ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 82
                                               

Fyrsten

Fyrsten er en bok skrevet av Niccolò Machiavelli, som levde i den norditalienske bystaten Firenze under renessansen. Boken ble skrevet rundt 1513, men ikke utgitt før 1532, fem år etter Machiavellis død. Machiavelli var samtidig med flere store r ...

                                               

Historisk materialisme

Historisk materialisme er måten å forstå samfunnet på slik den ble utviklet av den tyske filosofen Karl Marx. Marx mente at all historie er historien om klassekamp, og at all samfunnsutvikling er basert på kampen mellom to eller flere klasser i s ...

                                               

Kapitalismens svartebok

Kapitalismens svartebok er en fransk bok skrevet som svar på den tilsvarende boka Kommunismens svartebok. Bidragsytere er en rekke historikere, sosiologer, økonomer, forfattere og fagforeningsaktivister og den ble redigert av Gilles Perrault, Bok ...

                                               

Kulturmarxisme

Kulturmarxisme er et begrep brukt av kulturkonservative, høyreorienterte eller høyreekstreme miljøer som generell betegnelse på liberal og/eller venstreorientert politikk i vestlige samfunn. Betegnelsen har i denne betydningen vært brukt siden 19 ...

                                               

Lovenes ånd

Lovenes ånd er en fransk avhandling om politisk teori som ble første gang utgitt anonymt av Charles Montesquieu i 1748 med hjelp av Claudine Guérin de Tencin. Den ble utgitt anonymt ettersom Montesquieus tekster var underlagt statlig sensur. Dens ...

                                               

Naturtilstand

Naturtilstand er et begrep innen politisk filosofi brukt i tilknytning den såkalte kontraktteorien for å beskrive en hypotetisk tilstand der det ikke eksisterer noen statsmakt.

                                               

Samfunnskontrakt

En samfunnskontrakt eller sosial kontrakt er en enighet eller underforstått avtale mellom individer som sikrer enkelte felles interesser og rettigheter i bytte mot individuell frihet. Idéen om samfunnskontrakten oppsto mellom 1650 og 1800, og var ...

                                               

Tredje venstre

Tredje venstre er et begrep som først ble lansert av Jan Otto Andersson i det finske Vänsterförbundet. For Andersson var begrepet ment å betegne en ny form for sosialisme som overskred kommunismen og sosialdemokratiet. Begrepet har senere blitt u ...

                                               

Den israelske selvstendighetserklæringen

Den israelske selvstendighetserklæringen, som fant sted den 14. mai 1948, samme dag som det britiske palestinamandatet forfalt, var den offisielle kunngjøringen om at en ny jødisk stat ved navn Israel nå formelt var grunnlagt i deler av det som v ...

                                               

Kosovos andre uavhengighetserklæring

Kosovos andre uavhengighetserklæring ble lest opp av statsminister Hashim Thaçi i Kosovos lokale parlament 17. februar 2008. Erklæringen, som innebar at Kosovo løsrev seg fra Serbia, ble vedtatt av Kosovos folkevalgte forsamling samme dag, med un ...

                                               

Litauens uavhengighetserklæring

Litauens uavhengighetserklæring var et dokument utstedt av Det litauiske råd den 16. februar 1918. Dokumentet forkynte gjenopprettelse av et demokratisk, uavhengig land, Litauen, med Vilnius som hovedstad. Erklæringen ble underskrevet av 20 repre ...

                                               

Rhodesias unilaterale uavhengighetserklæring

Rhodesias unilaterale uavhengighetserklæring, på engelsk kalt Unilateral Declaration of Independence, ble signert 11. november 1965 og erklærte Rhodesia uavhengig fra Storbritannia. Erklæringen ble utarbeidet under ledelse av Ian Smith som tilhør ...

                                               

Valg

Et valg er en prosess for beslutningstaking hvor et elektorat utpeker personer til politiske verv. I dag forbindes valg ofte med demokratiske valg, men dette er ingen selvfølge. Valg kan også brukes av autoritære makthavere som forsøker å skaffe ...

                                               

Akklamasjon

Akklamasjon er en markant ytring av enighet, eller bifall, oftest i form av håndklapping og applaus. Ved bruk av akklamasjon i organisasjoner i forbindelse med valg eller avstemmelser kreves ikke stemmesedler. I noen tilfeller nyttes metoden for ...

                                               

Arrows teorem

Arrows teorem, også kjent som Arrows umulighetsteorem eller Arrows paradoks, er et sentralt resultat fra teorien om sosiale valg som sier at det ikke er mulig å finne en ideell valgordning når det skal stemmes over tre eller flere forskjellige al ...

                                               

Blank stemme

En blank stemme forekommer i forbindelse med demokratiske valg, når en velger lar være å krysse av for en av de angitte mulighetene, som finnes på stemmeseddelen. Saker som avgjøres med simpelt flertall påvirkes pr idag ikke av blanke stemmer, me ...

                                               

Duvergers lov

Duvergers lov sier at en valgordning med flertallsvalg i enmannskretser normalt vil føre til et topartisystem. Dette ble først påpekt av den franske sosiologen Maurice Duverger som skrev om det i flere artikler som ble publisert på 1950- og 1960- ...

