ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 91
                                               

Antikkens religionskritikk

Antikkens religionskritikk er noen av historiens eldste kjente eksempler på en avvising av religiøse forestillinger som menneskeskapte illusjoner. Religionskritikken i antikken innebar sjelden en total avvising av religion, men kom snarere til ut ...

                                               

Apologet

Apologet er et uttrykk som i dag brukes om personer som forsvarer en lære eller ideologi ved hjelp av intellektuelle eller vitenskapelige argumenter. Opprinnelig var apologeter juridiske tjenestemenn i de greske bystatene. Fédéric Morel brukte i ...

                                               

Apostasi

Apostasi betyr "frafall", og brukes om frafall fra troen innenfor en gitt religion. Det er normalt et uttrykk som brukes av de tilbakeblivende religionsutøvere om utbryterne. Typiske grunner til frafall er når troen hos personen blir til vantro e ...

                                               

Apoteose

Apoteose betyr "opphøyelse til gud". Begrepet brukes om et menneskes opphøyelse til gud, som det for eksempel kunne skje i den greske mytologi eller av romerske keisere. I dag brukes ordet også som forherligelse eller hyllest, men da lettere sark ...

                                               

Creatio ex nihilo

Creatio ex nihilo betegner den kristne lære og den filosofiske læreretning at Verdens skapelse av en Skapergud er absolutt forutsetningsløs; Skapelsen er skjedd fra det absolutte intet.

                                               

Deisme

Deisme er innen religionsfilosofien en gudsoppfatning som innebærer at det finnes en transcendent og personlig Gud, som har skapt verden, så har trukket seg tilbake og ikke lengre inngriper i verdens gang. Etter skapelsen fungerer verden utelukke ...

                                               

Det kosmologiske gudsbevis

Det kosmologiske gudsbevis er en argumentasjonsrekke som forsøker å bevise at det må finnes en uforårsaket årsak til universet, altså en form for Gud eller førstebeveger. Det finnes flere varianter av denne argumentasjonsrekken, men en moderne ve ...

                                               

Det ondes problem

Det ondes problem innenfor religionsfilosofi og teologi gjelder paradokset om det kan finnes en god, allmektig og allvitende gud samtidig med at det finnes ondskap i verden. Temaet er mest diskutert innenfor de abrahamittiske religionene hvor vek ...

                                               

Det ontologiske gudsbevis

Det ontologiske gudsbevis er et gudsbevis som først ble formulert av Anselm av Canterbury og består i forenklet form av to premisser og en konklusjon: P1: Gud er et fullkomment vesen. P2: Å være fullkommen innebærer å eksistere. K: Gud eksisterer ...

                                               

Det teleologiske gudsbevis

Gudsbeviset tar utgangspunkt i at det synes å være en plan og hensikt i universet. Eikenøtten blir til eiketreet, stjernene beveger seg i baner, alt synes å skje etter en hensikt eller en plan. Denne typen bevis kalles teleologiske, fordi en tele ...

                                               

Theodore Drange

Theodore Michael Drange er en US-amerikansk filosof som har arbeidet vesentlig innen religionsfilosofi og erkjennelsesteori. Han er professor emeritus ved West Virginia University, hvor han underviste i filosofi fra 1966 til 2001.

                                               

Evhemerisme

Evhemerisme, eller Euhemerisme, er en religionsforklaring som stammer fra og er oppkalt etter den greske filosofen Euhemeros, som levde på 300-tallet f.Kr. Han har fått æren for en teori, en religionsforklaring som går ut på at gudene opprinnelig ...

                                               

Gjenfødelse

Gjenfødelse eller gjenfødsel er et religiøst begrep som brukes på tre forskjellige måter: a) om en sjel som etter døden fødes inn i verden igjen b) om en religiøs frelseshandling og c) en åndelig innvielse.

                                               

Gnosis

Gnosis er et gresk ord i betydningen kunnskap, viten eller innsikt, men også erkjennelse. Ordet brukes gjerne som filosofisk og teologisk begrep. Gnosis har gitt navn til gnostisisme, og bygger andre ledd av begrepene diagnose og prognose. Gnosis ...

                                               

God of the gaps

God of the gaps er et engelsk begrep som refererer til et syn på Gud som stammer fra et teistisk standpunkt hvor alt som kan forklares av menneskelig kunnskap ikke er i Guds domene; Guds rolle er derfor begrenset til de "hullene" som finnes i de ...

                                               

Gudsbevis

Gudsbevis er filosofiske- eller logiske argumenter for eller imot eksistensen av Gud. I filosofiske begrep involverer Gudsbevis hovedsakelig som underdisipliner av epistemologi og ontologi, men er også teorier om verdier ettersom konseptene om de ...

                                               

Gödels ontologiske bevis for Gud

Gödels ontologiske bevis for Gud er et formelt argument for Guds eksistens som ble formulert av den østerriksk-amerikanske matematikeren Kurt Gödel. Gudsbeviset bygger på en lang tradisjon som begynte med Anselm av Canterbury. Den hellige Anselms ...

