ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 95
                                               

Eksegese

Eksegese er forklaring og utlegning av en tekst, særlig bibeltekster. Eksegese er en teologisk disiplin der bibelske tekster fortolkes. Eksegese er den kommenterende og problemdrøftende gjennomgang av en bibelsk tekst, som følger etter et tekstnæ ...

                                               

Feministisk teologi

Feministisk teologi er en disiplin innen teologi og samtidig en del av den tverrfaglige kvinneforskningen som analyserer og problematiserer Gudsbegrepet fra et kjønnsperspektiv/kvinneperspektiv. Noen feministiske teologer har for eksempel argumen ...

                                               

Fideisme

Fideisme er en teologisk doktrine som hevder at tro er en gudegitt gave som eksisterer uavhengig av fornuften, og at bruk av fornuft dermed ikke egner seg til å rettferdiggjøre religiøs tro. Tankegangen har røtter tilbake til Tertullian. Eksempel ...

                                               

Formaning

Formaning er såkalt "Sterk oppfordring", som går ut på å veilede og refse rundt moralspørsmål og vise vei for han/hun/de formaningen er rettet mot. Formaning er avledet av det nedertyske vormanen; eg. be inntrengende, og har betydningen en belæri ...

                                               

Frelse

Frelse kan være et generelt synonym for redning, men brukes spesielt i religiøse sammenhenger hvor det betegner frigivelse fra synd eller frigivelse fra gjenfødelsens syklus, innpass i Guds rike og et evig liv. I enkelte religioner, bl.a. kristen ...

                                               

Historisk teologi

Historisk teologi er studiet av den kristne læres historiske utvikling. Uttrykket historisk teologi er ikke så utbredt ved dagens teologiske fakulteter internasjonalt, men brukes i noen land of fremst i mer konfesjonelle sammenhenger.Det er også ...

                                               

Håp (dyd)

Håp er en av de tre teologale dyder i kristen tradisjon. Dette håp, som en kombinasjon av lengselen etter noe samtidig med forventningen om å en gang motta det, har som sitt mål den menneskelige forening med guddommen og dermed evig lykke. Som al ...

                                               

Ikonoklasme

Ikonoklasme, billedstorm eller bildestorming er å ødelegge og fjerne bilder, synlige symboler og monumenter på grunn av religiøse eller politiske oppfatninger. Betegnelsen "ikonoklasme" er mest brukt om den kristne bildestriden og -ødeleggelsen i ...

                                               

Imitatio Christi

Imitatio Christi som betyr "følge Kristus". Begrepet betyr at den troende skal følge Kristi eksempel og dessuten etterligne livet hans som et uttrykk for sin tro. Jesus selv talte om at hans disipler måtte følge og dele hans lidelse: "Deretter sa ...

                                               

Jesu blod

Jesu blod er et begrep i kristen teologi som viser til det fysisk blodet som rant av Jesus Kristus mens han hang på korset, og frelsen som kristendom lærer var derav fullendt; og blodet til stede i nattverd som er betraktet av katolikker å være d ...

                                               

Kasuistikk (teologi)

Kasuistikk sikter til en etisk fremstilling som vil i høyest mulig grad befri fra individuelle selvstendige avgjørelser i samvittighetsspørsmål. I stedet oppstilles begrunnelser i avgjørelser i samvittighetsspørsmål ved å oppstille autoritative h ...

                                               

Katolsk teologi

Katolsk teologi er et samlebegrep for Den katolske kirkes lære, som har de bibelske skrifter og den hellige tradisjon som grunnlag. Det er biskopene underlagt og i samråd med paven som utøver læremyndighet i Den katolske kirke, apostoliske embete ...

                                               

Kjeruber

Kjeruber er en kategori engler som er omtalt i Bibelen. Det opprinnelige hebraiske ordet keruvim er et substantiv i flertall der den opprinnelige betydningen er usikker. Det tilsvarende akkadiske ord betyr "å velsigne, lovprise".

                                               

Lidelse

Lidelse er en bredt definert negativ tilstand. Opplevelsen er oftest assosiert med en form for smerte og plage, nød og elendighet, men enhver form for tilstand kan være en lidelse hvis den subjektive opplevelsen fremkaller motvilje og ubehag. Ant ...

                                               

Modernisme (teologi)

Modernismen var en strømning innen katolsk teologi tidlig på 1900-tallet. Den tok inntrykk av 1800-tallets radikale tektkritiske bibelforskning, og kan ses som en slags parallell til den protestantiske liberalteologi. De viktigste navnene innen s ...

                                               

Narrativ teologi

Narrativ teologi, også postliberal teologi, er en teologisk strømning som ser Bibelen og den kristne troen som en fortelling snarere enn summen av dogmer og trosartikler. Den narrative teologien legger vekt på at Bibelen er tanker, poesi og forte ...

                                               

Nestekjærlighet

Nestekjærlighet er omsorg for andre mennesker og det å føle seg ansvarlig for ethvert medmenneskes velferd uten hensyn til religion, kjønn eller politisk standpunkt. Mens noen betrakter det som et element i sosial kontroll, ser andre på det kun s ...