                                               

Elektronisk stemmegivning

Elektronisk stemmegivning, også kalt e-valg, er avstemning der elektroniske hjelpemidler bidrar i prosessen med å stemme og telle opp stemmene. Elektronisk stemmegivning kan bruke forskjellige typer teknologi, som stemplede kort, optisk avlesning ...

                                               

Enmannskrets

Enmmanskretser er vanlig i valgordninger med flertallsvalg eller som på Papua Ny-Guinea med instant-runoff vote, men forekommer også i ordninger med blandede systemer. Land som USA, Storbritannia, India og Nigeria bruker enmannskretser ved nasjon ...

                                               

Folkeavstemninger om kommunesammenslåinger i Norge

Folkeavstemningene i Norge i 2016 er en serie folkeavstemninger som skal avholdes eller har blitt avholdt i en rekke kommuner - samtidig med kunngjøring av resultater av innbyggerundersøkelser andre steder - om stedsbetingede forslag om sammenslå ...

                                               

Folkevalgt

En folkevalgt er en person valgt av stemmeberettigede i et fritt valg. Folkevalgte i Norge omfatter valgte medlemmer i et kommunestyre, fylkesting eller storting. I Norge er ordførere normalt valgt indirekte og ikke ved direkte valg, men regnes s ...

                                               

Forhåndsstemming

Forhåndsstemming er avgivelse av stemme i forkant av en ordinær stemme- eller valghandling. Ved vanlige møter i foreninger og organer er det normalt ikke mulig å avgi forhåndsstemme. En hovedgrunn er at saken det gjelder stort sett diskuteres og ...

                                               

Lokalvalg

Lokalvalg eller regionalvalg er valg som skjer på et lavere administrativt nivå enn nasjonalt. Politisk myndighet det velges til, administrativt nivå og valgsystem varierer avhengig av hvilken stat det gjelder. I føderale stater vil vanligvis lok ...

                                               

Mandat

Et mandat er en som har fått en fullmakt, er tildelt en oppgave, eller er valgt for å representere noen. Mandat refererer ofte til de personene som er nominert av politiske partier til å representere partiet ved et kommunevalg, fylkestingsvalg el ...

                                               

Manntall

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett til valg. Manntallet er offentlig, og er lagt ut til offentlig gjennomsyn i periodene før valg både til Stortinget, fylkestinget og kommunestyret. Dersom man ikke står ...

                                               

Parlamentsvalg

Et parlamentsvalg er et valg av et lands parlament, den øverste lovgivende forsamling. Parlamentsvalg kan følge forskjellige valgordninger. I verden i 2015 var forholdstallsvalg med partilister brukt i 85 land, flertallsvalg i enmannskretser i 62 ...

                                               

Pavevalg

Pavevalg er metoden hvorved Den romersk-katolske kirke velger biskop av Roma, som bærer tittelen pave. Pavevalget er en flere århundre gammel tradisjon. Siden 1059 har Kardinalkollegiet vært ansvarlig for å velge paven. I tidligere tider kunne pr ...

                                               

Quorum

Quorum er betegnelsen for det minste antall fremmøtte stemmeberettigede, som er nødvendig for at en forsamling eller et organ skal være vedtaksført. For eksempel bestemmer Grunnlovens § 121 at Stortinget kun er beslutningsdyktig i spørsmål om gru ...

                                               

Stemmeplikt

Stemmeplikt er en ordning der innbyggere med stemmerett kan straffes juridisk dersom de ikke stemmer. Stemmeplikt forekommer både i demokratiske og ikke-demokratiske stater. I enkelte systemer er stemmeplikten begrenset med henblikk på alder, bla ...

                                               

Stemmerett

Stemmerett er retten til å avgi stemme ved valg til en nasjonalforsamling eller et annet bestemmende politisk organ. Stemmeretten er en menneskerett. Den er en del av demokratiet og en forutsetning for utøvelse av folkesuverenitetsprinsippet. Ste ...

                                               

Kvinnelig stemmerett

Kvinnelig stemmerett var en av de første store kampsaker for feministiske bevegelser. Det oppstod mot slutten av det 19. århundre bevegelser i flere land som kjempet for at kvinner skulle få samme stemmerett som menn. Fra århundreskiftet hadde st ...

                                               

Stemmeseddel

En stemmeseddel er dokument som velgerne bruker under politiske valg til å avgi sin stemme. Avhengig av hva slags valg det er tale om, kan stemmeseddelen være utformet på ulike måter. I en folkeavstemning om ett bestemt spørsmål, vil stemmeseddel ...

                                               

Suppleringsvalg

Et suppleringsvalg er et valg som avholdes for å finne nye representanter til en valgt forsamling der det ikke er valgt vararepresentanter eller der vararepresentantene allerede har tiltrådt. Suppleringsvalg er kjent fra Storbritannias og USAs po ...