                                               

Karl Haushofer

Karl Ernst Haushofer var en tysk general, geopolitiker og filosof. Med påvirkning fra Friedrich Ratzel, som hadde lansert begrepet Lebensraum, og påvirket av den svenske statsviteren Rudolf Kjellén, la Haushofer grunnlaget for tysk geopolitikk. H ...

                                               

Hedonisme

Med hedonisme, siktes det til en filosofisk etisk strømning som betrakter vellyst/nytelse som det øverste gode og som en betingelse for lykke og "det gode liv". I motsetning til Epikurs forståelse av hva lyst innebærer, tenker hedonistene i sin a ...

                                               

Henoteisme

Henoteisme er et religionsfenomenologisk begrep. Religionshistorikeren Max Müller innførte begrepet i 1867. Det anvendes der hvor én guddom får udelt oppmerksomhet, uten at andre guder benektes. I hinduismen kan en hindu/hindufamilie ha en utvalg ...

                                               

Humanisme

Humanisme", og -isme) er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer. Blant fellestrekkene er som regel en etisk filosofisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens iboende ...

                                               

Ignostisisme

Ignostisisme er en retning innenfor filosofi og teologi som innebærer at enhver teologisk holdning er basert på ubegrunnede antagelser angående selve Gud-konseptet. Ordet "ignostisisme" ble introdusert av Rabbi Sherwin Wine. Definisjonen viser ti ...

                                               

Karma

Karma betegner filosofien rundt handling, gjerning og kausalitet i indiske religioner. Karma er innen visse religioner og åndelige lærer den virkning som handlinger har på ens nåværende og senere liv. Denne læren spiller en stor rolle i alle indi ...

                                               

Monoteisme

Monoteisme, "alene, eneste", og teos, "gud", via fransk) er et begrep som henviser til dyrkelsen av en gud eller makt, og samtidig fornekter tilstedeværelsen av andre guder. Vanligvis sies det i monoteistiske religioner at denne eneste guden har ...

                                               

Det moralske argument

Det moralske argumentet er et av mange argumenter for å bevise logisk eksistensen av Gud. Det skjer i mange former, alle med det mål å støtte påstanden om at Gud eksisterer med henvisning til moral. Motargumentet er vanligvis ondskapens problem.

                                               

Moralteologi

Moralteologi er i Den katolske kirke en betegnelse for de systematiske arbeidene på etikkens område. Disse arbeidene er basert på Bibelen, overleveringen og den klassisk gresk-romersk moralfilosofien. Den mest innflytelsesrike moralteologen er Th ...

                                               

Pandeisme

Pandeisme er en filosofi som omfatter en kombinasjon av panteisme og deisme. Det er en fra det greske πάν som betyr "alle" og det latinske deus som betyr "gud". Den mest omfattende bok om pandeisme ble skrevet av Max Bernhard Weinstein i 1910. Pa ...

                                               

Panenteisme

Panenteisme tanken om at Gud er både immanent og transendent på samme tid, ved at universet er immanent for Gud, i Gud og omfattet av Gud. Gud og den materielle verden interagerer ved at verden er i Gud og Gud er i verden. Gud er større enn unive ...

                                               

Religionenes opprinnelse

Religionenes opprinnelse omhandler teorier om hvordan religion, trossystemer om ikke sansbare oppfatninger som forutsetter eksistensen av en høyere eller guddommelig makt, har oppstått. Religionenes opprinnelse må skilles fra religionenes psykolo ...

                                               

Religionskritikk

Religionskritikk innbefatter diskusjon og kritikk av religiøse forestillingers sannhetsverdi; av religion som begrep, kritikk av religiøse praksiser kritiske vurderinger av religionenes konsekvenser for individer, menneskeheten og/eller samfunnet ...

                                               

Tanker (Pascal)

Tanker, egentlig Tanker om kristendommens sannhet, er en bok av den franske filosofen Blaise Pascal, først utgitt i 1669, etter hans død. Boken baserer seg på en tykk notatbunke, omtalt som "forarbeider til et verk om kristendommens sannhet, bere ...

                                               

Teisme

Teisme er en metafysisk filosofi om at gud eksisterer transcendent, altså uavhengig og utenfor vår verden, men som fortsatt opererer innenfor det immanente. Det kan da ses som en motsetning til deisme. Begrepet oppstod på 1600-tallet som en kontr ...

                                               

Religionshistorie

Religionshistorie er en akademisk disiplin som inngår i fagfeltene religionsvitenskap og teologi, og som undervises ved alle norske universiteter og flere høyskoler. Disiplinen religionshistorie henter sitt teorigrunnlag primært fra allmenn histo ...

                                               

Aksetiden

Aksetiden eller aksialtiden betegner perioden fra 8. århundre f.Kr. til 2. århundre f.Kr., da et tankesett med fellestrekk oppsto tilsynelatende uavhengig i Kina, India, Israel og Hellas. Betegnelsen ble formulert av den tyske filosofen Karl Jasp ...

