer enn fem vesentlige punkter med ...

                                               

Rollback

Rollback eller tilbakerulling er et engelsk begrep på en amerikansk utenrikspolitisk strategi. I motsetning til containment, hvor strategien var begrenset til å stoppe kommunismens ekspansjon, var formålet med Rollback å kunne "rulle tilbake" kom ...

                                               

Spenningskapende strategi

En spenningskapende strategi er en måte å oppnå makt på ved å splitte, manipulere og kontrollere folkeopinionen gjennom frykt, propaganda, desinformasjon, psykologisk krigføring, agent provocateurer og terroristhandlinger under falskt flagg. Begr ...

                                               

Agrarsosialisme

Agrarsosialisme er en sosioøkonomisk politisk bevegelse som vil kombinere en agrarsk levemåte med sosialistisk økonomisk politikk. Når det blir sammenlignet til det vanlige sosialistiske systemene, som vanligvis er urban/industriell ofte fokusert ...