                                               

Tilbakekallingsvalg

Tilbakekallingsvalg er en form for folkeavstemning hvor innbyggere kan stemme over hvorvidt en valgt politiker eller embetsmann skal miste jobben. For at et tilbakekallingsvalg skal holdes må et visst antall av innbyggerne ønske det. Dette skjer ...

                                               

Valgallianse

En valgallianse er et valgteknisk samarbeid, som inngås mellom politiske partier eller lister for å minimere bortkastede stemmer og for å maksimere antallet av mandater, som tilfaller partiene i valgalliansen. I Norge kan det inngås valgallianse ...

                                               

Valgbarhedsnævnet

Valgbarhedsnævnet er en dansk nevnd nedsatt av Indenrigs- og Socialministeriet som tar stilling til saker hvor det er stilt spørsmålstegn ved folkevalgte politikeres valgbarhet. Valgbarhedsnævnet vurderer hvorvidt et medlem av en kommunestyre ell ...

                                               

Valgdagsmåling

En valgdagsmåling er en undersøkelse som blir gjennomført utenfor valglokaler fortløpende etter at velgere har avlagt sin stemme. Det er i Norge forbudt å offentliggjøre resultatet fra slike målinger før valglokalene har stengt. I 2017 valgte NRK ...

                                               

Valgdeltakelse

Valgdeltakelsen forteller om hvor stor andel av de stemmeberettigede i et valg som faktisk valgte å bruke stemmeretten sin. Lav valgdeltagelse anses normalt som negativt for demokratiet, og mange politiske partier og organisasjoner oppfordrer vel ...

                                               

Valgfusk

Valgfusk er en handling hvor man ulovlig prøver å påvirke resultatet i en avstemning. Det finnes mange og til dels avanserte metoder for å drive valgfusk.

                                               

Valgkamp

En valgkamp er en strid mellom flere kandidater eller partier om velgernes stemmer ved et valg. En valgkamp karakteriseres av et sett med konkurrerende kandidater og/eller partier, i blant støttet av en valgkampanje, som søker å fremme sine saker ...

                                               

Valgkollegium

Et valgkollegium er et organ som velger den eller de som skal velges ved indirekte valg. Motsetningen er direkte valg. Der velgerne velger sine representanter eller leder direkte, velger velgerne valgmenn til et valgkollegium, som igjen skal velg ...

                                               

Valgkrets

En valgkrets i politisk sammenheng er et geografisk område der velgerne stemmer på et antall mandater til valgte politiske organer. I Norge bruker man offisielt betegnelsen valgdistrikt i stedet for valgkrets fordi valgkretser lett kan forveksles ...

                                               

Valglov

En valglov er en lov eller et lovverk som legger premissene for hvordan et valg skal resultere i et valgt myndighetsorgan. En valglov kan blant annet inneholde regler for hvem som kan stemme, hvem som kan stille til valg, eventuelle prosedyrer fo ...

                                               

Valgmann

En valgmann eller elektor er en person som av en organisasjon, valgkrets eller lignende velges med det eneste formål å representere dem i et valg. Valgmennene utgjør et valgkollegium og ordningen fører at valget blir indirekte. Norge hadde fra 18 ...

                                               

Valgobservatør

Valgobservatør er en person som kontrollerer at et valg skjer på riktig måte, og at det ikke forekommer valgfusk. Valgobservatører er oftest eksterne personer, som normalt ikke ville ha deltatt i det aktuelle valget. Observatørene skal kontroller ...

                                               

Valgsystem med to runder

Valgsystem med to runder er en stemmemetode som brukes til å velge en enkelt vinner, hvor velgeren avgir en eneste stemme for deres valgte kandidat. Til tross for navnet, kan to-rundesystemet avslutte et valg i en enkelt runde hvis en kandidat få ...

                                               

Liste over kami

Dette er en liste over noen av de mest kjente kami fra den japanske religionen shinto. Det blir ofte sagt at det finnes yaoyorozu-no-kami, eller "8 millioner kami", og det ville derfor vært umulig å liste opp alle sammen. Susanoo-no-mikoto 須佐之 ...

                                               

Liste over klostre og kirker i Rheingau

Denne listen inneholder klostre og kirker i Rheingau i Hessen. Listen er ikke fullstendig. St. Valentin, Kiedrich Heilig Kreuz, Assmannshausen St. Martin, Oestrich St. Markus, Erbach St. Antonius, Wollmerschied St. Walburga, Winkel Kloster Tiefen ...

                                               

Liste over begreper i buddhismen

I litteratur som omhandler buddhisme og meditasjon er det mange uttrykk og lister av ord med rot i pali eller sanskrit som benyttes. Livets tre grunnleggende egenskaper Ikke-selv pāli: anatta Utilfredshet pāli: dukkha Forandring pāli: anicca Sans ...

                                               

Liste over norske pinsemenigheter

Soar Kråkstad Betania Årnes Sentrumkirken Håpet Eidsvoll Verk Sion Kløfta Betel Nittedal Ekebergdalen Pinsemenighet Betania Lillestrøm Pinsekirken Bærum Betel Ytre Enebakk Vestby Pinsemenighet Betania Bjerke Asker Pinsemenighet Pinsekirken Nesodd ...