                                               

Germansk religion

Germansk religion refererer til de førkristne trosforestillingene til germanske folk. Begrepet er romslig og omfatter germansktalende folkegrupper på det europeiske kontinentet med sørgermansk mytologi, germansktalende folk i Norden med norrøn my ...

                                               

Lapsi

Lapsi er en betegnelse for kristne som frafalt sin tro. Begrepet er i slekt med det greske apostat. Etter måte frafallet ble gjennomført ble Lapsi inndelt i tre grupper: thurificati – de som frembar virak foran statuer av andre guder libellatici ...

                                               

Toleranseediktet av 1781

Toleransediktet i Sverige i 1781 var et edikt om konfesjonell toleranse som ble utferdiget under kong Gustav IIIs regjering, den 24. januar 1781. Bidragende til ediktets tilkomst var blant annet Anders Chydenius.

                                               

Agnostisisme

Agnostisisme er en lære eller oppfatning som avviser at mennesket kan vite noe om det oversanselige, for eksempel om Guds eksistens. Det er et filosofisk syn om at enkelte konsepters sannhetsverdi og eventuelle egenskaper ikke kan kjennes, bevise ...

                                               

Antikatolisisme

Antikatolisisme er et samlebegrep for motstand mot, diskriminering av, fiendtlighet eller fordommer overfor katolisisme, herunder den katolske kirke, dens institusjoner, dogmer og praksis, samt kirkens tilhengere. Begrepet omfatter også religiøs ...

                                               

Ateistene

Ateistene, inntil 2017 Hedningsamfunnet og før dette Det norske Hedningsamfunn, er en partipolitisk uavhengig bevegelse som har som mål å motarbeide kirkens og kristendommens innflytelse i Norge. Organisasjonen har hatt som mål å skille stat og k ...

                                               

Church of the SubGenius

Church of the SubGenius er en parodireligion som fremmer satirer av bedre kjente trossystemer. Den lærer en kompleks filosofi som fokuserer på J. R. "Bob" Dobbs, en angivelig selger fra 1950-årene som blir dyrket som profet av "kirken". "Kirkens" ...

                                               

Fitna (film)

Fitna er en antiislamsk kortfilm utgitt på internett 27. mars 2008 av nederlandske Geert Wilders, leder for partiet Partij voor de Vrijheid. Den rundt 17 minutter lange filmen viser utvalgte suraer sammen med klipp av terror, vold og voldelig agi ...

                                               

Fritenker

Fritenker er et begrep som kommer opprinnelig fra det engelske ordet free-thinker, og viser til person som tenker ubundet av kirkens autoritet i religiøse spørsmål, eller generelt forholder seg fritt i forhold til religion, dogmer og andre autori ...

                                               

God Is Not Great

God Is Not Great: How Religion Poisons Everything er en bok av forfatteren og journalisten Christopher Hitchens som kritiserer religion. Den ble utgitt i Storbritannia som god Is Not Great: The Case Against Religion. Hitchens hevder at organisert ...

                                               

Gud – en vrangforestilling

Gud – en vrangforestilling er en religionskritisk bok av den britiske etologen og evolusjonsteoretikeren Richard Dawkins. Den engelskspråklige utgaven har solgt over én og en halv million eksemplarer og blitt oversatt til 31 andre språk. I denne ...

                                               

Hvorfor jeg ikke er muslim

Hvorfor jeg ikke er muslim er en bok utgitt anonymt, i 1995, under pseudonymet "Ibn Warraq", som påstår å ha muslimsk bakgrunn. Boken er et kraftig angrep på muslimer. Den ble utgitt på norsk av Humanist forlag i 2003. Ifølge boken er hele den is ...

                                               

J.R. "Bob" Dobbs

J. R. "Bob" Dobbs er en oppdiktet skikkelse innenfor den religiøse parodien Church of the SubGenius. Hans bilde er avledet av et tegneseriebilde fra 1950-årene. Ifølge "kirkens" dogmer, var "Bob" en selger av boreutstyr som i 1953 fikk en visjon ...

                                               

Kristendommen, den tiende landeplage

Kristendommen – den tiende landeplage er et foredrag av Arnulf Øverland, holdt i Det Norske Studentersamfund i Oslo 21. januar 1933. Det ble publisert i essaysamlingen Tre foredrag til offentlig forargelse i 1933. Øverlands foredrag var en direkt ...

                                               

Letter to a Christian Nation

Letter to a Christian Nation er en religionskritisk bok av den amerikanske forfatteren Sam Harris. Boken kom ut i september 2007. Den er skrevet i brevs form, rettet mot amerikanske kristne. Mens The End of Faith i stor grad kritiserte islam, er ...

                                               

Muhammedkarikaturene i Jyllands-Posten

Stridighetene om Muhammed-karikaturene i Jyllands-Posten begynte 30. september 2005 da den danske avisen Jyllands-Posten offentliggjorde tolv karikaturtegninger av den islamske profeten Muhammed. Det førte til voldsom debatt om ytringsfrihet og b ...