                                               

Nythomisme

Nythomisme kalles gjenopplivelsen av thomismen i den katolske verden og fikk sitt høydepunkt under pave Leo XIII. Han hadde initiert nythomismen i sin encyklika Aeterni Patris i 1879, og med hjelp av sin bror kardinal professor Giuseppe Pecci. Al ...

                                               

Nøkkelmakten

Nøkkelmakten er et teologisk begrep innen katolisismen, og dreier seg især om den stilling apostelen Peter fikk i disippelflokken, og som Peters etterfølgere, pavene, besitter på en særlig måte. Uttrykket henger sammen med Jesu ord til Simon Pete ...

                                               

Ortodoksi

Ortodoksi brukes for å betegne "rettroenhet" i form av en hovedsakelig religiøs eller politisk praksis som anses for å være i tråd med feltets opprinnelige lære. Substantivet ortodoksi, og adjektivet orodoks, er dannet av gresk ὀρθός, orthós, som ...

                                               

Praktisk teologi

Praktisk teologi regnes som en av de fire sentrale disiplinene i en teologisk utdannelse. De andre disiplinene er systematisk teologi, kirkehistorie og bibelfag. Mens systematisk teologi handler om sentrale kristne dogmer, handler praktisk teolog ...

                                               

Presbyter

Presbyter er en betegnelse fra gresk presbyteros som brukes om de eldste, især jødenes eldste medlemmer af synedriet, jf. menighetsforstander i oldkirken. I den reformerte kirke, hvor man har prøvd å kopiere den første menighetens forfatning, stå ...

                                               

Prosessteologi

Prosessteologi betegner en teologisk tenkning som tar utgangspunkt i at verden er i stadig utvikling og dermed også vår gudsforståelse. Virkelighetsforståelse og gudsforståelse reflekterer hverandre. Eksempler på dette finnes i Bibelen. Profetene ...

                                               

Rasjonalisme

Rasjonalisme er en filosofisk strømning som anser fornuften og tenkningen som grunnlaget og hovedforutsetning for all erkjennelse. Den står dermed i motsetning til empirismen, som anser erfaring og sansing for å være den viktigste forutsetningen ...

                                               

Religionspedagogikk

Religionspedagogikk er at fagområde som i snever betydning kan defineres som læren om den religiøse undervisning og oppdragelse, som enten kan være forankret i teologien eller i den allmenne pedagogikk. I videre betydning kan religionspedagogikk ...

                                               

Serafer

Serafer er en kategori engler som er omtalt i Bibelen. Det hebraiske ordet serafim er et substantiv i flertall som er avledet av verbet saraf som betyr "brenner", fra verbet "lisrof".

                                               

Shangdi

Shangdi eller Shang Di, eller iblant bare Di, senere kjent under navnet Tian, var en preeksistent himmelgud i kinesisk mytologi. I det tidlige kinesiske Shang-dynastiet ca. 1550-1045 f.Kr. var Shang Di den høyeste gud. Man kunne ikke vende seg ti ...

                                               

Skapelse (teologi)

Skapelse er den oppfatningen innen mange religioner og filosofiske lærer og systemer som anser at en enkelt gud eller flere guddommer er ansvarlig for universets tilblivelse. De fleste religioner har fortellinger som prøver å forklare hvordan ver ...

                                               

Social Gospel

Social Gospel er betegnelsen på en bevegelse innen protestantisk kristen intelligentsia i USA og – gjerne under andre navn – i andre land som Storbritannia, og som var særlig fremtredende sent på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Den hadde og ...

                                               

Sonoffer

Sonoffer eller forsoningsoffer er en person eller et dyr som må sone for handlinger og ugjerninger som er begått av andre. I religiøs sammenheng blir offeret overgitt til en eller flere guder eller høyere makter for å forhindre en kommende straff ...

                                               

Baruch de Spinoza

Benedictus de Spinoza, kalt Baruch Spinoza i synagogeprotokollene og kjent som Bento de Spinoza eller Bento dEspiñoza i samfunnet han vokste opp i, blir sammen med René Descartes og Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz regnet som en av de store ...

                                               

Syvendedags Adventistsamfunnets teologi

I Syvendedags Adventistsamfunnet uttrykkes den offisielle læren i de 28 grunnleggende trosartikler. Dette blei stadfesta av kirkesamfunnets generalkonferanse i 1980. I 2005 blei en ny trosartikkel, nummer 11, lagt til. Medlemskap krever at man go ...

                                               

Tekstkritisk bibelforskning

Tekstkritisk bibelforskning er å anvende tekstkritiske metoder på Bibelens tekster, som på andre antikke tekster. Tekstkritisk bibelforskning bedrives både av kristne og ikke-kristne.

                                               

Teolog

En teolog er normalt betegnelsen på en som har tatt teologisk eksamen av høyere grad, tidligere embetseksamen. En som utøver teologi vil man også kunne høre at kalles en teolog, selv om man ikke har den formelle utdannelsen. De fleste teologer i ...

                                               

Theotokos

Theotokos, eller Gudeføderske, ofte litt unøyaktig oversatt Guds mor, er blant trinitariske kristne en vanlig tittel på jomfru Maria. Tittelen ble definert dogmatisk ved konsilet i Efesos i 431. Den greske formuleringen Theotokos, var rettet mot ...

                                               

Thomisme

Thomisme er den formen for teologisk og filosofisk tenkning som utgår fra Thomas Aquinas. Thomisme har vært særlig utbredt innen dominikanerordenen, og har hatt sterk innflytelse innen den romersk-katolske kirken, ikke minst på 1800-tallet. Thomi ...

                                               

Tidehverv

Tidehverv er egentlig et dansk teologisk tidsskrift, men er også kommet til å betegne en retning innenfor dansk teologi. Første nummer av Tidehverv utkom i oktober 1926. Blant stifterne av Tidehverv kan nevnes Tage Schack, Niels Ivar Heje og Kris ...

                                               

Tidsskrift for teologi og kirke

Tidsskrift for teologi og kirke var et norsk teologisk forskningstidskrift. Fra 2012 ble det slått sammen med Norsk teologisk tidsskrift til Teologisk tidsskrift. Redaksjonen var tilknyttet Menighetsfakultetet i Oslo og artiklene omhandler både t ...

                                               

Treenighet

Treenighet, trefoldighet eller trinite er en betegnelse på et fellesskap av tre guder, eller som i kristendommen tre aspekter ved en gud. Treenigheter i forskjellig form er kjent fra flere religioner, blant annet fra gresk og romersk religion. Ik ...

                                               

Uskyldighet

Uskyldighet er det motsatte av skyldighet. Juridisk er et menneske uskyldig når det ikke begår et lovbrudd. I teologisk betydning er alle mennesker skyldige i lovbrudd på grunn av arvesynd og blir bare frelst av nåde. Bevisst synd kalles gjørlig ...

                                               

Usshers kronologi

Usshers kronologi er en kronologi fra 1600-tallet som ble fremholdt av erkebiskop James Ussher. Tidsutregningen bygger på mytene i Bibelen og er særlig kjent for at verdens skapelse ble datert til 4004 f.Kr. Usshers verk Annales veteris testament ...

                                               

Vandre mot Lyset!

Vandre mot Lyset! er en dansk bok utgitt i København i 1920 av Michael Agerskov, som kalte verket et budskap til menneskeheten fra den oversanselige verden. Hans kone, Johanne Agerskov, datter av den danske oppfinneren Rasmus Malling-Hansen, var ...

                                               

Zoroastrisme

Zoroastrismen, eller zarathustrismen hevdes å være en reformering av en gammel iransk religion. Man regner med at den oppstod i Persia for omkring 3 500–2 500 år siden, i det landområdet som nå er synonymt med Iran. Den regnes som verdens eldste ...

                                               

Ahura Mazda

Ahura Mazda er den skapende og livgivende guden i zoroastrismen. Han er opphavet til alt, men er likevel ikke en allmektig gud. Han tilbes i skriftsamlingen Avesta, særlig i Gatha- og Jasna -tekstene. Navnet er avestisk for "den vise herren" ; vi ...

                                               

Angra Mainyu

Angra Mainyu eller Aŋra Mainiuu er det avestiske navnet på Zoroastrismens hypostase som representerer ødeleggelsens onde ånd. I denne religionens dualisme er han anfører av helvetes makter, og han er fruktbarhetens og livets fiende. Han står i et ...

                                               

Apaosha

Apaosha er i det avestiske språket navnet på zoroastrismens demon for tørke. Han er illustrert motsatt av Tishtrya, guddommen av stjernen Sirius og vokteren av nedbør. I zoroastrismens tradisjon tilnærmes Apaosha som Aposh eller Apaush.

                                               

Avesta (skriftsamling)

Avesta eller Zend-Avesta er en tekstsamling fra zoroastrismen, en religion som oppsto i Perserriket ca 1 000 / 600 f.Kr. Noen av tekstene anses å være skrevet av den mytiske / historiske religionsstifteren Zarathustra. Avesta besto opprinnelig av ...

                                               

Dakhma

Dakhma også kjent som Cheel Ghar på hindi eller stillhetens tårn på engelsk, er et sirkulært bygg som blir brukt av zoroastrere for å sette ut døde til åtselfugler. Byggningstypen blir ikke spesifisert av navnet. Ordet dakhma eller dokhma fra mid ...

                                               

Denkard

Denkard eller Denkart er en tekst fra 900-tallet som gir en sammenfatning av tro og liv innen zoroastrismen, en religion som oppsto i Perserriket ca 1 000 / 600 f.Kr. Verket besto opprinnelig av 9 enkeltbøker eller deler, men de to første er tapt ...

                                               

Faravahar

Faravahar er det mest kjente symbolet for zoroastrismen, statsreligionen i det gamle Perserriket. I Iran er Faravahar betraktet som et nasjonalt persisk symbol, uavhengig av religionen. Den bevingede skiven har lange tradisjoner i Midtøstens symb ...